Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusze organizacyjne-raz jeszcze
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Basik13-05-2004 09:27:46   [#01]

Przedkładany do zaopiniowania arkusz powinien być zaopiniowany przez:

     ·        Radę pedagogiczną (nr i data podjęcia uchwały w sprawie opiniowania, wynikającego z arkusza organizacji 
               pracy szkoły, przydziału czynności dla nauczycieli,

·        Związki zawodowe działające w szkole,

·        W przypadku ujęcia w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacji zajęć dodatkowych, o których mowa 
     w § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania – dyrektor powinien przedstawić 
     do wglądu wizytatora opinię rady pedagogicznej i rady rodziców przedmiotowej sprawie.

  niech ktoś to w końcu przerwie!

Taką procedure opiniowania przedstawiło moje kuratorium. A ja:

- mam wyraźnie zapisane w statucie, kiedy rada podejmuje uchwały. Opiniowanie ma sie do nich nijak. A czy projekt arkusza to to samo co opiniowanie organizacji pracy szkoły, w szczególności tygodniowego podzialu godzin - dla mnie nie!

Związki zawodowe !!! Ludzie!!!

Marek Pleśniar13-05-2004 09:37:57   [#02]

dla mnie też nie

najwyższy czas byśmy zabrali w tej sprawie głos. A co np. nasz nieoceniony Antoni Jeżowski na to? Czytasz nas może?

Osobiście widzę to jako ingerencję w pracę kierownika zakładu pracy oraz zajmowanie stanowiska - po stronie ZZ zamiast bezstronnego zajmowania się nadzorem pedagogicznym

Wracając do innego wątku: czy KO może odmówić zaopiniowania przedłożonego arkusza? Toż to jakieś bezprawie chyba?

Zaś co do Rady Pedagogicznej - podobnie.

Czy nie mam racji?

Basik13-05-2004 10:18:53   [#03]
też liczę, że pan Jeżowski zabierze głos i wesprze dyrektorów. A my - jednością silni - ruszymy z posad bryłę ... nadzoru.
ewa13-05-2004 10:24:44   [#04]
a ja mam tylko takie pytanko malutkie, macie upoważnienie wójta do przedkładania kuratorowi arkuszy organizacyjnych? Bo zgodnie z art. 31 ust.6a jest to kompetencja organu prowadzącego, zgodnie z art. 5c pkt 3 uso wójta.
luzaczek13-05-2004 10:26:41   [#05]
Kochani dyrektorzy, czasem zachowujecie się jak panowie na włościach, przecież nawet w wielkich zakładach pracy dyrektor nie jest wyrocznią! Nie należy również mylić pojęć.  Menadżer przedsiębiorstwa, to ktoś zupełnie inny od dyrektora szkoły. Rada Pedagogiczna powinna mieć coś do powiedzenia w sprawie arkusza organizacyjnego, a nie siedzieć cicho jak mysz pod miotłą i czekać, co jaśnie oświecony Pan i Władca zadecyduje. Nie jest to prywatny zakład, ani folwark. W końcu, to między innymi Rada Pedagogiczna wybrała tą osobę na dyrektora.
Marek Pleśniar13-05-2004 10:38:10   [#06]

o, ewa fajnie.

Luzaczku.. jestem innego zdania co do bycia lub niebycia menedżerem. Ale zdanie nie ma tu nic do robienia. Kompetencją dyrektora jest układanie arkusza. Rp takiej kompetencji nie ma. Arkusze są często negocjowane z organami prowadzącymi - do skutku, chocby i 5 razy. I dyrektor ma niby zwoływać pięciokrotnie RP? Do każdej zmiany?

luzaczek13-05-2004 10:44:28   [#07]

Nie do każdej zmiany, chodzi o ogólne zarysy, przydział czynności, żeby nauczyciele mogli przynajmniej wiedzieć czy mają pracę, czy nie. Oprócz tego można przecież wspólnie dojść do porozumienia w sprawie przydziału klas, godzin, chyba takie rozwiązanie jest lepsze niż trzymanie wszystkiego w tajemnicy do sierpnia.

