Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja-Rozp.MEN. ws. organizacji publ. szkół i przedszkoli
strony: [ 1 ][ 2 ]
Marek Pleśniar23-01-2017 13:29:53   [#01]

Departament Podręczników, Programów i Innowacji
125/M1/2016

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji Narodowej, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.2013.979), uprzejmie przekazuję projekt: "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli" skierowany przez Ministra Edukacji Narodowej do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 2017-02-06 09:38:00.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli


Pismo - partnerzy społeczni: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_15edbd562e1b3827e20cbfffb32ec5ab_d7e93f52820b946b3a7f9455472ba77c_pdf_3

Parafowane - projekt rozporzadzenia: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_15edbd562e1b3827e20cbfffb32ec5ab_b62b587b02f051bebf5595dfc579b7f9_doc_3

Parafowane - uzasadnienie do projektu: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_15edbd562e1b3827e20cbfffb32ec5ab_8a33fdad5e19899650b62e0ea9551dfd_doc_3

Parafowane - osr: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_15edbd562e1b3827e20cbfffb32ec5ab_795cc698eb5f53302da3851c4b6b0ea4_doc_3

 
Jeśli powyższy link/linki nie otworzą się po kliknięciu na adres, prosimy skopiować tekst linku i wkleić w pole adresu w przeglądarce internetowej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z ww. projektem oraz dokumentami dotyczącymi projektu będzie można zapoznać się korzystając z systemu Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Link do tego systemu jest również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Projekty aktów prawnych”.

________________________

Podstawa prawna:

§ 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.2013.979):

1. Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych innych niż wymienione w ust. 1.

§ 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.2013.979):

1. Organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, których zakresu działania dotyczy projekt.
2. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego przekazuje się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach, w szczególności projekt, którego przepisy dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych lub innych podmiotów, przekazuje się do zaopiniowania właściwej komisji wspólnej.

 

post został zmieniony: 23-01-2017 18:15:25
Jacek23-01-2017 18:16:41   [#02]

jakby był problem z pobieraniem to już na RCL jest również

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294461/katalog/12408643#12408643 

hania23-01-2017 22:22:00   [#03]

znalazłam coś co wraca usankcjonowane projektem..:-)

§ 23. 1. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 tej ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

2. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 1,  jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r.

3. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja 2017 r., po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 maja 2017 r.

i wcześniej też , nie tylko na rok 17/18:

§ 17

4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 kwietnia danego roku.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

i powiem wam jako zz: aż tak wcale tego nie wyglądałam........w szczególności, że opinia wiążąca nie jest....


post został zmieniony: 23-01-2017 22:23:39
Jacek23-01-2017 23:15:48   [#04]

bardzo to ciekawe haniu skoro jest w projekcie zapis

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

zatem pytanie pozostaje... jak się cofnąć w czasie by po wejściu w życie rozporządzenia dokonać tego o czym mowa w § 23, więc jakby, czyli inaczej mówiąc... jest po ptokach.

:-)


post został zmieniony: 23-01-2017 23:38:52
izael24-01-2017 08:06:31   [#05]

no więc do tego, co hania

uważam, ze opiniowanie przez zz-y to zbędne wydłużanie procedur i mnożenie biurokracji

doszło opiniowanie przez KO

tu jeszcze zz

niedługo w styczniu będziemy robić arkusze!

przy tym zostaje przecież art.20 KN, który nakłada obowiązek konsultacji przy zwolnieniach (przynajmniej tam, gdzie działa... a gdzie nie działa, to opinia zz zupełnie nic nie pomoże, bo jak trzeba zwalniać, to trzeba i koniec)

 

 

izael24-01-2017 08:18:38   [#06]

 Tak jest:

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

2. Dyrektor szkoły lub przedszkola tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Następna zbędna biurokracja. Uważam, że wystarczy zapis, że dyrektor może tworzyć zespoły. Na  jak długo i jak one pracują, czy mają plany, czy podsumowują pracę na radzie pedagogicznej, czy podsumowaniem jest konkretny efekt, np uaktualniony regulamin świetlicy - to już powinna być autonomia szkoły i dyrektora, który potem z tego ewentualnie będzie się rozliczał.

