Forum OSKKO - wątek

TEMAT: 5-latek w szkole
strony: [ 1 ]
miecz04-09-2016 20:45:43   [#01]

Witam.Czy w obecnym roku szkolny dzieci 5 letnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy SP mogą  uczęszczać na świetlice szkolną. CZy dzieciom w/w przysługuje bezpłatny dowóz./powyżej 3 km/.

joljol04-09-2016 21:10:19   [#02]

dzieci te to przedszkolaki

świetlica dla uczniów jest


post został zmieniony: 04-09-2016 21:10:35
miecz04-09-2016 22:51:49   [#03]

Gdzie mogę znaleźć przepis prawny na nurtujący mnie temat 

muza04-09-2016 23:30:51   [#04]

Też jestem zainteresowana możliwością korzystania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie  ze świetlicy, mówiąc ogólnie, dzieci przedszkolnych; coraz więcej rodziców chce pozostawiać swoje dzieci w świetlicy.

 

DYREK05-09-2016 10:42:35   [#05]

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  - załącznik nr 2 - ramowy statut SP

§ 7.  1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.  

Czy  dzieci  uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy SP są uczniami ?

Czy oddział przedszkolny jest oddziałem szkolnym ?

2 x nie - zatem przepisy nie przewidują możliwości korzystania przez dzieci przedszkolne ze świetlicy szkolnej

DYREK05-09-2016 11:05:59   [#06]

wypadek przedszkolaka będącego pod opieką świetlicy szkolnej może mocno zaboleć dyrektora szkoły

miecz05-09-2016 13:43:56   [#07]

Dzięki, tak myślałem. Mam trochę miękkie serce, dlatego pytam.

Jak wygląda sprawa dowozu 5,6 latków.  Wydaje mi się że można dowozić.

ewa05-09-2016 15:03:09   [#08]

obowiązuje - uso - art. 14a

2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego powinna zapewniać wszystkim dzieciom pięcioletnim zamieszkałym na obszarze gminy możliwość spełniania obowiązku, o którym mowa w art.14 ust. 3. Droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km.

3.  Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają  rodzice.

4.  Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art.14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w atr.16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzeżonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art.14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

4a. Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

rzewa05-09-2016 15:05:39   [#09]

można a nawet trzeba dowozić

co do tego czy przedszkolaki są uczniami to polemizowałabym, bo wg u.s.o. są nimi jak najbardziej

nie widzę przeszkód (prawnych) by dziecko z OP było na świetlicy - za bezpieczeństwo tj. organizację właściwej opieki odpowiada dyrektor

joljol05-09-2016 20:27:36   [#10]

nie zgadzam się z rzewą

wg mnie, tu podzielam pogląd Dyrka, oddział przedszkolny nie jest oddziałem szkolnym - ma mieć nawet swoją część statutu

a przedszkolak to nie uczeń, nawet kasa inna na przedszkolaka niż na ucznia

zamiast kombinować, wg mnie, wystarczy dogadać się z op i wydłużyć czas pracy oddziału, nie zapominając, że trzeba pobierać 1 zł za każdą godzinkę (chyba, że op bogaty)

miecz05-09-2016 20:51:03   [#11]

5 latkom według uos oświaty dowóż przysługuje -OK. ,  a co z 6 latkami 

 

bosia05-09-2016 21:50:15   [#12]

tak samo jak joljol

nie ma zapisów, ze w przedszkolu organizuje się świetlicę;-)

dla dzieci, których rodzice chcą aby były dłużej wydłuża się czas pracy oddziału przedszkolnego

 

aza05-09-2016 23:10:39   [#13]

Jak Bosia i Joljol

rzewa06-09-2016 07:41:57   [#14]

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
[...]
11) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;

Art. 67. ust. 3. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

w przepisie nie wykluczono przedszkolaków, nie dodano też, że chodzi o uczniów klas 1-6

w prawie nie tyle jest ważne co prawodawca miał na myśli, a to co napisał

z ustawy wynika również, że także przedszkole może prowadzić świetlicę i właściwie każde przedszkole to robi, bo taką rolę spełnia zbiorcza grupa funkcjonująca do zamknięcia przedszkola i/lub zaraz po otwarciu dopóki nie zejdzie się więcej dzieci

:-)

bosia06-09-2016 08:07:30   [#15]

