Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje nauczyciela
strony: [ 1 ]
mańka18-02-2016 21:18:27   [#01]

Witam

Nauczyciel ,który miał na studiach magisterskich z biologii ok 900h chemii czy może uczyć chemii w gimnazjum.Czy można się starać w kuratorium o zgodę na naukę tego przedmiotu. 

Proszę o podpowiedzi.

Jacek18-02-2016 21:56:31   [#02]

Ty oceniasz zgodnie z przepisem rozporządzenia o kwalifikacjach czy:

2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

 

DYREK19-02-2016 09:21:00   [#03]

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 maja 2004 r. (sygn. akt U 1/04, OTK-A 2004/5/43) zakwestionował kompetencję kuratora oświaty do stwierdzania, czy dany kierunek studiów (specjalność) jest zbliżony z nauczanym przedmiotem.

Od 31 maja 2004 r. oceny kwalifikacji nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły. Stanowisko dyrektora w tym zakresie jest wiążące.

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 UoSO kurator oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego może  sprawdzić zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami i ewentualnie wydać wiążące zalecenia.


post został zmieniony: 19-02-2016 09:23:36
KaPi19-02-2016 13:07:51   [#04]

Jeżeli dyrektor uznał kwalifikacje - kierunek studiów jest zbliżony -  to wtedy nauczyciel taki ma płacone jak stażyście mimo, że jest np. dyplomowany?

DYREK19-02-2016 13:44:14   [#05]

Jeżeli ocena kwalifikacji nauczyciela (zbieżności jego wykształcenia z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami) dokonana przez dyrektora jest pozytywna, to nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zgodne ze swoim  stopniem awansu.

Ocena pozytywna następuje poprzez przydzielenie przedmiotu w arkuszu organizacji szkoły. Dyrektor nie wydaje (nie ma prawa wydać) pisma w tej sprawie.

Prawidłowość przydzielenia przedmiotu (zajęć) może sprawdzić kurator oświaty (w trybie nadzoru pedagogicznego).


post został zmieniony: 19-02-2016 13:57:27
KaPi19-02-2016 16:51:39   [#06]

Dyrku, a bardzo proszę o podstawę prawną do tego wynagrodzenia... z góry dziękuję :)

DYREK19-02-2016 17:17:10   [#07]

a jaka jest podstawa do płacenia jak stażyście ?  -> art. 10 ust. 9 i 10  KN nie ma w omawianym przypadku zastosowania

 

Dyrektor ocenił, że nauczyciel ma kwalifikacje i przydzielił zajęcia zgodnie z tak ocenionymi kwalifikacjami. Zatem należy płacić zgodnie z jego stopniem awansu.


post został zmieniony: 19-02-2016 17:17:34
KaPi19-02-2016 20:49:14   [#08]

Dziękuję :)

 

mańka19-02-2016 22:10:56   [#09]

Mam jedno pytanie to nie jest nauczyciel mojej szkoły, potrzebuję zatrudnić jego od nowego roku szkolnego. Więc który dyrektor uznaje kwalifikacje. 

AnJa19-02-2016 22:20:01   [#10]

Zatrudniający

mańka21-02-2016 15:43:06   [#11]

Dziekuje za cenne uwagi , dużo mi podpowiedzieliście.  z góry dziękuję.

 

JarTul06-03-2017 15:21:38   [#12]

Czy nauczyciel posiadający licencjat z wychowania fizycznego i magisterium z pedagogiki na bazie obowiązujących przepisów ma kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej?

rzewa06-03-2017 17:10:31   [#13]

nie ma

ewitex07-03-2017 22:03:54   [#14]

Czy nauczyciel uczący w SP posiadający tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa może uczyć historii? Na dyplomie nie ma napisane do jakich przedmiotów tytuł doktorata upoważnia go. Uczelnia również nie wydała żadnych innych dokumentów oprócz dyplomu doktorata. Wcześniej skończył studia magisterskie z zakresu j. polskiego.

AnJa07-03-2017 22:09:02   [#15]

Wg. rozporządzenia o kwalifikacjach- nie.

KaPi08-03-2017 18:45:42   [#16]

Taka sytuacja:

nauczyciel już dyplomowany, zatrudniony w sp jako nauczyciel przyrody, któremu teraz będzie brakowało godzin, ma podyplomówkę z biologii, ale nigdy jej nie uczył - wszystkie dyplomy ukończenia studiów złożone w szkole

i moje pytanie (może głupie, ale wolę dopytać...): czy można dać temu nauczycielowi godziny biologii w tej szkole, żeby miał etat???

Kaz08-03-2017 20:41:32   [#17]

Proszę o pomoc i podpowiedź.

Czy nauczyciel, który skończył studium pedagogiczne, potem rolnictwo, a następnie podyplomowe z przyrody będzie miał kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej? Aktualnie jest nauczycielem dyplomowanym, a przed 1999 r. uczył biologii w podstawówce, jednak nie ma dokumentów, iż jego kwalifikacje zostały uznane za zbliżone.