AnJa24-01-2017 08:26:34   [#07]

Ale był postulat stworzenia możliwości awansu poziomego? No to został spełniony- taki szef zespołu to ho, ho- "może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola".

Chyba nawet więcej niż dyrek- ten poza egzaminami(a i to za porozumieniem) nie może powoływać osób, które nie sa pracownikami szkoły.

Uwaga! Ja całkiem poważnie!

Rycho24-01-2017 08:48:55   [#08]

w pełni zgadzam się z Izą jeśli chodzi o pracę zespołów. Organizacja tej pracy powinna być wewnętrzną sprawa szkoły. Przecież PM wielokrotnie mówiła o odciążeniu n-li z niepotrzebnej biurokracji. To może tą obietnicę też należało by spełnić?

§ 17. 2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

Czy wypełniając ten punkt wystarczy podać np coś takiego:

25 nauczycieli - wszyscy z pełnymi kwalifikacjami do prowadzonych zajęć. N-l nr 1 - 18 h, n-l nr 2 19 h, ... n-l nr n 12 h?

Czy też należy podać imienny wykaz nauczycieli z podaniem kwalifikacji i liczby przydzielonych godzin?

Z podanego zapisu skłaniał bym się do pierwszej wersji, ale wydaje mi się, że chodzi o drugą.

 

AnJa24-01-2017 08:52:58   [#09]

Boś stary dziad, co  z mroków pamięci wydobywa jak się drzewiej arkusz robiło i wydaje mu się, że dzisiaj też tak samo być musi.

Akurat słusznie Ci się wydaje - jakem stary dziad.


post został zmieniony: 24-01-2017 08:53:16
izael24-01-2017 09:09:46   [#10]

Zapis projektu rozporządzenia

 

 

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

 

2. Dyrektor szkoły lub przedszkola tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony.

 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Proponuję zapis:

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

3. W pracach zespołu mogą brać udział, za zgodą dyrektora, osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

 

Zapisy „Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań”, „Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.” Generują kolejne obowiązki biurokratyczne, ograniczają autonomię szkoły, bo są w zasadzie instrukcją. Sprawozdania z prac niektórych zespołów nie wnoszą niczego do wiedzy rady pedagogicznej, np. sprawozdanie zespołu protokolarzowego, sprawozdanie zespołu uaktualniającego regulamin pracy świetlicy.

 

 

 

 

 

 

izael24-01-2017 09:19:37   [#11]

tego to ja nie rozumiem

§ 16. 1. Dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie, oraz którzy:

1)     otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo

2)     nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej

–          mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

2. Dyrektor szkoły podstawowej po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno­‑pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

Czytam to tak:

dyrektor prowadzi taką szkołę, w której są oddziały przysposabiające do pracy

zgłaszają się do niego (dyrektora) rodzice tego ucznia, o którym mowa w ust. 1, że chcą zapisać dziecko do szkoły

i że mają opinię PPP i opinię lekarza (muszą być te obie? tu nie mam pewności, bo się nie znam)

to po co uchwała rady pedagogicznej?

czy może być uchwała, że nie przyjmują?

izael24-01-2017 09:24:13   [#12]

3. Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, określa także w szczególności:
1) liczbę oddziałów przedszkolnych;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym;
4) czas pracy oddziału przedszkolnego;
5) liczbę pracowników w oddziale przedszkolnym ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, o ile nie zostali ujęci w arkuszu organizacji szkoły zgodnie z ust. 2 pkt 4;
6) liczbę nauczycieli w oddziale przedszkolnym wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi w oddziale przedszkolnym oraz etatów przeliczeniowych;
8) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych.

 

hmmm

a my nie mamy oddzielnie pracowników AiO dla oddziałów przedszkolnych? Ma ktoś tak, z może tu liczbę konkretną podać?

