Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultujemy rozp. MENiS - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
strony: [ 1 ][ 2 ]
Marek Pleśniar02-03-2004 10:38:18   [#01]

W witrynie OSKKO umieszczam materiał otrzymany z ministerstwa:

Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Zapraszamy członków OSKKO i wszystkich uczestników Forum  do konsultacji.

agabu02-03-2004 10:56:02   [#02]

Nareszcie.

Czytam wnikliwie.
Marek Pleśniar02-03-2004 12:45:34   [#03]
czytaj czytaj - i popisz:-)
Karolina02-03-2004 14:24:47   [#04]

zapowiadane, też się cieszę

zabieram się za to ;-)
agabu02-03-2004 15:24:28   [#05]

Przepraszam,

ale zdołałam na razie przejrzeć tylko pobieżnie, bo dziś "wariatkowo" i jestem w niedoczasie.
Do kiedy możemy się zastanawiać nad stanowiskiem? Czy teraz też jest na wczoraj?

Popiszę na pewno.
Karolina02-03-2004 16:11:26   [#06]

poczytałam, kilka pierwszych uwag

Na początek nalezy z całą stanowczością stwierdzić, że wejście życie tego rozporządzenia jest potrzebne i pilne.

Jak wskazano w uzasadnieniu: Wczesne wspomaganie jest nowym zadaniem w polskim systemie oświaty, bardzo ważnym z punktu widzenia potrzeb dziecka niepełnosprawnego, jego prawidłowego rozwoju i zapobiegania jego ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej.

Zatem trzeba dołożyć wszelkich starań aby po jego wprowadzeniu nie zaszły pierwsze, niepotzrebne nieporozumienia. Wg mnie istnieje niebezpieczeństwo, że zajdą... 

Ustawodawca pisze, że dzieci powyżej 3 roku życia będą mogły realizować wczesne wspomaganie w grupie do 3 dzieci i ich rodziców, to bardzo zgubne założenie. Biorąc pod uwagę fakt, że przewidziano  wymiar 4-8 godzin w miesiącu i patrząc, iż w świetle prawa w zajęciach będzie mogło ucztesniczyć 3 dzieci naraz stwarza to niebezpieczeństwo dośc nikłej formy pomocy jak na potzreby.

Cytat: 

3. Wczesne wspomaganie organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, określonych przez zespół, o którym mowa w § 4.

Hm...kazde dziecko, u ktorego stwierdzi się potrzebę wczesnego wspomagania, będzie to dziecko dotknięte jakąs jednostką chorobową, która będzie powodować opóźnenie rozwoju psychoruchowego. Strasznie lakonicznie brzmi określenie możliwości psychofizycznych dziecka na tym etapie. Zaświadczam, że każde dziecko dotknięte czymś tam ma potzreby stymulacji , pomocy i rehabilitacji 24/h...im więcej jej poświęcimy na tym etapie tym szybciej jest szans , ze w jakiś sposób mu pomożemy.

NIe sądzę, aby trzeba się tu martwić o potzreby i możliwości - one z całą pewnością będą duże. Martwię się zatem, że potraktowanie tak marginalnie ilości przyznanych godzin minie się z celem całego wczesnego wspomagania.

Co nauczyc się rodzina i samo dziecko przez 4 godziny w miesiącu w grupie 3 innych dzieci? Śmiem watpić, że nic lub mało co.

Rozumiem, że tu jest troska o zabezpieczenie finsnowe - o tym za moment - wiem jednak, że samorządy na bank będą realizować właśnie tą najtanszą wersję - czyli 3 dzieci 4 godziny w miesiącu choćby nie wiem co orzekła PPP.

Uważam, że już na poziomie MENiS powinno się temu zapobiedz poprzez: albo zwiększenie widełek albo wykreślenie zapisu o mozliwości realizacji tego wspomagania w grupie. Rozumiem jak ważne będą tu spotkania z rodzicami - pogadanki na temat edukacji, rehabilitacji, prelekcjez zaproszonymi specjalistami. Może możnaby taką forme pomocy rodzicom zapisać osobno i tu mogłyby być sptkania grupowe - nawiet w większej grupie niż 3 rodziców. Mogłyby się odbywac choćby dwa razy miesiącu, czy raz ale na powiedzmy w sensownym wymiarze.

Natomiast dziecko powinno byc objęte pomocą indywidualną.

Rozporządzenie będzie dotyczyć bardzo małych dzieci, nie ma tu mowy ani nawet potrzeby jakiegoś uspołeczniania czy pracy w grupie - to nie o to tu chodzi - przynajmnije tak mi się wydaje. Na uspołecznenie będą mieć jeszcze czas.

Tu na Boga chodzi o szybką i skuteczną pomoc rodzinie.

Wszystkie cele zapisane w rozporządzeniu są szczytne i słuszne - brak jednak będzie możliwości ich spełnienia i wiem to na pewno już z góry. Rozporządzenie pozostanie rozporzadzeniem i na tym zakończy się sprawa pomocy.

Puszcze bo mi umknie - teraz będzie o czymś kolejnym;-)

Karolina02-03-2004 16:24:59   [#07]

§ 3. l. Wczesne wspomaganie może być prowadzone w domu rodzinnym dziecka, przedszkolu, szkole podstawowej, a także specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwanych dalej „placówkami" - jeżeli posiadają, one warunki umożliwiające realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

Wytłuściłam to nad czym chcę się zatrzymać.

Będę się upierać, ze dla tak małego dziecka najlepszym mijescem do wspomagania rozwoju jest jego własny dom, z jego zapachem, klimatem i obecnością bliskich.

Pięknie, że dom został zapisany jako jedna z opcji, boję się jednak ., że za moment dom ten już zostaje zdyskwalifikowany.

Który dom będzie posiadał odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania -  i jakie to wg pomysłodawców są środki i sprzęt?

