Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wg. jakich standardów organizujecie zajęcia 6-latków w szkole?
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar12-01-2012 22:12:26   [#01]

zacząłem tego szukać i.... nie widzę przepisów regulujących sprawę standardów organizacyjno-wyposażeniowych dla sześciolatków w szkołach

ba - nie widzę też standardów dla PRZEDSZKOLI publicznych


czy znacie jakieś? jakie?


izael12-01-2012 22:40:14   [#02]

standardów nie znam

i nie słyszałam o takich

przygotowując się na wejście sześciolatków do klas pierwszych poczytałam sobie

Zalecane warunki i sposób realizacji do podstawy programowej I etapu

bo to jest jednak próba dookreślenia jak mogłoby byc, by było dobrze:)


1. Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej powinni znać podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci.

3. Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych.

4. Wskazane jest, aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób.

5. Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci, treści nauczania powinny narastać i rozszerzać się w układzie spiralnym, tzn., że w każdym następnym roku edukacji wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia mają być powtarzane i pogłębiane, a potem rozszerzane.

6. W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej mogą być realizowane z udziałem specjalisty z zakresu zdrowia publicznego lub dietetyki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

7. Edukacja polonistyczna. W początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. Umiejętności te kształtuje się według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem. W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Trzeba też pamiętać o tym, że klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania, a umiejętności te są intensywnie kształtowane w klasie II i III tak, aby uczniowie kończący klasę III wykazali się umiejętnościami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.

8. Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach oraz korzystanie z bibliotek (np. biblioteki szkolnej). Dobór utworów ma uwzględnić następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy - przy wyborze należy kierować się realnymi umiejętnościami czytelniczymi dzieci, a także potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi. Dzieci powinny uczyć się na pamięć wierszy, fragmentów prozy, tekstów piosenek itp.

9. Edukacja matematyczna. W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami. Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie.

10. Wiedza przyrodnicza nie może być kształtowana wyłącznie na podstawie pakietów edukacyjnych, informacji z Internetu oraz z innych tego typu źródeł. Edukacja przyrodnicza powinna być realizowana także w naturalnym środowisku poza szkołą. W sali lekcyjnej powinny być kąciki przyrody. Jeżeli w szkole nie ma warunków do prowadzenia hodowli roślin i zwierząt, trzeba organizować dzieciom zajęcia w ogrodzie botanicznym, w gospodarstwie rolnym itp.

11. Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Należy zadbać o to, aby w sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery w klasach I-III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp. Uczniom klas I-III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu.

12. Język obcy nowożytny. Zalecane jest organizowanie dzieciom również pozalekcyjnych form nauki języka obcego nowożytnego, np. zajęć w szkolnym klubie, spotkań czytelniczych w bibliotece, seansów filmowych w świetlicy szkolnej itp.

13. Edukacja muzyczna. Oprócz zajęć typowo muzycznych zaleca się włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych jako tła tematu przy organizacji aktywności ruchowej, w celu wyciszenia itp.

14. Wychowanie fizyczne. Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na boisku, w sali gimnastycznej itp. Czas realizacji tego obszaru kształcenia ma być przeznaczony na rozwijanie sprawności fizycznej uczniów.

15. Etyka. Ze względu na specyfikę dziecięcego rozumowania, w trakcie zajęć z etyki zaleca się analizę zachowania postaci literackich (z baśni, bajek, opowiadań itp.), filmowych i telewizyjnych. Uniknie się wówczas kłopotów wychowawczych wynikających z nadmiernej, nieuzasadnionej i pochopnej nieraz krytyki wydarzeń z udziałem rówieśników.

16. Doceniając rolę edukacji zdrowotnej, treści z tego zakresu umieszczono w wielu obszarach kształcenia, np. w obszarze wychowania fizycznego, edukacji przyrodniczej i edukacji społecznej. Ze względu na dobro uczniów, należy zadbać, aby rozumieli oni konieczność oraz mieli nawyk dbania o zdrowie swoje i innych. Powinni także wiedzieć, do kogo zwrócić się w razie konieczności udzielania pierwszej pomocy.

17. Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych.

18. Odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła organizuje:
1) zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo;
2) zajęcia zwiększające szansę edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce.
Marek Pleśniar12-01-2012 22:40:59   [#03]
hm, ale to nie jest prawo?
Adaa12-01-2012 22:42:14   [#04]
nie ma prawa w tym zakresie
Marek Pleśniar12-01-2012 22:43:14   [#05]

ano właśnie - czyli prawda:_)

aha - byłbym zapomniał magicznego słowa:

dziękuję!

mariwu12-01-2012 23:22:36   [#06]

Nie wiem co masz na myśli pytając o "standardy organizacji zajęć dla 6-latków w szkole". Jeżeli jakiś jednorodny jedyniesłuszny dokument pod taką nazwą, to go nie ma. Podobnie jak "standardów organizacji zajęć dla 7-latków". Ani dla 8-9-10-pozostałych-latków.

Ale są dokumenty, które określają to, czego dzieci mają się uczyć, w jakich ławkach siedzieć, jakie światło/jasność ;-) powinny mieć zapewnione, ile powietrza do oddychania im się należy i jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel dopuszczony do ich nauczania. Określona jest także wielkość wspólnot uczniowskich. I kilka innych rzeczy.

6-latki nie są potraktowane wyjątkowo. Uczniów/dzieci pogrupowano raczej wg. poziomu nauczania/klasy (treści i sposób ich realizacji) i wzrostu (wyposażenie).

"standardy organizacyjne" masz w:

- rozporządzeniu o ramowych statutach

- rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji nauczycieli (bo "standardowo" powinien z dziecmi pracować odpowiednio wykwalifikowany nauczyciel),

- podstawie programowej i zaleceniach dotyczących jej realizacji

a "wyposażeniowe" w:

- polskich normach http://edukacja-mikolow.pl/001_meble-certyfikaty/zasady-doboru-certyfikaty.htm

- przepisach budowlanych http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47332&ux=13443&pst=4#pst4

- rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

 

 

izael12-01-2012 23:28:56   [#07]

hmmmm

a gdzie jest to określenie wielkości wspólnot uczniowskich?

i te kilka innych rzeczy, które są jakimiś standardami organizacyjno-wyposażeniowymi?


:)


Marek Pleśniar12-01-2012 23:57:33   [#08]
rzecz w tym że właśnie się 6-latków nie traktuje wyjątkowo a powinno się
mariwu13-01-2012 00:07:39   [#09]

a gdzie jest to określenie wielkości wspólnot uczniowskich?

W ramowych statutach przedszkoli. Marek napisał, że nie znalazł także "standardów" dla przedszkoli publicznych.


i te kilka innych rzeczy, które są jakimiś standardami organizacyjno-wyposażeniowymi?

Np. normy dotyczące materiałów użytych do wykonania wyposażenia/wykończenia sal

mariwu13-01-2012 00:19:24   [#10]

rzecz w tym że właśnie się 6-latków nie traktuje wyjątkowo a powinno się

W jakim sensie powinno się 6-latki traktować "wyjątkowo"?

To są zupełnie normalne dzieci...

Przecież one funkcjonują w systemie oświaty od zawsze. I doskonale sobie w nim radziły.

Wyjątkowo to powinno się potraktować nauczycieli, którzy mają się nagle z nimi po raz pierwszy zetknąć. Powinno się ich tych 6-latków po prostu nauczyć.

Marek Pleśniar13-01-2012 00:22:40   [#11]
już się z tym zdaniem spotkałem - o potrzebie nauczenia nauczycieli:)
mariwu13-01-2012 00:24:54   [#12]

A bo ono nie jest odkrywcze :-)

Ale "jedyniesłuszne".

Ale tu się kłania psychologia rozwojowa i metodyka a nie standardy organizacji /wyposażenia.


post został zmieniony: 13-01-2012 00:28:20
grażka13-01-2012 00:28:19   [#13]
:)
Marek Pleśniar13-01-2012 00:45:56   [#14]

uśmiechem Grażki zamykam wątek:)

i zapraszam do pracy: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47355&ux=10&pst=1#pst1

Dyskusja w tym wątku została zamknięta.
strony: [ 1 ]