AnJa24-01-2017 10:20:36   [#13]

Ano mamy tak. Chociaż raczej od tyłu- wyodrębniono ich na potrzeby księgowe- płaceni z innego rozdziału.

slos24-01-2017 10:21:32   [#14]

Nie wierząc w skuteczność opiniowania dla porzadku i spokoju sumienia: w § 17 usunąć punkt 5, a pkt 4 zmienić na: Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole. (dalej renumeracja punktów). 

izael24-01-2017 10:23:16   [#15]

Zapis projektu rozporządzenia

 

 

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

 

2. Dyrektor szkoły lub przedszkola tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony.

 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Proponuję zapis:

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

3. W pracach zespołu mogą brać udział, za zgodą dyrektora, osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

 

Zapisy „Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań”, „Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.” Generują kolejne obowiązki biurokratyczne, ograniczają autonomię szkoły, bo są w zasadzie instrukcją. Sprawozdania z prac niektórych zespołów nie wnoszą niczego do wiedzy rady pedagogicznej, np. sprawozdanie zespołu protokolarzowego, sprawozdanie zespołu uaktualniającego regulamin pracy świetlicy. Plany pracy, zadania większości będą zbędnym biurokratycznym obowiązkiem, szczególnie tam, gdzie jest jedno doraźne zadanie do wykonania.

 

 

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 kwietnia danego roku.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

Proponuję:

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 15 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

 

Opinia zakładowych organizacji związkowych jest kolejnym obowiązkiem biurokratycznym. Autonomia dyrektora szkoły w zakresie zwalniania pracowników, a  w okresie przejściowym związanym z przebudową systemu, także w zakresie zatrudniania, jest tak mocno ograniczona, że nieuzasadnione jest tu wprowadzanie jeszcze jednego elementu do procedury budowania arkusza organizacyjnego.

 

Terminy w tym rozporządzeniu nie są spójne z obowiązkami, które dyrektorzy szkół będą mieć w okresie przejściowym – powiadamianie o stanie nieczynnym, rozwiązywaniu umowy itd. Do 15 maja. Skoro arkusze dyrektorzy muszą oddać do 10 kwietnia, KO ma 10 dni na zaopiniowanie, to OP ma w sumie ponad miesiąc na wykonanie czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy, czyli więcej niż dotychczas.

 

 

 

 

izael24-01-2017 10:36:52   [#16]

Zapis projektu rozporządzenia

 

 

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

 

2. Dyrektor szkoły lub przedszkola tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony.

 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Proponuję zapis:

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

3. W pracach zespołu mogą brać udział, za zgodą dyrektora, osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

 

Zapisy „Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań”, „Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.” Generują kolejne obowiązki biurokratyczne, ograniczają autonomię szkoły, bo są w zasadzie instrukcją. Sprawozdania z prac niektórych zespołów nie wnoszą niczego do wiedzy rady pedagogicznej, np. sprawozdanie zespołu protokolarzowego, sprawozdanie zespołu uaktualniającego regulamin pracy świetlicy. Plany pracy, zadania większości będą zbędnym biurokratycznym obowiązkiem, szczególnie tam, gdzie jest jedno doraźne zadanie do wykonania.

 

 

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 kwietnia danego roku.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

Proponuję:

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 15 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

 

Opinia zakładowych organizacji związkowych jest kolejnym obowiązkiem biurokratycznym. Autonomia dyrektora szkoły w zakresie zwalniania pracowników, a  w okresie przejściowym związanym z przebudową systemu, także w zakresie zatrudniania, jest tak mocno ograniczona, że nieuzasadnione jest tu wprowadzanie jeszcze jednego elementu do procedury budowania arkusza organizacyjnego.

 

Terminy w tym rozporządzeniu nie są spójne z obowiązkami, które dyrektorzy szkół będą mieć w okresie przejściowym – powiadamianie o stanie nieczynnym, rozwiązywaniu umowy itd. Do 15 maja. Skoro arkusze dyrektorzy muszą oddać do 10 kwietnia, KO ma 10 dni na zaopiniowanie, to OP ma w sumie ponad miesiąc na wykonanie czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy, czyli więcej niż dotychczas.

 

 

§ 23. 1. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 tej ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

2. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 1,  jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r.

3. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja 2017 r., po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 maja 2017 r.

