Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pensum: logopeda, psycholog, doradca zawodowy
strony: [ 1 ]
marmak17-03-2017 17:40:11   [#01]

Mój OP nowelizuje Uchwałę i proponuje następujący wymiar godzin:

logopeda, psycholog - 20

doradca zawodowy - 25

Jakie mielibyście argumenty za tym by pensa były równe dla wszystkich?

gronostaj17-03-2017 18:39:27   [#02]

u mnie wszyscy maja takie samo pensum 24

Natomiast argument który bym przytoczyła to taki, że wszytskie te funkcje maja charakter wspomagający - pedagogiczny i a rozdzielanie ich ma charakter nierównego traktowania

Dante17-03-2017 18:41:37   [#03]

Równe dla wszystkich i na poziomie 25 godzin bo  nie mają klasówek. I nie pracują przy tablicy. I nie mają dyżurów w czasie przerw. I często są nieobecni na posiedzeniach rady pedagogicznej ( 1/4 etatu to praca w kilku miejscach).

AnJa18-03-2017 00:14:21   [#04]

czyli miedzy 30 a 40?

Roman Langhammer18-03-2017 07:31:24   [#05]

U mnie mają 30g. Ale czy to sprawiedliwe? Moim zdaniem często więcej pracy mają niż nauczyciele przy tablicy! Uważam, że pensum powinno być ustalone w ustawie i zdecydowanie niższe. Ale jednakowe w całym kraju.

ergo18-03-2017 11:54:15   [#06]

I taka propozycja jednolitego pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów ma się pojawić w Karcie Nauczyciela zgodnie z ustaleniami związków z MEN.

 

AnJa18-03-2017 11:59:26   [#07]

Bardzo mnie cieszy powszechna akceptacja dla centralizacji rozwiązań oświatowych.

Mam nadzieję, ze niedługo pojawią się ujednolicone dla kraju wymiary zniżek dla dyrków a potem także ujednolicone narzędzia dydaktyczne- np. scenariusze lekcji z historii najnowszej.

ewa18-03-2017 12:43:52   [#08]

wrrr, nie kracz AnJa!

Roman Langhammer18-03-2017 12:50:23   [#09]

AnJa, a uważasz, że w porządku jest, że np. w Ustroniu (u mnie) psycholog ma 30 godzin, a w Cieszynie (8km dalej) już tylko 25? Nie, to nie jest ok. Jeśli w całej Polsce przedmiotowiec ma 18, to psycholog, pedagog i logopeda też powinni mieć jednakowo... a dyrektorzy? Dlaczego nie? Nich też jest jednakowa zniżka.

Jot18-03-2017 12:51:01   [#10]

Jestem za jednakowym przydziałem pensum dla specjalistów w całym kraju. Uważam, że nie jest to sprawiedliwe, gdy w jednej gminie mają oni po 20, w innych po 26, a jeszcze gdzie indziej 30,pracując za takie same pieniądze. Zaznaczam, że nie jestem żadnym z tych specjalistów:-)...

AnJa18-03-2017 13:44:22   [#11]

Osobiście uważam za niesprawiedliwe, że w jednej gminie urzednicy pracują w poniedziałek do 18 a piątek do 14 a w innej każdego dnia tygodnia do 16.

I uważam, ze Rzad winien tio ujednolicić.

Nie rozumiem też dlaczego w jeden księgarni ta sama ksiązka kosztuje 35 zł a w innej 17 i ze Rząd powinien...

ups... się chyba spoźniłem?

Wobec powyższego powinniśmy iść dalej- 100 g golonki z kością w każdym lokalu w Polsce powinno kosztować tyle samo. Ośmiorniczki też.

 

eny18-03-2017 15:04:07   [#12]

AnJa jaja se robisz jak zwykle ;-))

No ale jakąś rację masz choć chyba nie ma to tu przełożenia na pensum w/w nauczycieli, zważywszy, że otrzymują takie samo wynagrodzenie.

W mojej opinii owo pensum i co za tym idzie wysokość wynagrodzenia powinno być uzależnione od ilości uczniów w danej szkole i wtedy będzie sprawiedliwie?