Wydawać się może jasne ale tak naprawdę co to może być? Materac gimnastyczny...? Moze sala doświadczania świata...? Może odpowiednie slajdy stymulujące wzrok...może sprzęt do terapii dźwiękowej...a może ksiązki napisane wielkim drukiem.... sprzęt RTV..?

Nie mam pojęcia co to może być dla konkretnego dziecka, jeśli zespól stwierdzi, że potzrebne jest coś co rodzina nigdy nie będzie mogła zakupić? Pięknie byłoby tu powiązaca by zespól oprócz

3) informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka w odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

pomagal rodzinie owy sprzęt zdobyć. Czy nie byłoby słuszne aby dopisac, ze zespół powiadamia PCPR w celu pomocy zakupu lub wypozyczenia odpowiednich pomocy?

PCPR ma programy w których w pięknych celach zapisano możliwośc otrzymywania lub wspólfinansowania zakupu takiego sprzętu. Moze zobowiązać zespół aby wystosował pismo lub polecenie pomocy rodzinie przez PCPR.

Widac tu kolejny martwyy zapis - zespól poinformuje a rodzina i tak nie zakupi - bo drogo.

Pieknie jesli cokolwik pomocne w tym wczesnym wspomaganiu będzie miał ktokolwiek w okolicy - tzn jeśli specjalistyczny ośrodek -to dobrze, niech to wczesne wspomaganie odbywa się u nich.

Ale nie widać tu spójności.

A mozna tu naprawdę probować wspomóc rodzinę.

Karolina02-03-2004 16:41:29   [#08]

z uzasadnienia:

Przewiduje się, że we wstępnym etapie wdrażania, tj. w roku 2004 zajęciami tymi będzie mogło być objętych około 2 400 dzieci.

Naprawdę dośc optymistyczne założenie, biorąc pod uwagę, że....

Według tego badania było w Polsce 288,1 tys. dzieci niepełnosprawnych (czyli 3,3 % dzieci w tym wieku) i 5142 tys. osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej (czyli 17,5% osób w tym wieku). Osoby niepełnosprawne prawnie stanowiły wówczas około 80% ogółu osób niepełnosprawnych, przy czym prawne potwierdzenie niepełnosprawności posiadało 75% niepełnosprawnych dzieci i 85% osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej.

dane ze strony Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Bardzo chciałabym wiedzieć skąd MENiS wziął te 2400... jesli 288,1 tyśiecy dzieci jest w wielku do 15 lat - ile jest ich w wielku do 7 lat - narazie nie objęte jakąkolwiek formą pomocy?

Polecam informacje PAP liczba osób niepełnosprawnych będzie wzrastać

Tym bardziej w związku z powyższym martwię się, że MENiS  nie doszacowało finansów.w uzasadnieniu czytam: Liczbę dzieci, które należy objąć wczesnym wspomaganiem określono szacunkowo, na podstawie danych demograficznych dla grupy wiekowej 0-6 lat. - boję się o te szacunki, boję się, czy nie przytrafi się sytuacja, którą opisałam w swoim pierwszym poście.

Wiem, wiem.... pani naczelnik na spotkanie w czasie konferencji powiedziała nam, że te 5,9 miliona zostało wręcz wydarte narazie z rezerwy i o tym czytamy tez w uzasadnieniu.

Czytamy też, że od przyszłego roku MENiS zwiekszy subwencję oświatowana te dzieci. Z budżetu państwa sfinansowanie z budżetu państwa kosztów zatrudnienia specjalistów, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego kosztów ewentualnej adaptacji i korzystania z przeznaczonych do tego celu pomieszczeń oraz zakupu odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych (np. meble, zabawki).

Ja rozwiązałabym to inaczej, powinna powstać jakas baza, wypozyczalnia sprzętu w kazdym powiecie. Powiat jeśli zakupi pewną ilośc sprzętu i pozowli na wypozyczanie go rodzinom i oddawanie , kiedy nie bezie juz potzrebny (tak mają Szwedzi u ktorych można dostać dla dziecka wsio od rowerka po ksiązeczki i oddac kiedy nie są już potzrebne)

Matko - zaraz zacznę marzyć..;-))...ale czy owy sprzęt nie ma słuzyć konkretnemu dziecku więcej niz sumarycznie założone przez MENiS 5 godzin w miesiacu?

Czy nie byłoby pieknie, gdyby zespól ocenił co potzrebne, pomogł zdobyć (tu to co pisałam o PCPR lub przed chwilą wspomniane wypozyczenie), przeszkolił, lub po prostu poinstuował rodziców (choćby prezez wspomniane pogadanki) lub przez indywidaulne zajęcia z dzieckiem.

Czy takie wczesne wspomaganie nie byłoby czymś pieknym?

Wiem, że to dziecko Pani Naczelnik - tak sama to nazwala i to rozporządzenie jest jej ukochanym, mówiła, że podpatrywala inne panstwa w tym zakresie.

Kurcze - nie popsujmy tak fajnego pmysłu znow o pieniaze - to kwestia tylko dobrego zgrania, dobrych pomysłów i cennej inicjatywy - myślę, ze to da się zrobić torszkę lepije niz tu by wynikało z interpertacji.

Idę wspomóc własne dziecko....;-)

Chyba się rozmarzyłam ;-))

Karolina02-03-2004 16:43:56   [#09]

musze to dopisać;-)

trzeba sobie jasno powiedzieć..im więcej zainwestujemy we wczesne wspomaganie tym łatwiej i taniej będzie - kiedy dziecko już osiągnie wiek szkolny i dorosły.
Karolina02-03-2004 16:56:18   [#10]

matko;-))

muszę najpierw wspomóc siebie - ale byków narobiłam:-(

uprzejmie przepraszam ale starałam sie skupić nad treścią... widać wyraźnie, ze też mam owe problemy ;-))

Leszek02-03-2004 20:32:15   [#11]

Na wstępie zastrzeżenie: nie znam tak dobrze tematu jak wypowiadające się tu przede mną osoby, ale chciałbym kilka słów o projekcie...