Skoro podstawą do tworzenia tego rozporządzanie jest ustawa Prawo Oświatowe, która wchodzi w życie 1 września 2017r., to zapisy w tym paragrafie są błędne, nie mogą działać, bo samo rozporządzenie może wejść w życie najwcześniej 1 września 2017r.

izael24-01-2017 10:38:45   [#17]

wystarczy, rozstaję się bez żalu z tym projektem:)

rzewa24-01-2017 10:42:16   [#18]

opiniowanie przez rp też bym wykreśliła

izael24-01-2017 10:47:07   [#19]

a jak to uzasadnić?

bo mnie to w sumie nie przeszkadza na etapie tworzenia arkusza

by wszyscy mieli jasność sytuacji

może lepiej bez opiniowania (bo to głupawe jest), ale że dyrektor zapoznaje radę z projektem

trochę tak

jak z planem nadzoru

Ala24-01-2017 10:52:41   [#20]

popieram - praca zespołów została zbyt sformalizowana, znowu zamiast działania będą papiery :(

praca w klasach łączonych - ramówka nie przewiduje przedmiotu technika ani w VIII, ani w VII klasie

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki   i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

 

izael24-01-2017 10:53:27   [#21]

Ala, wrzuć do tabelki:)

 aha

i to w tabelce, to moje przemyślenia

można się nad tym znęcać


post został zmieniony: 24-01-2017 10:54:22
AsiaJ24-01-2017 11:38:46   [#22]

ale, ale...

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

przecież ten zapis nie mówi w jakiej formie plan i podsumowanie, bo to jest wewnętrzna sprawa szkoły;-)

Jacek24-01-2017 11:49:48   [#23]

jednakoż wizytator jak przyjdzie do szkoły to z pewnością zapyta o sprawozdanie z pracy zespołu i plan pracy na papiórze.


post został zmieniony: 24-01-2017 11:49:59
AsiaJ24-01-2017 12:02:57   [#24]

jednakowoż, to zależy jednak....;-)

czynnik ludzki..

odkąd sobie przypominam, to zawsze wizytatorzy, czy ewlauatorzy chcieli zobaczyć plany, niezależnie, czy zapis był, czy nie


post został zmieniony: 24-01-2017 12:06:28
Ala24-01-2017 12:07:19   [#25]

Zapis projektu rozporządzenia

 

 

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

 

2. Dyrektor szkoły lub przedszkola tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony.

 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Proponuję zapis:

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

3. W pracach zespołu mogą brać udział, za zgodą dyrektora, osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

 

Zapisy „Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań”, „Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.” Generują kolejne obowiązki biurokratyczne, ograniczają autonomię szkoły, bo są w zasadzie instrukcją. Sprawozdania z prac niektórych zespołów nie wnoszą niczego do wiedzy rady pedagogicznej, np. sprawozdanie zespołu protokolarzowego, sprawozdanie zespołu uaktualniającego regulamin pracy świetlicy. Plany pracy, zadania większości będą zbędnym biurokratycznym obowiązkiem, szczególnie tam, gdzie jest jedno doraźne zadanie do wykonania.

 

 

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 kwietnia danego roku.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

Proponuję:

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 15 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

 

Opinia zakładowych organizacji związkowych jest kolejnym obowiązkiem biurokratycznym. Autonomia dyrektora szkoły w zakresie zwalniania pracowników, a  w okresie przejściowym związanym z przebudową systemu, także w zakresie zatrudniania, jest tak mocno ograniczona, że nieuzasadnione jest tu wprowadzanie jeszcze jednego elementu do procedury budowania arkusza organizacyjnego.

 

Terminy w tym rozporządzeniu nie są spójne z obowiązkami, które dyrektorzy szkół będą mieć w okresie przejściowym – powiadamianie o stanie nieczynnym, rozwiązywaniu umowy itd. Do 15 maja. Skoro arkusze dyrektorzy muszą oddać do 10 kwietnia, KO ma 10 dni na zaopiniowanie, to OP ma w sumie ponad miesiąc na wykonanie czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy, czyli więcej niż dotychczas.

 

 

§ 23. 1. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 tej ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

2. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 1,  jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r.

3. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja 2017 r., po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 maja 2017 r.