Ale to takie dywagacje, na które póki co nie mamy wpływu:(

 

Jot18-03-2017 15:49:48   [#13]

Moja opinia wynika z tego, ze nie widzę odniesienia wys pensum w znajomych gminach do liczby uczniów. Liczba etatów owszem, ale pensum niestety nie...

Dorota Z22-03-2017 08:29:36   [#14]

Witam, jak się przedstawia u Was pensum nauczycieli wspomagających u nas organ ustalił im na 22 godz, czy to jest zgodne z prawe

AnJa22-03-2017 08:51:15   [#15]

u nas 25

Roman Langhammer22-03-2017 20:01:42   [#16]

U nas mają jak każdy nauczyciel - 18. :)

kulka22-03-2017 20:05:58   [#17]

25

Areq22-03-2017 20:14:24   [#18]

nauczyciel wspomagajacy to nauczyciel - 18 godzin

AnJa22-03-2017 20:36:18   [#19]

nauczyciel bibliotekarz to nauczyciel - 30 godzin

Areq22-03-2017 21:11:12   [#20]

tak tylko o nauczycielu bibliotekarzu mówi art 42.3 KN

AnJa22-03-2017 22:15:14   [#21]

no i co z tego?

owszem- jego skrzywdziła władza nieludzkie pensum wyznaczając

a wspomagającego w ręce OP oddano - i jak widać, ten potrafi być ludzki -pozostawiając 18 godzin

Areq22-03-2017 22:16:18   [#22]

OP nie decyduje o wspomagajacym

AnJa22-03-2017 22:22:52   [#23]

a wymieniono go w KN?

basias23-03-2017 08:18:56   [#24]

decyduje, decyduje

u mnie 30 godzin

kulka23-03-2017 13:57:39   [#25]

Czy faktycznie pensum pedagoga to będzie 20 godz.? Czy bedzie przepis, że w przedszkolu również należy zatrudniać takiego nauczyciela? 

Areq23-03-2017 14:14:26   [#26]

To do sądu pracy i zwrot pieniędzy dla nauczyciela "wspomagajacego"

Joasia Berdzik23-03-2017 15:06:20   [#27]

Areq

przepis mówi:

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 (art. 42), nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

w tej grupie są n-la wspomagający


ale chętnie  bym zobaczyła przepis który Twoim zdaniem zaświadcza o tym, ze masz rację

Areq23-03-2017 16:29:03   [#28]

No nie widzę w tej grupie nauczyciela "wspomagajacego", bo takiego zwyczajnie nie ma. Pytanie jest, kogo zatrudniamy? - nauczyciela posiadajacego .... Więc jest to po prostu nauczyciel.

Joasia Berdzik23-03-2017 18:32:27   [#29]

są na ten temat wyroki sądu, w tym nawet NSA, więc sprawa w sądzie była już rozstrzygana:

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wypowiedział się w sprawie charakteru i celu pracy nauczyciela edukacyjnego i nauczyciela wspomagającego (wyraźnie je różnicując) i orzekł, że pensum nauczyciela wspomagającego określa gmina (wyrok NSA z dnia 1 października 2013 r. I OSK 1300/13). W drodze wykładni funkcjonalnej Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, że stanowiący podstawę do takiego ustalenia art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela dotyczy także nauczycieli, których celem zatrudnienia jest współorganizowanie kształcenia integracyjnego. Są to nauczyciele zatrudnieni dodatkowo i nazywani nauczycielami „wspomagającymi”, gdyż taki jest charakter ich pracy. Praca nauczycieli wspomagających nie może być utożsamiana z pracą nauczycieli zajęć edukacyjnych (których pensum jest ustalone na podstawie danych z tabeli zawartej w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela), ponieważ są to specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że inny jest nie tylko charakter i rodzaj, lecz także cel pracy nauczyciela edukacyjnego i nauczyciela „wspomagającego”. Ten drugi w ramach swojego stosunku pracy wykonuje obowiązki określone dla różnych stanowisk.