1. Zgadzam się całkowicie z każdym kto powie, że wreszcie coś w tym zakresie się rodzi... czas najwyższy...ilości dzieci niepełnosprawnych w Polsce podawane przez Karolinę porażają ... stąd ogromne zastanowienie, dlaczego obejmie się wczesnym wspomaganiem (będę używał skrótu - WW) tylko taką garstkę... to emocje, ale chyba uzasadnione.

2. § 2 - dla mnie jasno sprecyzowano adresata WW - "dziecko posiadające opinię ..."

3. § 3 - wskazano możliwe miejsca prowadzenia WW,  Karolina już wskazała zagrożenie wyłączenia domu rodzinnego z tej grupy, ponieważ dom rodzinny najczęściej jako ostatni może spełnić wymagalne warunki do prowadzenia WW... ale zwracam uwagę na ustęp 2 - bez porozumienia z rodzicami dyrektor szkoły nie może określić miejsca prowadzenia WW... zatem nie jest zbyt prostym wyłączenie domu rodzinnego (chyba , że rodzice nazbyt ulegli i na wszystko się zgadzają)...

dla mnie ważniejsze jest to czy wymienione instytucje są w stanie finansowo spełnić wymagania niezbędne do organizowania WW. I tu całkowicie podzielam niepokój Karoliny.

Natomiast zapis uzasadnienia wg mnie jest niespójny z brzmieniem § 3.

uzasadnienie: "Warunkiem organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest posiadanie przez przedszkole, szkołę lub placówkę warunków umożliwiających realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności odpowiednich środków dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania."

4. § 4 - dla mnie jasno, choć nie wiem czy wystarczająco pełnie, określono skład i zadania zespołu WW. przy tym jeszcze jedno zadanie dla dyrektora (chyba , że deleguje odpowiedzialność na innego pracownika szkoły).

5. § 5 - tu zauważam podkreślenie, iż zajęcia w ramach WW są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną... a potem, że można w grupach...

widziałbym tu potrzebę dookreślenia, że:

- z grupą do 3 dzieci - rodzeństwa z udziałem ich rodziny,

- z grupą do 3 dzieci - o takim samym zakresie niepełnosprawności z udziałem ich rodziny...

za pierwszym wariantem przemawia sformułowanie projektu "w grupach liczących nie więcej niż 3 dzieci, z udziałem ich rodziny" - to jakby wskazanie na dzieci z jednej rodziny...

no tak nieprecyzyjne ujęcie,

a przy różnych rodzinach to i trudno będzie ustalić w porozumieniu miejsce prowadzenia WW.

Ilość godzin WW miesięcznie, rozumiem całkowicie Karolinę, aż żal ale tak tu są widoczne możliwości finansowe... to największe zagrożenie dla prowadzenia WW...

jednak dobrze , że na początek jakieś ramy określono.

6. § 6 - dla mnie zbędny paragraf, powinien być włączony do paragrafu o zadaniach zespołu WW.

7. Całkowicie, ponownie, zgodzę się z zapisem w uzasadnieniu: "Wczesne wspomaganie jest nowym zadaniem w polskim systemie oświaty, bardzo ważnym z punktu widzenia potrzeb dziecka niepełnosprawnego, jego prawidłowego rozwoju i zapobiegania jego ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej."

I tyle z mojego punktu widzenia.

pozdrawiam

Karolina02-03-2004 20:53:01   [#12]

Leszku - bardzo trafny głos

Bałam się, że przy fali moich mysli nikt sie nie odezwie;-)

Zgadzam się z tobą, że te grupy to ewentualnie przy równym poziomie niepełnosprawności, równym wieku...ale wiesz to tez może być problem.

Popatrzmy na rozporządzenie o klasach integracyjnych - ile szkól nie może zebrać 3 równych? Ano wiele.

Praca z trójką dzieci w tak małym wymiarze i przy różnych problemach to będzie naprawdę masło maślane.

Karolina02-03-2004 20:53:26   [#13]

i..;-)

pozdrawiam
Leszek02-03-2004 21:23:23   [#14]

Zatem jedyna rada - proponujmy znieść zapis o możliwości prowadzenia WW z 3 dzieci.

Optujmy przy 1 dziecku, wzór NIndywidualnego.

pozdrawiam

Karolina02-03-2004 21:40:44   [#15]

Tak Leszku zdecydowanie..!

Pomyslałam jednak jeszcze nad jedną sprawą i to w kontekscie wątku - zgubiłam dziecko.

Powinna być jakaś procedura..jaka., kto ją ma rozpoczynać...kiedy malutkie dziecko ma zaburzony rozwój.... rozumiem, że rodzic powinien się zgłosić do PPP w celu uzyskania orzeczenia lub opinii...ale kurcze, żeby znow nikogo nie zgubić...

Macie jakąs radę na to?

Karolina02-03-2004 22:12:32   [#16]

jak rozporządzenie wejdzie w życie pojawi się też kolejny dylemat - ile będzie trwała taka godzina pracy....45 minut czy 60?

Taki dylemat już jest przy zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, warto o tym już pogadać, ponieważ przy tak młej ilości godzin to 15 minut też ważne. Potem będzie, to uzależnione od miejsca zatrudnienia nauczyciela - szkoła - placówka ?

A może to jest jasne tylko ja wnikam niepotrzebnie?

agabu03-03-2004 01:02:27   [#17]

Popisałam,

ale po lekturze wątku "zgubiłam dziecko", musiałam zacząć od nowa.

Przypomniałam sobie mękę docierania do informacji o dzieciach niepełnosprawnych w moim rejonie, o których istnieniu wiedziałam nieformalnie, a które nie widniały w wykazach dzieci przekazywanych do szkoly przez urząd i, o ktorych nikt nie miał prawa informować szkoły...

I następną mękę docierania do rodziców dzieci z informacją, że mogą się uczyć w szkole pod warunkiem, że rodzice przejdą drogę przez mękę wydarcia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego od PPP, skierowania od starosty do szkoły...