Basik13-05-2004 10:44:51   [#08]

Ewa!

Dyrektorzy przedkładają organowi prowadzącemu - i owszem. Organ - kuratorowi. Ale to ja w tej chwili zbieram cięgi, że podalam do organu bez tych opinii

Luzaczku!

Pozwolisz, że się z Tobą nie zgodzę. Tu nie chodzi o to, na jakim terytorium jestem panem na włościach ( wierz mi, że nawet w domu nie do końca). Ale jestem po to, by prawa oświatowego przestrzegać. Moi nauczyciele doskonale znają projekt arkusza, lecz nie w tym rzecz.Wskaż mi przepis, który mnie obliguje do wspomnianej uchwały - nie będę protestowała.

ewa13-05-2004 10:47:41   [#09]

luzaczku

ale tutaj nik nie kwestionował zapoznania RP z projektem, tylko to, co jest wymagane dalej #1. Dyrek zapoznaje RP, ta opiniuje i... do organu prowadzącego moim skoromnym zdaniem rzecz jasna  ;-)
ewa13-05-2004 10:49:01   [#10]

:-)))

mic miało być nikt, a wyszło mi nik ;-)
Rycho13-05-2004 10:49:33   [#11]

no to znów na początek trochę przepisów:

Rozp. o ramowych statutach...

§ 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

Art. 41 UoSO

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

Ustawa o ZZ

Art. 26. Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,

2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,

3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy,

5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

Jak widać z powyższego wymagania wobec dyrektorów dot. wykonania pewnych czynności przy okzaji tworzenia arkusza organizacji szkoły niekoniecznie mają prawne uzasadnienie.

1. Czym innym jest dla mnie organizacja szkoły a czym innym organizacja pracy szkoły. Wobec powyższego opiniowanie przez RP projektu arkusza organiazcji szkoły nie ma uzasadnienia prawnego.

2. czy opiniowanie arkusza organizacji szkoły przez ZZ jest zajmowaniem stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników? Moim zdaniem tez nie.

Arkusz jest bowiem (poza innymi, opisanymi prawem, danymi) zbiorem przydziałów czynności dla indywidualnych nauczycieli. To tak jakby organizacja związkowa miała opiniować np w zakładzie mechanicznym przydziały czynności jakie pracodawca przydziela pracownikom pracującym na poszczególnych maszynach.

Natomiast ochrona indywidualnych interesów pracowniczych rządzi się już innymi prawami i innym sposobem działania.

3. KO może, a w zasadzie musi (Art. 31 pkt 6a i 6b UoSO) i to robi opiniować arkusz pod względem zgodności z prawem np kwalifikacji nauczycieli z przydzielonymi im godzinami, planu nauczania. Tylko, ze wydając tu jakąkolwiek opinię, nie ma ona tak naprawdę żadnych skutków prawnych. Bo dla zatwierdzenia arkusza nie jest wymagana przez prawo pozytywna opinia KO. To moim zdaniem też jest niekoniecznie dobre rozwiązanie, ale to już jest inny temat do dyskusji.

Tak więc KO nie może odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły. Może natomiast wydać opinię negatywną w zakresie do którego ma upoważnienie.

Praktyka jednak pokazuje, że wielu miejscach w Polsce, w tym równiez u nas tak się dzieje. Ale przeciwstawianie sie temu w pojedynkę to jest kopanie się z koniem :-(

Jeżeli więc dało by się uporządkować również te sprawy, to ja jestem za :-)

ewa13-05-2004 10:56:05   [#12]

jak najbardziej

zgadzam się z Rychem, tyle,że jednak zapoznałabym z projektem n-li. Tak po prostu po ludzku, żeby wiedzieli co ich ewentualnie czeka i do organu arkusz ;-)

a uprządkować jasne, bo znowu mamy "dowolność wytycznych" :-(

Maryśka213-05-2004 10:56:26   [#13]

Kompetencje rady pedagoicznej bardzo ciekawie opracował pan Janusz Szklarczyk z krakowskiego KO. Ktoś juz kiedyś się tu na forum na ten artykuł zresztą powoływał. Wpakowałam go właśnie do wymiany plików, jeśli komuś z Was się przyda.

