Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ramowe plany nauczania pierwsze pytanie
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
AnJa27-01-2012 12:16:00   [#151]

Caro pewnie po liceum, ja po technikum

a Ty jednakowż inżynier

Ala27-01-2012 18:00:17   [#152]

;-))))

jednakowoż to ja chyba trafiłam na odpowiedni zestaw literek :-)

bogna27-01-2012 23:09:33   [#153]

weterynaria - przy rekrutacji na studia wymagana jest matura z biologii i chemii;

wielka szkoda, że w technikum kształcącym w zawodzie technik weterynarii

nie wystarczy godzin by rozszerzać i biologię i chemię :(

AnJa28-01-2012 11:12:06   [#154]
obecnie naturalnie wystarczało a nawet zostawało trochę?
rzewa28-01-2012 11:25:36   [#155]

nie wystarczało i nie zostawało, ale...

była uczona chemia i biologia na poziomie podstawowym, który był zdecydowanie szerszy niż poziom podstawowy teraz - widać to z liczby godzin: poziom podstawowy obecnie to: 3-4 godz/tygdz, a w nowej ramówce tylko 1-2 godz/tydz

oczywiście jak dyrektor nie będzie mógł/umiał skorzystać z gdd, o których mowa w załączniku do nowego rozp. ;-)

dorwie28-01-2012 13:40:34   [#156]

matematyka rozszerzona i język obcy rozszerzony musi być realizowany równolegle z poziomem podstawowym, czyli od klasy I-szej technikum prawda?

8. Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

zyk polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym.
post został zmieniony: 28-01-2012 13:41:28
rzewa28-01-2012 17:32:43   [#157]

to zależy od przyjętego programu nauczania, 

ale decyzja o rozszerzeniu któregoś z tych przedmiotów musi zapaść przed rozpoczęciem nauki w klasie I - zajrzyj do podstawy programowej: poziom rozszerzony dla tych przedmiotów zawiera w sobie poziom podstawowy

marioci29-01-2012 00:01:56   [#158]
Jak należy rozumiec tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. Dla przykładu - w klasie 4 technikum przedmioty zawodowe kończę w I semestrze ( tzn. siódmym). Układam tak, żeby było 31 w tygodniu wszystkich godzin. Czy to oznacza, że w semestrze 8 będzie tylko 31 ogólnokształcących? Wiele projektów ramówek, które przejrzałem w necie i na szkoleniach oblicza liczbę tygodniowo dla 4 klasy technikum uśrednioną 31 za oba semestry, a z tego wychodzi około np.40 w sem 7 i około np. 21 w semestrze 8. Gdzie tu szukać zgodności z rozporządzeniem, że uczeń ma mieć tygodniowo 31 godzin.
rzewa29-01-2012 00:09:54   [#159]

w szkole dla młodzieży nie ma semestrów

nie ma przeszkód by było przez cały rok 31 godz/tyg pomimo tego, że w pierwszym półroczu kształcenie zawodowe zostanie zakończone

zaplanujesz np. 11 godz kształcenia ogólnego i 20 kształcenia zawodowego, a plan lekcji zrobisz tak, że przez pierwsze 22 tygodnie będą uczniowie mieli 27 godz kształcenia zawodowego i 4 ogólnego a potem przez 8 tygodni 31 godz kształcenia ogólnego

dorwie29-01-2012 15:51:12   [#160]

czy efekty kształcenia z podstawy programowej (ekonomista, handlowiec) przypisujecie do przedmiotów aktualnie występujących w ramowych planach nauczania, czy zastosowaliście nowe nazewnictwo? Z uwagi na konieczność zrealizowania aż 735 godz. kształcenia zawodowego praktycznego muszą być jeszcze jakieś przedmioty poza pracownią informatyczno-handlową..

 Na szkoleniu mówiono nam, iż na stronach KOWEZiU będą podane propozycje nazw przedmiotów, ale na razie nie ma takich informacji.

dorwie30-01-2012 22:59:47   [#161]

skąd mamy wiedzieć, które efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach danego obszaru muszą być zrealizowane do egzaminu na I-szą kwalifikację, a które do egzaminu na II kwalifikację?