I mękę tworzenia wbrew wszystkim oddziałów integracyjnych... Mimo, że istniały przepisy wszystko, co nazwałam wyżej, niby umożliwiające.

Teraz mamy bardzo potrzebne rozporzadzenie, ale tak sformułowane, że, aby je wprowadzić w życie, znowu - męka...

Chyba, że uda się je doprecyzować...

agabu03-03-2004 02:15:09   [#18]

Krok po kroku

Na razie pytania...

Projekt z 19 lutego 2004 r.

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  1)

z dnia .................................... 2004 r.

w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm 2) zarządza się, co następuje:

§ l. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwanego dalej „wczesnym wspomaganiem", mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

Pytanie 1.

Kto ma prawo i możliwości udzielić rodzicom " w chwili wykrycia niepełnosprawności" informacji o tym, że szkoła lub przedszkole organizuje WW?

Pytanie 2.
Czy nie powinno być określone w przepisach, że lekarz kieruje rodziców (porozumienie pomiędzy resortem zdrowia i oświaty?) do szkoły, przedszkola, PPP (dokąd?) "w chwili wykrycia niepełnosprawności"?

Pytanie 3.

Kto i jak  ewidencjonuje oraz przekazuje wiadomości o dzieciach wymagających organizacji WW (terminy zgodne z tworzeniem arkuszy organizacyjnych) placówkom prowadzącym WW?


§ 2. Wczesne wspomaganie jest organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną zgodnie z przepisami w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

Pytanie 4.

Kto organizuje WW - dowolnie wybrane przez rodziców przedszkole, szkoła, PPP?

§ 3. l. Wczesne wspomaganie może być prowadzone w domu rodzinnym dziecka, przedszkolu, szkole podstawowej, a także specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwanych dalej „placówkami" - jeżeli posiadają, one warunki umożliwiające realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

Pytanie 5.

Kto decyduje, w której placówce na terenie gminy, ma być organizowane WW i weryfikuje posiadanie warunków umożliwiajacych realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie WW?

Pytanie 6.

Jak ma być finansowane WW - czy organ prowadzący placówkę (którą?) musi, czy może finansować - każdą, czy wybraną prowadząca WW?

2. Miejsce prowadzenia wczesnego wspomagania określa dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.


§ 4. l. Wczesne wspomaganie prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej „zespołem", powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki.

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, w tym:
Pytanie 7.

Czy to znaczy, że są potrzebne specjalne kwalifikacje nauczycieli - jakie?


1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka, w szczególności oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

2) psycholog;

3) logopeda;

4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia jego rodziny;

2) współpraca z jednostkami współdziałającymi w zakresie wczesnego wspomagania, w szczególności jednostkami opieki zdrowotnej i jednostkami pomocy społecznej, w zakresie prowadzonej rehabilitacji, terapii i pomocy społecznej;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, a także koordynowanie, opiniowanie i weryfikowanie tych programów;

4) analizowanie postępów dziecka i skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie oraz planowanie dalszych działań w zakresie kształcenia, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;

5) określenie sposobu i warunków współpracy z rodziną dziecka;

6) szczegółowe dokumentowanie prowadzonych działań pobudzających psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka.

4. Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki albo upoważniony przez niego nauczyciel.

§ 5. l. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia, o których mowa w ust. l, mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 3 dzieci, z udziałem ich rodziny.

Pytanie 8.

Tu nawet nie umiem sformułować pytania...

3. Wczesne wspomaganie organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, określonych przez zespół, o którym mowa w § 4.

Pytanie 9.

Jaka godzina - patrz post Karoliny?

§ 6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:

1) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania;

2) udzielanie pomocy w rozpoznawaniu zachowań dziecka oraz prawidłowej reakcji na te zachowania;

3) informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka w odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

----------------------------------

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia l lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966

Minister

Edukacji Narodowej i Sportu

Minister Zdrowia

Minister Gospodarki

Pracy i Polityki Społecznej

 

Nie wiem, Marku, czy te pytania pomogą w sformułowaniu stanowiska OSKKO. Już późno, może jutro stać mnie będzie na głębsze refleksje i bardziej spójny tekst. Pozdrawiam:-)))

agabu03-03-2004 10:13:50   [#19]

?

Czy to koniec konsultacji?
Ewa z Rz03-03-2004 10:54:01   [#20]

nie, nie koniec

ale to wymaga czasu i skupienia... Może jutro rano mi się uda...
Marek Pleśniar03-03-2004 11:44:22   [#21]

nie koniec i jeszcze czas:-)

jak na razie widzę z Waszych wypowiedzi - marnie to wszystko zakotwiczone finansowo - na ale początki są trudne

agabu03-03-2004 12:07:32   [#22]
marnie przede wszystkim organizacyjnie, bez niezbędnych procedur i zakresów kompetencji!
Macia03-03-2004 17:34:14   [#23]

Własciwie to mogłabym sie podpisac pod pytaniami agabu. Wiadomo że jesli jasno nie bedzie określone kto finansuje konkretne działania nic nie będzie proste.     

      A co jeżeli wymienione placówki nie posiadają  warunków umożliwiających realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności odpowiednich środków dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania. Kto je w te srodki zaopatrzy a raczej sfinansuje to zaopatrzenie?

 Poza tym w rozporządzeniu mówi się      

 § 5. l. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, z zastrzeżeniem ust.2    

2. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia, o których mowa w ust. l, mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 3 dzieci, z udziałem ich rodziny. jeżeli indywidualnie to nie 3

 Wczesne wspomaganie organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, określonych przez zespół, o którym mowa w § 4.

wiadomo że jeśli organ bedzie to finansował to przyzna 4 bo tak robi teraz (jesli można mniej to po co wiecej)                                                    I jeszcze jedno - ile osób ma liczyć w/w zespół?

Karolina03-03-2004 21:00:24   [#24]

Takie porozumienie o jakim pisze agabu to byłoby  coś - narazie jak wiadomo porozumienia nie ma.

