Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja-rozp. MEN ws. egzaminu ósmoklasisty
strony: [ 1 ]
Jacek25-05-2017 16:58:08   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

Projekt

Uzasadnienie

OSR

na uwagi czekamy do 14 czerwca br.

elkap26-05-2017 14:30:57   [#02]

Mam uwagę do § 16 ust. 6

który brzmi „W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust.3, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art.44zzr ust.10 ustawy”.

W myśl postanowień § 16 ust. 3 jeśli liczba uczniów nie przekracza 25, to zespół nadzorujący może składać się z 2 nauczycieli (w tym 1 z innej szkoły). Nauczyciel wspomagający lub specjalista powinien być „asystentem” ucznia niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie, w tej sytuacji w przypadku dwuosobowego zespołu, nadzorowaniem pozostałych uczniów będzie musiał się zająć jeden nauczyciel.

Uważam, że § 16 ust. 6 powinien otrzymać brzmienie: „W skład zespołu nadzorującego  oprócz nauczycieli, o których mowa w ust.3, powinien wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym jeśli w grupie uczniów przystępujących do egzaminu w danej sali jest uczeń wymagający dostosowania warunków  przeprowadzania egzaminu, o których mowa w art.44zzr ust.10 ”.

MKJ30-05-2017 23:02:22   [#03]

No to po kolei...

 

§ 11 pkt 1:

"Dyrektor szkoły, (...), sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty i przekazuje go (...) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej (...). Wykaz zawiera dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, (...), datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym;"

Po co dyrektorowi OKE oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym???

 

§ 16 ust. 7:

"W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:

1) (...) nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin;

2) (...) nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest przeprowadzany ten egzamin."

 Pozostaje mi tylko powtórzyć to, co wyraziłem dawno temu w rozmowie z dyrektorem CKE (autocytowanie za

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54038&pst=41#pst41 ):

"Odnoszę wrażenie, że zakaz ten podyktowany jest brakiem zaufania do nauczycieli, ergo - nauczyciele to w 100% zgraja oszustów, którzy wykorzystają każdą nadarzającą się okazję do złamania procedur egzaminacyjnych. (...)

Jestem w stanie to zrozumieć, ale w takim razie proszę o dwie rzeczy:

1) nie robienie przy okazji z nauczycieli idiotów uznając, że np. nauczyciel matematyki nie będzie w stanie pomóc zdającemu na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego; zapewniam, że da radę to zrobić i na pewno zrobi, skoro zakładamy, że nauczyciele mają we krwi oszustwo;

2) (...)

Zatem, aby uczynić zadość pierwszej prośbie, należałoby wyłączyć z prac komisji wszystkich nauczycieli i powołać w ich miejsce np. pracowników administracji i obsługi, ewentualnie zatrudnić pracowników ochrony (...)"

 

§ 16 ust. 8 - wydaje mi się, że jest niepotrzebnym powieleniem ustępu 6.

 

§ 18 ust. 4:

"O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików."

Naprawdę muszą wchodzić pojedynczo??? A jak wejdą parami? Czy takie pierdoły naprawdę trzeba regulować na poziomie rozporządzenia?

 

§ 18 ust. 8:

"Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod ucznia i numer PESEL, (...)"

Zawsze się zastanawiałem po co jest ten kod. Zwłaszcza, że w jednej znanej mi OKE żadnych kodów nie wymagano...

 

§ 19 ust. 3:

"Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi."

Czyli, że co? Kończymy egzamin, ale jeszcze proszę sprawdzić czy odpowiedzi zostały przeniesione. A jak nie zostały przeniesione albo zostały przeniesione niepoprawnie to skąd zespół nadzorujący ma wiedzieć, czy uczeń tylko poprawia błędne przeniesienie, czy może jeszcze rozwiązuje arkusz? I jak długo może trwać to sprawdzanie?

 

§ 20 ust. 1 zdanie drugie:

"Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów."

Mimo wszystko dodałbym na końcu: "po wykonaniu czynności, o której mowa w § 18 ust. 9".

 

§ 20 ust. 2 pkt 2:

"W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory wymienione w komunikacie, (...)."

Przydaje się też dowód osobisty lub karta miejska czy kredytowa do otwierania arkuszy a na poważnie również woda i chusteczki higieniczne (ale jak rozumiem te ostatnie mogą być pod stolikiem).

