Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Radosna twórczość czy dobra praktyka KO w Krakowie ?
strony: [ 1 ]
Jacek11-07-2012 15:11:40   [#01]

taką to ankietkę mają do wypełnienia dyrektorzy z małopolskiego. Tu pismo przewodnie http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=7268

a pytanka z ankiety poniżej.. fajnie macie koleżanki i koledzy, zazdraszczam..

:-)

 

Szkoła jest:

1. publiczna/ niepubliczna

2. Proszę wskazać typ szkoły, a w przypadku Zespołu Szkół, proszę wskazać wszystkie typy szkół funkcjonujących w Zespole:

 liceum ogólnokształcące dla młodzieży

 liceum profilowane dla młodzieży

 technikum dla młodzieży

 zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży

 liceum uzupełniające dla młodzieży

 technikum uzupełniające dla młodzieży

 szkoła policealna dla młodzieży

 liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 technikum dla dorosłych

 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych

 liceum uzupełniające dla dorosłych

 technikum uzupełniające dla dorosłych

 szkoła policealna dla dorosłych

 

3. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży wg stanu na początku roku szkolnego:

3-letnie liceum ogólnokształcące

liceum profilowane

4-letnie technikum

zasadnicza szkoła zawodowa (2-letnia)

zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia)

2-letnie liceum uzupełniające

3-letnie technikum uzupełniające

szkoła policealna

 

4. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży wg stanu na dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (z uwzględnieniem klas programowo najwyższych):

ogółem

absolwenci

nie ukończyli szkoły

niepromowani do klasy programowo wyższej

uczniowie, którym wyznaczono egzaminy klasyfikacyjne

uczniowie, którym wyznaczono egzaminy poprawkowe

średnia roczna frekwencja (w %)

 

3-letnie liceum ogólnokształcące

liceum profilowane

4-letnie technikum

zasadnicza szkoła zawodowa (2-letnia)

zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia)

2-letnie liceum uzupełniające

3-letnie technikum uzupełniające

szkoła policealna

 

5. Liczba słuchaczy w szkołach dla dorosłych wg stanu na początku roku szkolnego:

3-letnie liceum ogólnokształcące

4-letnie technikum

zasadnicza szkoła zawodowa (2-letnia)

zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia)

2-letnie liceum uzupełniające

3-letnie technikum uzupełniające

szkoła policealna

6. Liczba słuchaczy w szkołach dla dorosłych wg stanu na dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (z uwzględnieniem klas programowo najwyższych):

ogółem

absolwenci

nie ukończyli szkoły

niepromowani na semestr programowo wyższy

słuchacze, którym wyznaczono egzaminy klasyfikacyjne

słuchacze, którym wyznaczono egzaminy poprawkowe

średnia roczna frekwencja (w %)

 

3-letnie liceum ogólnokształcące

liceum profilowane

4-letnie technikum

zasadnicza szkoła zawodowa (2-letnia)

zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia)

2-letnie liceum uzupełniające

3-letnie technikum uzupełniające

szkoła policealna

 

5. Liczba słuchaczy w szkołach dla dorosłych wg stanu na początku roku szkolnego:

3-letnie liceum ogólnokształcące

4-letnie technikum

zasadnicza szkoła zawodowa (2-letnia)

zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia)

2-letnie liceum uzupełniające

3-letnie technikum uzupełniające

szkoła policealna

7. Informacje o uczniach szkół dla młodzieży oraz słuchaczach szkół dla dorosłych:

Liczba uczniów

Liczba słuchaczy

stan na początku roku szkolnego (zgodny z księgą uczniów)

przyjęci do szkoły w trakcie roku szkolnego

skreśleni z listy uczniów decyzją dyrektora - niepełnoletni

skreśleni z listy uczniów/słuchaczy decyzją dyrektora - pełnoletni

skreśleni z listy uczniów na wniosek rodziców (dot.niepełnoletnich)

skreśleni z listy uczniów/słuchaczy na wniosek ucznia pełnoletniego

którzy uzyskali zgodę dyrektora na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą

objęci nauczaniem indywidualnym

realizujący indywidualny tok nauki

realizujący indywidualny program nauki

którym dostosowano wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej poradni PP, w tym specjalistycznej