A może wszystkie wspólne efekty muszą być zrealizowane do momentu, kiedy podchodzi się do pierwszej zdawanej kwalifikacji?

dorotacho31-01-2012 15:51:49   [#162]
Prosze podpowiedźcie mi, jak najlepiej rozwiązać sprawę w przypadku klasy mundurowej...chciałabym żeby to była klasa sportowa- strzelanie, basen i lekkoatletyka ale co zrobić z edukacją dla bezpieczeństwa? bo wynika że tylko jedną godzinę w 1 klasie. A co potem? Bo edukacja dla bezpieczeństwa nie może być przecież jako rozszerzona?
JarTul31-01-2012 16:38:39   [#163]
Wygospodaruj godziny na przedmiot uzupełniający o "tej" tematyce.
JarTul31-01-2012 17:00:44   [#164]

Załącznik nr 7

1. W liceum ogólnokształcącym (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:
1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z
wychowawcą wynosi:
a) przedmioty w zakresie podstawowym:
[...]
b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym):
[...]
c) przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo oraz przyroda - po 120 godzin,
- zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce - po 30 godzin,
[...]
4. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.
5. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.
[...]
11. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Jak to należy czytać:
A) w każdej klasie w szkolnym planie nauczania trzeba zaplanować w okresie trzech lat trzy przedmioty uzupełniające:
- historia i społeczeństwo lub przyroda
- zajęcia artystyczne
- ekonomia w praktyce
plus ewentualnie czwarty przedmiot uzupełniający, gdy są godziny dodatkowo, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
B) w każdej klasie w szkolnym planie nauczania trzeba zaplanować w okresie trzech lat przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo lub przyroda
oraz ewentualnie jeden z przedmiotów:
- zajęcia artystyczne
- ekonomia w praktyce
- ewentualnie inny przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
C) w każdej klasie w szkolnym planie nauczania trzeba zaplanować w okresie trzech lat przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo lub przyroda oraz ewentualnie jeden z przedmiotów zajęcia artystyczne lub ekonomia w praktyce
plus, także ewentualnie, trzeci przedmiot uzupełniający, gdy są godziny dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
Czy jeszcze inna wersja?

bogna31-01-2012 18:51:25   [#165]

ja czytam wg B

ale bez zastrzeżenia "jeden z przedmiotów" uzupełniających


dhausner31-01-2012 19:15:23   [#166]

do #165

wszystko jest w podstawie programowej ale 1 kwalifikacja obejmuje wspólne elementy dla wszystkich zawodów (w tym język obcy zawodowy) plus dla obszaru. Wydaje mi się, że tę można zdawać  w 4 klasie. Tzn myślę że ze względu na język obcy zawodowy, dojrzałość zdających tak powinno być, ale może się mylę. Godziny z przedmiotów zawodowych w poszczególnych klasach można ustalić dopiero jak będzie siatka dla ogólnokształcących. 


post został zmieniony: 31-01-2012 19:15:56
hania131-01-2012 19:48:53   [#167]

Kiedy w PKZ nie ma w kwalifikacjach treści odnoszących się do elementów wspólnych dla wszystkich zawodów. Poza tym w niektórych zawodach jedna z kwalifikacji w technikum jest robotnicza. Czy mam rozumieć, że będzie to taki sam egzamin jak w ZSZ - z wykonaniem?

Ja w LO planuję z uzupełniających tylko historię i społeczeństwo (rozszerz. geografia, wos, j. obcy). Może jeszcze ekonomia w praktyce. Pozostałe godziny na przedmioty uzupełniające - według potrzeb. Będziemy pisać programy na wsparcie maturalne, czyli j. polski w praktyce i matematyka w praktyce...

bosia31-01-2012 20:40:27   [#168]

Aby wiedzieć, co będzie obejmował egzamin na kwalifikację musimy poczekać na rozporządzenie o ocenianiu.

W obecnym projekcie jest napisane:

§ 109. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej "egzaminem zawodowym", jest formą oceny poziomu uzyskanych przez zdającego wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych niezbędnych dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Jednak przygotowując szkolny plan nauczania najpierw trzeba mieć program nauczania. Proponuję zmodyfikować istniejące, tak aby uwzględnić całą podstawę programową kształcenia w zawodach. Można też zachować nazwy niektórych przedmiotów. Tak ja bym zrobiła.

Przedmioty rozszerzone są uzależnione od zawodu-dobrze jest porównać podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach w zakresie treści, ale też korelacji. Możemy oszczędzić sporo czasu na uczenie.

Efekty wspólne dla wszystkich zawodów i PKZ stanowią podbudowę ogólnozawodową dla kształcenia efektów właściwych dla danego zawodu.

W związku z tym dobrze byłoby umieścić je wcześniej, a część można też równolegle z realizacją treści dotyczących kwalifikacji.

