Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pielęgniarka szkolna
strony: [ 1 ]
beania14-12-2011 13:42:07   [#01]

Witam

Jak u Was wygląda współpraca z pielęgniarką szkolną, jaki jest ich zakres pracy, jakie mają wykonywać świadczenia. Pani nie ma gabinetu w szkole. Podpisywałam tylko świstki o współpracy i tyle. Ale obudziłam się. Jak to ma wyglądać? A może za dużo wymagam?

Pozdrawiam

sylwia14-12-2011 13:46:23   [#02]


Czas pracy pielęgniarki szkolnej


Zgodnie z przepisami Funduszu, pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń zdrowotnych w dni powszednie, w wymiarze czasu odpowiednim do liczby uczniów, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych.

Przykład

Czas pracy pielęgniarki w szkole liczącej 150 uczniów należy obliczyć w następujący sposób: liczba uczniów w szkole / normę uczniów = etat (bądź ułamek w przeliczeniu na liczbę godzin). Przyjmując normę 880 uczniów na pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania, zgodnie ze standardami opracowanymi przez Instytut Matki i Dziecka Zakład Medycyny Szkolnej z 2003 r., czas pracy w szkole liczącej 150 uczniów powinien wynosić ok. 0,17 etatu tj. ok. 30 godz. w miesiącu (7,5 godz,/tydz., 1,5 godz./dzień).

Bieżący harmonogram pracy pielęgniarki w szkole powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb i zadań, uzgodniony z dyrektorem placówki, oraz przekazany do właściwego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Harmonogram pracy pielęgniarki stanowi integralną część umowy, jego zmiana wymaga sporządzenia do umowy stosownego aneksu.

Medycyna szkolna w kontekście umów NFZ
Katarzyna Słodka

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) w artykule 92 ustanawia obowiązek objęcia uczniów, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej. Dyrektor szkoły zobligowany jest do zapewnienia warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez aktywne działania pro zdrowotne, a szkoła ma zapewnić uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej określają przepisy Ministra Zdrowia oraz regulacje Narodowego Funduszu Zdrowia, który kontraktuje i finansuje świadczenia z zakresu medycyny szkolnej.

Podstawą udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu (art. 132 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)(dalej jako: u.ś.o.z.). Usługa w umowie zdefiniowana jest pod nazwą: pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania.

Zgodnie z art. 5 ustawy podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zawarcie umów, na ten zakres świadczeń, są zakłady opieki zdrowotnej (publiczne, niepubliczne), grupowe praktyki pielęgniarskie i indywidualne praktyki pielęgniarskie. Podmiot występujący o zawarcie umowy powinien legitymować się tzw. dokumentami rejestrowymi. W zależności o formy prawnej podmiotu będą to: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku praktyk indywidualnych – zezwolenie na wykonywanie praktyki wydane przez z właściwe terenowo Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych. Zakłady opieki zdrowotnej powinny posiadać wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwego terenowo Wojewodę.

W tym miejscu warto podkreślić, że w myśl art. 132 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r., Fundusz nie może zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z pielęgniarką, jeżeli udziela ona świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który jest związany umową z NFZ.

W myśl powyższego przepisu nie ma znaczenia, na jakiej podstawie prawnej osoby te udzielają świadczeń: na podstawie umowy o pracę czy na podstawie umowy zlecenia. Każda forma powiązania prawnego lekarza, pielęgniarki, ze świadczeniodawcą posiadającym umowę z NFZ, uniemożliwia im zawarcie indywidualnej umowy z Funduszem. Zakaz ten dotyczy również lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych w formie spółek cywilnych. W ten sposób sformułowano ustawowy zakaz łączenia udzielania świadczeń u świadczeniodawcy związanego umową z Funduszem z jednoczesnym udzielaniem świadczeń na podstawie własnego kontraktu z NFZ. Zakaz ten nie jest uzależniony od rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. Nieistotne jest, czy zakres świadczeń udzielanych w ramach samodzielnie zawartego kontraktu pokrywa się z zakresem świadczeń udzielanych u innego świadczeniodawcy.

Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać również wykaz szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których świadczeniodawca zamierza sprawować opiekę, zawierający liczbę uczniów w każdej szkole w podziale na typy szkół, potwierdzony przez dyrektorów placówek. Placówkami oświatowymi, w których może być realizowana opieka w ramach umowy z Funduszem to: szkoły podstawowe, gimnazja, licea, licea profilowane, zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły specjalne.