Skoro podstawą do tworzenia tego rozporządzanie jest ustawa Prawo Oświatowe, która wchodzi w życie 1 września 2017r., to zapisy w tym paragrafie są błędne, nie mogą działać, bo samo rozporządzenie może wejść w życie najwcześniej 1 września 2017r.

§ 13.

2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki   i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

 

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, załącznik nr 1 nie przewiduje przedmiotu technika ani w klasie VIII, ani w klasie VII.

W §13 ust.2 pkt.1 proponujemy usunąć przedmiot technika
Karolina24-01-2017 13:09:00   [#26]

§ 5. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2, na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. – 5 –

6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 i 5, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust.7 ustawy.

7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4 i 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Dobra zmiana głosiła, że  klasy będą mniej liczne. Nie rozumiem..... klasy I-III mają liczyć nie więcej niż 25 uczniów. Można zwiększyć do 27 zatrudniając asystenta i w tej grupie 27 klasa może funkcjonować do klasy VIII. Czy to znaczy, że klasa, która rozpoczęła edukację w liczbie do 25 lub 27 - musi tak kontynuować do końca? Dlaczego nie ma jasnego zapisu, że ilość uczniow w klasie liczy nie więcej niż 25 podczas całego etapu edukacyjnego - a tylko zapis mówi o I-III. Proszę wnioskujmy by zapisano punkt 2 - inaczej samorządy zrobią od klasy IV po 30 i więcej.

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–VIII szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

Nie umiem tego zrobić w tabelce.

AnJa24-01-2017 13:43:15   [#27]

Etap obejmuje klasy I-III.

I tylko tego etapu dotyczy ograniczenie liczby uczniów w oddziale.

Dobra zmiana zająkiwała się o mniejszej liczebności uczniów w oddziale w kontekście takim, że w dniu zająkiwania średnia liczba uczniów w oddziale sp była mniejsza niż średnia liczba uczniów w oddziale gimnazjalnym.

 

Ala24-01-2017 20:15:01   [#28]

ale to nie będzie standard tylko lokalny koloryt tzn. będzie duże zróżnicowanie

 

Ala24-01-2017 20:20:30   [#29]

Zapis projektu rozporządzenia

 

 

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

 

2. Dyrektor szkoły lub przedszkola tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony.

 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Proponuję zapis:

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

3. W pracach zespołu mogą brać udział, za zgodą dyrektora, osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

 

Zapisy „Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań”, „Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.” Generują kolejne obowiązki biurokratyczne, ograniczają autonomię szkoły, bo są w zasadzie instrukcją. Sprawozdania z prac niektórych zespołów nie wnoszą niczego do wiedzy rady pedagogicznej, np. sprawozdanie zespołu protokolarzowego, sprawozdanie zespołu uaktualniającego regulamin pracy świetlicy. Plany pracy, zadania większości będą zbędnym biurokratycznym obowiązkiem, szczególnie tam, gdzie jest jedno doraźne zadanie do wykonania.

 

 

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 kwietnia danego roku.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

Proponuję:

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 15 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

 

Opinia zakładowych organizacji związkowych jest kolejnym obowiązkiem biurokratycznym. Autonomia dyrektora szkoły w zakresie zwalniania pracowników, a  w okresie przejściowym związanym z przebudową systemu, także w zakresie zatrudniania, jest tak mocno ograniczona, że nieuzasadnione jest tu wprowadzanie jeszcze jednego elementu do procedury budowania arkusza organizacyjnego.

 

Terminy w tym rozporządzeniu nie są spójne z obowiązkami, które dyrektorzy szkół będą mieć w okresie przejściowym – powiadamianie o stanie nieczynnym, rozwiązywaniu umowy itd. Do 15 maja. Skoro arkusze dyrektorzy muszą oddać do 10 kwietnia, KO ma 10 dni na zaopiniowanie, to OP ma w sumie ponad miesiąc na wykonanie czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy, czyli więcej niż dotychczas.

 

 

§ 23. 1. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 tej ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

2. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 1,  jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r.

3. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja 2017 r., po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 maja 2017 r.

