Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Programy nauczania - dopuszczenie...
strony: [ 1 ]
Skimir25-05-2017 12:07:51   [#01]

Witam

Zgubiłem wątek z programami po nowemu...

W Prawie Oświatowym nie ma nic o dopuszczaniu programów nauczania... o tworzeniu Zestawu Programów Nauczania jest w UOSO... kiedyś było rozporządzenie w którym określono co ma zawierać program nauczania itp...

Czy teraz, przedstawiony program nauczania ma tylko wyczerpywać podstawę programową? Co Wasi nauczyciele mają przygotować (do nowych podstaw, bo stare już działają i są na wykończeniu :-))?

AnJa25-05-2017 13:10:21   [#02]

Obowiązują zapisy z UoSO

Bas25-05-2017 14:02:04   [#03]

Dopuszczasz nowe programy do nowej podstawy, tzn. dla kl. 4,7. Pozostałe idą starymi, które już znajdują się w SZPN. Programy są na stronach wydawnictw lub można tworzyć je samemu (programy własne).

izael25-05-2017 14:23:49   [#04]

no i do klas 1-szych, bo one całkiem nowiuśkie są:)

 

bosia25-05-2017 20:27:07   [#05]

nowe będą też programy do kl. I i na semestr I wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

dopuszczamy na podstawie art. 22a u.s.o.- jak do tej pory

i we wprowadzającej jest jeszcze to:

Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109
ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach
pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.


Art. 293. W latach szkolnych 2017/2018–2020/2021 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi
szkoły podstawowej program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII. Przepisy art. 22a ust. 4–8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

 

z doradztwa proponuję tylko dopuścic na rok, bo od 1 wrzesnia 2018r. wchodzi w życie podstawa programowa do doradztwa zawodowego

ametyst197326-05-2017 08:11:59   [#06]

Znalazłem na forum taki wniosek. Jak myślicie czy do nowej podstawy i programów nauczania dla klas 1,4 i 7 można wykorzystać, możne coś zmienić dodać.

Wniosek

do Dyrektora

Publicznego Gimnazjum w .......................o dopuszczenie programu nauczania

 Na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami)
, w związku z § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych w składzie:

1)  ..................... –język polski     

 

wnioskuje o dopuszczenie do użytku następujących programów nauczania.

 

Lp.

Przedmiot

Pełna nazwa programu nauczania, autor ( numer dopuszczenia kl. II i III)

Nauczyciel

1

Język Polski

Kl I…………………………..

Kl II …………………………

Kl III

 

2

Historia

 

 

 Nauczyciele zespołu przedmiotów humanistycznych po przeanalizowaniu w/w programów nauczania ogólnego oświadczają, że programy spełniają następujące warunki:

1) stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

2)  zawierają szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

3) zawierają treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólne­go,

4) zawierają sposoby osiągania celów kształcenia i wycho­wania, z uwzględnieniem możliwości indywidu­alizacji pracy w zależności od potrzeb i możli­wości uczniów oraz warunków, w jakich będą realizowane,

5)  zawierają opis założonych osiągnięć ucznia

6)   zawierają propozycje kryteriów oceny i metod sprawdza­nia osiągnięć ucznia,

7) są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Stefan Wlazło26-05-2017 09:50:41   [#07]

ZAWSZE BYŁO TAK, ŻE NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK PLANOWAĆ SWOJĄ PRACĘ, ALE NIE BYŁO WSKAZAŃ, JAK MA TO ROBIĆ, CZY TO SIĘ ZMIENIŁO????