zwolnieni z wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza - dziewczęta

zwolnieni z wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza - chłopcy

zwolnieni z informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii wydanej przez lekarza

zwolnieni z drugiego języka obcego na podstawie opinii wydanej przez lekarza

z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

którym dyrektor udzielił kary (bez kary skreślenia)

którym przyznano stypendia za wyniki w nauce, inne niż Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

którym przyznano stypendia socjalne

którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy tegorocznych absolwentów)-zsz

którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe(dotyczy tegorocznych absolwentów)-technikum

którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe(dotyczy tegorocznych absolwentów)-technikum uzupełniające

którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe(dotyczy tegorocznych absolwentów)-szkoła policealna

którzy przystąpili do egzaminu maturalnego (dotyczy tegorocznych absolwentów)

którym unieważniono egzamin maturalny

którym unieważniono egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

8. Ubieganie się o uzyskanie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana (zgodnie z warunkami i trybem określonym w statucie szkoły na podstawie § 4, ust.1 pkt. 3 i ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)

Liczba uczniów, którzy ubiegali się o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych:

Liczba uczniów, którym umożliwiono poprawianie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

Liczba uczniów, którzy otrzymali wyższą niż była przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych:

Liczba uczniów, którzy ubiegali się o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania:

Liczba uczniów, którym umożliwiono poprawianie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

Liczba uczniów, którzy otrzymali wyższą niż była przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania:

 

9. Liczba ocen zachowania (łączna liczba ocen zachowania winna odpowiadać liczbie uczniów szkół młodzieżowych):

naganne

nieodpowiednie

poprawne

dobre

bardzo dobre

wzorowe

 

10. Liczba uczniów pozostających pod bezpośrednią opieką pedagoga (psychologa) szkolnego ze względu na:

a) wagarowanie

b) fobie szkolne

c) spożywanie alkoholu

d) przyjmowanie narkotyków

e) rodziny patologiczne lub niewydolne wychowawczo

f) problemy zdrowotne

g) zaburzenia emocjonalne

h) konflikt z prawem

i) trudności w nauce i uczeniu się, w tym dysleksja

j) wyjazd rodziców za granicę

k) powrót ucznia z zagranicy

l) inne przyczyny

 

11. Proszę podać przykłady wskazanych w pytaniu 10.l) innych przyczyn pozostawania uczniów pod opieką pedagoga (psychologa):

12. Jakie działania profilaktyczne są aktualnie realizowane w szkole?

 szkolny program profilaktyki

 udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych

 programy profilaktyczne

 warsztaty dla uczniów rozwijające różne kompetencje społeczne

 pogadanki i prelekcje tematycznie związane z profilaktyką

 spektakle teatrów profilaktycznych

 pedagogizacja rodziców

 konkursy związane tematycznie z profilaktyką

inne (jakie?) 

 

13. Z którymi, z niżej wymienionych instytucji i organizacji, szkoła współpracuje w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży oraz w zakresie ograniczenia zjawisk patologicznych?

 poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

 sądem rodzinnym

 gminnymi lub miejskimi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 ośrodkami profilaktyki lub leczenia uzależnień

 miejscowymi parafiami

innymi instytucjami lub stowarzyszeniami działającymi w środowisku lokalnym (jakimi?) 

 

14. Nauczyciele zatrudnieni w szkole ogółem:

w tym posiadający wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć

nieposiadający wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – zatrudnieni za zgodą kuratora oświaty

nieposiadający wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – zatrudnieni bez zgody kuratora oświaty

osoby niebędące nauczycielami posiadające przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły (placówki) za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć – zatrudnieni za zgodą kuratora oświaty

osoby niebędące nauczycielami posiadające przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły (placówki) za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć – zatrudnieni za zgodą organu prowadzącego

 

15. Liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę dyrektora szkoły:

16. Liczba złożonych wniosków o nagrody dla nauczycieli:

a) nagroda organu prowadzącego

b) nagroda Kuratora Oświaty

c) nagroda Ministra Edukacji Narodowej

d) odznaczenia państwowe

e) medal za długoletnią służbę

f) Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

17. Liczba nauczycieli, którym dokonano oceny pracy:

a) oceną wyróżniającą

b) oceną dobrą

c) oceną negatywną

 

