Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - rozp. MEN - placówki doskonalenia nauczycieli
strony: [ 1 ]
Jacek12-07-2016 15:52:22   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Projekt

Uzasadnienie

Załącznik

OSR

o ewentualne uwagi prosimy do 24 lipca br.


post został zmieniony: 12-07-2016 15:54:29
OLGIE14-07-2016 22:02:34   [#02]

przeczytałam, nawet uważnie - od lat uważam, że powinny być konkursy na metodyków i konsultantów -

AnJa14-07-2016 22:10:08   [#03]

Nie ma żadnych przeszkód by pdn w takim trybie wyłaniały kandydatów.

 

Leszek14-07-2016 22:12:48   [#04]

Nie tylko pdn ale i organy prowadzące, które powierzają 

Pozdrawiam 

gosiaz16-07-2016 16:17:56   [#05]

Czy to oznacza, że środki na doskonalenie nauczycieli będą mogły być iść tylko do placówek doskonalenia i na uczelnie?

 

Jacek16-07-2016 16:35:25   [#06]

nie

OLGIE16-07-2016 18:00:14   [#07]

mnie nie chodzi o przeszkodę, ale o zasadę.

Marek Pleśniar16-07-2016 18:08:42   [#08]

a nie, bo co?

Jacek16-07-2016 18:51:47   [#09]

a nie, bo to rozporządzenie nie mówi o tym jak mają być wydawane środki, jeśli o to chodziło w  [#08]


post został zmieniony: 16-07-2016 18:51:57
DYREK19-07-2016 09:05:49   [#10]

jest: § 17 ust. 2

2. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 1, należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

wg mnie warto rozszerzyć zapis o inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole -> brak jest szkoleń dla wicedyrektorów, kierowników internatu, świetlic itp.  z zakresu zarządzania oświatą -> np. wicedyrektor z mocy UoSO zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności

praktyczne posługiwanie się przepisami prawa oświatowego przez wicedyrektorów jest pod zdechłym Azorkiem

2. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 1, należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oraz osób zajmujących inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach w zakresie zarządzania oświatą.


post został zmieniony: 19-07-2016 09:20:15
Leszek19-07-2016 09:51:59   [#11]

proponuję kilka uwag do projektu

1. Do paragrafu 8 ust. 4

Zastosować tu zasady określone w art. 36a ust. 6 UoSO (które wprost nie dotyczą publicznych placówek doskonalenia, ale dlaczego stosować zasady z dawnego zapisu wspomnianego artykułu). Proponuję brzmienie:

„W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący publiczną placówkę doskonalenia powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) dwóch przedstawicieli zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia wyłonionych na warunkach określonych w jej statucie,

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w publicznej placówce doskonalenia, której konkurs dotyczy.”

2. Do paragrafu 23 ust. 1-5

Wg mnie w zapisach  paragrafu 23 ust. 1-5 należałoby używać w miejsce „plan pracy publicznej placówki doskonalenia” wyrażenia „projekt planu pracy publicznej placówki doskonalenia”. Przed zatwierdzeniem mamy jednak do czynienia z projektem planu pracy a nie z planem.

3. Do paragrafu 23 ust. 2

W przypadku kuratora oświaty brak terminu opiniowania, natomiast terminy występują w przypadku przedstawiania przez dyrektora zaopiniowanego planu pracy organowi prowadzącemu (do 31 lipca)  oraz w przypadku daty zatwierdzenia planu przez OP (31 sierpnia). Proponuję poniższy zapis:

„2. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy na kolejny rok szkolny do opinii kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia, z zastrzeżeniem ust. 3. Kurator oświaty opiniuje wymieniony plan pracy w terminie do 15 lipca poprzedniego roku szkolnego.”

4. Do paragrafu 27 ust. 2 pkt 2 w związku z paragrafem 27 ust. 6 pkt 2: osoba prawna i fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z projektem statutu. Jeżeli to uczyni to samorząd województwa w drodze decyzji odmówi wpisu do ewidencji ponieważ statut niepublicznej placówki doskonalenia powinien być zgodny z przepisami prawa, a w tym przypadku osoba zakładająca placówkę musiała złożyć tylko projekt statutu.

 

pozdrawiam

Jacek21-07-2016 21:02:59   [#12]

Leszku a zbierz swoje propozycje w tabelę 

Zapis projektu

Propozycje, uwagi, uzasadnienie

 

 


post został zmieniony: 21-07-2016 21:03:13
Leszek22-07-2016 10:57:49   [#13]

zapis projektu

propozycje, uwagi, uzasadnienie

 § 9 ust. 4:

„4. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący publiczną placówkę doskonalenia powołuje komisję konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego;

2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, z tym że przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w publicznej placówce doskonalenia, której konkurs dotyczy;

4) jeden nauczyciel zatrudniony w publicznej placówce doskonalenia wyłoniony na warunkach określonych w statucie placówki.”

