Forum OSKKO - wątek

TEMAT: PILNE !!! uczeń upośledzony.Orzeczenie w drugim półroczu
strony: [ 1 ]
olaszyma10-05-2013 13:49:40   [#01]

Rodzice ucznia  klasy II gimnazjum dostarczyli w kwietniu orzeczenie stwierdzające upośledzenie w stopniu lekkim (do tej pory była opinia o niskich możliwościach intelektualnych, dostosowanie wymagań). Czy w tej sytuacji uczeń musi być sklasyfikowany z drugiego języka obcego? (uczniowie niepelnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim uczą się tylko jednego jak wynika z ramówki). Nie ukrywam że byłoby mu na rękę gdyby nie musiał. Jak tę zmiane zapisać w arkuszu ocen? W zeszłym roku miał dwa języki, a teraz co? Zmiana systemu kształcenia na podstawie orzeczenia PPP ?

wiolako213-05-2013 13:50:40   [#02]

Chyba nie do końca jednego. Poniżej wklejam Ci tekst KO w Rzeszowie. Uczeń chodzi na wszystkie zajecia i obowiązuje go ten sam program. Pamiętaj o 2 godzinach rewalidacji.

UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM, POZOSTAJĄCY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ.

 

Materiał dotyczy wyłącznie kształcenia w oddziałach ogólnodostępnych.

 

W toku prowadzonego nadzoru pedagogicznego stwierdzono, że znaczna część uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim pozostaje w szkołach ogólnodostępnych i zgodnie z wolą rodziców jest nauczana wspólnie z dziećmi pełnosprawnymi. Dyrektorzy szkół wszystkich typów zwracają się do Kuratorium Oświaty z prośbą o pomoc w zorganizowaniu tego nauczania.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że organizacja takiego kształcenia jest poważnym wyzwaniem dla dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców dziecka. Jego skuteczność zależy od wielu czynników, w tym szczególnie przygotowania nauczycieli, atmosfery w szkole, zaangażowania rodziców.

 

W związku z powyższym informuję, że podstawą do zorganizowania kształcenia specjalnego dla ucznia, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, są następujące dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w żadnym wypadku opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności)
 • wniosek rodziców

 

PODSTAWA PRAWNA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

 

 • Art. 1 ust. 5 i 5a oraz Art. 71b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz.U. Nr 19 poz. 167)*

 

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

 

 1. Rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły pisemny wniosek wraz z orzeczeniem poradni   psychologiczno - pedagogicznej. Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców.

 

 1. Dyrektor organizuje kształcenie specjalne zapewniając uczniowi:

 

 • Realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa          programowa, co uczniów z normą intelektualną. Realizuje on programy nauczania te    same, które obowiązują w danym oddziale tylko odpowiednio dostosowane do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (propozycja           wzoru opracowania poniżej). Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wymagania edukacyjne, które są podstawą oceny jego postępów w nauce.

 

 • Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 • Odpowiednie warunki do nauki, sprzęt i środki dydaktyczne.

            Metodyka pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym wymaga            upoglądowienia          procesu nauczania. W związku z tym, że uczeń                                 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizuje ten sam, co pozostali uczniowie program nauczania powinien korzystać z takiego samego, co oni          podręcznika. Zdarza się, że szkoły zamawiają dla uczniów podręczniki dla szkół           specjalnych. Nie ma to uzasadnienia, i może utrudnić pracę.

 

 • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

            Zajęcia te powinny być ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji,     wzmacnianie i kompensację. Nie mogą one służyć uzupełnianiu braków                           w wiadomościach. Żaden przepis nie stanowi o liczbie godzin zajęć    rewalidacyjnych. W   związku z tym, że są to zajęcia dodatkowe, ich       tygodniowa liczba nie powinna być   większa niż 3 godziny. Rodzaj zajęć             powinien wynikać ze wskazań zawartych w             orzeczeniu poradni     psychologiczno - pedagogicznej. Podstawa prawna organizacji     indywidualnych zajęć rewalidacyjnych            to: §4 ust. 1 pkt 4       ww. rozporządzenia   oraz  §2 ust. 10 i §3 ust. 2 Rozporządzenia             Ministra          Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych       planów nauczania                    w         szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 142, ze     zmianami).      Nauczyciel             prowadzący zajęcia rewalidacyjne powinien mieć    przygotowanie stosowne       do rodzaju tych zajęć (np. prowadzący zajęcia    korekcyjno-kompensacyjne    - z zakresu       terapii pedagogicznej).           Szczegółowe informacje na temat ww.       zajęć w materiale: Indywidualne       zajęcia rewalidacyjne.

 

 

 

 • Integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

           

            Należy zadbać o to, aby uczeń dobrze czuł się wśród pełnosprawnych      rówieśników i             aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. Należy unikać postrzegania ucznia tylko w   kontekście jego upośledzenia.

            Częstym          błędem jest pobłażliwe traktowanie ucznia   („biedne dziecko”),    minimalizowanie wymagań, nieadekwatne ocenianie.