18. Liczba nauczycieli, którzy:

a) uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego

b) uzyskali negatywną dorobku zawodowego

 

19. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

a) liczba nauczycieli, którzy ukończyli zewnętrzne formy doskonalenia (bez studiów podyplomowych)

b) liczba nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe

 

20. Liczba nauczycieli, którym udzielono kary porządkowej:

upomnienia

nagany

 

21. Liczba nauczycieli doradców metodycznych:

22. Liczba nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatorów OKE:

Liczba egzaminatorów OKE - przedmioty maturalne

Liczba egzaminatorów OKE - przedmioty zawodowe

 

23. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny sprawowany zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

 TAK - dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze przeprowadził ewaluację wewnętrzną

 Dyrektor szkoły nie przeprowadził ewaluacji wewnętrznej

 

24. Jeżeli przeprowadzona została ewaluacja wewnętrzna, to jakich obszarów pracy szkoły dotyczyła?

 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

 Procesy zachodzące w szkole

 Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów

 Zarządzanie szkołą

 

25. Liczba kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły:

26. Tematyka kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez dyrektora:

27. W ramach wspomagania wewnętrznego w szkole zrealizowano:

28. Obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dotyczyły:

29. Wnioski do pracy na nowy rok szkolny:

30. Propozycje tematów (zagadnień) wymagających wspomagania przez zewnętrzny nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013:

31. Czy szkoła prowadzi nauczanie w formie e-learningu? /jeżeli NIE, proszę przejść do pytania 33 /

 TAK

 NIE

 

32. Jeżeli szkoła prowadzi nauczanie w formie e-learningu proszę podać czy:

 szkoła posiada własną platformę

co najmniej 50% nauczycieli prowadzi nauczanie w tej formie

 realizowane są przy pomocy e-learningu treści z podstawy programowej

 realizowane są przy pomocy e-learningu treści spoza podstawy programowej

 realizowane są przy pomocy e-learningu zajęcia dla uczniów w ramach nauczania indywidualnego

 

33. Czy szkoła rozważa wprowadzenie od roku szkolnego 2012/2013 nauczania w formie e-learningu? (jeżeli NIE, proszę przejść do pytania 35 )

 TAK

 NIE

 NIE DOTYCZY

 

34. Jeżeli TAK, proszę podać w jakim zakresie:

35. Szkoła prowadzi dzienniki lekcyjne:

 wyłącznie w formie papierowej

 wyłącznie w formie elektronicznej

 w formie papierowej i elektronicznej

 

36. Prowadzony w szkole dziennik elektroniczny zapewnia:

 zachowanie selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny

 zabezpieczenie danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych

 zabezpieczenie danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą

 rejestrowanie historii zmian i ich autorów

 możliwość eksportu danych do formatu XML oraz sporządzenia w formie papierowej dzienników

 nie dotyczy

 

37. Dostęp dla uczniów, rodziców lub opiekunów do prowadzonego w szkole dziennika elektronicznego:

 jest bezpłatny

 rodzice dopłacają tylko za dodatkowe funkcjonalności oprogramowania

 rodzice wnoszą opłatę za dostęp do dziennika

 nie dotyczy

 

38. Czy w szkole funkcjonuje system monitoringu wizyjnego? (Jeżeli wybrał/a Pan/i odpowiedź NIE proszę przejść do pytania 41 )

 TAK

 NIE

 

39. Czy materiał wizyjny z nagrań jest zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych?

 TAK

 NIE

 

40. Czy dzięki monitoringowi nastąpił wzrost wykrywalności sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu uczniów?

