Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
noe1918-01-2017 10:24:12   [#51]

śląska kurator też przysłała takie pismo. Czyli krótko mówiąc wszyscy kuratorzy dostali szablony.

Ja się trzymam ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i odpisałem na pismo, powiadomiłem PIP

izael18-01-2017 10:27:13   [#52]

żądania dotyczą trwałości i nienaruszalności zatrudnienia oraz wynagrodzeń:)

tak w uproszczeniu oczywiście

dorota21, Ty podejmiesz decyzję

jeśli uważasz, że na podstawie jakiegoś pisma z KO jesteś w stanie udowodnić PIP, że w tym momencie nie obowiązuje cie ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, to... nic nie rób:)

 

ola 1318-01-2017 10:36:54   [#53]

Można się zaśmiać i napisać, że jeszcze dzisiaj sejm o 3 nad ranem zmieni ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i problem przestanie istnieć. :-)

dorota2118-01-2017 10:45:01   [#54]

Super dzięki :)

AnJa18-01-2017 11:01:37   [#55]

Nie zmieni - interesy zz są nienaruszalne. W związku z tym, ze są rózne zz.

No, chyba, ze w nowelizowanej ustawie zrobi się wyłączenie dla niektórych z nich.

siaba18-01-2017 15:22:26   [#56]

Poniższy list pani kurator dedykuję Pani Irenie H. i pozdrawiam ze Śląska.  Przykro mi. Sama zamierzam postępować, jak wyżej radzi Jacek. Pismo ZNP otrzymałam mailem na skrzynkę szkoły wczoraj.  Dziękuję Ci , Jacku za kompendium. Włożyłeś dużo pracy. 

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami napływającymi do Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół w kwestii pism rozsyłanych przez jednostki organizacyjne ZNP w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów zbiorowych.

 

Z poważaniem

Urszula Bauer

Śląski Kurator Oświaty

 

Informacja

w  sprawie prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP

 

W związku z pismami kierowanymi przez jednostki organizacyjne ZNP do dyrektorów szkół w trybie art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 295, z późn. zm., zawierającymi żądania mające na celu wszczęcie sporu zbiorowego, informujemy, że:

 

Zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych spór zbiorowy może być wszczęty przez pracowników tylko z pracodawcą lub pracodawcami i może dotyczyć wyłącznie warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw
i wolności związkowych pracowników lub innych grup
, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

 

Powyższe wyliczenie obszarów, których może dotyczyć spór zbiorowy, ma charakter enumeratywny, w związku z tym, za nielegalne należy uznać spory o charakterze politycznym, zmierzające do wywarcia presji na organy władzy i administracji rządowej lub samorządowej.

 

Pracodawcami w myśl art. 5 cyt. ustawy są podmioty określone w art. 3 Kodeksu pracy, co w przypadku nauczycieli oznacza, że ich pracodawcą jest szkoła, w imieniu której  występuje jej dyrektor.

 

Warto w tym miejscu przypomnieć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia
24 lutego 1997 r., K 19/96 (OTK 1997, nr 1, poz. 6), w którym Trybunał uznał,
iż organy administracji publicznej nie mogą być stroną sporów zbiorowych dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

 

W wystąpieniach jednostek organizacyjnych ZNP kierowanych do dyrektorów szkół zawarto żądania:

 1. Niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 r. wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i  pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach
  i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym 1 kwietnia 2015 r.
 2. Niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 r. jednostronnych zmian
  na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych
  w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i  pracowników niebędących nauczycielami w zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.
 3. Podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych
  i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach
  i placówkach, o których mowa w pkt 1.
 4. Wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego
  w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i  pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych
  w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.
 5. Jednocześnie wskazano, że niespełnienie tych żądań w ciągu 5 dni
  od ich przekazania będzie oznaczało rozpoczęcie sporu zbiorowego.