Skoro podstawą do tworzenia tego rozporządzanie jest ustawa Prawo Oświatowe, która wchodzi w życie 1 września 2017r., to zapisy w tym paragrafie są błędne, nie mogą działać, bo samo rozporządzenie może wejść w życie najwcześniej 1 września 2017r.

§ 13.

2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki   i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

 

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, załącznik nr 1 nie przewiduje przedmiotu technika ani w klasie VIII, ani w klasie VII.

W §13 ust.2 pkt.1 proponujemy usunąć przedmiot technika

§ 5. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2, na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. – 5 –

6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 i 5, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust.7 ustawy.

7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4 i 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 Proponujemy zapis:

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–VIII szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25 z zastrzeżeniem ust. 3 - 7

Ala24-01-2017 20:21:53   [#30]

Karolina, o to chodziło? bo mi się wydaje, że tak będzie dobrze :)

koniczynka24-01-2017 21:42:53   [#31]

Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki   i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

Czy ja dobrze widzę, że ramówka w VIII klasie nie przewiduje również plastyki i muzyki?

Ala24-01-2017 21:44:05   [#32]

dobrze widzisz :)

już to zostało ujęte w tabelce wyżej :)

koniczynka24-01-2017 21:47:18   [#33]

widzę tylko technikę

Karolina24-01-2017 22:15:26   [#34]

Ala - dobrze - to mi chodziło. Dziekuję.

Pamiętam też jak PM w jednym z wystąpień głosiła, że dobra zmiana to ten sam zespół klasowy przez 8 lat, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie i ma kolegów. Nie widzę takiego zapisu by nie rozdzielać zespołów klasowych od klasy 1 do 8 - co sądzicie, nie powinno to być dopisane?

Pomijając czy uważamy to za słuszne czy nie - ale skoro... jest już jedna szkoła to wyeliminowałabym możliwość jakiś sztucznych podziałów od klasy IV  czy VII jak obecnie słyszę

Ala24-01-2017 22:19:09   [#35]

fakt :) poprawiam

Zapis projektu rozporządzenia

 

 

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

 

2. Dyrektor szkoły lub przedszkola tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony.

 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola oraz osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Proponuję zapis:

§ 4. 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola może tworzyć zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła.

3. W pracach zespołu mogą brać udział, za zgodą dyrektora, osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

 

 

Zapisy „Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań”, „Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.” Generują kolejne obowiązki biurokratyczne, ograniczają autonomię szkoły, bo są w zasadzie instrukcją. Sprawozdania z prac niektórych zespołów nie wnoszą niczego do wiedzy rady pedagogicznej, np. sprawozdanie zespołu protokolarzowego, sprawozdanie zespołu uaktualniającego regulamin pracy świetlicy. Plany pracy, zadania większości będą zbędnym biurokratycznym obowiązkiem, szczególnie tam, gdzie jest jedno doraźne zadanie do wykonania.

 

 

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

5. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 kwietnia danego roku.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

Proponuję:

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

6. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 15 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 2 maja danego roku.

 

 

Opinia zakładowych organizacji związkowych jest kolejnym obowiązkiem biurokratycznym. Autonomia dyrektora szkoły w zakresie zwalniania pracowników, a  w okresie przejściowym związanym z przebudową systemu, także w zakresie zatrudniania, jest tak mocno ograniczona, że nieuzasadnione jest tu wprowadzanie jeszcze jednego elementu do procedury budowania arkusza organizacyjnego.

 

Terminy w tym rozporządzeniu nie są spójne z obowiązkami, które dyrektorzy szkół będą mieć w okresie przejściowym – powiadamianie o stanie nieczynnym, rozwiązywaniu umowy itd. Do 15 maja. Skoro arkusze dyrektorzy muszą oddać do 10 kwietnia, KO ma 10 dni na zaopiniowanie, to OP ma w sumie ponad miesiąc na wykonanie czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy, czyli więcej niż dotychczas.

 

 

§ 23. 1. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 tej ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

2. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 1,  jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r.

3. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja 2017 r., po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 8 maja 2017 r.

Skoro podstawą do tworzenia tego rozporządzanie jest ustawa Prawo Oświatowe, która wchodzi w życie 1 września 2017r., to zapisy w tym paragrafie są błędne, nie mogą działać, bo samo rozporządzenie może wejść w życie najwcześniej 1 września 2017r.