Zastosować tu zasady określone w art. 36a ust. 6 UoSO (które wprost nie dotyczą publicznych placówek doskonalenia, ale dlaczego stosować zasady z dawnego zapisu wspomnianego artykułu). Proponuję brzmienie § 9 ust. 4:

„W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący publiczną placówkę doskonalenia powołuje komisję konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego,

2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) dwóch nauczycieli zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia wyłonionych na warunkach określonych w jej statucie,

4) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w publicznej placówce doskonalenia, której konkurs dotyczy.”

§ 23 ust. 1-2, 4-5:

„1. Plan pracy publicznej placówki doskonalenia na rok szkolny przygotowuje dyrektor placówki.

2. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy na kolejny rok szkolny do opinii kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

4. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy placówki, zaopiniowany zgodnie z ust. 2, do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego.

5. Organ prowadzący zatwierdza plan pracy publicznej placówki doskonalenia na kolejny rok szkolny w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.”

Wg mnie w zapisach  paragrafu 23 ust. 1-5 należałoby używać w miejsce „plan pracy publicznej placówki doskonalenia” wyrażenia „projekt planu pracy publicznej placówki doskonalenia”.

Przed zatwierdzeniem mamy jednak do czynienia z projektem planu pracy a nie z planem.

W przypadku kuratora oświaty brak terminu opiniowania, natomiast terminy występują w przypadku przedstawiania przez dyrektora zaopiniowanego planu pracy organowi prowadzącemu (do 31 lipca)  oraz w przypadku daty zatwierdzenia planu przez OP (31 sierpnia).

Proponuję brzmienie § 23 ust. 1-2, 4-5:

„1. Projekt planu pracy publicznej placówki doskonalenia na rok szkolny przygotowuje dyrektor placówki.

2. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia projekt planu pracy na kolejny rok szkolny do opinii kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia, z zastrzeżeniem ust. 3. Kurator oświaty opiniuje wymieniony projekt planu pracy w terminie do 15 lipca poprzedniego roku szkolnego.

4. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia projekt planu pracy placówki, zaopiniowany zgodnie z ust. 2, do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego.

5. Organ prowadzący zatwierdza projekt planu pracy publicznej placówki doskonalenia na kolejny rok szkolny w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.”

§ 27 ust. 2:

„2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) projektem aktu założycielskiego;

2) projektem statutu;”

§ 27 ust. 6 pkt 2:

„6. Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:

2) statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony, lub”

Do § 27 ust. 2 w związku z § 27 ust. 6 pkt 2: osoba prawna i fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu. Jeżeli to uczyni to samorząd województwa w drodze decyzji odmówi wpisu do ewidencji ponieważ statut niepublicznej placówki doskonalenia powinien być zgodny z przepisami prawa, a w tym przypadku osoba zakładająca placówkę musiała złożyć tylko projekt statutu. Organ prowadzący winien nadawać niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli akt założycielski i statut.

Proponuję brzmienie § 27 ust. 2 (nie zmieniamy brzmienia § 27 ust. 6 pkt 2) :

„2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) aktem założycielskim;

2) statutem;”

pozdrawiam

Jacek22-07-2016 15:47:27   [#14]

Leszku.. próbowałem nieco uładzić i wyszło mi jak niżej, ale.. nie bardzo rozumiem to co na czerwono w tabeli umieściłem. Możesz to jakoś poprawić?

zapis projektu

propozycje, uwagi, uzasadnienie

§ 9 ust. 4:

„4. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący publiczną placówkę doskonalenia powołuje komisję konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego;

2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, z tym że przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w publicznej placówce doskonalenia, której konkurs dotyczy;

4) jeden nauczyciel zatrudniony w publicznej placówce doskonalenia wyłoniony na warunkach określonych w statucie placówki.”

Proponujemy zastosować zasady dotyczące komisji konkursowej analogicznie jak określone w art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty i zmienić brzmienie zapisu § 9 ust. 4 na:

„W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący publiczną placówkę doskonalenia powołuje komisję  konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego,

2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) dwóch nauczycieli zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia wyłonionych na warunkach określonych w jej statucie,

4) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w publicznej placówce doskonalenia, której konkurs dotyczy.”

§ 23 ust. 1-2 i 4-5:

 

„1. Plan pracy publicznej placówki doskonalenia na rok szkolny przygotowuje dyrektor placówki.

2. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy na kolejny rok szkolny do opinii kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

4. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy placówki, zaopiniowany zgodnie z ust. 2, do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego.

5. Organ prowadzący zatwierdza plan pracy publicznej placówki doskonalenia na kolejny rok szkolny w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.”

