Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zmiany w ocenianiu i egzaminowaniu od 1 maja br
strony: [ 1 ]
rzewa02-05-2013 18:03:13   [#01]

Zmiany w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 1 maja 2013 (Dz. U. 2013 poz. 520)

zmiana dotycząca szkół dla młodzieży:

tekst kursywą - tak było

tekst skreślony - zniknęło 1 maja 2013

tekst wytłuszczony - pojawiło się 1 maja 2013


§ 6 ust. 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których którym mowa w pkt 2 przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

przesunięto termin ogłaszania przez dyrektora CKE harmonogramów (terminów) przeprowadzania egzaminów z 1.09 na 20 sierpnia (to się gaba ucieszy :-))

dodano też nowy paragraf dotyczący przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego (uwaga!! poniżej ta jego część, która wchodzi w życie 1 maja br)

§ 134a. 1. Jeżeli rezultatem końcowym, o którym mowa w § 134 ust. 3 pkt 1, jest dokumentacja, część praktyczną egzaminu zawodowego obserwuje obecny w sali egzaminacyjnej nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, zatrudniony w innej szkole lub placówce. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, do obserwowania części praktycznej egzaminu zawodowego powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub placówce na każdych kolejnych 10 zdających.

2. Nauczyciel lub nauczyciele, o których mowa w ust. 1, wchodzą w skład zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 129 ust. 1.

3. Nauczyciela lub nauczycieli, o których mowa w ust. 1, wyznacza kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której są zatrudnieni.

4. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych dokumentację, o której mowa w ust. 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego część praktyczną pakuje tę dokumentację do zwrotnych kopert i zakleja koperty w obecności członka tego zespołu oraz nauczyciela lub nauczycieli, o których mowa w ust. 1, a następnie przekazuje je kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego przekazuje koperty niezwłocznie komisji okręgowej.

5. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Egzaminatorzy stosują kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego. Egzaminatorzy wypełniają karty oceny zdających.

6. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 5, sprawdzający i oceniający dokumentację, o której mowa w ust. 1, z zakresu danej kwalifikacji tworzą zespół egzaminatorów.

7. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 4, uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez komisję okręgową przed sprawdzaniem dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

§ 138. 1. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub
2) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej, o której mowa w § 133a, lub
3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym
- przewodniczący odpowiednio zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia odpowiednią część egzaminu zawodowego tego zdającego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 142 ust. 1-3.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania dokumentacji, o której mowa w § 134a ust. 1, niesamodzielnego wykonania zadania egzaminacyjnego przez zdającego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część praktyczną egzaminu zawodowego tego zdającego.

5. Zdający, któremu unieważniono część praktyczną egzaminu zawodowego, może przystąpić do egzaminu zawodowego na zasadach określonych w § 140.

oraz szereg nowych przepisów przejściowych:

§ 2. W przypadku uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli szkoły ponadgimnazjalnej i uczęszczają po raz kolejny odpowiednio do:
1) klasy II w roku szkolnym 2013/2014,
2) klasy III w roku szkolnym 2014/2015,
3) klasy IV w roku szkolnym 2015/2016
- szkoła stwarza warunki do wyrównania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

§ 3. 1. W roku szkolnym 2013/2014 rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem § 6 niniejszego rozporządzenia, pisemną informację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, o której mowa w § 35 ust. 3 i 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;
2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 6 i § 42 ust. 2e rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia.

2. O zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej.

3. W przypadku niezłożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi (słuchaczowi) w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik "0%".

§ 4. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

§ 5. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 43 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, z powodu choroby lub z innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce, który spełnia wymagania określone w § 43 ust. 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 6. 1. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza) lub
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia (słuchacza) w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub
3) zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom)
- przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, przerywa i unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza). Informację o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia (słuchacza) zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia.

2. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia (słuchacza), dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uniewaW żnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza).

3. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w szkole, której jest uczniem (słuchaczem).

4. roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy w trakcie ponownego przeprowadzania danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 3: 1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia (słuchacza) lub
2) uczeń (słuchacz) wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub
3) uczeń (słuchacz) zakłóca prawidłowy przebieg danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom)
- przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, przerywa i unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza). Informację o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia (słuchacza) zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia.

5. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza).

6. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wpisuje się "0%".

7. W roku szkolnym 2013/2014 uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, albo nie przystąpił do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie określonym w ust. 3, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

§ 7. 1. W roku szkolnym 2013/2014 uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
1) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo
2) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
- przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w szkole, której jest uczniem (słuchaczem).

2. Do ucznia (słuchacza), o którym mowa w ust. 1, przystępującego do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 4-6 niniejszego rozporządzenia.

3. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo ze słuchaczem.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zamiast wyniku z egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona".

§ 8. 1. W roku szkolnym 2013/2014 uczeń (słuchacz) może, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

2. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów (słuchaczy) w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów (słuchaczy).

§ 9. Do egzaminu maturalnego, o którym mowa w § 53 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, po raz pierwszy przystępują:
1) w roku szkolnym 2014/2015 - absolwenci liceum ogólnokształcącego;
2) w roku szkolnym 2015/2016 - absolwenci technikum.

Leszek02-05-2013 21:41:11   [#02]

w wymianie plików - ujednolicenie

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]