Kluczowe jest zatem skąd dyrektor placówki ma wiedzieć ile dzieci będzie objęte wczesnym wspomaganiem - jak się przygotować do tego organizacyjnie. Fajnie byłoby - gdyby przygotowany był zawsze kiedy tylko zajdzie taka potrzeba ;-)

Myślę, ze to jest trochę trudne do przewidzenia i cięzko będzie oszacować ilośc dzieci, która będzie tego wymagała.

Sądzę, że tu jednak powinno być jakieś połączenie z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie - te centra to tak naprawde są a mało w czym pomagają. Uważam, że to one powinny przejąc trochę inicjatywę co do organizowania i zapewniania sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Karolina03-03-2004 21:06:58   [#25]

Pytanie 6.

Jak ma być finansowane WW - czy organ prowadzący placówkę (którą?) musi, czy może finansować - każdą, czy wybraną prowadząca WW?

Mnie się tu nasuwa, że organ prowadzacy - powiat - wyznaczy miejsca w terenie w których będzie WW  organizowane. Pewnie będzie to w porozumieniu z dyrektorami ...w sumie wątpie aby to się odbywało na terenach szkół - w większych miastach jakeś tam ośrodki istnieją. W przypadku małych moga to być szkoły - to będzie wyzwanie dla Was - dyrektorzy.

agabu04-03-2004 09:51:36   [#26]

To nie może być powiat

bo z rozporzadzenia wynika, że WW mają organizowac dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, a te są w zakresie kompetencji gminy. W rozporzadzeniu nie mówi się o tym wyraźnie, ale wynika to z innych przepisów.

Moim zdaniem paranoją jest prowadzenie szkół specjalnych przez powiaty, ale to inny temat.

W obecnym układzie WW zawiduje organizacyjnie gmina, integracją w przedszkolach i SP i gimnazjach też gmina, a PPP szkolnictwem specjalnym i integracją w szkołach ponadgimnazjalnych - powiat. Już dziś można dokonać analizy, kto , co, jak dobrze i skutecznie czyni.
Karolina04-03-2004 20:27:14   [#27]

Faktycznie - nie ma tu stwierdzenia, że WW  organizują powiaty, zasugerowałam się jednym zdaniem z uzsadnienia: W powiatach, które spełnią kryteria wskazane w rozporządzeniu, subwencja zostanie zwiększona.

To mi tu jakaś kołomyja wychodzi, czy to będzie tak, że WW ma zorganizować placówka (najbliższa miejsca zamieszkania) wskazana, przez rodzica, PPP, czy chętne?

Kto mnie oświeci, bo to pewnie tu gdzieś wynka a ja nie widzę..

agabu05-03-2004 09:15:37   [#28]

Karolino

O to właśnie chodzi, że z rozporządzenia nie wynikają kompetencje, a tym samym
o d p o w i e d z i a l n o ś ć
za jakość, prawidłowość i finansowanie WW. Przedszkola to zadanie własne gminy, szkoła jest finansowana inaczej. Pytam jeszcze raz k t o będzie decydował, k t ó r a  placówka, za jakie pieniądze ma zorganizować WW. Powiaty dostaną zwiększoną subwencję i co? Będą ją przekazywać gminom?

Jeśli nie zostanie określony odpowiedzialny za WW, nikt nie poczuje się zobowiązany do działania.
Najlepsze intencje wczesnego wspierania rozwoju mogą zaginąć w sporach o to kto ma wyznaczać placówkę i jak finansować WW.

Pozdrowienia:-))
agabu05-03-2004 09:30:04   [#29]

Marku

Czy nie ma Cię w tym wątku ?
Marek Pleśniar05-03-2004 12:06:20   [#30]

ja - marek?

jestem jestem:-)

Zostawiłem sobie temat na weekend - teraz inne sprawy.

beera08-03-2004 10:46:30   [#31]

interesuje mnie taka rzecz

Etap konsultacji, to nie etap realizacji, dużo prosciej projektować akt prawny, niż go potem realizować..

§ 5. l. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia, o których mowa w ust. l, mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 3 dzieci, z udziałem ich rodziny.

Jesli proponuje się wyłączenie par 5 .1.2 warto wskazać na problemy także niemeretoryczne a organizacyjne.

Jesli dyrektor wyznaczy miejsce na WW w szkole, czy gmina  będzie ponosić koszty dowiezienia dzieci na te zajęcia, dzieci i ich rodzin- w dodatku?

czy gdzieś w przepisach innych jest o tym mowa?

Dowożenie dzieci do szkól- to wiem, a tu?

I pochodna pytania Maci- jeśli WW ma być organizaowane ( może byc) z udzialem rodziny , jak zorganizować zajęcia w szkole dla wszystkich?

Dla mnie, podczas realizacji par 3.1.2 NIE ma możliwości zorganizowanie WW w domu rodzinym w związku z tym, ze grupa moze zawierać troje dzieci z różnych rodzin.

Jakiś błąd logiczny tu widzę

Marek Pleśniar08-03-2004 11:11:58   [#32]

im dalej w las tym więcej drzew - nie wpadłbym na to dowożenie:-)

stanowisko - popisałem w nocy i sporządzę dzisiaj - chyba już mamy niezbędne głosy

Ewa z Rz08-03-2004 11:42:10   [#33]

hmm... tak...

Przeczytałam baardzo uważnie tą dyskusję i swoje notatki i... stwierdziłam, że nic dodać nic ująć.

Dokładnie mam takie odczucia jak ci co pisali wcześniej - bardzo dobrze, że jesr ale jakieś takie niedomyślane i nie dopracowane... Tak jakby sam autor nie bardzo wiedział jak to ma funkcjonować...

Ale cóż, najważniejszy jest ten pierwszy krok, choćby nawet niebardzo wyszedł, ale jest to krok do przodu i we właściwym kierunku...