Postulujemy w zapisach §23 ust. 1-2 oraz 4-5 zmienić wyrażenie „plan pracy publicznej placówki doskonalenia” na „projekt planu pracy publicznej placówki doskonalenia”, gdyż przed zatwierdzeniem mamy do czynienia z projektem planu pracy a nie z planem pracy placówki.

W przypadku kuratora oświaty nie określono terminu wydania opini, natomiast występują one w przypadku przedstawiania przez dyrektora zaopiniowanego planu pracy organowi prowadzącemu (do 31 lipca) oraz w przypadku daty zatwierdzenia planu przez OP (31 sierpnia).

Dlatego proponujemy zmianę brzmienia § 23 ust. 1-2 i 4-5 na:

„1. Projekt planu pracy publicznej placówki doskonalenia na rok szkolny przygotowuje dyrektor placówki.

2. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia projekt planu pracy na kolejny rok szkolny do opinii kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia, z zastrzeżeniem ust. 3. Kurator oświaty opiniuje projekt planu pracy w terminie do 15 lipca poprzedniego roku szkolnego.

4. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia projekt planu pracy placówki, zaopiniowany zgodnie z ust. 2, do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego.

5. Organ prowadzący zatwierdza projekt planu pracy publicznej placówki doskonalenia na kolejny rok szkolny w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.”

§ 27 ust. 2:

„2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) projektem aktu założycielskiego;

2) projektem statutu;”

 

§ 27 ust. 6 pkt 2:

„6. Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:

2) statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony, lub”

Zgłaszamy zastrzeżenia dotyczące § 27 ust. 2 w związku z § 27 ust. 6 pkt 2.

Osoba prawna i fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składają wniosek o wpis wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu. Jeżeli to uczyni to samorząd województwa w drodze decyzji odmówi wpisu do ewidencji ponieważ statut niepublicznej placówki doskonalenia powinien być zgodny z przepisami prawa, a w tym przypadku osoba zakładająca placówkę musiała złożyć tylko projekt statutu. Organ prowadzący winien nadawać niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli akt założycielski i statut.

Proponujemy zmianę zapisu § 27 ust. 2 pkt 1 i 2 (bez zmiany brzmienia § 27 ust. 6 pkt 2) na:

„2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) aktem założycielskim;

2) statutem;”


post został zmieniony: 22-07-2016 15:48:10
Leszek23-07-2016 09:06:17   [#15]

§ 27 ust. 2:

„2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) projektem aktu założycielskiego;

2) projektem statutu;”

 

§ 27 ust. 6 pkt 2:

„6. Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:

2) statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony, lub”

Zgłaszamy zastrzeżenia dotyczące § 27 ust. 2 w związku z § 27 ust. 6 pkt 2.

Osoba prawna i fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składają wniosek o wpis wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu.

Jeżeli to uczyni to samorząd województwa w drodze decyzji odmówi wpisu do ewidencji ponieważ statut niepublicznej placówki doskonalenia powinien być zgodny z przepisami prawa, a w tym przypadku osoba zakładająca placówkę musiała złożyć tylko projekt statutu.

Organ prowadzący winien nadawać niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli akt założycielski i statut. Przy ubieganiu się o wpis OP winien składać z wnioskiem nie projekty a już dokumenty (akt założycielski i statut).

Proponujemy zmianę zapisu § 27 ust. 2 pkt 1 i 2 (bez zmiany brzmienia § 27 ust. 6 pkt 2) na:

„2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) aktem założycielskim;

2) statutem;”

może tak

pozdrawiam

Jacek23-07-2016 11:08:59   [#16]

Jeszcze nieco poprawiłem.. może tak być?

§ 27 ust. 2:

„2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) projektem aktu założycielskiego;

2) projektem statutu;”

 

§ 27 ust. 6 pkt 2:

„6. Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:

2) statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony, lub”

Zgłaszamy zastrzeżenia dotyczące § 27 ust. 2 w związku z § 27 ust. 6 pkt 2.

Projekt rozporządzenia zakłada, że osoba prawna i fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składają wniosek o wpis wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu.

Naszym zdaniem organ prowadzący winien nadawać niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli akt założycielski i statut. Tym samym przy ubieganiu się o wpis do ewidencji osoba prawna i osoba fizyczna winny składać z wnioskiem nie projekty a już dokumenty (akt założycielski i statut).

Proponujemy zmianę zapisu § 27 ust. 2 pkt 1 i 2 (bez zmiany brzmienia § 27 ust. 6 pkt 2) na:

„2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) aktem założycielskim;

2) statutem;”

Leszek23-07-2016 21:44:13   [#17]

Ok. Jacku

Pozdrawiam 

Marek Pleśniar26-07-2016 16:26:07   [#18]

stanowisko złożono w MEN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]