 

Odnosząc się do dwóch pierwszych żądań ZNP, należy zauważyć, że dokonywanie wypowiedzeń stosunków pracy, bądź zmian warunków pracy, nie jest uzależnione od woli dyrektora szkoły. Okoliczności, w których dochodzi
do wypowiedzenia stosunku pracy, bądź zmiany warunków zatrudnienia,
np. ograniczenia wymiaru zatrudnienia, określają przepisy ustawowe (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) i dyrektor szkoły
jest zobowiązany do stosowania tych przepisów. Warto mieć na uwadze, że przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe wskazują na możliwości przekształcenia szkół. Przyjęte rozwiązania ustawowe zabezpieczają dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli. W szkołach podstawowych zwiększy się liczba oddziałów, a tym samym spowoduje to łączny wzrost liczby etatów nauczycielskich o dodatkowe 5,5 tys.

 

Odnosząc się do trzeciego i czwartego żądania ZNP, dotyczących zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, należy zauważyć, że realizacja tego postulatu wymaga podjęcia działań legislacyjnych wykraczających poza zakres kompetencji pracodawców, którymi są szkoły. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracę (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.). Ewentualne podwyższenie tych stawek możliwe jest wyłącznie w drodze uchwały organu prowadzącego szkołę (art. 30 ust. 10 i 10a ustawy Karta Nauczyciela).
Stąd też postulat dotyczący podwyżki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli nie może być przedmiotem sporu zbiorowego ze szkołami, lecz może
być przedmiotem rozmów z Rządem RP, w celu zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie wynagradzania nauczycieli. Jednocześnie należy zauważyć,
że rozmowy takie są obecnie prowadzone w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w pracach którego uczestniczą
m.in. przedstawiciele ZNP.

 

Żądania objęte sporem zbiorowym winny być racjonalne, tj. takie, które pracodawca może spełnić. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wejścia
z pracodawcami w spór zbiorowy dotyczący zmiany polityki państwa w dziedzinie oświaty. Brak jest zatem podstaw, aby związek zawodowy występował
do pracodawców, którymi są szkoły, z żądaniami, których spełnienie wymagałoby odmowy podporządkowania się obowiązującym przepisom
, bądź zmiany tych przepisów przez Sejm RP, Radę Ministrów lub ministra.

 

Należy stwierdzić, że żądania przedstawione przez ZNP na gruncie obowiązujących przepisów nie są możliwe do spełnienia przez pracodawców, którymi są szkoły, a  zatem nie powinny być do nich kierowane.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracodawca, niezwłocznie po otrzymaniu  żądań, podejmuje rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

 

Jednak w doktrynie podnosi się, że pracodawca nie ma obowiązku przystąpienia do rokowań, w przypadku, gdy zgłoszenie sporu zbiorowego nie spełnia wymagań wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowychczyli wtedy gdy swoim zakresem nie obejmuje spraw określonych
w art. 1 tej ustawy, a dotyczy np. sporów o charakterze politycznym
lub ekonomicznym[1].

 

Wyżej opisana sytuacja występuje właśnie obecnie. Dyrektorzy szkół, jako działający w imieniu pracodawców (szkół), nie mogą być adresatem żądań sformułowanych
w powyżej cytowany sposób przez ZNP i prowadzić na ten temat rokowań, o których mowa w art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.[1] A. Tomanek, Komentarz do art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. W.K. Baran, System informacji prawniczej Lex.

dorotagm18-01-2017 15:48:08   [#57]

Z facebooka:

ZNP
3 godz. · 

INTERWENIUJEMY: w całym kraju kuratorzy przekraczają uprawnienia!!!

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda niezwłocznego wycofania pisma pt.: „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, skierowanego przez kuratorów oświaty do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W pismach znajdują się stwierdzenia, że żądania oddziałów ZNP kierowane do dyrektorów szkół i placówek, nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy, a dyrektorzy nie są zobowiązani przystąpić do rokowań i prowadzenia sporu zbiorowego.