Mam nadzieję, że autor mnie za to nie zastrzeli ;-)

Jacek13-05-2004 10:59:41   [#14]

Zgadzam się z Rychem poza jednym.

Jeśli Kuratorium negatywnie zaopiniuje projekt arkusza w kwestii swoich uprawnień czyli np. zakwestionuje kwalifikacje, bądź niezgodność z ramówką to wtedy taki arkusz nie może być zatwierdzony przez organ prowadzący. W lubelskim kuratorium były w ub r. takie przypadki, w których KO negatywnie zaopiniowało projekt a mimo to organ je zatwierdził. KO odwołało się do MENiSa i minister wydał decyzję administracyjną nakazującą zmiany w arkuszu by były one zgodne z przepisami.

Basik13-05-2004 11:04:15   [#15]

Jacku, i to jest słuszne. Bo na względzie kuratorium ( lubelskie, o ironio!) miało przestrzeganie prawa- zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami.

Jacek13-05-2004 11:06:53   [#16]
Zgadza sie basik tylko dlaczego "( lubelskie, o ironio!)"
agabu13-05-2004 11:34:37   [#17]

Rycho

Podpisuję sie obiema rekami pod tym co napisałeś. Pozdrawiam :-))
Basik13-05-2004 11:49:37   [#18]
Jacku, bo to lubelskie to moje właśnie. A swoją drogą - czy my nie studiowaliśmy razem zarządzania na Wydz. Ekonom. UMCS gdzieś tak w 2000 może roku?
Rycho13-05-2004 11:57:16   [#19]

Jacku

a wskaż mi przepis, który by obligował OP do tego.

Art. 31 pkt 6a i 6b UoSO mówi że kurator oświaty

6a) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy,

6b) opiniuje plany pracy placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

Gdzie masz tu napisane, że ma to byc opinia pozytywna?

W innych przepisach oświatowych jakieś działanie OP nie może się obejść bez pozytywnej opinii kuratora jak choćby np w sprawie ustalenia sieci szkół, czy odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego, czy też wręcz zgody kuratora na jakieś działanie np art 36 ust. 2 UoSO.

W przypadku arkuszy może tylko opiniować i nic więcej. Owszem w przypadku zatwierdzenia przez OP arkusza zaopiniowanego przez KO negatywnie może ono podjąć kroki, które opisałeś. Ale reakcja MENiSu będzie dotyczyć tylko tego jednego arkusza.

Opinia negatywna nie powoduje też automatycznie zakazu zatwierdzenia takiego arkusza przez OP.

Paranoja?

Jacek13-05-2004 12:46:14   [#20]

do basika przykro mi ale nie studiowalismy razem ja zarządzanie kończyłem na Krakowskiej AP

do Rycha

zgadza się że reakcja MENiSa będzie dotyczyła wyłącznie tego arkusza, który był niezgodny z przepisami prawa oświatowego.

ale zwróć uwagę na

6a) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy,

Jak więc OP może zatwierdzić arkusz, który jest niezgodny z przepisami, przecież wtedy złamie prawo

a mówiąc inaczej OP może zatwierdzić negatywnie zaopiniowany arkusz ale musi sie liczyć z reakcją MENiSa

Rycho13-05-2004 13:01:54   [#21]

Jak więc OP może zatwierdzić arkusz, który jest niezgodny z przepisami, przecież wtedy złamie prawo

OP może zatwierdzić negatywnie zaopiniowany arkusz ale musi sie liczyć z reakcją MENiSa

Oczywiście, że tak. Tylko, że aby taka reakcja nastąpiła muszą byc podjęte działania, które do tego doprowadzą.

Jacku a w jakim Ty świecie żyjesz. Naprawdę nigdy nie słyszałeś o tym, że niektóre OP tak właśnie robią?

