Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wydłużenie etapu edukacyjnego
strony: [ 1 ][ 2 ]
Joanna D07-03-2012 12:30:55   [#01]
Witam. Czy dla każdego ucznia, któremu wydłużamy etap edukacyjny powinna być osobna uchwała, czy można zrobić jedną dla całego zespołu z podaniem nazwisk?
sally07-03-2012 14:00:45   [#02]
U mnie jeżeli jest taka sytuacja, że wydłuża się więcej niż jednemu uczniowi etap edukacyjny, dla każdego jest oddzielna uchwała. Myślę, że dziwne jest (mimo, że wygodne) wydłużanie etapu całemu zespołowi, bo brane są wtedy pod uwagę potrzeby szkoły a nie uczniów. 
DorotaN07-03-2012 16:34:37   [#03]
etap jest wydłużany decyzją dyrektora ( w świetle obowiązujących jeszcze przepisów nauczyciele proponują , uzasadniają, decyzję podejmuje dyrektor)
Joanna D07-03-2012 18:14:58   [#04]
No właśnie...
I dlatego moje pytanie: decyzja dyr., czy uchwała RP???

U mnie.
Szkoła specjalna - zespół.
W każdej ze szkół po kilkoro uczniów z klas eduakcyjno-terapeut. do wydłużenia etapu-wnioski rodziców poparte opiniami nauczycieli.
I teraz:
1. Uchwała dla każdego ucznia?
2. Uchwała obejmująca uczniów z danego zespołu?
3. Uchwała - jedna - obejmująca uczniów ze szkoły (SP, G)?
4. Decyzja dyrektora?
poziombka08-03-2012 08:14:10   [#05]

1. wnioski nauczycieli z uzasadnieniami, poparte uzgodnieniem z rodzicem - nauczyciel przedstawia na radzie

2. Rada podejmuje uchwałę o wydłużeniu dla każdego ucznia - może byc jedna uchwała, ale z wyszczególnieniem nazwisk uczniów

3. dyrektor wydaje decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi ...... w roku szkolnym ......

4. decyzja dyrektora odrębna dla każdego ucznia 

malchow08-03-2012 08:38:55   [#06]

U nas:

Rada - anlizuje

Dyrektor podejmuje decyzję do końca lutego.

Bez uchwały, bo to decyzja dyrektora, a nie Rady.

Przed wejściem w życie rozporządzenia, obecnie panującego - uchwała Rady.

Od 1 września wrócimy do takiego stanu rzeczy.

Grzesiek08-03-2012 12:22:26   [#07]

Dla porządku - przedłużyć okres nauki.

---------- 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

(Dz. U. z dnia 25 lutego 2002 r.)

7. (30) Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną

Joanna D25-05-2012 14:29:20   [#08]

Czy decyzja dyrektora dotycząca przedłużenia etapu edukacyjnego jest DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ?

Czy po podjęciu uchwał przez RP w lutym, decyzja dyrektora może być opatrzona datą majową?

Joanna D27-05-2012 10:14:40   [#09]

Podnoszę...

ewa27-05-2012 10:58:15   [#10]

1. nie, jest decyzją kierowniczą

2. tak, jako potwierdzenie istniejącego od....  faktycznego stanu prawnego


post został zmieniony: 27-05-2012 11:04:02
Joanna D27-05-2012 15:40:44   [#11]

Dziękuję!
Rozumiem, że punkt 2 dotyczy tylko uczniów, którzy NIE SĄ  w klasie V i II gimnazjum, bo dla nich decyzja musiała być wydana do końca lutego!?

grazabo09-01-2013 20:52:22   [#12]

podnoszę ......

Czy  w świetle nowego rozporządzenia można przedłużyć/ wydłużyć etap uczniowi w klasie III, który już miał poprzednio   ( pod rządami poprzedniego rozporządzenia) etap wydłużany w klasie II.

Wg mnie tak, ale pewności nie mam.

Caro09-01-2013 21:17:25   [#13]

Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od dnia 1 września 2012 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum, klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły policealnej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi.