 

§ 21:

"W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego .........., osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, (...)."

W miejsce kropek wstawiłbym: "lub jego zastępca, jeśli został powołany".

 

§ 23 ust. 2 - domyślam się, ze ten ustęp odnosi się do ustępu 1, ale wolałbym się nie domyślać.

 

§ 27 ust. 2:

"Protokoły zbiorcze, (...), przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 2 lat, (...)".

Dobrze by było określić, jak długo dyrektor szkoły ma trzymać protokoły.


post został zmieniony: 30-05-2017 23:03:35
Jacek06-06-2017 18:30:54   [#04]

dobra... zebrałem uwagi i wątpliwości i wklejam jak niżej. Nie wszystko co MKJ napisał ująłem np. kod ucznia, bo te kody pewnie trzeba będzie wpisywać na kopertach zwrotnych więc to nie jest jakiś problem by do OKE słać również kody uczniów.

No to się znęcajcie i dopisujcie jak coś jeszcze trza :-)

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

1.

§16 ust. 6. W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy.

Proponujemy zmianę zapisu na:

§16 ust. 6. W skład zespołu nadzorującego oprócz nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wchodzi nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy.

Uzasadnienie:

W myśl § 16 ust. 4 projektu, jeśli liczba uczniów nie przekracza 25, to zespół nadzorujący może składać się z 2 nauczycieli (w tym 1 z innej szkoły) zgodnie z brzmieniem ust. 3. Nauczyciel wspomagający lub specjalista powinien być „asystentem” ucznia niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie. W tej sytuacji w przypadku dwuosobowego zespołu, nadzorowaniem pozostałych uczniów będzie musiał się zająć jeden nauczyciel.

2.

§ 16 ust. 7. W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:

1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 1, 2 i 4 – nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin;

2) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest przeprowadzany ten egzamin.

Proponujemy skreślenie tego zapisu.

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem takie wykluczenie jest bezcelowe. Podstawowym obowiązkiem nauczycieli zespołu nadzorującego jest zadbanie o samodzielność pracy uczniów, a tym samym brak podpowiadania, czy innego wpływu na pracę ucznia. Złamanie tego może się skończyć poważnymi konsekwencjami dla nauczyciela i mają oni tego świadomość. Ponadto w zespole jest nauczyciel innej szkoły, a może również się w sali znaleźć obserwator. Można również pokusić się o stwierdzenie, że zakres wiadomości nauczyciela na poziomie egzaminu ósmoklasisty jest znany większości nauczycieli, zatem teoretycznie mogliby podpowiadać uczniom.

3.

§ 16 ust. 8. Jeżeli do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotów przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, w przypadku o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy, przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, w skład zespołu nadzorującego przebieg tego egzaminu w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3, może wchodzić nauczyciel danego języka, będący nauczycielem wspomagającym.

Proponujemy zmianę zapisu analogiczne jak w przypadku §16 ust. 6:

§ 16 ust. 8. Jeżeli do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotów przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, w przypadku o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy, przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, w skład zespołu nadzorującego przebieg tego egzaminu w danej sali egzaminacyjnej oprócz nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wchodzi nauczyciel danego języka, będący nauczycielem wspomagającym.

Uzasadnienie jak w pkt l.p. 1.

4.

§ 21. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, w przypadku o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, oraz obserwatorzy, o których mowa w §7.

Proponujemy zapis:

§ 21. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca, jeśli został powołany, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego z zastrzeżeniem §16 ust. 6 i §16 ust. 8 oraz obserwatorzy, o których mowa w §7.

Uzasadnienie:

W projekcie brak zapisu o nauczycielu danego języka jako wspomagającym w przypadku gdy do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotów przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, w przypadku o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy, przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i obecności oraz pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy. Proponowane zmiany do projektu pozwolą uwzględnić wszystkie osoby mogące przebywać w sali podczas trwania egzaminu ósmoklasisty.

Inne uwagi.

Sugerujemy również określenie w rozporządzeniu terminu przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia egzaminu (np. protokoły z przebiegu egzaminu w danej sali) w szkole.


post został zmieniony: 07-06-2017 00:36:59
Jacek13-06-2017 09:40:45   [#05]

są jeszcze jakieś uwagi, bo czas kończyć konsultacje i słać do MEN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]