To forum jest pełne przykładów na to co się w "tym temacie" dzieje.

Jak słusznie podkreśliłeś KO arkusz opiniuje przed zatwierdzeniem. Więc potem niktóre OP robią co chcą z arkuszami.

I bywa, że arkusz był zaopiniowany pozytywnie przed zatwierdzeniem, a zatwierdzony jest już niezgodny  z prawem. Bo KO już nie dokonuje takiej analizy po zatwierdzeniu.

Jacek13-05-2004 13:08:59   [#22]

zgadza się, wiem doskonale, że OP często robi przekręty bo wójt mówi "a co mi tam kurator może niech da kasę wtedy będzie mógł se mówić", tyle że podejmując decyzję o zatwierdzeniu wie że łamie prawo a to że jak piszesz

I bywa, że arkusz był zaopiniowany pozytywnie przed zatwierdzeniem, a zatwierdzony jest już niezgodny  z prawem. Bo KO już nie dokonuje takiej analizy po zatwierdzeniu.

a powinno być (i często jest) obiektem kontroli Kuratora tyle, że później to dyrek najczęściej dostaje w dupę.

Rycho13-05-2004 13:21:20   [#23]
:-))
Uśka13-05-2004 20:37:26   [#24]

Rycho

Ja też podpisuję sie pod Twoją wypowiedzią w # 11  a szczególnie

"Ale przeciwstawianie sie temu w pojedynkę to jest kopanie się z koniem :-(

Jeżeli więc dało by się uporządkować również te sprawy, to ja jestem za :-)"

:-)

Grażyna13-05-2004 21:02:54   [#25]
a ja ne przedkładam arkusza zz, bo nie ma to uzasadnienia prawnego (jak zresztą wyżej zostało to już przedstawione). ZZ do arkusza się nigdy nie wtrącały, ani nie uzurpowały sobie takich uprawnień.
MorskaKrystyna13-05-2004 21:42:07   [#26]

Grażka wow

mnie by związki zjadły natychmiast gdybym im arkusza do podpisania nie dała, chociaż one wcale na intees zbiorowy nie patrzą tylko na swój osobisty i to bez żenady!
Marek Pleśniar13-05-2004 22:34:18   [#27]

skoro sporo:-) osób jest za to ruszmy sprawę. Gdyby piekne stanowisko tu powstało to ja z przyjemnością wyślę je w naszym imieniu wszystkim kuratorom światy (DW ministra). To o tyle dobrze się składa, że nie bardzo podlega OSKKO ich nadzorowi;-)

zgredek13-05-2004 22:38:07   [#28]
Marek - jak tylko uporam się jutro z moimi zz-tami (to znaczy uporam się;-)) - to w nocy z piątku na sobotę napiszę! Słowo daję, że napiszę!
Marek Pleśniar13-05-2004 22:47:45   [#29]

jest nas sporo, spoko

Antoni Jeżowski14-05-2004 00:16:31   [#30]

więc dopiero teraz...

dopadłem tego sprzętu i mogłem zapoznać się z treścią wątku.

Rycho - nie tylko z uwagi na to, co za nami (i przed nami), ale dla mądrości, jaką wykazałeś się w tej dyskusji ściskam Ci łapę i gratuluję. Myślałem nawet mianować Cię moim "cieniem" lub "głosem" czy czymś takim, ale może nie przyjmiesz... :)

Tak więc podpisuję się obiema rękoma pod tym, co napisał  Rycho. Lepiej bym tego nie zrobił.