 

maod10-01-2013 10:26:30   [#14]

jeszcze raz: czy uczniowi w klasie 6 SP można wydłużyć etap o jeszcze rok (jeden uczeń) ? Miał w klasie 5 juz wydłużony. I czy w klasie 5 (jeden uczeń) i 6 (jeden uczeń) można wydłużyć czy nie? W sumie mam 3 uczniów. Decyzja oczywiście do końca lutego po opinii RP i wniosku rodziców

daga10-01-2013 11:06:20   [#15]

uczeń może mieć przedłużony etap nie później niż w lutym roku poprzedzającego ukończenie danej szkoły, czyli w szóstej klasie NIE 9stara ramówka, ale jeszcze w niektórych klasach obowiązuje). Uczeń klasy 6 może ewentualnie nie ukończyć szkoły

malchow10-01-2013 14:09:44   [#16]

Do Caro:

czy to pewne, że dotyczy to tylko wymienionych przez Ciebie klas.

Czy nie wchodzi ono z "automatu" do wszystkich pozostałych klas?

 

Leszek10-01-2013 14:27:37   [#17]

maod - tylko raz w cyklu edukacyjnym - zatem wyczerpano możliwość wydłużając w klasie V

pozdrawiam

ejrut10-01-2013 16:46:02   [#18]

Caro ma rację przytaczając ten przepis.....klasy V i VI  idą  starą ramówką i do lutego w klasie V można przedłużyć ( co najmniej o rok na danym etapie)   -  w kl.VI nie można.

malchow10-01-2013 16:51:11   [#19]

O właśnie,

ejrut mnie ubiegła;)

Czyli mamy do czynienia z dwoma pp

dla uczniów klasy 1 sp, 4 sp, 1 pg i 1 spsd oraz zsz- przepis obowiązujący od 1 IX 2012 r.

a dla uczniów klasy: 2,3,5,6 -sp, 2,3 pg, 2,3 spdp i zsz przepis poprzedni czyli z 2002 r.

Dobrze myślę?

malchow10-01-2013 16:52:45   [#20]

Niezależnie oczywiście od niepełnosprawności.

ejrut10-01-2013 17:06:41   [#21]

Tak samo odczytuję te przepisy.Pozdrawiam cieplutko:)

malchow10-01-2013 17:07:52   [#22]

;)

gronostaj11-01-2013 07:45:28   [#23]

a czy uczniowi, który jest w obecnej klasie II liceum profilowanego mozna wydłuzyc etap? przypominam, ze  klasa 2 jest ostatnią - likwidacja liceów

terdab11-01-2013 11:13:44   [#24]

Czy uczniowi w klasie 3 szkoły podstawowejvnie posiadającemu orzeczenia o kształceniu specjalnym  możemy wydłużyć etap edukacyjny?

Czy taki uczeń w masowej szkole podstawowej, jeżeli ma problemy z opanowaniem podstawy programowej może zostać pozostawiony i nie otrzymać promocji do klasy czwartej?

Caro11-01-2013 12:00:39   [#25]

do #19 jeszcze 1 gimnazjum po nowemu - a 2 i 3 po staremu

ejrut14-01-2013 07:58:41   [#26]

terdab....w klasie trzeciej można przedłużyć gdyż w tym momencie uczeń podlega pod rozp. z 2002 r.

poli21-01-2013 22:21:34   [#27]

wg mnie, właśnie uczniowi w klasie 3 nie można wydłużyć etapu, bo obowiązuję go stare rozporządzenie, czyli najpóźniej w roku poprzedzającym ostatni rok nauki. Ja rozumiem, że wydłużyć w klasach ostatnich można, ale dopiero obecnym klasom pierwszym (sp, gim, i ponadgim) i czwartej sp- czyli w praktyce za 2 lata, gdy będą ostatnimi klasami.


post został zmieniony: 21-01-2013 22:22:29
ejrut22-01-2013 07:04:25   [#28]

Ayki...można uczniowi w kl. III , gdyż wg rozporządzenia z 2002 roku ....można przedłużyć na każdym etapie edukacyjnym co najmniej.....a nie później niż do końca lutego poprzedzającego ostatni rok nauki w danym typie szkoły.....( piszę skrótami)..I tu jest jasno powiedziane, że dotyczy to kl.V gdyż szk. podstawowa ma 6 klas. Na klasie III nie kończy się podstawówka a kl. II nie jest klasą poprzedzającą ostatni rok nauki w danym typie szkoły:)

Z resztą twojej wypowiedzi się zgadzam:)

Ewi02-04-2013 08:45:48   [#29]

Czu uczniowi z upośledzeniem w stopniu lekkim też można wydłużyc etap edukacyjny ?- uczeń jest w IV klasie.