 TAK

 NIE

 NIE WIEM

 

41. Udział uczniów w konkursach i olimpiadach

liczba uczestników - etap wojewódzki (okręgowy)

liczba uczestników - etap ogólnopolski (centralny)

liczba finalistów - etap ogólnopolski (centralny)

liczba laureatów - etap ogólnopolski (centralny)

 

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Astronomiczna

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Języka Francuskiego

Olimpiada Języka Łacińskiego

Olimpiada Języka Niemieckiego

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Teologii Katolickiej

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Pułtusk)

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin)

Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1945 Od Traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej"

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra”

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Olimpiada Techniki Samochodowej

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

Ogólnopolski Turniej Piekarski

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Olimpiada Innowacji Technicznych (OIT)

Turniej Młodych Mistrzów Techniki

Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Olimpiada Logistyczna

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji

 

42. Osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne (indywidualne i grupowe), co najmniej na szczeblu wojewódzkim

Nazwa konkursu, zawodów

Liczba uczniów biorących udział

Rodzaj osiągnięcia (miejsce, laureaci, wyróżnienia itp.)

Liczba nagrodzonych i wyróżnionych uczniów

1

2

3

….

 

43. Udział szkoły w programach unijnych

Nr priorytetu/Nr Działania

Nazwa projektu

Wartość projektu

Czas realizacji projektu

1

2

 

44. Program „Uczenie się przez całe życie” (Comenius, Leonardo da Vinci, e-Twining, wizyty przygotowawcze)

Nr programu

Nazwa projektu

Liczba uczniów w projekcie

Liczba nauczycieli w projekcie

Wartość projektu

Czas realizacji projektu

1

2

..

Ala11-07-2012 16:46:27   [#02]

to jeszcze nie jest cała ankieta

w sp i gim pytań w ankiecie jest ponad 60 !

ciekawa jestem czemu ma służyć np. ta informacja:

25. Liczba kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły:

Jacek11-07-2012 16:58:07   [#03]

ciekawe po co KO ta informacja

29. Wnioski do pracy na nowy rok szkolny:

pytania 24 - 27 dotyczą tego co było w arkuszu kontroli dotyczącym nadzoru w tym roku a tu proszę KO sobie wszystkich sprawdzi :-)

koszmarek jakiś i widać w KO nie maja się czym zajmować


post został zmieniony: 11-07-2012 16:58:43
Ewa123e11-07-2012 17:36:50   [#04]

Szczęka z wrażenia mi opadła. Myślę tylko, że na krakowskim ko się skończy.

Marek Pleśniar11-07-2012 18:01:09   [#05]

wiecie ankieta jak ankieta (nie ma w Polsce SIO? a propos tych pytań na początku)

ale zawsze dziwuję się że zadać ankiety ludziom to jedno ale ile to trzeba samozaparcia żeby coś z tymi ankietami robić;-) I po co.

No może żeby np za rok zrobić wykres i wskazać na dynamiczny wzrost liczby "kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły" z rozbiciem na typy szkół ;-)

barwi11-07-2012 18:08:37   [#06]

Żadne nawet najlepsze SIO dla biurokracji tutaj nie pomoże , konieczna jest zmiana mentalno-pokoleniowa... I co z tego , że jest SIO jak Paniusia z KO lat 50 + nie ma zielonego pojęcia o systemie , co więcej skoro posiada wysiedziany etat to należy jej znaleźć robotę a przy okazji upierdzielić setki innych ludzi w dodatkową pierdołę . Urażonych rzecz jasna bardzo przepraszam 

Marek Pleśniar11-07-2012 18:42:16   [#07]

za 2 lata będę miał 50 lat a potem już 50 plus;-) Już mam planować wyprowadzkę na cmentarz?

--

nic a  nic nie jestem urażony swym wiekiem;-) - ale uważam że na naszym forum nie ma miejsca na taki język. Nb. ile Ty masz lat chłopie? 16?

barwi11-07-2012 18:45:09   [#08]

Skończone 18 chłopie :))

Marek Pleśniar11-07-2012 18:54:48   [#09]

aaa, a wyobrażasz sobie pięćdziesięciolatka zupełnie jak szesnastolatek trzydziestolatka;-)

barwi11-07-2012 18:56:55   [#10]

Tak jest ! trafiłeś w sedno ! :)) 

Adaa11-07-2012 19:19:35   [#11]

na bezludna wyspę biorę Ciebie Marek

wole takiego ramola niż narcyza:-))

"Pycha to karłów zbuntowanych siła" - Krasiński

swoja drogą sadzę, że żaden facet nie wytrzymałby takiego lekceważenia jakie otrzymuje tu nasz osiemnastolatek - wniosek - to raczej osiemnastolatka;-)

żeby było jasne- nie, że kobieta wytrzyma, ale kobieta, która obrywa jako facet - wytrzyma:-)


post został zmieniony: 11-07-2012 19:20:57
izael11-07-2012 19:28:50   [#12]

W swej niedojrzałości młodzik ten może wziąć słowa lekceważenia/nieprzyjemnego zadziwienia za zainteresowanie.