I taka refleksja natury ogólnej: w niektórych wypowiedziach pobrzmiewa ton związkowo-hurrademokratyczny! Wiem, to bardzo fajnie opiniować, dyskutować, zgadzać się lub protestować, ale gdy przychodzi do odpowiedzialności to wtedy wskazuje się jedną tylko osobę: dyrektora. Nawet Ci, co to radzili mu i podpowiadali. Ba, zaczynają go wówczas rozliczać! Myślę, że nauczyciel powinien uczyć, dyrektor kierować szkołą, kierowca bezpiecznie wozić dzieci a kucharka nie strzepywać włosów do pichconej zupy. Wtedy może wreszcie uporządkujemy co nieco. Nie tylko szkolne podwórko, ale i może i kawałek Europy (w końcu, nie?). Natomiast w sytuacji, gdy całe to zarażone ideą babci komuny towarzystwo będzie mówiło, co dyrektor ma robić, to do choinki jasnej, kto będzie uczył, woził i gotował?

Jestem za mocnym dyrektorem polskiej szkoły. Chcę, żeby był mocny, wykształcony, kompetentny, przygotowany do wykonywania swoich zadań. I żeby nie musiał się obawiać jakichś frustratów, co to zebrali się w kółku lub ognisku i - kosztem nie tylko dyrektora, ale całej szkoły - próbują się realizować...

A co do roli kuratorium przy arkuszach. No cóż, mamy tu klasyczny przykład łybacji prawa (to nie moje, to wyczytałem tu, na forum!!!). Organ prowadzący - cokolwiek by o nim nie powiedzieć - sprowadzono do roli wasalnej: może zatwierdzić, ale pod warunkiem... Przykład z decyzją MENiSa (#14) świadczy tylko o słabości i niekompetencji także organu prowadzącego - nie miał odwagi pójść do sądu, albo miał świadomość swojego matactwa. Choć może się okazać, że menisowcy opierali się o obalone właśnie przez Trybunał Konstytucyjny rozporządzenie... ha!

Dlatego Marku: pisz! Urzędnikami i działaczami trzeba czasem potrząsnąć. Wiem, na niektórych to nawet mina ppanc nie zrobiłaby wrażenia, ale przecież nie można dać się ogłupić i upupić, bo komuś się wydaje, że ma władzę, a tak naprawdę ten biedny człowieczek nie umie sobie znaleźć miejsca w życiu. O, kolejnego dostrzegam kątem oka w telewizorze... ten to chociaż garnitur założył...

Już czas na sen...

Marek Pleśniar14-05-2004 00:35:06   [#31]

No to piszę;-)

Ale o piątej. Teraz 4 godziny i 27 minut spania;-)

zgredek14-05-2004 00:36:21   [#32]
4 godziny i 25 minut:-)
Rycho14-05-2004 08:27:09   [#33]

Antoni :-)

taaaaaakie wyróżnienie ;-)

Myślałem nawet mianować Cię moim "cieniem" lub "głosem" czy czymś takim, ale może nie przyjmiesz... :)

Chyba nieśmiałbym ;-) A poza tym boję się, że mógłbym nie podołać ...

Ale jeśli się uprzesz ... to kto wie?

;-)))

Basik14-05-2004 08:28:34   [#34]

pora wstawać!

Ponarzekaliśmy sobie trochę i właściwie nic z tego nie wynikło. Czy uda się zająć jakieś stanowisko w tej kwestii? Pan Jeżowski wspiera nas... nie dajmy się sprowadzić do roli biernych wykonawców, bo tę łybacja prawa w końcu i nas przestanie drażnić.

Marek Pleśniar16-05-2004 01:15:24   [#35]

a kto się kładł? :-)

pracuję teraz nad tym - przed chwilką dopiero odsałem Wam do recenzji inne stanowisko - o ocenianiu - stąd moja nieobecność tu:-)

Nie zapomniałem w żadnym razie.

Popiszę teraz sobie to, a gdy padnę - rano skończę. No, do południa;-)

Chętnie powitam porządkującą przepisy pomoc.

Marek Pleśniar16-05-2004 22:51:33   [#36]

Co Wy na to?