I to by było na tyle.

beera08-03-2004 12:00:42   [#34]

szczerze?

to mam podobnie

Niby konsultujemy i przeczytalam to wszystko, ale jak wnikam w brzminie uzasadnienia:

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będzie realizowany jako stałe zadanie edukacyjne. Na etapie wdrażania przedmiotowego rozporządzenia środki finansowe na realizację zadania będą przekazywane sukcesywnie tym jednostkom samorządu terytorialnego, które wyrażą gotowość realizacji tego zadania, spełnią wymagania określone w projekcie rozporządzenia i będą dysponowały odpowiednimi środkami finansowymi na przygotowanie odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia zajęć lub ewentualną adaptację pomieszczeń oraz wyposażanie ich w sprzęt i środki dydaktyczne.

I potem rozporządzenie:

 Wczesne wspomaganie jest organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną zgodnie z przepisami w sprawie orzekania

i dalej:

Wczesne wspomaganie może być prowadzone w domu rodzinnym dziecka, przedszkolu, szkole podstawowej, a także specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  jeżeli posiadają, one warunki umożliwiające realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania

to mam wrażenia zabierania się do sprawy od odwrotnej pod względem ważności strony.
Dla mnie efekt jest taki: gdzie gmina nie będzie miała ochoty w to wchodzić- nie wejdzie.

Kolejność    taka:
dziecko=warunki= WWI
powinna być obligatoryna.

Teraz zaś jest tak
warunki=dziecko=WW

Więc jesli będzie w obwodzie mojej szkoły dziecko potrzebujące WW, będą mogła go nie udzielić bowiem nie będę miała warunków- dla mnie to stoi na glowie i jest zaprzeczeniem równego startu

Może ja xle zrozumialam tu coś? Wyprowadżcie mnie z błędu- prosze...

Jednak jasne- jest to krok do przodu, choć mam wrażenie, że jest chyba jakos krzywo postawiony...

beera08-03-2004 13:05:44   [#35]

wybaczcie, ale...

zaczynam mieć wątpliwości, co do generaliów- niech ktoś tu wejdzie i mi wytłumaczy, co jest grane...

§ 2. Wczesne wspomaganie jest organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną zgodnie z przepisami w sprawie orzekania
Co oznacza to "jest". Czy tu pojawił się oblig?

Wczesne wspomaganie może być prowadzone(...)jeżeli posiadają, one warunki umożliwiające realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania

2. Miejsce prowadzenia wczesnego wspomagania określa dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Co to znaczy "porozumienie", kurcze- jak tu moze być mowa o porozumieniu skoro par 3 mówi o środkach dydakt., itp?

Porozumienie oznacza zgodę dwóch stron- tak? To jak zorganizować będzie to miał dyrek, który ma dwa obligi- po pierwsze stworzyć warunki, a po drugie porozumieć się z rodzicem?

Jeśli stworzy warunki w szkole, a rodzic, ze względu na dojazd będzie chciał w w domu?

Przepraszam, może zawracam wisłę kijem, ale mi to wszystko jakoś nie pasuje, po prostu...

.........
Ja wiem,że jakoś sobie poradzimy ze szczegółami, ale  w dodatku mam wrażenie obecności w rozporządzeniu generalnego problemu- PAR 3, który spowoduje niemożnośc zorganizowania WW w malych, biednych gminach.

Pamiętajmy, ze zadanie stałe Ministerstwa, to nie zadanie własne gminy

Marek Pleśniar08-03-2004 13:54:46   [#36]

lubię jak ktoś nie idzie w zaparte że ma rację;-)

Odniosę się trochę do uwag przedmówczyni:

------------------------------

§ 2. Wczesne wspomaganie jest organizowane dla dzieci posiadających

- oznacza że tylko dla tych dzieci a dla innych nie. Nie oznacza że jest na pewno tak w ogóle;-)

-----------------------------

Porozumienie oznacza zgodę dwóch stron- tak? To jak zorganizować będzie to miał dyrek, który ma dwa obligi- po pierwsze stworzyć warunki, a po drugie porozumieć się z rodzicem?

oznacza to moim zdaniem pewien bat na dyrektora i..

wiecie - ja nie jestem pewien że wszyscy dyrektorzy hurtem mają zawsze rację i świetnie wiedzą lepiej. Dobrze że ten gorset porozumienia jest - moim zdaniem. Jestem za nim.

---------------------------

Dla mnie efekt jest taki: gdzie gmina nie będzie miała ochoty w to wchodzić- nie wejdzie.

Masz rację - rozporządzenie jest skrojone na wyrost i jest ryzyko że będzie nic nie znaczącym, pustym kolejnym prawem. Trzeba i tym mówić. Twoje ogólne spostrzeżenie o całym akcie prawnym jest, moim zdaniem trafne. To deklaracje.

Przypilnujmy ich trochę.

beera08-03-2004 14:10:39   [#37]

aha

to ok- bo też uznałam, ze w #35 przesadziłam;-)
agabu08-03-2004 20:13:33   [#38]

Marku!

Bardzo proszę o wyartykułowanie, że rozporzadzenie nie określa odpowiedzialnego w systemie oświaty za WW. Obawiam sie, że może to spowodować sytuację, w ktorej nikt się za sprawę nie weźmie.

Zgadzam się z Asią, że cały ten akt prawny jest po to , żeby nie można było powiedzieć, że go nie ma. Jednocześnie daje duże możliwości wytłumaczenia się z nicnierobienia.

Dziś rozmawiałam z osobą, która czytała projekt projektu - obecny projekt, Jej zdaniem, jest resztką tego co stanowiło wstępny, roboczy tekst... Nie wiem co jeszcze mozna dodać.

Marek Pleśniar08-03-2004 20:28:49   [#39]
stanowisko składam z Waszej pracy. Postaram się by dziś było, a najpóźniej jutro do południa
agabu13-03-2004 14:51:44   [#40]

Marku,

jak można do niego (stanowiska) dotrzeć?
gosienka13-03-2004 16:34:18   [#41]

§ 2. Wczesne wspomaganie jest organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną zgodnie z przepisami w sprawie orzekania

Asiu to słowo jest może być istotne , gdyby było może to mogłaby być sytuacja , że ktoś pomyśli , a może nie musi? A może po co? A tak sprawa jest jasna . Musi być i koniec .