Zawarcie umowy następuje na podstawie postępowania prowadzonego w trybie art. 159 u.ś.o.z., w myśl którego, postępowanie to nie ma charakteru konkursowego. Fundusz nie prowadzi rankingu wniosków o zawarcie umów, dokonuje jedynie ich oceny formalnej i merytorycznej. Umowę zawiera ze świadczeniodawcą, który spełnia warunki określone w wyżej wymienionym zarządzeniu.

Szczegółowe warunki zawarcia umowy określa załącznik do zarządzenia nr 102/2006 Prezesa NFZ z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia „Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna”.

Przepisy dopuszczają złożenie przez świadczeniodawcę wniosku o zawarcie umowy w dowolnie wybranym przez siebie terminie (nawet w trakcie roku).

Wniosek składa się w formie pisemnej i elektronicznej. W celu sporządzenia elektronicznej wersji wniosku, należy pobrać zapytania ofertowe bezpośrednio z oddziału Funduszu (płyta CD) lub jego strony internetowej. Na płycie i stronie internetowej Fundusz zamieszcza również materiały informacyjne, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem ostatecznej decyzji o składaniu wniosku o zawarcie umowy. Informacje w nich zawarte, pomogą ewentualnym oferentom we właściwym skompletowaniu dokumentów, oświadczeń i załączników do wniosku.

1. Zakres podmiotowy umowy
Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu medycyny szkolnej, obejmuje dzieci i młodzież szkolną od klasy „0” do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Opieką pielęgniarki szkolnej finansowaną przez NFZ, mogą być objęte 6-letnie dzieci, o ile posiadają status ucznia szkoły podstawowej (a nie przedszkola!). Powołany przepis obowiązywał w latach ubiegłych, aktualnie obowiązujące przepisy, w stosunku do roku 2006, nie uległy zmianie.

W przypadku szkół specjalnych, w ramach umów z Funduszem, opieką objęci są uczniowie od 7 do 24 roku życia. Parametr wiekowy dla tej grupy świadczeniobiorców został określony na podstawie § 15 Zarządzenia nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego (Dz. U. MENiS. z 1993 r. Nr 9, poz. 39).

2. Zakres przedmiotowy umowy
Przedmiotem umowy są przede wszystkim świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na rzecz uczniów, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) z późn. zm.

Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana jest przez:

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w poradni lekarza POZ - poza szkołą,

- pielęgniarkę albo higienistkę szkolną - w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (gabinet szkolny).

Zakres opieki:

- szczepienia ochronne i ich dokumentowanie zgodne z obowiązującym kalendarzem

szczepień,

- badania przesiewowe (skrining) mające na celu wczesne wykrywanie odchyleń w stanie rozwoju dziecka (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Instytutu Matki i Dziecka),

- bilanse zdrowia w wieku 6,10,14 i 18/19 (ostatnia klasa szkoły średniej) lat,

- poradnictwo czynne w stosunku do uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

- orzecznictwo lekarskie dla potrzeb ucznia i szkoły, w związku z realizacją programów nauczania obejmujące dojrzałość szkolną, wychowanie fizyczne, sport szkolny, kwalifikacje do szkół specjalnych bądź nauczania indywidualnego, poradnictwo zawodowe, trudności wychowawcze.

W dniu 1 kwietnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 56, poz. 379). Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie realizacji szczepień ochronnych. W myśl nowej regulacji, obowiązek wykonawstwa szczepień leży w gestii lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, sprawujących opiekę nad uczniami na podstawie deklaracji wyboru. W związku z powyższym, do zadań lekarza POZ należy przeprowadzenie kwalifikacyjnych badań lekarskich przed szczepieniami, realizacja szczepień ochronnych oraz ich dokumentowanie i sprawozdawanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.).

Rozporządzenie zobowiązuje pielęgniarki i higienistki szkolne, sprawujące opiekę profilaktyczną nad uczniami, do przekazania do dnia 30 kwietnia 2007 r. kart uodpornienia uczniów lekarzom POZ, sprawującym opiekę zdrowotną nad uczniami. Warunki przekazania kart uodpornienia reguluje § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz. 2018). Powołany akt reguluje również sporządzenie i przesyłanie Państwowemu Inspektoratowi Sanitarnemu (§ 16) sprawozdania z realizacji szczepień.