Wyjątek stanowi język obcy ukierunkowany zawodowo. Można go wprowadzić w ostatnim roku nauki, kiedy uczniowie będą już mieli opanowane po polsku słownictwo zawodowe. Nie będzie on na egzaminie na kwalifikacje, co widać też w projekcie rozporządzenia o ocenianiu.

bosia31-01-2012 20:46:58   [#169]

#160

czy efekty kształcenia z podstawy programowej (ekonomista, handlowiec) przypisujecie do przedmiotów aktualnie występujących w ramowych planach nauczania, czy zastosowaliście nowe nazewnictwo? Z uwagi na konieczność zrealizowania aż 735 godz. kształcenia zawodowego praktycznego muszą być jeszcze jakieś przedmioty poza pracownią informatyczno-handlową..

Nie myl ramowego planu nauczania z programem nauczania

W ramówce wpisujesz nazwy przedmiotów określonych w programie nauczania, a program nauczania zawiera całą podstawę programową kształcenia w danym zawodzie

nic nie przypisuje się do nazw obowiazujących obecnie

ale możesz tak zmodyfikować program, że będą zastosowane te same nazwy

W zakres kształcenia zawodowego praktycznego można zaliczyć pracownie, laboratoria itp.

Moim zdaniem wiąże się to jednak ze zmianą pensum nauczycieli, ale można jednocześnie zmniejszyć liczebność grup

dhausner31-01-2012 20:58:02   [#170]
dzięki wielkie ja myślałam że język jest w 1 kwalifikacji pewnie nie doczytałam
bosia31-01-2012 21:09:53   [#171]

Właśnie trudno byłoby określić w której kwalifikacji będzie, co byłoby kłopotliwe np. dla osób zdających egzamin po kursach. Tam przecież nie ma kolejności kwalifikacji.

Z moich informacji wynika, ze nie będzie on na egzaminie jak do tej pory np. w techniku hotelarstwa. Ma być po prostu realizowany.

Można go więc umieścic np. w klasie IV, nawet w drugim półroczu. Zależy jak będzie się zgadzała ilość godzin w pionie.


JarTul01-02-2012 21:36:54   [#172]
Dziękuję bogna [#165]
Proszę jeszcze o wypowiedzi do #164.
stoner02-02-2012 10:17:01   [#173]

Co z podziałami na grupy na przedmiotach nie wymienionych w § 7. 1.

Można za zgodą OP dzielić na grupy np. matematykę.

dyrlo02-02-2012 10:25:38   [#174]
Za zgodą OP podzielić można wszystko.
stoner02-02-2012 10:46:41   [#175]
§ 3. - czy tylko na wyszczególnione zajęcia OP może przyznać dodatkowe godziny.
Ala02-02-2012 11:25:02   [#176]

tak

zgodnie z wnioskiem dyrektora

rzewa03-02-2012 07:32:13   [#177]
hm... do #173 - może, ale tylko wtedy, jeśli je potraktować jako godziny z § 3 ust 1 pkt 1
stoner03-02-2012 08:00:56   [#178]

 Jak interpretować  §8 ust 2 czy dotyczy to tylko załączników do rozporządzenia czy również samego rozporządzenia (podziały na grupy itp.) w klasach II,III,V,VI.

§8 ust. 2 W pozostałych klasach szkół, o których mowa w ust. 1, do zakończenia danego etapu edukacyjnego, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 11.

 § 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.4)).


post został zmieniony: 03-02-2012 08:01:40
rzewa03-02-2012 08:50:36   [#179]

wyraźnie napisane, że dotyczy całego rozporządzenia, czyli zasady podziału na grupy i pozostałe zawarte w tym rozporządzeniu dotyczą tylko klas rozpoczynających w r. szk. 2012/2013 etap edukacyjny, ale...

problem jest z §10 rozporządzenia nowego - on również podlega regulacjom §8 czy nie... wygląda na to, że ma być wyłączony, ale jakoś nie bardzo mi to koresponduje z §8 ust 2 rozporządzenia - powinno być tu napisane: "z zastrzeżeniem §10"

zapolska11-04-2012 23:15:59   [#180]
Siedzę nad projektem i mam dylemat a nie mam czasu czytac całości wątku:W klasie czwatej w roku szkolnym obowiązuje 25 godzin lekcyjnych tak?OP na moj wniosek chce mi dolożyć 2 godziny w jednej klasie na wychowanie fizyczne,czyli zamiast 4 godziny tegoż uczniowie będa mieli ich 6.Ale w tej sytuacji przy moim planie liczba godzin w tygodniu będzie wynosic więcej niz 25 czy tak może byc?
izael11-04-2012 23:54:45   [#181]

może tak być:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]