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI

 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym podlegają w tym zakresie tym samym przepisom, co pozostałe dzieci i młodzież. Po ukończeniu 18 roku życia mają prawo kontynuować naukę: w gimnazjum do 21 roku życia, w szkole ponadgimnazjalnej do 24 roku życia (Podstawa prawna: §3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia* )

 

ŚWIADECTWA SZKOLNE

 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim otrzymują świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły na takim samym druku jak pozostali uczniowie danej szkoły.

Zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 8 Załącznika Nr 1 „Informacje ogólne” do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania świadectw oraz wzorów świadectw, dyplomów (....) [Dz. U. Nr 58 poz. 504]

W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji końcoworocznej" umieszcza się adnotację "uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w ………..”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół , który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przystępują do egzaminów zewnętrznych na podobnych zasadach jak pozostali uczniowie, z tym, że obowiązuje ich inny, opracowany specjalnie arkusz A8.

 

PRZEDŁUŻENIE ETAPU EDUKACYJNEGO

 

§3 ust. 7 Rozporządzenia       Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych             planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 142, ze       zmianami) stanowi:      „Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych”.

W sytuacji braku szczegółowych regulacji prawnych w tej sprawie stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej jest następujące: „O wydłużeniu etapu edukacyjnego decyduje dyrektor szkoły indywidualnie w stosunku do każdego ucznia niepełnosprawnego (..). Decyzja dyrektora powinna znaleźć uzasadnienie                     w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej dokonanej przez radę pedagogiczną i zostać podjęta w uzgodnieniu z rodzicami. Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. Treści te uczeń realizuje, o co najmniej jeden rok szkolny dłużej. Zatem na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. W sprawozdaniu statystycznym SO-2 ucznia, któremu wydłużono etap edukacyjny, wykazuje się jako ucznia niepromowanego.

 

 

Propozycja wzoru sposobu dostosowania programu nauczania do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostającego w szkole ogólnodostępnej

 

Nr programu nauczania (w szkolnym zestawie programów nauczania)

Zakres dostosowania programu nauczania

Wymagania edukacyjne

Formy i metody pracy

Sprzęt i środki dydaktyczne

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Opracowanie: Maria Rusin – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

olaszyma16-05-2013 12:33:18   [#03]

Jednego.Mam pismo z MEN, które interpretuje nowy zmieniony zapis w ramówce mówiący o ilości godzin języka obcego do realizacji. Otrzymalam go po moim zapytaniu. Jeżeli chodzi o ucznia z rocznika 1998 o którego pytam w wątku to obowiązuje go "Stara" ramówka, w której wyrażnie zaznaczono że uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim uczą się jednego języka obcego w gimnazjum.

Waqtpliwości może budzić zapis w nowej (obowiazującej uczniów rocznika 1999 i mlodszych, ale MEN wyjaśniło mi na piśmie że tez obowiązuje ich nauka jednego języka ocego)

Chaja16-05-2013 13:07:46   [#04]

A ja mam pismo z MEN (departament zwiększania szans edukacyjnych) ze stycznia 2013 r., w którym otrzymałam min. taką odpowiedź: gdy uczeń upośledzony w stopniu lekkim uczęszcza do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego, to obowiązuje go taka sama zasada jak w przypadku ucznia z tym rodzajem niepelnosprawności w oddziale specjalnym. W związku z tym, obowiązany jest uczyć sie jednego języka obcego nowożytnego w wymiarze 290 godzin w trzyletnim okresie nauczania. Nauka drugiego języka obcego może odbywać się wyłącznie na zasadach dobrowolnego udziału w tych zajęciach. Decyzję podejmują rodzice/prawni opiekunowie.

Równocześnie prosze pamiętać, że w myśl nowego rozoprządzenie o świadectwach i drukach szkolnyych informacja o wydanym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ma być zamieszczana tylko w arkuszu ocen, a na świadectwie szkolnym już nie wpisujemy żadnej adnotacji.

 

cynamonowa16-05-2013 23:57:52   [#05]

....bardziej pasowałaby mi informacja, iż uczeń realizował program na podstawie  orzeczenia....a nie o fakcie wydania orzeczenia....:)

Ten zapis mówiący o tym by nie stosować już adnotacji mi umknął, do teraz. Przypomniała mi się zaszłoroczna sytuacja gdy do technikum przyjeto dwóch chłopców, którzy takiej adnotacji nie mieli. szkoła "nie wiedziała" o orzeczeniu. Zapis w arkuszu spowoduje, iż ta wiedza zostanie "zamknieta" w poprzedniej placówce...

dobrze myslę?

Grzesiek18-05-2013 15:45:06   [#06]

Można ich rozpoznać tylko po kodzie arkusza z zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego. Powinni pisać na arkuszach x-8. Chyba, że tu też będzie jakaś zmiana :-)

kulka20-09-2013 09:54:58   [#07]

Który zapis mówi, ze rodzice występują do dyr.o zorganizowanie kształcenia specjalnego? Ja mam tylko zapis, że występują o zorganizowanie nauczania indywidualnego. Czy o kształcenie specjalne również wraz z orzeczeniem składają wniosek?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]