Zadaniem pielęgniarki szkolnej jest udzielanie pomocy przedlekarskiej uczniom w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, jak również realizacji zadań zdefiniowanych w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2004 r, zmienionym rozporządzeniem z dnia 21 marca 2007 r. Zadania te związane są z różnymi formami promocji zdrowia, profilaktyki chorób, realizacją planu badań przesiewowych, prowadzeniem dokumentacji medycznej uczniów i z prowadzeniem grupowej profilaktyki fluorkowej.

Uwaga! Świadczeniodawcy sprawujący opiekę nad tą samą grupą świadczeniodawców (w tym wypadku uczniów), jako odrębne podmioty, zobowiązani są do wzajemnej współpracy.

3. Wymagania lokalowe i sprzętowe
Pomieszczenia, w których są realizowane świadczenia pielęgniarki szkolnej, muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.).

Świadczenia pielęgniarki szkolnej mogą być realizowane w szkole, w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w przypadku braku takiego gabinetu, dopuszcza się udzielanie świadczeń w poradni POZ, lub w użyczonych, w tym celu, przez dyrektora szkoły, pomieszczeniach.

Pomieszczenie, w którym są realizowane świadczenia pielęgniarki szkolnej powinno być wyposażone w następujący sprzęt i aparaturę:

- waga medyczna ze wzrostomierzem,

- kozetka,

- stolik zabiegowy,

- parawan,

- biurko i szafka kartoteczna przeznaczone na przechowywanie dokumentacji medycznej,

- szafka przeznaczona na przechowywanie leków, artykułów sanitarnych i innych materiałów medycznych,

- przenośna apteczka,

- aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych,

- stetoskop,

- tablice Snellena do badania ostrości wzroku,

- tablice Ischihary do badania widzenia barw,

- tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała, oraz inne pomoce do wykonywania - testów przesiewowych i interpretacji ich wyników,

- zestaw przeciwwstrząsowy, obejmujący produkty lecznicze, których wykaz zawiera załącznik do zarządzenia nr 25/2007.Prezesa NFZ,

- środki i sprzęt do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów,

- lodówka,

- dostęp do systemu informatycznego spełniającego wymagania systemu informatycznego NFZ,

- apteczka przenośna (zawartość apteczki określa § 27 zarządzenia).

4. Kwalifikacje osób
Świadczenia pielęgniarki szkolnej na podstawie umowy z NFZ mogą być udzielane przez pielęgniarki posiadające aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru pielęgniarek, prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych, oraz prawo wykonywania zawodu. Ponadto, pielęgniarka powinna się legitymować ukończeniem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończeniem kursu kwalifikacyjnego w powyższym zakresie.

Uwaga! W stosunku do świadczeniodawców posiadających umowy na ten zakres świadczeń, a odbiegających od wymogów kwalifikacyjnych, Fundusz ustalił okres dostosowawczy (czas na uzupełnienie kwalifikacji), nie dłuższy niż do 31 grudnia 2007 r.

5. Czas pracy
Zgodnie z przepisami Funduszu, pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń zdrowotnych w dni powszednie, w wymiarze czasu odpowiednim do liczby uczniów, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych.

Przykład

Czas pracy pielęgniarki w szkole liczącej 150 uczniów należy obliczyć w następujący sposób: liczba uczniów w szkole / normę uczniów = etat (bądź ułamek w przeliczeniu na liczbę godzin). Przyjmując normę 880 uczniów na pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania, zgodnie ze standardami opracowanymi przez Instytut Matki i Dziecka Zakład Medycyny Szkolnej z 2003 r., czas pracy w szkole liczącej 150 uczniów powinien wynosić ok. 0,17 etatu tj. ok. 30 godz. w miesiącu (7,5 godz,/tydz., 1,5 godz./dzień).

Bieżący harmonogram pracy pielęgniarki w szkole powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb i zadań, uzgodniony z dyrektorem placówki, oraz przekazany do właściwego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Harmonogram pracy pielęgniarki stanowi integralną część umowy, jego zmiana wymaga sporządzenia do umowy stosownego aneksu.