PODKREŚLAMY Z CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, że żądania ZNP są zgodne z obowiązującym prawem, a zawarte w liście stwierdzenia nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

Pismo z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego” ZNP uznaje za próbę utrudniania wszczęcia sporu zbiorowego prowadzonego zgodnie z prawem, czego zabrania ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Namawiając dyrektorów szkół do nieprowadzenia rokowań z ZNP, kuratorzy przekraczają swoje uprawnienia wynikające z prawa oświatowego i narażają dyrektorów szkół na odpowiedzialność karną (art.26 ust.1 pkt.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

Tego rodzaju działanie umożliwi ZNP przeprowadzenie strajku z pominięciem etapu rokowań i mediacji (art.17 ust.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

Jednocześnie, mając na uwadze fakt, iż kuratorzy oświaty rozsyłają do dyrektorów szkół pismo o identycznej treści, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o udzielenie informacji w postaci odpowiedzi na pytanie:
„Czy rozsyłana przez Pana/Panią „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP” została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przekazana kuratorom oświaty w celu rozpowszechnienia?”.

hania18-01-2017 15:48:29   [#58]

ZNP podjęło działania:

http://www.znp.edu.pl/element/2976/Interwencja_ZNP_ws._listu_kuratorow_i_sporu_zbiorowego

hania18-01-2017 15:49:23   [#59]

o, dorota:-) jednocześnie....

dorotagm18-01-2017 16:47:34   [#60]

:)

zdróweczka i odporności Haniu

Irena Heinrich18-01-2017 18:24:21   [#61]

Dzięki "siaba" za dedykację! Czytając dalej zapisy ustawy  o rozwiązywaniu sporów zbiorowych :

Rozdział 5

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
Art. 26. 1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego,
2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności

 dla spokoju ducha powiadomię PIP  i odpowiem ZNP proponując termin rokowań .Dzięki wszystkim za pomoc !

Marek Pleśniar19-01-2017 05:56:38   [#62]

słodko jest z urzędu doradzać dyrektorom, gdy to oni "podlega(ją) grzywnie albo karze ograniczenia wolności"

Marek Pleśniar19-01-2017 11:57:46   [#63]

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1010759,likwidacja-gimnazjow-starjk-znp.html

Co odpowiadać?

– ZNP skierował do nas pisma z pięciodniowym terminem na udzielenie odpowiedzi. Związkowcy nie oczekują, abyśmy spełnili ich postulaty. Chcą tylko przejść tę ścieżkę prawną, aby na początku marca ogłosić strajk w szkołach. Niestety, dyrektorzy wpadają w panikę, bo nie wiedzą, jak i co mają odpowiadać. A do tego muszą się zapoznać z nowymi przepisami oświatowymi – mówi Izabela Leśniewska, dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty stworzyło nawet niezbędnik dla dyrektorów, w którym opracowało wzory pism i wskazało przepisy, na które należy się powoływać przy procedurze strajkowej w kontaktach ze związkowcami, samorządami i inspekcją pracy.

 


post został zmieniony: 19-01-2017 11:58:21
Marek Pleśniar19-01-2017 11:59:25   [#64]

– Oczywiście można w ogóle nie odpowiadać na pismo działaczy. Niemniej jednak jest obowiązek podjęcia rokowań i poinformowania o tym okręgowego inspektora pracy – mówi Jacek Rudnik. Przekonuje, że bierne stanowisko dyrektora może narazić go na zarzut z art. 26 ustawy 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.) związany z utrudnianiem realizacji prawa do strajku.

Dyrektorzy nie wiedzą też, że jeśli nie dojdą do porozumienia ze związkowcami, to w kolejnym etapie związkowcy wyznaczą mediatora.

– I tu też pojawia się haczyk, bo jeśli szef placówki oświatowej nie zgodzi się na tego wskazanego przez ZNP, to trzeba będzie skorzystać z mediatora wpisanego na listę przez Ministerstwo Pracy. A to już wiąże się dla szkół z kosztami sięgającymi nawet 10 tys. zł – tłumaczy Jacek Rudnik.

ola 1303-02-2017 05:46:53   [#65]

No to jeszcze dopytam:
czy protokoły po rozbieżności i te medytacyjne chowamy do szaf, czy też przesyłamy do OP i do PIPów?