CO DO POWYŻSZEJ PROPOZYCJI, ONA MA RACJONALNE PRZESŁANKI, NATOMIAST PRZY KILKU KLASACH NAKŁADA TO NA NAUCZYCIELA WIELE PAPIERKOWEJ ROBOTY,ALBO PO PROSTU POWIELI JEDEN JAKIŚ PLAN NIEZALEŻNIE OD SYTUACJI EDUKACYJNEJ W KLASACH.  RACZEJ BYM TEGO ROZWIĄZANIA NIE STOSOWAŁ. A BEZ KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI ,ALE NIE DOKONYWANEJ PRZEZ DYREKTORA, NA PEWNO  NIE FORSOWAŁBYM TEJ DECYZJI. NATOMIAST, JESTEM ZWOLENNIKIEM, ABY UCZĄCY NAUCZYCIELE W DANEJ KLASIE USTALALI PO WRZEŚNIU, CZYLI PO WSTĘPNEJ DIAGNOZIE, WSPÓLNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z WYNIKAMI DIAGNOZY W DANYCH KLASACH, A ZWŁASZCZA USTALALI MIĘDZYPRZEDMIOTOWE PROJEKTY. PZDR. STEFAN

bosia27-05-2017 09:30:36   [#08]

#06 - to jest już nieaktualne, zmieniły się wymagania formalne wobec programów i uchylono to rozporządzenie

AnJa27-05-2017 10:11:52   [#09]

owszem- programy nie musza spełniać tych warunków formalnych

ale nie znam opinii kwestionujących potrzebę zawierania w programie tych elementów

bosia27-05-2017 11:29:33   [#10]

ok, ale ja nie o tym napisałam

AnJa27-05-2017 12:08:10   [#11]

ja też:-)

flisegi12-06-2017 21:09:09   [#12]

Czy całą procedurę z programami i podręcznikami przeprowadzacie co roku, czy też nauczyciele na wnioskach przedstawiają propozycję podręcznika z adnotacja np. od roku szkolnego X/Y do odwołania.

Podobnie z programami - czy zespół nauczycieli może złożyć wniosek z prośbą o dopuszczenie programu nauczania, który będzie realizowany od danego roku szkolnego do odwołania.

kinia282012-06-2017 21:51:20   [#13]

Już niczego nie wiem. Czy program wybierany w kl. IV będzie z j. polskiego do klasy VIII ? A może do klas IV-VI, a inny do VII-VIII? Nie wiem, jak skonstruować wniosek dla nauczyciela?


post został zmieniony: 12-06-2017 21:55:26
DYREK13-06-2017 13:45:23   [#14]

Ustawa Przepisy Wprowadzające - Prawo Oświatowe nadała art. 22a ust. 6–8 nowe brzmienie:

6. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3.

7. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.

8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do indywidualnych programów opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe, oraz do indywidualnych programów nauki opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 115 ustawy – Prawo oświatowe.”

 Ponadto art. 293 ustawy Przepisy Wprowadzające -  Prawo Oświatowe mówi:

„W latach szkolnych 2017/2018–2020/2021 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły podstawowej program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII.”  Stosujemy wtedy odpowiednio przepisy art. 22a ust. 4–8 ustawy o systemie oświaty w nowym brzmieniu.

Konieczność składania przez nauczycieli wniosku o dopuszczenie programu nauczania była określona w nieobowiązującym już rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U., poz. 752). Rozporządzenie zostało uchylone 8.07.2014 r. 

DYREK13-06-2017 13:48:01   [#15]

Nauczanie religii w przedszkolu lub w szkole odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości (§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach). Dyrektor nie dopuszcza programów nauczania religii.

aleksandra200817-06-2017 18:25:45   [#16]

Witam serdecznie

A jaką dać podstawę prawną do uchwały opiniującej przez RP nowy program nauczania? 

DYREK19-06-2017 13:29:22   [#17]

art. 22a ust. 6 ustawy o systemie oświaty 

danucha26-06-2017 16:12:57   [#18]

Zatem nie trzeba składać wniosku o dopuszczenie tylko przedstawić dyrektorowi program?