Grzesiek04-04-2013 01:14:26   [#30]

Ewi, tak można "lekkiemu" przedłużyć okres nauki  czwartoklasiście na nowych zasadach

Ewi04-04-2013 07:59:45   [#31]

Dziękuję. Pozdrawiam.

maod19-05-2013 18:10:32   [#32]

uczeń upośledzony - klasa 6 - rodzic chce by zostawić go drugi rok w tej klasie, napisał podanie. Co robić? Wydłużony etap miał w klasie piątej.


post został zmieniony: 19-05-2013 18:10:55
rzewa20-05-2013 00:43:13   [#33]

po prostu nie promować

oczywiście należy zadbać o to by były spełnione warunki formalne


post został zmieniony: 20-05-2013 00:43:26
maod20-05-2013 08:25:36   [#34]

dziękuję rzewo, na Ciebie zawsze można polegać. Pozdrawiam


post został zmieniony: 20-05-2013 08:25:47
ejrut22-05-2013 06:09:44   [#35]

Nie masz racji rzewo...uczeń ,,idzie" wg. starego rozporządzenia więc w VI klasie nie można mu przedłużyć okresu nauki:)

rzewa22-05-2013 07:02:52   [#36]

Elu, ale może nie ukończyć szkoły nie spełniając wszystkich warunków jej ukończenia czyli nie uzyskując pozytywnych ocen (ew. nie uzyskując oceny w ogóle z powodu nieobecności np.)

ejrut22-05-2013 18:59:35   [#37]

Uważam inaczej Ewuniu....jeżeli uczeń nie miał,,pozytywnych"  ocen tzn. że  n-l napisał mu zły IPET, jeżeli miał dużo nieobecności to nie z powodu wagarów tylko choroby i nieobecności nic nie mają do tego czy uczeń ma oceny -  ten IPET powinien być tak zmodyfikowany, aby uczeń mógł osiągnąć sukces czyli pozytywną ocenę. Nie ,można mu przedłużyć w klasie VI bo idzie starym rozporządzeniem:) On teraz musi ukończyć szkołę podstawową..

olaszyma22-05-2013 21:13:54   [#38]

Mam podobnĄ sytuację. W tym roku dziewczyna z up.umiarkowanym realizuje juz przedłużenie etapu edukacyjnego (zgodnie ze starą ramówką). Z różnych wzgledow (dydaktycznych, wychowawczych, na prośbę mamy) byłoby wskazane aby jeszcze rok uczęszczała do gimnazjum (masowe, ma tutaj nauczanie indywidualne ze względu na chorobę somatyczną towarzysząca upośledzeniu, poza tym bezpieczny dowóz do szkoły, obiady i komfort psychiczny). Wizytator stwierdziła że uczeń upośledzony w stopniu umiarkowanym moze uczęszczać do gimnazjum do 21 roku zycia , więc nie widzi przeciwskazań żeby mu przedłużyć. Po Waszych wypowiedziach wnioskuję że chyba jednak nie ma racji.  Poza wszystkim , sprawa idzie też o godziny dla nauczycielki prowadzącej z nią zajęcia. Chyba oszaleję zanim to wszystko rozstrzygnę  :-(((

NIECH MNIE KTOŚ PRZYTULI !!!!

rzewa23-05-2013 01:25:59   [#39]

Elu, IPET jest napisany tak, że uczeń mógł osiągnąć sukces, ale... nie osiągnął (z różnych powodów), zatem nie uzyskał promocji/nie ukończył szkoły

nie ma przepisu nakazującego automatyczne promowanie wszystkich specjalnych -> gdyby tak było uchwała RP w tej sprawie byłaby bezprzedmiotowa :-)

olaszyma23-05-2013 08:32:33   [#40]

Rzewo ,jesteś niezawodna. Pojawiasz sie tam, gdzie i ja mam jakieś wątpliwości do wyjaśnienia. Jeżeli dobrze rozumiem, to można pozostawić ucznia jeszcze rok w 3. klasie gimnazjum, ale wtedy podstawą nie będzie rozp. o ramowych planach nauczania (czyli przedłużenie nauki), ale rozp. o klasyfikowaniu (czyli brak promocji/ukończenia szkoły)

rzewa23-05-2013 08:44:24   [#41]

no... :-))

taki komentarz ucznia usłyszałam na lekcji a n-l to zaakceptował...

ejrut27-05-2013 16:22:24   [#42]

Zadałam pytanie prawnikowi z Portalu Oświatowego na ten temat...oto odpowiedź:


Treść pytania:

Uczeń VI klasy szk. podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkownym - (idzie wg. starego rozporządzenia o ramowych planach nauczania), miał przedłużany okres nauki w kl. V....czy w kl. VI można przedłużyć okres nauki ?