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole;

 

ale w art. 67 jest wyraźnie wskazane szkoła podstawowa, czyli art. 67 nie dotyczy przedszkola

świetlica z uso została  wskazana w akcie wykonawczym, czyli gdzie ją organizować - rozporządzenie w sprawie statutów

DYREK06-09-2016 16:12:55   [#16]

zapisy art. 3 uoso dotyczą tej konkretnej ustawy o systemie oświaty

wg mnie nie można ich rozszerzać na rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół:-)

 

 

bosia06-09-2016 16:41:01   [#17]

a w którym miejscu rozszerzyłam zapisy ustawy do rozporządzenia?

podałam art. 3 w odniesieniu do art. 67 ust. 3

jako drugą informację napisałam o rozporządzeniu w sprawie statutów, bo tylko w załączniku do szkoły podstawowej i gimnazjum jest organizacja świetlicy, nie ma w załączniku do przedszkoli

Leszek06-09-2016 21:08:14   [#18]

Zgadzam się z bosią,

Wg przepisów nie ma świetlicy dla przedszkolaków. ..

Mają to inaczej rozwiązane, np grupa

 zbiorcza rano i po południu..

 

Pozdrawiam 


post został zmieniony: 06-09-2016 21:09:53
DYREK06-09-2016 23:23:52   [#19]

bosia

moja wypowiedź jest zgodna z Twoją

też tak uważam

zobacz moje zdanie w #05

z mojego szybkiego pisania wyszło nieporozumienie:-)

aza06-09-2016 23:58:17   [#20]

No i pięknie, że się tak wszyscy zgadzamy.

 

bosia07-09-2016 19:54:49   [#21]

Dyrek, czytałam Twoje w #05 i się później zdziwiłam

ale już jest OK, ja też czasami za szybko piszę i używam skrótów myślowych, co niekoniecznie odbiorca zauważa;-)

a Aza nas pięknie podsumowała

:-)

rzewa07-09-2016 23:05:33   [#22]

cóż... a ja dalej uważam, że nie ma formalnych przeszkód by dziecko z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej korzystało ze świetlicy

elrym08-09-2016 10:01:47   [#23]

u mnie korzystają, bo nie ma innej opcji

dzieci dojeżdżają do przedszkola i "0", to co mam z nimi zrobić po zajęciach?

tak było i tak jest, że idą do świetlicy

izael08-09-2016 10:18:09   [#24]

u nas też tak jest

 


post został zmieniony: 08-09-2016 10:18:21
bosia08-09-2016 10:27:55   [#25]

to tylko ryzyko dyrektora, że postępuje niezgodnie z prawem;-)

aza08-09-2016 22:27:41   [#26]

W obowiązującym stanie prawnym brak jest regulacji dotyczących bezpośrednio zasad funkcjonowania oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza możliwość ich zorganizowania w szkole podstawowej  (art. 14 ust. 1 UoSO).  Jednak zgodnie z art. 61 ust. 1 UoSO oddziały przedszkolne nie wchodzą w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. Zatem muszą być zorganizowane w oparciu o przepisy dotyczące przedszkoli.

a to odpowiedź z MEN:

Po ile godzin dziecko 6-letnie może przebywać dziennie w placówkach obu typów? Czy świetlice w SP mają być wydzielone dla 6-latków?


MEN: Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i mieszcząc się w budynku szkoły podstawowej, równocześnie zachowuje odrębności programowe. Nauczanie, wychowanie i opieka w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach/klasach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola (załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
Dodatkowo wyjaśniam, że struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI, co oznacza, iż oddział przedszkolny nie wchodzi w skład jej struktury organizacyjnej. Jednocześnie do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania m.in. ze świetlicy [art 61 ust. 1 oraz 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. 2016 poz. 2156, z późn. zm.)]. Powyższe oznacza, że w świetlicy przebywają uczniowie szkoły tj. kl. I-VI, a nie dzieci z oddziału przedszkolnego. Dzieci z oddziału przedszkolnego powinny mieć zapewnioną opiekę w oddziale przedszkolnym, dostosowaną do potrzeb rodziców i ich czasu pracy.
Rodzice indywidualnie decydują o długości pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

aza08-09-2016 22:34:37   [#27]

i absolutnie zgadzam się z Bosią #25

:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]