2. Miejsce prowadzenia wczesnego wspomagania określa dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 Słowo porozumienie. Podejrzewam , że nie chodzi tu raczej o dom rodzinny , ale stworzenie możliwości udziału w zajęciach np. w ośrodkach wczesnej interwencji prowadzonych przez różne stowarzyszenia .Już w tej chwili takich Ośrodków w Polsce jest trochę. Mają dobrze przygotowaną kadrę , więc jezeli rodzic życzy sobie , aby zajęcia były prowadzone tam , a nie w szkole to wtedy może tą furtką są właśnie porozumienia. Subwencja wtedy idzie tam , a nie do szkoły

agabu16-03-2004 09:03:25   [#42]

Co się dzieje?

To znaczy dzieje się czy nie?
Marek Pleśniar16-03-2004 09:58:04   [#43]

dzieje dzieje

chwilkę cierpliwości agabu

Karolina16-03-2004 13:10:02   [#44]
a ja wspomagam teraz w realu i nie mam na pisanie tu czasu - sorrki
Marek Pleśniar17-03-2004 23:37:15   [#45]

zebrałem moim zdaniem najwazniejsze i możliwe do kwestionowania

Olsztyn, 17 marca 2004r

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo DKOS-2-WSM-0140-168/03,      z dn. 26 lutego 2004r przedstawiam:

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty pragnie wyrazić uznanie dla inicjatywy mającej na celu odpowiedzenie w sposób systemowy na zapotrzebowanie grupy dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych na niezwykle ważnym, bo tuż przed nauką szkolną się odbywającym etapie.

 

Poniżej przedstawiamy uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektu.

 

Projekt

Uwagi OSKKO

1

§ 3. l. Wczesne wspomaganie może być prowadzone w domu rodzinnym dziecka, przedszkolu, szkole podstawowej, a także specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwanych dalej „placówkami" - jeżeli posiadają, one warunki umożliwiające realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania […]

Zdaniem stowarzyszonych tak skonstruowany przepis stanowi furtkę do nieorganizowania wczesnego wspomagania

Wystarczającym powodem dla braku udzielania wspomagania dzieciom może być prozaiczny „brak warunków”.

Sygnalizujemy konieczność zmiany sposobu myślenia i działania na taką:

Jeśli występuje potrzeba wspomagania dziecka musimy stworzyć ku temu wspomaganiu warunki.

Gminy, biedne, wiejskie z koniecznością dowożenia dzieci na duże odległości, takiej możliwości dzieciom nie stworzą. Nie będzie mowy o wyrównywaniu szans dzieci z ośrodków miejskich i wiejskich.

2

§ l. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwanego dalej „wczesnym wspomaganiem", mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, […]

Powstają tu pytania:

Jak o wykryciu w rejonie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych kwalifikujących do wspomagania będzie informowana szkoła?

Kto będzie odpowiadał za poinformowanie rodziców o wczesnym wspomaganiu w placówce oświatowej?

Jak zorganizowany ma być przepływ informacji w ww. kwestiach?

Jakie są możliwości wyboru placówki przez rodziców i w jaki sposób szkoła dostatecznie szybko będzie powiadomiona o konieczności zaplanowania WW (kwestia projektów organizacyjnych placówek)?

3

§ 5. l. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia, o których mowa w ust. l, mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 3 dzieci, z udziałem ich rodziny

3. Wczesne wspomaganie organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu

Biorąc pod uwagę fakt, że przewidziano  wymiar 4-8 godzin uważamy, że to oznacza bardzo ograniczoną, jak na potrzeby pomoc dla każdego dziecka w grupie z osobna

MENiS, naszym zdaniem, powinno temu zapobiec poprzez: albo zwiększenie „widełek” godzinowych albo wykreślenie zapisu o możliwości realizacji wspomagania w grupie.

4

 

Czy organ prowadzący  będzie ponosić koszty dowiezienia dzieci i ich rodzin na zajęcia wczesnego wspomagania?

Ponadto zwracamy uwagę Państwa na następującą propozycję do przemyślenia:

Dla małego dziecka najlepszym miejscem do wspomagania rozwoju jest jego własny dom. Praca z dzieckiem może tam trwać dłużej niż w ramach godzin nauczycieli – z pomocą przygotowanych przez nauczycieli, specjalistów rodzin.

Który dom jednak będzie posiadał odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć? Sugerujemy, iż mogłyby powstać bazy, wypożyczalnie sprzętu, które pozwolą na wypożyczanie go rodzinom i oddawanie, kiedy nie będzie już potrzebny.

Prosimy o uwzględnienie ww. głosów uczestników konsultacji OSKKO.

Z poważaniem:

 

agabu19-03-2004 15:00:48   [#46]

Marku

§ 2. Wczesne wspomaganie jest organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną zgodnie z przepisami w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

Przez kogo jest organizowane?

Inaczej mówiąc - kto odpowiada za organizację tego zadania, czyli za to czy ono jest realizowane , czy nie.

Czy moje pytania wydają Ci się zasadne?

Brakuje mi   w rozporządzeniu stwierdzenia - takiego np. "Za organizację WW są odpowiedzialne organy prowadzace placówki wymienione w §3.1", albo "Organ prowadzący wyznacza placówki oświatowe zobowiązane do prowadzenia ww".

Nie wiem, czy nie przesadzam, ale przecież nie ma środków na to, żeby organizować WW w każdej placówce.

Magdalena03-09-2010 13:23:06   [#47]

Wracam do tematu z przed 6 lat, bo tym razem mi przyszło się tym zająć. Wpłynęła do UG pierwsza prośba o zorganizowanie wczesnego wspomagania dla 4 latki, mam chętne przedszkole do prowadzenia, dziecko zostało zapisane do tego przedszkola, jest odpowiednia kadra.