§ 13.

2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki   i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

 

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, załącznik nr 1 nie przewiduje przedmiotu technika ani w klasie VIII, ani w klasie VII, nie przewiduje też w klasie VIII przedmiotów plastyka i muzyka

W §13 ust.2 pkt.1 proponujemy usunąć przedmioty technika, muzyka, plastyka

§ 5. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2, na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. – 5 –

6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 i 5, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust.7 ustawy.

7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4 i 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 Proponujemy zapis:

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–VIII szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25 z zastrzeżeniem ust. 3 - 7

hania24-01-2017 23:12:48   [#36]

ja popieram akurat że opiniownie przez zz to zbędne wydłużanie czasu.

wgląd do tej pory w arkusze- patrząc na "naszych" wyłącznie miałam

 

ale jak znam życie - o to akurat pewien zz bardzo się upominał i coś dostać musi:-)

gosiaz25-01-2017 16:54:11   [#37]

Czy w arkuszu nie powinno podawać się jeszcze:

1. liczby dzieci w świetlicy

2. liczby dzieci wymagających ppp - no choćby tylko z formalnymi opiniami poradni.

Jak stwierdzać zgodność budowy arkusza z wymogami prawa skoro nie ma takich danych?

Czasem może lepiej nie znać skali potrzeb. 

martek25-01-2017 18:55:02   [#38]

a jak sądzicie: czy dla arkusza szkoły w której żaden nauczyciel nie należy do jakiegokolwiek związku  też będzie konieczna opinia zz?

robson25-01-2017 21:24:56   [#39]

To opiniowanie związków to jakaś pomyłka. Związki zawodowe mają nam mówić komu dać nadgodziny? Wracamy do systemu czy się stoi, czy się leży?

Karolina25-01-2017 22:20:22   [#40]

robson - ja cię przepraszam - z czego wg ciebie wynika, że opiniowanie przez ZZ to "system - czy się stoi, czy się leży" - protestuje bo taka narracja mnie wpienia;

robson25-01-2017 23:09:49   [#41]

Karolina - nie zrozum mnie źle ale uważam, że zz nie powinien mieć w tej sprawie nic do powiedzenia. Najgorsze co może być to np. przyznawanie wszystkim po równo. Tego się obawiam. Powiedz mi. Jak myślisz o co w takiej pozytywnej opinii będzie dbał zz?

Jacek25-01-2017 23:16:06   [#42]

opinia zz to tylko opinia

Karolina26-01-2017 07:20:26   [#43]

Tak - jak Jacek - po pierwsze to tylko opinia a po drugie nie każdy związkowiec to przysłowiowy "nierób", któremu czy się "stoi czy się leży". Jest mi obojętne czy ten arkusz będą ZZ opiniować czy nie. Czasem dyrektorowi jednak potrzeba też jakiegoś mądrego głosu - ale to dyskusja nie na ten wątek. Czasem mam wrażenie, że ZZ najbardziej boją się mierni dyrektorzy.

AnJa26-01-2017 08:31:18   [#44]

Jasne, że tak. Mocni dyrektorzy maja związki albo kupione albo zastraszone albo zmanipulowane?

izael26-01-2017 08:36:22   [#45]

Karolino, może mierni najbardziej się ich boją, ale doświadczeni i mądrzy mają ich dość.

To niestety jest dość powszechna opinia, oparta na codziennych doświadczeniach, że zz-y nie prowadzą ze szkołami dialogu, że często próbują wymusić jakieś działania, często wymuszają biorąc pod ochronę bardzo przeciętnych, czy wręcz słabych pracowników. Mamy  takie szkoły, które mają ponad 20 pracowników chronionych. Mamy takie szkoły, gdzie działa 4-6 organizacji związkowych.

Przy układach zbiorowych przedstawiciele zz-ów często zabezpieczają swoje interesy (dodatki motywacyjne, oddelegowania itd.), a zostawiają wiele ważnych spraw nieuregulowanych.