No cóż, takie prawo okresu adolescencji.

Tyle, że na tym etapie powinna następować już pewna stabilizacja emocjonalna....

Taaaak...ale to tylko w sytuacja typowych i w normie.

Jacek11-07-2012 19:40:30   [#13]

wrócę do meritum bo ja już stabilizację emocjonalną mam w przeciwieństwie do piszących o Paniusiach

No może żeby np za rok zrobić wykres i wskazać na dynamiczny wzrost liczby "kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły" z rozbiciem na typy szkół

i chiba tak własnie jest, że te ankiety są poźniej przedstawiane podczas tzw. narad z dyrektorami w sierpniu o ile dobrze słyszałem. Naprawdę pasjonujące to może być a jak dyrektorów wspomoże i wskaże kierunki dalszych działań

:-)

barwi11-07-2012 21:52:09   [#14]

Strasznie mi się podoba , ten filozoficzno mentoryczny ton krytyki jednostki :)) Naprawdę ilekroć tu zaglądam mam ubaw! Bo w przeciwieństwie do moich ulubionych krytykantek a i pewnie -ów - to raczej przez wielkie -ÓW  , inteligencja prowadzenia dyskusji polega przede wszystkim na wytykaniu absurdalnych pomysłów czy też wymysłów sfery urzędniczo-biurokratycznej w ujęciu ogólnym co niniejszym zawsze czynię  - A TU PROSZĘ  ! kwiat krajowej oświaty we własnym mniemaniu - wali biedną nauczycielkę z grubej rury i to imiennie ! :)) Tyś winna , Tyś narcyz / ka ! Tyś taki/ taka owaka ..:)) ależ to nie przystoi nie tylko Ciału Pedagogicznemu , apeluję zatem o ważenie słów krytyki względnej jednostki. 

A ponieważ wątek ten ma określony temat więc znikam nie uprzykrzając się szacownemu TWA :)) 

Koleżanka 


post został zmieniony: 11-07-2012 21:54:16
annamaria11-07-2012 22:09:54   [#15]

no mnie też przedmówca/czyni/ zniesmacza niestety.........

AnJa11-07-2012 22:24:56   [#16]

a bo ja wiem...

ja tylko nie wiem

ja(anja) czy uono (barwi) nierozgarnięte?

moim zdaniem ja(anja)- bo za cholerę uono (barwi) nie rozumię

izael11-07-2012 22:26:00   [#17]

:)))))))))))

o kurde

Adaa11-07-2012 22:27:38   [#18]

ty(anja) - wszystko gra, bo nietysam(anja);-))

Marek Pleśniar11-07-2012 22:37:51   [#19]

to szukanie TWA i innych ciał społecznych zasadza się na spiskowej teorii

a sprawa ma się naprawdę tak jak u mojego Kazia (imię zmienione) z mojej szkoły

Kazio ciągle podpadał, a to szybę zbił a to rozlał wodę itd, taki łobuziak - sympatyczny nawet ale wisus wielce wirulentny

pewnego razu - wezwany do mnie na dywanik w kolejnej sprawce - mówi:  "a bo pan dyrektor to się na mnie uwziął, ciągle ja i ja" ;-)

Kajko11-07-2012 22:40:53   [#20]

 uważam, że Panie 50+ pracujące w KO , mające wysiedziane etaty to mądre kobitki są i wiedzą na czym polega praca w szkole

Adaa11-07-2012 23:10:10   [#21]

Kazio pewnie dał sie lubić:-)
i jak domniemam nie mówił nigdy "ciągle ja i ja, a Franek robi jeszcze gorsze rzeczy";-)

Gaba12-07-2012 02:18:02   [#22]

nie zwracajcie uwagi, bo za każdą uwagę, że nie należy tego, czy tamtego mówić np. o pracownikach KO czy paniusiach po 50, czy w ogóledostaniecie zarzut jak erystyki Schopenhauera: A - pani ma brzydki płaszcz, B - a pani jeszcze brzydszy, a na koniec koronny argument, bo ni ma innego, że tu TWA. Na żartach się nie zna, grzeczny nie jest. o andronach nie wspomnę.