Sporo już wiem, ale nadal nie mogę znaleźć podstawy prawnej dla OP - gmina, abym mogła to finansować. Może ktoś już to realizuje i wie, na podstawie jakich przepisów OP przekazuje przedszkolu środki na WWR, czy OP wyraża zgodę by przedszkole powołało zespół wczesnego wspomagania dziecka? Każda rada cenna,bo rozporządzenie jest już chyba 3 (znalazłam z 2009 r.), a nadal brak jasnych wytycznych.

zosia1103-09-2010 15:59:33   [#48]
Może to coś pomoże.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009/23/133) w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 III 2009 r. (DE-III-JJ-337-14/09) w sprawie finansowania niektórych zadań oświatowych w 2009 roku.
„IX. Finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
1. Coraz większą wagę w systemie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży spełnia wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133). Przyjęto, że w strukturach organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, prowadzone mogą być zajęcia, indywidualne lub zespołowe, pobudzające psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka, zapewniające przygotowanie dziecka do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego. 
Finansowanie działalności ww. zajęć powinno odbywać się ze środków wyodrębnionych odpowiednio:
a) w budżetach gmin i powiatów oraz
b) w planach finansowych wyznaczonych przedszkoli, szkół podstawowych
i właściwych placówek oświatowych.
2. Plany wydatków w odniesieniu do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ujmuje się w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Środki służące finansowaniu wydatków niezbędnych do poniesienia na ten cel zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Warto przy tym zauważyć, że w kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. zastosowany został odpowiedni normatyw finansowy (tzw. waga P38 – 0,84 finansowego standardu „A” w skali rocznej). Warunkiem uzyskania odpowiedniego zwiększenia subwencji z tego tytułu było wykazanie w sprawozdawczości opracowywanej w oparciu o system informacji oświatowej liczby dzieci biorących udział w zajęciach wczesnego wspomagania ich rozwoju, organizowanych w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka.
3. Zgodnie z art. 80 ust. 2c oraz art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty – prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne – zarówno publiczne, jak również niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki (o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy), a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu. Dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem otrzymania dotacji jest podanie przez osobę prowadzącą przedszkole, szkołę, ośrodek lub poradnię organowi właściwemu
do udzielenia dotacji planowanej liczby dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Oznacza to obowiązek skalkulowania przez organy dotujące wysokości dotacji dla ww. szkół i placówek na 2009 r. przy uwzględnieniu:
- wysokości finansowego standardu „A” określonego w 2009 r. kwotą 4.038,81 zł,
- wagi P38 (0,84),
- liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
- wskaźnika korygującego Di, różnicującego wysokość subwencji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym wysokość dotacji dla ww. szkół i placówek winna być kalkulowana – jednolicie w skali ogólnokrajowej – na poziomie 282,72 zł miesięcznie na jednego dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (4.038,81 zł x 0,84/12), z uwzględnieniem korekty tej kwoty wynikającej z zastosowania wskaźnika korygującego Di.”

 

 


post został zmieniony: 03-09-2010 16:00:37
Adaa03-09-2010 17:34:14   [#49]

kiedys sobie znalazlam na www.cmppp.edu.pl , nie wiem teraz gdzie to zakopali więc wklejam ( pewnie troszke juz trzeba zaktualizować):

Wybrane przepisy prawa

regulujące organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

stan prawny na dzień 1 czerwca 2006 r.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z   2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104)

art. 71b ust. 7 pkt 2a

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art.2 pkt 5, a także w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

art. 71b ust. 7 pkt 2b

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

art. 71b ust. 7 pkt 3

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.

art. 71b ust. 7 pkt 3a

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych zgodnie z art. 82 oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

(Dz.U. Nr 68, poz. 587)

akt

podstawowy

http://www.mein.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_336.php

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także ...

(Dz.U. Nr 13, poz. 114, z 2003 r. Nr 23, poz. 192)

§ 2 ust. 4

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej „opiniami”, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 4 ust. 1

Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka ...

§ 7b ust. 1

W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

§ 7b ust. 2

opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera: 1) datę wydania opinii, 2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię, 3) podstawę prawną opinii, 4) skład zespołu, który wydał opinię, 5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania, 6) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 7) wskazanie odpowiedniej formy pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do potrzeb, 8) uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej pomocy, 9) podpis przewodniczącego zespołu.

§ 8a ust. 1

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 8a ust. 2

opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera: 1) datę wydania opinii, 2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię, 3) podstawę prawną opinii, 4) skład zespołu, który wydał opinię, 5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania, 6) stwierdzenie, że nie zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 7) uzasadnienie, 8) podpis przewodniczącego zespołu.

§ 8a ust. 3

Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, zawiera w szczególności: wskazanie faktów, które zespół uznał za istotne w sprawie, oraz przyczyn, z powodu których uznał, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)

§ 1 ust. 1

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej "poradniami", udzielają dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej ...

§ 1 ust. 3 pkt 1

Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska. Działalność poradni specjalistycznych może być ukierunkowana w szczególności na:

wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 7 roku życia;

...

§ 5

W poradniach są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006

(Dz.U. Nr 226, poz. 2231)

§ 2 pkt 11

załącznik

do

Rozporządzenia

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

... finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(waga P36 = 0,840 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedaogicznych ...)

Oprac. Grażyna Kowalczyk


Kasia logopeda03-09-2010 22:34:18   [#50]
Nie wiem czy powinnam sie odzywać, ale ma u siebie w przedszkolu wczesne wspomaganie. Zajecia z logopedą, psychologiem i pedagogiem, posiedzenia zespołu itp. prowadzone były od 1 września. Dziecko zostało ujęty w SIO we wrześniu jako posiadacz opini o wczesnym a kasę przyznano mi na podstawie SIO w marcu a fizyczne dostałam je dopierow maju ale tylko od stycznia Całe 317 zł na miesiąc. Powalić się można.
strony: [ 1 ][ 2 ]