7. Finansowanie świadczeń
Finansowanie świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę szkolną odbywa się według kapitacyjnej stawki rocznej określonej na jednego ucznia, uwzględniającej wskaźnik korygujący tę stawkę, w zależności od typu szkoły, i tak, dla uczniów szkół typu:

I (pierwszego) stosuje się wskaźnik korygujący 1,0 kapitacyjnej stawki rocznej, II – 1,4, III a – 4,0, b – 7,5, c – 20.

Roczna stawka kapitacyjna to suma przypadająca na jednego ucznia na rok, określona przez oddział Funduszu. Podzielona przez 12 (miesięcy) daje kwotę przypadającą na ucznia na miesiąc – jest to stawka bazowa (miesięczna).

Miesięczną kwotę finansowania świadczeń w środowisku nauczania i wychowania stanowi iloczyn uczniów objętych opieką razy stawka bazowa uwzględniająca odpowiedni wskaźnik korygujący np. 100 uczniów (szkoły typu II) razy X (stawka bazowa razy wskaźnik korygujący) = kwota finansowania.

Sposób finansowania świadczeń, dla których określono kapitacyjną stawkę roczną reguluje § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawy rozliczeń dla poszczególnych zakresów świadczeń zostały określone w § 22 tego rozporządzenia.

Od 1 marca 2007 r., na podstawie zmian wprowadzonych zarządzeniem 7/2007 Prezesa NFZ, podstawą do finansowania świadczeń są zweryfikowane, przez Fundusz, listy uczniów, przekazywane przez świadczeniodawców w okresach miesięcznych, w terminie do 7 dnia każdego okresu sprawozdawczego (miesiąca). Dla każdego typu szkół wymagane jest sporządzanie odrębnej listy. Przed wejściem w życie ww. zarządzenia, weryfikacja list była przeprowadzana dwa razy w roku - w miesiącu marcu i październiku.

Elektroniczne listy uczniów powinny być sporządzane na podstawie imiennych list klasowych. Weryfikacja list jest operacją informatyczną polegającą na elektronicznym przyporządkowaniu każdego nr PESEL ucznia do świadczeniodawcy na podstawie daty objęcia opieką, czyli ustaleniu ostatecznej liczby uczniów objętych opieką przez danego świadczeniodawcę. Odbywa się to poprzez porównanie nr PESEL uczniów znajdujących się na listach sporządzonych przez świadczeniodawców, pod względem m.in. ich prawidłowości i powtórzeń. W przypadku wykazania przez dwa zakłady opieki zdrowotnej tego samego nr pesel, z taką samą datą objęcia opieką, uzyskuje on status „zdublowany” i do chwili wyjaśnienia Fundusz odpowiednio pomniejsza należność za udzielone świadczenia w danym miesiącu.

Zgodnie z warunkami umów, do ostatniego dnia miesiąca Fundusz przekazuje świadczeniodawcom wyniki weryfikacji, które stanowią podstawę do wystawienia rachunków i finansowania świadczeń za dany okres sprawozdawczy (miesiąc).

Rozliczenie świadczeń z zakresu grupowej profilaktyki fluorkowej następuje jednorazowo, po zrealizowaniu świadczenia w roku szkolnym w klasach I-VI i przekazaniu do Funduszu listy uczniów poddanych procesowi fluoryzacji.

Realizacja świadczeń z zakresu grupowej profilaktyki fluorkowej, przez pielęgniarki szkolne, winna być poprzedzona uzyskaniem, od właściwej na danym terenie stacji sanitarno-epidemiologicznej, zaświadczenia potwierdzającego, iż zawartość poziomu fluoru w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l. Kopie takiego zaświadczenia świadczeniodawca powinien złożyć do Funduszu wraz z listą uczniów.

W myśl postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 56, poz. 379) grupowa praktyka fluorkowa, metodą nadzorowanego szczotkowania zębów, wykonywana jest w klasach I-VI, 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.

Świadczenia udzielane są świadczeniobiorcom w roku szkolnym (a nie kalendarzowym). Zatem proces fluoryzacji rozpoczęty jesienią 2006 roku, a zakończony w roku 2007 podlega rozliczeniu po jego zakończeniu i przedłożeniu przez świadczeniodawcę wymaganej dokumentacji.