Ja bym dała bana i byłoby po sprawie i po śmieciach, bo młodzieniec niestety dyrektorski nie zna pojęcia taktu.

Wróćcie do wątku, bo ciekawy -  sama wypełniałam to cudo w okresie w dodatku naboru, zapisać się to częściowo nie da, a potrzebna była info - ile dzieci w klasach I. 

AnJa12-07-2012 08:07:26   [#23]

jedną z najbardziej pomocnych wynalazków przy wypełnianiu ankiet był w czasach mego dyrektorowania sufit

jak sie nań popatrzy- natchnienie i wiedza spływają

....

powyższe ze świadomością, że czasami teraz to ja mam udział w podrzucaniu SzPDyrektorom ankiet - długich, niezapisywalnych czesciowo...

ale mądrych :-)

Marek Pleśniar12-07-2012 08:30:10   [#24]

wszyscy tu znamy Sufit. Kiedyś ulubionym był on źródłem do idiotycznego oczekiwania kuratoriów, że dyrektor nagle na koniec czerwca powie im jaka była "frekwencja" w szkole - w sytuacji gdy w prawie nie było takiego obowiązku by toto gdzieś liczyć i odnotowywać. Pisali wtedy ludzie np: 96,5%.

i bardzo dobrze - na głupie pytanie głupia odpowiedź, na niepotrzebne pytanie taka sobie odpowiedź.

Jacek12-07-2012 11:42:33   [#25]

ja zamiast sufitu korzystałem z kapelusza ale efekt był taki sam :-)

Gaba12-07-2012 11:52:37   [#26]

taką makabreską była dla mnie kiedyś sprawozdawczość (z GUS?), gdzie dziecko pojechało na wakacje - kto płacił, itp. - by zrobić rzetelnie tę ankietę, trzeba by poświęcić po jednej godzinie na klasę... a potem składać dane. Koszmarrr... brrrr.... 

Nie pamiętam, czy robi się to jeszcze.

- frekwencja i jej badanie, to ciekawa sprawa - daje dużo info o dziecku i o klasie - mnie na pewno. 

Gaba12-07-2012 11:54:20   [#27]

a terminy konferencji sierpniowych dla Małopolski gdzieś są? Bo nie wiem jak zaplanować ostatni tydzień sierpnia,

Jacek12-07-2012 11:56:33   [#28]

zaplanuj, zaplanuj ale z godzinnym poślizgiem na czas kiedy ta ankieta będzie omawiana i prezentowana na kolorowych wykresach :-)

Ala12-07-2012 11:58:52   [#29]

KO i OP ci zaplanują ;-)

ja sobie zaplanowałam w czwartek poprawki piątek rada

Ala12-07-2012 11:59:21   [#30]

o! Jacek :-)))

Gaba12-07-2012 12:02:23   [#31]

Moim ulubieńcem jest p. Marszałek rozdaje nagrody uczniom, stypendia i zaprasza dyrektorów, w tym roku np. na dzień przed końcem zajęć - a na biureczku kupa świadectw..., arkuszy, nagród... dyplomów --- ech, to jest tak, gdy się nie rozumie specyfiki pracy szkoły. Tydzień wcześniej i nie byłoby problemu.

Stan4613-07-2012 08:59:13   [#32]

Dlaczego Ty się Gaba martwisz konferencjami sierpniowymi? Ja już sobie rozplanowałem ostatni tydzień sierpnia na egzaminy poprawkowe i na Radę. Na sierpniowe "posiaduchy" przez ostatnie kilka lat wysyłałem vice. Teraz już vice nie mam i na narady nikt nie jeździ, i ..... świat się nie wali :)

Gaba13-07-2012 09:40:58   [#33]

Jakoś tak mam, że żywię szacunek wobec władz - zawsze się czegoś nowego mogę dowiedzieć, albo spotkać kogoś dawno niewidzianego.  

;-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]