KaPi08-03-2017 20:58:15   [#18]

nie ma pojęcia "zbliżoności"

kwalifikacje uznaje dyrektor

natomiast, znając "zawartość przedmiotową" rolnictwa było tam bardzo dużo biologii... na pewno wtedy nie było jeszcze suplementów do dyplomów, ale w indeksie są wypisane wszystkie przedmioty objęte tokiem studiów i na nauczanie biologii w szkole podstawowej na pewno wystarczą...

rzewa09-03-2017 07:57:02   [#19]

do #16: ma kwalifikacje do biologii i nie można temu zaprzeczyć

do #17: zależy od dyrektora albo stwierdzi, że kwalifikacje n-l ma (na podstawie programu studiów kierunkowych czyli tego rolnictwa) i przydzieli biologię albo stwierdzi, że nie ma i nie przydzieli

:-)

Kaz09-03-2017 12:39:51   [#20]

KaPi i Rzewo dziękuję za pomoc.

dwalcz09-03-2017 14:03:11   [#21]

Nauczyciel uczy fizyki w gimnazjum (uznane kwalifikacje przez dyrektora). Czy od 1 września będzie mógł uczyć fizyki w kl.7 SP?

bazyl09-03-2017 15:14:39   [#22]

 Kochani nauczyciel j. polskiego, uczył w s.p historii- miał uznane zbliżenie - przez uprzedniego dyrektora- kiedyś kiedy to można było robić  . Czy to zbliżenie nadal obowiązuje ? Czy nadal może uczyć tej historii?

bazyl09-03-2017 17:08:25   [#23]

Proszę  odpowiedzcie :-) 

befana06-09-2017 19:30:23   [#24]

Liczę na waszą pomoc.

Nauczyciel emeryt, studia wyższe, rolnictwo, przygotowanie pedagogiczne, mianowany, w "dawnej" ośmioklasowej szkole uczył biologii, fizyki i chemii (wiele lat) , miał "uznanie" kwalifikacji ( nie pamięta już, chyba od dyrektora, szukamy papieru),

Teraz chciałabym go zatrudnić na fizykę, chemię i biologię. No i mam problem - wg rozporządzenia - kwalifikacji nie ma, a jako nauczyciel bez kwalifikacji zatrudnić się nie chce - nie opłaca mu się.

Czy można zatrudnić go jako n- la bez kwalifikacji i zaraz potem uznać mu je? Czy występować o zgodę do KO o zatrudnienie bez kwalifikacji?

befana11-09-2017 18:09:37   [#25]

Bardzo proszę o pomoc - czy na podstawie tego:

§ 3. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (...) posiada osoba, która ukończyła:

1)               studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa    w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 9c  ustawy  z dnia  27 lipca  2005 r.  –  Prawo  o szkolnictwie  wyższym, w zakresie  wiedzy  i umiejętności  obejmują  treści  nauczanego  przedmiotu  lub  prowadzonych  zajęć,  wskazane  w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

Można uznać czyjeś kwalifikacje?

Sprawa dotyczy nauczyciela nowozatrudnianego

 

Jacek11-09-2017 18:16:13   [#26]

Można

elkap11-09-2017 18:39:35   [#27]

Można uznać kwalifikacje, ale nie w dawnym znaczeniu. Tekst art 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym brzmi:

Art. 9c. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze wymagania rynku pracy, standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniając:

1) efekty kształcenia w zakresie:

a) wiedzy merytorycznej i metodycznej,

b) wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, z uwzględnieniem przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

c) przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej,

d) poziomu znajomości języka obcego;

2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych, wymiar i sposób organizacji praktyk.

Tyle w ustawie, a szczegóły w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

(Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

A wracając do uznawania kwalifikacji nauczyciela, to generalnie robi się to na podstawie suplementu do dyplomu, bo tam są informacje do czego nauczyciel te kwalifikacje ma.

befana11-09-2017 19:21:10   [#28]

No tak, ale jeśli dotyczy to nauczyciela, który dyplom otrzymał dawno i bez suplementu? Uczył 25 lat chemii i biologii, teraz jest na emeryturze, a ja z braku kadry kwalifikowanej sięgam głęboko...

Florentyna13-09-2017 09:36:43   [#29]

jak wykazać instruktora praktycznej nauki zawodu (budowlanych), który ma tytuł mistrza?

tabela N 7 - przedmioty zawodowe- budowlane, placówki doskonalenia nauczycieli, PP-P... ? 


post został zmieniony: 13-09-2017 09:38:43
alis13-09-2017 20:16:14   [#30]

Jak powinno się płacić nauczycielowi dyplomowanemu, który ma ukończony licencjat z fizyki i studia magisterskie z chemii- uczy fizyki.

1. jak nauczycielowi dyplomowanemu z wykształceniem mgr

2. czy jak nauczycielowi dyplomowanemu z licencjatem?

elrym13-09-2017 20:28:04   [#31]

pod uwagę bierze się najwyższy stopień, tutaj- wykształcenie, wiec płacisz - mgr


post został zmieniony: 13-09-2017 20:28:39
rzewa13-09-2017 23:52:43   [#32]

ale pomimo, że ma to mgr nie może uczyć fizyki w szkole ponadpodstawowej ani ponadgimnazjalnej - taki paradoks przepisów o kwalifikacjach


post został zmieniony: 13-09-2017 23:53:14
gimjh17-09-2017 11:54:22   [#33]

Rzewo, n-l ma mgr z chemii, licencjat z zakresu chemii i biologii (specjalność nauczycielska), w suplemencie jest , że ma uprawnienia do III etapu edukacyjnego z biologii. Czy ma uprawnienia do nauczania chemii i biologii w gimnazjum, czy nie?

rzewa17-09-2017 14:01:48   [#34]

tak, ale nie ma kwalifikacji do nauczania biologii w liceum albo w technikum

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]