Olsztyn, 17 maja 2004r

 

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

Zwracamy się z prośbą o przywrócenie stanu prawnego w związku z procedurami opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

 

Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

1.      Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Na podstawie
Art. 41 ust 2.p. 1 Ustawy o Systemie Oświaty: Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 1. Zalecenia dotyczące przedkładaniu arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.
  Przepisy u
  stawy o związkach zawodowych nie upoważniają związków zawodowych do opiniowania przydziału zajęć poszczególnym pracownikom.
  Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.
  Związki zawodowe mogą samodzielnie występować do dyrektorów poszczególnych placówek z wnioskami o konsultowanie przydziałów zajęć i indywidualnie osiągać porozumienia w tej kwestii. W wielu przypadkach do takich porozumień dochodzi – bez nacisków z zewnątrz.
 2. Zalecenia dotyczące dostarczania arkuszy do zaopiniowania kuratoriom oświaty.
  Praktykowane w kraju żądanie od dyrektorów dostarczania ww. arkuszy kuratorom oświaty narusza
  zapis z Art. 31 ust.6a UOSO, według którego kurator oświaty
  opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
  Wchodzenie w kompetencje organów prowadzonych nie powinno być zalecane dyrektorom.

 

Wnioskujemy o zajęcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu stanowiska w omawianych sprawach oraz o poinformowanie o nim kuratorów oświaty. Nasze stanowisko podyktowane jest troską o przestrzeganie prawa oświatowego.

 

 

Z poważaniem:

 

Marek Pleśniar16-05-2004 22:52:16   [#37]

jak zwykle wysiadło formatowanie, ale się tym nie przejmujcie;-)

radźcie co poprawić

Rycho17-05-2004 00:12:51   [#38]
pkt 2
 
wydaje mi się, że zdania
 
Związki zawodowe mogą samodzielnie występować do dyrektorów poszczególnych placówek z wnioskami o konsultowanie przydziałów zajęć i indywidualnie osiągać porozumienia w tej kwestii. W wielu przypadkach do takich porozumień dochodzi – bez nacisków z zewnątrz.
 
nie mają tu znaczenia dla omawianej kwestii. Jak ktoś na poziomie szkoły sobie sam takie sprawy załatwia, to jego sprawa. Dlatego proponuję je wykreślić.
 
pkt. 3 czy tu specjalnie użyłeś dwóch różnych pojęć, czy to jest pomyłka?
 
3. Zalecenia dotyczące dostarczania arkuszy do zaopiniowania kuratoriom oświaty.
 
Praktykowane w kraju żądanie od dyrektorów dostarczania ww. arkuszy kuratorom oświaty ....
 
CZy tu chodzi o kuratora czy o kuratorium? Czy jedno i drugie?
 
Jeśli trzymać się przepisu to chyba powinno być wtytule punktu też kuratorom.
 
reszta mim zdaniem jest OK.
Marek Pleśniar17-05-2004 00:30:48   [#39]

może być, tekst traktujcie już z tymi poprawkami!

Pismo kierować proponuję do ministra oraz DW kuratorów. Ok?

ewa17-05-2004 07:45:58   [#40]

:)

ok
jerzyk17-05-2004 07:46:36   [#41]

Marek

Może jeszcze coś o tych "aktualnie obowiazujacych drukach" .Moze by sie Menis wypowiedział jakie to druki arkuszy aktualnie obowiazuja:-)

Magosia17-05-2004 08:19:09   [#42]

Popieram

i bardzo się cieszę z szybkości reakcji. Ciągle jestem tu jeszcze trochę nowa i duży plus, że nie skończyliśmy na gadaniu. Tak trzymać. :-))
Helena S17-05-2004 08:39:09   [#43]

Marku, coś mi nie pasuje w pierwszym zdaniu:" przywrócenie stanu prawnego w związku...". Może powinno być:

" respektowanie stanu prawnego" lub "ujednolicenie" lub jakoś inaczej. Może ktoś z polonistów doprecyzuje?

Rycho17-05-2004 08:40:29   [#44]

Rzeczywiście!

W tej chwili nie ma obowiązującego wzoru arkusza organizacji szkoły.

Panuje więc w tej materii totalna dowolność wymagań w tej sprawie ze strony OP. Ja np nie mogę dać wydruku z programu komputerowego, który mi taką możliwość daje, tylko muszę dostosowywać się do "obowiązującego w gminie wzoru".