Jestem ponad 20 lat dyrektorem, próbowałam wiele razy rozmawiać ze swoimi zz-ami, by nie chronili bylejakości...

by nie polecali do pracy kogoś, kto już w pierwszych dniach pracy powinien wylecieć ze szkoły na zawsze...

dziesiątki takich zdarzeń i historii

wodoodporność

a hania jest tylko jedna:)

 

więc po co to opiniowanie?

następne ileś dni na przeczekanie z arkuszem

dla niektórych nerwy, które nic nie wnoszą, bo poziom argumentów za tym czy innym ruchem kadrowym jest taki, że raczej nie na to forum

szapoba za to co ZNP robił i robi w sprawie reformy, by nie było tak, że ja o zz-ach tylko źle

i u nas to jedyny związek, z którym niesmacznych rozmów nie miałam:)

ale 

opiniowanie dla opiniowania to następny obowiązek biurokratyczny

tam, gdzie ludzie nie chcą rozmawiać jest to po nic, tam gdzie rozmawiają nie ma potrzeby tego formalizować

:)

tak sobie myślę ja

 

 

Rycho26-01-2017 09:10:39   [#46]

Do tego, co Iza, dodałbym jeszcze jedno.

W moim przekonaniu arkusz powinien być robiony z myślą o uczniu. Wobec tego powinien zawierać tyle zajęć i godzin tych zajęć jakie należą się uczniowi, z uwzględnieniem wszelkich podziałów na grupy, liczebności grup, kwalifikacje n-li i przydziały godzin dla nich zgodne z kwalifikacjami, itp., Czyli wszystko to, co wynika z przepisów, a co nie zawsze jest respektowane przez OP.

I z tego punktu widzenia udział KO w tworzeniu arkusza moim zdaniem znajduje uzasadnienie.

Nie widzę tu natomiast pola do działania ZZ. Oni mają swoją (opisaną w prawie) rolę do spełnienia w sytuacji ewentualnych ruchów kadrowych związanych z arkuszem.

Podobnie nie widzę uzasadnienia dla opiniowania arkusza przez RP. Co nie znaczy, ze nauczyciele nie powinni być zapoznani z proponowanymi przydziałami godzin.

Bo w jednym i drugim przypadku opinia będzie uwarunkowana spełnieniem indywidualnych oczekiwań (czy to ZZ - w pierwszej kolejności mają mieć godziny członkowie naszego ZZ, czy n-la - w pierwszej kolejności "ja" mam mieć zapewnione godziny). To w żaden sposób nie gwarantuje rzetelności spojrzenia na cały arkusz przez ZZ czy RP.

 Stąd moim zdaniem powinny być one wyłączone z procedury tworzenia arkusza.


post został zmieniony: 26-01-2017 09:17:28
joljol26-01-2017 10:02:09   [#47]

zgadzam się całkowicie z Rychem

AsiaJ26-01-2017 10:23:12   [#48]

j.w.

gosiaz26-01-2017 11:23:43   [#49]

W kontekście wypowiedzi Rycha - podnoszę:

Czy w arkuszu nie powinno podawać się jeszcze:

1. liczby dzieci w świetlicy

2. liczby dzieci wymagających ppp - no choćby tylko z formalnymi opiniami poradni.

Jak stwierdzać zgodność budowy arkusza z wymogami prawa skoro nie ma takich danych?

Czasem może lepiej nie znać skali potrzeb. 

Rycho26-01-2017 12:44:11   [#50]

gosiaz

moim zdaniem te dane nic nie wnoszą.

liczba dzieci na świetlicy mogła by być podawana w sytuacji, gdy była by ona stała na każdej godzinie. A tak w wielu przypadkach nie jest. Ważne jest takie zaplanowanie opieki na świetlicy, by w każdym czasie pod opieką jednego nauczyciela nie było więcej niż 25 dzieci. Realnie to się da zrobić dopiero we wrześniu.

Podobnie z uczniami wymagającymi PPP. Realne potrzeby będą znane we wrześniu. A teraz dochodzi do tego ściśle określona liczba godzin na ten cel, która jest niezależna od liczby uczniów potrzebujących wsparcia. To po co podawać taką liczbę?

 

strony: [ 1 ][ 2 ]