Czy na jakimś etapie jeszcze PIPę trzeba o czymś informować?

DYREK03-02-2017 09:36:07   [#66]

dokumenty pozostają w szkole -> nikogo dodatkowo już nie informujemy (PIP już poinformowaliśmy o wejściu w spór zbiorowy)

należy jeszcze pamiętać ->  obowiązek sporządzenia Karty statystycznej strajku dla urzędu statystycznego -> do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu strajku


post został zmieniony: 03-02-2017 09:43:01
Ala03-02-2017 10:40:11   [#67]

ale to w przypadku, gdy strajk się odbędzie

robson13-02-2017 14:54:10   [#68]

To ja w sprawie formalnej...

Jestem po pierwszym etapie i teraz dostałem pismo w sprawie pierwszego etapu mediacji z propozycją spotkania i zacytowanym art. 10 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku. Jak mam na to odpowiedzieć. Nie ma tam podanej konkretnej osoby zaproponowanej na mediatora. 

Mogę napisać, że wyrażam zgodę na proponowany termin i zaproponowaną przez zz osobę czy to mają być oddzielne pisma?

Jacek13-02-2017 17:22:03   [#69]

Art.  11. [Wybór mediatora]

1. Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Mediatorem może być osoba z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców, reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).
2. Jeżeli strony sporu zbiorowego nie porozumieją się w ciągu 5 dni w sprawie wyboru mediatora, dalsze postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora wskazanego, na wniosek jednej ze stron, przez ministra właściwego do spraw pracy z listy, o której mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania mediatorów z listy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając czas trwania mediacji.

Odpowiedz, że przyjmujesz termin i sam zaproponuj mediatora np. prawnika z OP. U nas załatwiliśmy rokowania i mediacje w 2 dni :-)

post został zmieniony: 13-02-2017 17:22:27
hania13-02-2017 23:19:36   [#70]

a najlepiej zadzwoń.....

robson14-02-2017 10:35:47   [#71]

Ok, mnie chodzi o to, czy muszę wyrazić pisemną zgodę na koordynatora zaproponowanego przez zz. Wiem, że będę miał spotkanie i wiem że koordynator będzie ale nie znam jego imienia i nazwiska. Więc napisałem tak

W związku z pismem z dnia ................................., które wpłynęło do nas ............................................. zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wyrażam zgodę na spotkanie mediacyjne zaproponowane na dzień ..................................................................... o godz. .................................................... w ..............................................


Nie tak jak jest w niezbędniku. Wydaje mi się, że jest ok.


post został zmieniony: 14-02-2017 10:36:30
Jacek14-02-2017 10:54:17   [#72]

ok

ReniaB21-02-2017 14:22:05   [#73]

Mam pytanie ZNP chce imiennej listy pracowników mojej placówki; mogę im dać?

ReniaB21-02-2017 14:22:29   [#74]

A może muszę

DYREK21-02-2017 19:40:15   [#75]

lista pracowników niezbędna jest do przeprowadzenia referendum strajkowego

pracodawca nie może odmówić udzielenia związkowi zawodowemu informacji niezbędnych do przeprowadzenia referendum strajkowego

tu wyjaśnienie na stronie NSZZ Solidarność:-)

https://www.solidarnosc.org.pl/spspoz/index.php?option=com_content&view=article&id=485:lista-imienna-od-pracodwacy-dla-potrzeb-referendum-strajkowego&catid=35:prawo-pracy&Itemid=49 


post został zmieniony: 21-02-2017 19:42:33
ReniaB22-02-2017 08:06:14   [#76]

Dyrku dziękuję bardzo! Jesteś super! Czy na tej liście dołożyć Panie które są na macierzyńskim?