Niektórzy dyr. uważają, ze można przedłużyć okres nauki w oparciu o rozp. o ocenianiu i klasyfikowaniu - ja się z tym nie zgadzam. Kto ma rację???

Odpowiedź:

Wydłużenie etapu edukacyjnego jest możliwe jedynie w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania.

Zgodnie z § 5 ust. 1 „nowego” rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, uczniom niepełnosprawnym można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Jednak, zgodnie z §8, przepisy tego rozporządzenia stosuje się począwszy od dnia 1 września 2012 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum, klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły policealnej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi. W pozostałych klasach wymienionych szkół, a więc w klasie VI, w której aktualnie kształci się uczeń, do zakończenia danego etapu edukacyjnego, stosuje się przepisy rozporządzenia z 2002 r. Zgodnie z § 3 ust. 7 tego rozporządzeniadla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok.

 Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.

Zatem według mojej opinii , wobec przekroczenia terminu, obecnie nie ma możliwości przedłużenia  uczniowi okresu nauki, gdyż taka decyzja powinna zostać podjęta nie później niż do końca lutego w minionym roku szkolnym .

Natomiast, w odniesieniu do przepisów w sprawie klasyfikowania i promowania  uczeń może jedynie nie ukończyć szkoły i powtarzać klasę.  Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i promowania uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 20 ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8.  Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z § 11 ust. 7 rozporządzenia w przedmiotowej sprawie klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z uwzględnieniem, że oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi .

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

Marzenna Czarnocka

 

rzewa27-05-2013 22:11:43   [#43]

Zgadzam się z tą odpowiedzią w całej rozciągłości :-))

właśnie o tym pisałam wyżej: Natomiast, w odniesieniu do przepisów w sprawie klasyfikowania i promowania  uczeń może jedynie nie ukończyć szkoły i powtarzać klasę.

Dan6713-11-2013 18:41:06   [#44]

Witam! Mam ogromną prośbę o radę.

Uczeń SOSW upośledzony w stopniu umiarkowanym, w roku szkolnym 2012/13 uczęszczał do klasy V. W lutym 2013 została podjęta  decyzja o przedłużeniu okresu nauki na etapie szkoły podstawowej /zgodnie z wymogami rozp. MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2002 r.) – decyzję podjął dyr. po uzgodnieniu z rodzicami i na podstawie analizy osiągnięć ucznia przez rp, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole/

Napisany został program edukacyjny na wydłużony rok szkolny /w klasie VI/, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe.

Czy takie działanie jest prawidłowe?

rzewa13-11-2013 22:41:43   [#45]

owszem, jest prawidłowe

Dan6720-01-2014 16:16:46   [#46]

Serdecznie witam!

Znowu mam problem z wydłużeniem etapu edukacyjnego. Czytając wcześniejsze wpisy utwierdziłam się w przekonaniu, że w szkole podstawowej specjalnej można wydłużyć etap tylko raz /od I do VI klasy/. Mam rodziców, którzy upierają się,że w SP są dwa etapy edukacyjne:

I etap edukacyjny kl. I -III SP /eduk. wczesnoszkolna/

II etap edukacyjny kl. IV - VI

i na każdym z tych etapów można wydłużyć o 1 rok naukę.

SP to w końcu I etap edukacyjny czy dwa, wydłużamy raz czy dwa razy w okresie od I do VI klasy /jaka pp/

Bardzo proszę o pomoc!

ejrut20-01-2014 16:24:13   [#47]

Klasy I-III....to jeden etap edukacyjny a klasy IV - VI to drugi etap edukacyjny. Możemy przedłużyć okres nauki o 1 rok na każdym z tych etapów...podstawę prawną masz we wcześniejszych wpisach.

Dan6712-01-2015 09:27:23   [#48]

Witam, na zebraniu rady w styczniu chcemy przedłużyć uczniom okres nauki, właściwa podstawa prawna uchwały to:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204)

czy

2. rozporz. z 29 grudnia 2014r???

proszę o radę!

rzewa12-01-2015 09:33:32   [#49]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204, z 2014 r. poz. 251 i 1993)

mstola12-01-2015 20:13:46   [#50]

Już mam mętlik, ale rozumiem, że w gimnazjum można wydłużyć  teraz tylko w I lub II klasie?

strony: [ 1 ][ 2 ]