Może więc dodać na końcu pisma:

Jednocześnie z uwagi na bardzo duże różnice występujące w gminach w zakresie danych, jakie mają być umieszczane w arkuszach organizacji szkoły, a przez to stosowanie różnych wzorów tego dokumentu postulujemy rozważenie wprowadzenia przez MENiS obowiązującego wzoru arkusza organizacji szkoły.

Ewa z Rz17-05-2004 08:51:54   [#45]

ej?

Po co wzór?

Wystarczy, że będzie jasno stwierdzone co arkusz ma zawierać - i to w sposób jednoznaczny, że ani mniej ani więcej - obecny zapis w rozporządzeniu jest otwarty, zatem organy życzą sobie dodatkowych informacji.

Lub niech OP ma prawo życzyć sobie dodatkowych informacji wg uznania, ale nie powinien narzucać wygladu arkusza.

Pamiętacie jak było z PIT-ami? Na początku musiało być na określonym druku, ale potem od tego odstąpiono - może druk inaczej wyglądać byle zawierał dokładnie takie same informacje i dokładnie tak samo określone.

Podobnie może być ze wzorem arkusza - wzór czyli podanie jakie informacje być powinny i w jakim układzie - ale nie znaczy to, że wygląd musi zgadzać się co do kreski i koloru...

bogna17-05-2004 08:52:35   [#46]

tylko, żeby nam nie kazali tego obowiązującego wzoru wypełniać ręcznie!!!

violka17-05-2004 08:55:02   [#47]

pkt 2

może wyraźniej podkreślić że przepisy nie nakładają na dyretora obowiązku przedkładania arkusza zz

(jedynie zz mogą zażądać informacji o przydziale godzin konkretnego n-la, i to tylko swojego członka, a innego tylko na pisemny wniosek tegoż)

Marek Pleśniar17-05-2004 09:27:26   [#48]

o wzorze dopiszmy koniecznie

nie było to przedmiotem tego pisma i raczej myślałbym o oddzielnej reakcji

ale macie rację

dajmy tu

Marek Pleśniar17-05-2004 09:27:58   [#49]

Helena

napisałem "ujednolicenie" ale zmieniłem;-)

wrócę do pierwotnego tekstu tu

Marek Pleśniar17-05-2004 12:49:09   [#50]

a teraz?

Olsztyn, 17 maja 2004r

 

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

Zwracamy się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone (oraz zgodne z prawem oświatowym) konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

 

Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

1.      Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Na podstawie
Art. 41 ust 2.p. 1 Ustawy o Systemie Oświaty: Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 1. Zalecenia dotyczące przedkładaniu arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.
  Przepisy u
  stawy o związkach zawodowych nie upoważniają związków zawodowych do opiniowania przydziału zajęć poszczególnym pracownikom.
  Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

 2. Zalecenia dotyczące dostarczania arkuszy do zaopiniowania kuratorom oświaty.
  Praktykowane w kraju żądanie od dyrektorów dostarczania ww. arkuszy kuratorom oświaty narusza
  zapis z Art. 31 ust.6a UOSO, według którego kurator oświaty
  opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
  Wchodzenie w kompetencje organów prowadzonych nie powinno być zalecane dyrektorom.
 3. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących arkuszach”.
  W bieżącym roku zdarzyły się przypadki akceptowania przez organy nadzoru pedagogicznego jedynie arkuszy sporządzonych tzw. „obowiązujących drukach”. Pragniemy zwrócić uwagę na to, że prawo nie przewiduje istnienia jednego tylko typu druków, a ponadto te ogólnie znane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami.
   

Wnioskujemy o zajęcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu stanowiska w omawianych sprawach oraz o poinformowanie o nim kuratorów oświaty. Nasze stanowisko podyktowane jest troską umożliwienie dyrektorom sprawnego organizowania pracy szkół i placówek – w ramach respektowanego przez wszystkie strony prawa oświatowego.

 

 

Z poważaniem:

 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]