Pytam bo dzisiaj otrzymaliśmy do wypełnienia wnioski o dopuszczenie programów

DYREK26-06-2017 16:30:41   [#19]

Konieczność składania przez nauczycieli wniosku o dopuszczenie programu nauczania była określona w nieobowiązującym już rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U., poz. 752). Rozporządzenie zostało uchylone 8.07.2014 r. 

danucha26-06-2017 18:25:32   [#20]

Sugerowałam dyrektorowi ale upiera się że musi być wniosek.W jaki sposób u Was nauczyciele przedstawiają dyrektorowi program nauczania?

danucha27-06-2017 20:43:10   [#21]

podnoszę - bardzo zależy mi na odpowiedzi.

AnJa27-06-2017 20:53:38   [#22]

Możliwe 3 rozwiązania:

a) zwyczajowo- np. przynosi do dyrka i mówi, że przedstawia ten oto program,
b) zarządzenie dyrka w sprawie trybu dopuszczania programów nauczania,
c) zapis w innym miejscu- jeśli nie w statucie np. przy zadaniach nauczyciela (tu mam wątpliwości,, czy w statucie może być to, co nie musi- a to na pewno nie musi) to jakas wzmianka może być np. w Regulaminie RP przy trybie opiniowania.

Podejrzewam, ze u Ciebie jest:
a) i zwyczajem jest, że dyrka się słucha
b) ale wszyscy zapomnieli, że takie zarządzenie jest

edithael27-08-2017 17:29:00   [#23]

Podejrzewam, że większość nie zwróciła uwagi, że rozporządzenie już nie obowiązuje i z "przyzwyczajenia" przedstawią wnioski. Zatem doceniając rolę nawyku dyrektor zarządzi, że wniosek ma być. Swoją drogą taki wniosek załatwia to, że:
- dyrek wie, co nauczyciel wybrał i ma to przez niego podpisane
- nauczyciel odpowiedzialnie oświadcza, że program spełnia, co spełniać ma

cynamonowa29-08-2017 20:27:45   [#24]

Czy nowe programy nauczania, zgłoszona, zaopiniowane....dopisuję do istniejącego Szkolnego Zestawu Programów?

Czy nadaje im się jakieś "szkolne" symbole, numery....czy tak jak było kiedyś- oryginalne, ?

Ed17-11-2018 09:41:24   [#25]

Nauczyciel opracował program mający na celu promocję biblioteki szkolnej.

1) Czy program taki powinien być dopuszczony do realizacji przez dyrektora i wpisany do szkolnego zestawu programów?

2) Czy opracowanie tego typu programu można potraktować jako "opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich" /jedno z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia n-la dyplomowanego/ ?

 

rzewa17-11-2018 16:00:34   [#26]

1) nie

2) można potraktować ale... nie wiem jak to potraktuje komisja... jak dla mnie nie o taki program tu chodzi

Dan6715-05-2019 06:47:24   [#27]

Witam

czy dobrze myślę?

1. zestaw programów w szkole opiniuje tylko rada ped. /art 22a ust 6 u.s.o. /

2. nauczyciele zgłaszają dyrektorowi wybór podręcznika, a obowiązkiem dyrektora jest podanie do wiadomości wykazu obowiązujących podręczników w danym roku szk.

3. rada rodziców nie opiniuje ani zestawu programów ani wykazu podręczników

4. poniższy zapis wymagający opinii rady rodziców i rady ped. dotyczy tylko wszystkich oddziałów danej klasy

"Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala: 1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

flisegi15-05-2019 09:08:39   [#28]

podpinam się

Dan6716-05-2019 08:15:58   [#29]

ponawiam prośbę (#27)

rzewa16-05-2019 08:47:21   [#30]

przed ustaleniem zarówno zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, jak i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym dyrektor ma obowiązek zasięgnąć opinii zarówno rady pedagogicznej jak i rady rodziców

czyli opiniujemy co roku zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych jakie wprowadzamy w nowej klasie 1, 4 i 7 a w przypadku materiałów ćwiczeniowych opiniujemy co roku to co zostało ustalone dla każdej klasy

mówi o tym art 22ab ust 4 u.s.o.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]