8. Terminy płatności, dokumenty finansowe
Należności z tytułu realizacji świadczeń w okresie sprawozdawczym (miesięcznym), Oddział Funduszu wypłaca, za miesiąc poprzedni, w terminie do 15 dni po dostarczeniu przez świadczeniodawcę prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych. Przepisy dopuszczają możliwość dokonania przez strony umowy zmian terminów przekazywania powyższych danych, w drodze zmiany umowy. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, jeżeli termin płatności przypada w święto czy dzień wolny od pracy, to wypłata należności zostanie dokonana przez oddział Funduszu poprzedniego dnia roboczego. Jeżeli Oddział Funduszu opóźnia się z wypłatą należności z tytułu umowy za realizację świadczeń, podmiotowi przysługuje roszczenie o odsetki ustawowe za czas opóźnienia.

W przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową świadczeniodawcy, z uwzględnieniem stanu posiadanych przez oddział Funduszu środków finansowanych, należność świadczeniodawcy może być wypłacona w trybie przyspieszonym, za zgodą dyrektora oddziału Funduszu

Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek, który należy złożyć do Funduszu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Rachunek powinien być sporządzony w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z formatem danych określonym przez Fundusz.

9. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
Kwestie związane z programem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

W myśl tej regulacji wczesne wspomaganie może być organizowane przez dyrektorów placówek oświatowych w przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym specjalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (w tym specjalistycznych), o ile dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do realizacji wskazań wynikających z realizacji programu.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora placówki, w jego skład wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda, inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Zadaniem zespołu jest ustalenie kierunków i harmonogramów działań, nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej terapii, koordynowanie działań specjalistów, współpraca z rodziną dziecka, ocena skuteczności programu i dokumentowanie pracy zespołu.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych. Poradnie te należą do systemu oświaty, a nie systemu opieki zdrowotnej, stąd ich działalność nie podlega jurysdykcji Narodowego Funduszu Zdrowia. Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych finansowana jest z puli środków „oświatowych”.

z "Prawo oświatowe ABC"


post został zmieniony: 14-12-2011 13:49:52
Power401-01-2012 17:22:08   [#03]

uoso
Art. 92.
1. Uczniowie, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.

2. Organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 67. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:


4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

KTO GO OBSŁUGUJE W CZASIE GDY NIE MA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ???????


2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3-5 nie muszą być spełnione w szkołach dla dorosłych.

Power401-01-2012 17:24:58   [#04]

czas pracy pielęgniarki szkolnej - pp

 http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47198&ux=10457&pst=7#pst7

DYREK02-01-2012 09:28:01   [#05]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47198&pst=4#pst4

i dla przypomnienia:

Pielegniarka szkolna nie jest zatrudniana przez dyrektora szkoły.

Dyrektor nie jest przełożonym pielęgniarki.

Pielęgniarka nie jest pracownikiem szkoły.

Szkoła nie powinna wkraczać w kompetencje służby zdrowia i odwrotnie.

Gabinet medyczny w szkole (z lekami) - odpowiada ZOZ. ZOZ podpisał umowę z NFZ. NFZ płaci za leki, wynagrodzenie i inne takie określone w kontrakcie.

Apteczka szkolna (bez leków) - odpowiada dyrektor i płaci z budżetu szkoły.

 


post został zmieniony: 02-01-2012 09:37:56
DYREK02-01-2012 09:43:37   [#06]

KTO GO OBSŁUGUJE W CZASIE GDY NIE MA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ???????

To zależy od treści zawartej umowy. Strony umowy: ZOZ i Szkoła (OP).


post został zmieniony: 02-01-2012 09:46:10
Power402-01-2012 18:16:54   [#07]

O widzisz DYREK ważne informacje przypomniałeś.

Chyba muszę sobie jedną rzecz sprawdzić, człowiek cały czas się uczy i coś modyfikuje, ulepsza, bada, poprawia, uzupełnia...


Marek Pleśniar11-01-2018 12:35:21   [#08]

podnoszę

DYREK11-01-2018 13:38:46   [#09]

Art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe:

Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Art. 68. ust.1 pkt 11 ustawy Prawo oświatowe:

Dyrektor szkoły współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.


post został zmieniony: 11-01-2018 13:49:53
DYREK11-01-2018 13:51:15   [#10]

Ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym -> projekt założeń projektu

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303352/katalog/12460294 


post został zmieniony: 11-01-2018 13:53:46

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]