Pogląd ten podzielił m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który w wyroku z 4 września 2014 r. (IV SA/Gl 674/14) przywołał definicję nauczyciela wspomagającego i przypomniał, że są to nauczyciele z wykształceniem z zakresu pedagogiki specjalnej zajmujący się opieką, terapią, kształceniem i wychowaniem (rewalidacją) osób z dysfunkcją słuchu (surdopedagogika), z dysfunkcją wzroku (tyflopedagogika), upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagogika). Mowa o nich w rozporządzeniu określającym warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, w tym niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych (§ 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU z 2014 r., poz. 414).

http://oswiataiprawo.pl/porady/pensum-nauczyciela-wspomagajacego/


Areq23-03-2017 18:33:47   [#30]

Wojewoda zaskarżył uchwałę rady miejskiej ustalającą między innymi wynagrodzenie dla tzw. nauczycieli "wspomagających". Spór między stronami dotyczył tego, czy upoważnieniem zawartym w przepisie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) objęto także tzw. nauczycieli "wspomagających", czyli nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a tym samym czy rada miejska była umocowana do ustalenia w drodze uchwały pensum dla takich nauczycieli.

Zdaniem WSA zakwestionowana w skardze część uchwały, dotycząca tzw. nauczycieli "wspomagających", wydana została z istotnym naruszeniem prawa. W świetle art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący jest uprawniony do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na stanowiskach wymienionych w tym przepisie, m.in. na stanowiskach pedagogów, logopedów i psychologów. Art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, jako przepis mający charakter upoważnienia ustawowego do tworzenia źródeł prawa powszechnie obowiązującego, nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Zdaniem WSA należy zatem uznać, że upoważnieniem do samodzielnego regulowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez organ prowadzący szkołę, ustawodawca objął wyłącznie wymienionych w tym przepisie nauczycieli i innych pracowników szkół i przedszkoli. W pozostałym natomiast zakresie, a więc co do tych nauczycieli, którzy nie są wyraźnie wymienieni, znajduje zastosowanie art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w którym sam ustawodawca ustala tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nie przewidując w tym zakresie kompetencji organu prowadzącego do władczego wkraczania aktem prawa miejscowego.


Zdaniem WSA praca wykonywana przez nauczycieli "wspomagających" jest tożsama z pracą wykonywaną w szkole przez nauczycieli zajęć edukacyjnych. Nauczyciele "wspomagający" mogą albo prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne, albo uczestniczyć w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli. Nauczyciel "wspomagający" musi zatem znać zadania edukacyjne w zakresie przedmiotów objętych wspomaganiem i role obu pedagogów: nauczyciela i nauczyciela "wspomagającego" w oddziale integracyjnym mogą być wymienne, a ich działania powinny się uzupełniać. Z tego powodu ich status w zakresie wysokości pensum nie powinien różnić się od statusu nauczycieli przedmiotów edukacyjnych i dlatego ustawodawca objął nauczycieli "wspomagających" regulacją art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, traktując ich na tych samych zasadach co nauczycieli edukacyjnych.

WSA podkreślił, iż nie można rozszerzająco traktować katalogu podmiotów wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, opierając się na dowolnej ocenie dokonanej przez organ prowadzący szkołę, że praca nauczyciela "wspomagającego" ma charakter zbliżony do pracy psychologów i pedagogów szkolnych. Przepis ten, wskazujący katalog pracowników szkół i przedszkoli, dla których organ prowadzący może samodzielnie, w drodze prawa miejscowego ustalać pensum, należy traktować jako wyliczenie wyczerpujące. Nie obejmuje on zatem tzw. nauczycieli "wspomagających". Upoważnienie organów samorządu terytorialnego do stanowienia prawa miejscowego nie może oznaczać nieskrępowanej swobody tych organów w stanowieniu prawa miejscowego. Dopuszczalny zakres prawotwórstwa lokalnego uwzględniać musi jedną z fundamentalnych zasad, a mianowicie to, że akty prawa miejscowego to zawsze akty podustawowe, o charakterze wykonawczym do ustawy. Przepis wykonawczy może ze swej istoty jedynie "wykonywać" ustawę, a więc ją uzupełniać, nie może natomiast regulować materii, która już została w ustawie uregulowana i co do której ustawodawca nie zdecydował się na upoważnienie organów samorządowych do samodzielnej regulacji – uznał WSA.