DYREK22-02-2017 09:11:32   [#77]

tak, wszyscy którzy są zatrudnieni (łączy ich stosunek pracy) w dniu (-iach) referendum strajkowego : udpz, macierzyński i rodzicielski, wychowawczy itp.

nie wykazujemy dopełniających u nas etat, oni są ujęci w szkołach macierzystych

ReniaB22-02-2017 09:34:36   [#78]

Dzięki! Bardzo!

DYREK27-02-2017 19:41:35   [#79]

strajk ostrzegawczy -> między dziesiątym a siedemnastym marca

http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/ZNP-zapowiada-strajk-ostrzegawczy-w-szkolach

DYREK07-03-2017 15:04:28   [#80]

31 marca Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzi całodzienny ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty - zdecydował we wtorek zarząd główny związku.


Dante07-03-2017 16:38:07   [#81]

Czy za okres strajku pracownik powinien mieć potrącone wynagrodzenie? Z mojej wiedzy wynika, że powinno się to stać w miesiącu marcu, bo na potrącenie w kwietniu potrzebna jest zgoda pracownika. Co wiecie w tym temacie?

DYREK07-03-2017 16:42:12   [#82]

należy pamiętać ->  obowiązek sporządzenia Karty statystycznej strajku dla urzędu statystycznego -> do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu strajku

DYREK07-03-2017 16:49:24   [#83]

Pracownik, który pobiera wynagrodzenie z góry, przystępuje do akcji strajkowej w ramach sporu zbiorowego. Czy powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu wcześniej otrzymanego wynagrodzenia? 

Kwestie związane z udziałem pracowników w strajku normuje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. nr 55, poz. 236 z późn. zm.). W jej przepisach brak jest postanowienia przewidującego prawo do wynagrodzenia za czas udziału w strajku, a wręcz przeciwnie, z art. 23 ust. 2 tej ustawy jednoznacznie wynika, że w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, chociaż zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz inne – poza wynagrodzeniem – uprawnienia ze stosunku pracy. 

Zatem pracownik, który nie świadczył pracy z powodu udziału w strajku, a pobrał wynagrodzenie z góry w pełnej wysokości, otrzymał kwotę, która mu się nie należy. Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia powinna nastąpić na podstawie art. 87 par. 7 k.p., który pozwala pracodawcy na odliczenie z wynagrodzenia w pełnej wysokości kwoty wypłaconej w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. 

Prawo pracownika do wynagrodzenia ocenia się w takiej sytuacji na koniec miesiąca (lub innego okresu rozliczeniowego), odliczając z niego kwoty wypłacone mu z góry w poprzednim terminie płatności za okresy, za które nie nabył prawa do wynagrodzenia, czyli za czas udziału w strajku). Strajkujący pracownik, który otrzymuje wypłatę wynagrodzenia z góry, musi bowiem liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia za czas udziału w akcji, a pracodawca nie ma potrzeby w celu wyegzekwowania tej kwoty sięgać do przepisów kodeksu cywilnego ani też zabiegać o zgodę pracownika
.

vide:  Uchwała Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1994 r. (sygn. akt. I PZP 49/94).

 

i

DataAutorOpisLiczba pobrań
10.09.2008 Jarosław Chyliński Oto interetacja PIP o wynagrodzeniu za strajk.
Pobierz: strajk3.rar* (273 KB)
552
10.09.2008 Jarosław Chyliński Przesyłam obiecywana interpretacje dot. potracenia za strajk. Przepraszam, że tak późno, ale miałem problemy techniczne.
Pobierz: strajk.rar* (424 KB)
307

post został zmieniony: 07-03-2017 16:58:02
hania07-03-2017 18:29:30   [#84]

no to trochę trudno będzie obciąć za udział w strajku zaplanowanym na 31 marca z wypłaty 1 kwietnia..... nalicza się wcześniej....

Dante07-03-2017 19:06:59   [#85]

Termin to raczej nie przypadek. A co w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w szkole na ułamek etatu i w  piątek 31 marca nie mają planowych zajęć w szkole? Czy ich też wciąga się na listę do potrąceń?

Marek Pleśniar09-03-2017 10:56:23   [#86]

podnosze

olaszyma09-03-2017 11:17:00   [#87]

A ja zaczynam odbierać sygnały od uczniów i rodziców że jutro tj 10 marca nie poślą dzieci do szkoły. Strajk rodziców powraca.

rzewa14-03-2017 05:57:35   [#88]

nauczycielom za udział w strajku potrąca się tylko za niezrealizowane z tego powodu przez nich godziny dydaktyczne (dokładnie tyle ile wynosi iloczyn liczby niezrealizowanych godzin tego n-la i jego stawki osobistego zaszeregowania) - jeśli n-l wszystkie swoje godziny zrealizował nie ma podstaw do potrącenia czegokolwiek

n-l musi poinformować o swoim uczestnictwie w strajku wcześniej, jeśli z tego powodu nie będzie realizował zajęć, gdyż uczniowie nie mogą pozostać bez opieki a dyrektor bez tej informacji nie będzie mógł tej opieki zorganizować

wobec tego nie ma przeszkód by potrącić odpowiednią kwotę z wynagrodzenia kwietniowego

DYREK14-03-2017 08:59:04   [#89]

W okresie strajku pracownik zachowuje:

 • prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),
 • uprawnienia ze stosunku pracy  (jedynym uprawnieniem, które pracownikowi nie przysługuje w okresie strajku, jest prawo do wynagrodzenia).

Jeżeli strajk odbywa się zgodnie z przepisami, to dzień strajku liczy się do emerytury.

DYREK15-03-2017 09:44:25   [#90]

Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego mają obowiązek poinformowania dyrektorów szkół i placówek o dacie strajku nie później niż do 24 marca 2017 r.

olaszyma15-03-2017 10:55:49   [#91]

Moja pani z zz przyszla z informacją że toczą się prace nad zmiana KN wg których stanowiska pedagoga, bibliotekarza i wych świetlicy maja być pozbawione przywilejów nauczycielskich a ich pensum ma być ustalane przez OP bez żadnych regulacji wynikających z Karty.. Wiecie coś na ten temat?

halinah15-03-2017 11:53:10   [#92]

W wątku Zmiana „dobra”? zamieściłam link: http://www.znp.edu.pl/element/3009/Rozmowy_placowe_w_MEN , ale nikt tematu nie podjął

halinah15-03-2017 13:50:42   [#93]

I jeszcze -  z wczoraj: http://www.znp.edu.pl/element/3018/Opin ... nansowanie

JarTul16-03-2017 19:19:12   [#94]

Można prosić o taki "Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP" cz. 3?
W kontekście niezbędnych działań i obowiązków dyrektora przed dniem strajku, w dniu strajku i ewentualnie wymaganych działan po strajku.

Jacek16-03-2017 22:32:24   [#95]

się tworzy i niebawem będzie :-)

Marek Pleśniar17-03-2017 07:16:16   [#96]

Się Jackowi stworzył nocą, a dziś rano się zamieszcza

Jak się zamieści to się powiadomi

Jacek17-03-2017 09:59:10   [#97]

Trzecia część niezbędnika dotycząca strajku. Niespecjalnie skomplikowana :-)

http://www.oskko.edu.pl/niezbednik-OSKKO/etap3.html 


post został zmieniony: 17-03-2017 10:06:03
olaszyma17-03-2017 10:52:01   [#98]

A jeżeli OP deklaruje że zapłaci nauczycielom z strajk? Jakie są pp do tego? Czy może tak zrobić?

Jacek17-03-2017 11:00:55   [#99]

pp nie ma a wręcz przeciwnie

Art.  23.

1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

2. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

ewentualnie związek może coś dać

Art.  24.

Związki zawodowe decydują o tworzeniu i wykorzystaniu funduszów strajkowych. Fundusze te nie podlegają egzekucji.


post został zmieniony: 17-03-2017 11:08:46
olaszyma17-03-2017 11:23:13   [#100]

Znaczy OP nie może zapłacić nauczycielom za strajk. To ich deklaracje były nadużyciem ?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]