Areq23-03-2017 18:34:14   [#31]

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/organ-prowadzacy-szkole-nie-moze-ustalac-pensum-dla-nauczycieli-wspomagajacych

Joasia Berdzik23-03-2017 18:46:04   [#32]

odwoływali się? bo moze to właśnie ich sprawa?

kwestia została jednoznacznie rozstrzygnięta przez NSA

Nie mamy precedensowego systemu, ale po tym wyroku, wątpię, żeby na poziomie WSA powstały inne rozstrzygnięcia:
cała sentencja wyroku tu - bardzo ciekawa
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/43F4AC2CE0

 

rzewa26-03-2017 19:49:04   [#33]

To jest ta sama sprawa -> tak to jest jak się pisze artykuł na podstawie nieprawomocnego orzeczenia -> wyrok WSA w Krakowie z dnia 11.12.2012 (III SA/Kr 1107/12) w tej sprawie został uchylony przez NSA wyrokiem z dnia 1.10.2013 (I OSK 1301/13) którego fragmenty Asia tu przytoczyła - wyrok ten jest prawomocny

czyli rację ma Asia :-)

Joasia Berdzik26-03-2017 20:59:45   [#34]

tak właśnie myslałam, ze to będzie ta sama sprawa, ale jakoś mi sygnatury nie grały

Doska26-03-2017 23:09:31   [#35]

Uważam, że niektóre komentarze dotyczące pracy pedagoga szkolnego są krzywdzące. U nas jest pensum 25 godzin, ale uzależnione od ilości uczniów. Mniejsza szkoła nie ma szans na pedagoga pracującego w pełnym wymiarze, a potrzeby są. Co do dyżurów na przerwach, to nasza pani pedagog nie ma przerw, bo wtedy uczniowie mogą z nią porozmawiać bez zarywania lekcji, nauczyciele mają pilne sprawy itp. Szanujmy więc pracę każdego nauczyciela, w tym pedagoga. A co do pensum, to uważam, że powinno być ustalone na poziome pensum innych nauczycieli.

kulka27-03-2017 08:23:42   [#36]

Doska, a bibliotekarz, a nauczyciel świetlicy? tu nie chodzi o nie-szanowanie czyjeś pracy, tu chodzi o specyfikę wykonywanej pracy. Inna praca z klasami  kilka godzin dziennie wg planu, inna zupełnie praca "nie przy tablicy". Inna. Wymagająca inaczej. Czasami jest to czas spędzony w gabinecie bez ucznia, oczywiście nie bezproduktywny, ale spędzony inaczej , niż przedmiotowca. Uważam , że pensum w okolicy 25 jest jak najbardziej adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy.

Doska27-03-2017 16:05:04   [#37]

Kulko droga, pozwolę sobie nie zgodzić się z Tobą. Nauczyciel bibliotekarz, czy wychowawca świetlicy wykonują specyficzne zadania w szkole, ale nie porównywałabym ich pracy do pracy pedagoga. W mojej szkole pedagog nie przebywa w gabinecie, jak to opisujesz, jeśli ma wolną chwilę to uzupełnia dokumenty rozmaite związane z ppp lub przygotowuje np. kontrakty dla trudnych uczniów, nie wspomnę czasu, często poza pensum, poświęcanego uczniom i rodzicom. Jest też aktywnym członkiem RP i uczestniczy w różnych przedsięwzięciach szkolnych, dlatego podtrzymuję swoje zdanie o obniżeniu pensum.

kulka27-03-2017 18:13:09   [#38]

Ja wcale nie opisuję, że pedagog spędza jedynie czas w gabinecie! 

W ogóle nie o to chodzi.

Uważasz naprawdę, że praca nauczyciela świetlicy jest mniej wymagająca? Byłaś kiedyś w świetlicy , jak schodzą się maluchy ok.12? 

Ja w ogóle nie uważam, że czyjaś praca jest mniej lub bardziej wymagająca, absorbująca... Ja mówię o specyfice pracy, jest ona różna i dlatego różne pensum moim zdaniem być powinno. Może to niepopularne, ale wg mnie dobrze byłoby wprowadzić wzorem niektórych państw zróżnicowane pensum w zależności od przedmiotu. 

Doska28-03-2017 21:51:40   [#39]

Bywam w świetlicy w różnych porach i doceniam pracę wychowawców. Nie rozumiem tylko, czym należy uzasadniać zróżnicowane pensum, specyfiką, być może, ale co to znaczy.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]