Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dostosowanie warunków spr./egz. przez radę pedagogiczną
strony: [ 1 ]
krystyna04-10-2011 20:47:38   [#01]

Mam przed sobą dwa dokumenty: rozp. w sprawie oceniania i komunikat CKE w sprawie dostosowania.....

Obydwa wymieniają kilka grup uczniów, którym RP wskaże sposoby dostosowania warunków...

Wg mnie, w obydwu powinny się znaleźć dokładnie te same grupy uczniów, a jest trochę dziwnie...

Komunikat zawiera więcej opcji niż rozp., które jest dla mnie wazniejsze i na które powołuję się pracując z radą pedagogiczną.

Czy my nigdy nie możemy dostać jednego, jasnego, logicznego aktu prawnego, tylko ciągle szukać, porównywać, interpretować i zastanawiać się co autor miał na myśli ??? 

A porównanie wygląda tak:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

§ 37. 8. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1-4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 7.

8. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w szkołach specjalnych lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w pkt 1-5, określa rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego wyliczonych w Tabeli 1.

Brzmienie kolejnych ustępów 1 – 4 :

Punkty komunikatu 1 – 5 dopasowane treścią do ustępów rozp:

1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

3. Uczniowie mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia.

2. Uczeń (słuchacz) posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii….

5. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.

3. Uczeń (słuchacz) chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

4. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

4. Uczeń (słuchacz), który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Brak odpowiednika ?

Brak odpowiednika ?

1. Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Brak odpowiednika ?

2. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.


rzewa04-10-2011 21:21:20   [#02]

dostosowanie warunków sprawdzianu i egzaminu dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie przebiega na podstawie innych przepisów niż rozp. o ocenianiu, które samo mówi o tym:

§ 1. ust. 3. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

czyli po prostu w tym rozporządzeniu nie może być odpowiednika dla tych grup uczniów wymienionych w procedurach CKE

wszystkie sposoby dostosowania sa ogłoszone w komunikacie dyrektora CKE:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000_12_Komunikaty/dost_k_s_g.pdf

i są tam uwzględnione wszelkie sytuacje w tym również ta, o jakiej jest mowa w §37 ust 4 rozp. o ocenianiu, kiedy to o dostosowaniu decyduje rp

krystyna04-10-2011 21:53:12   [#03]

ok,

czyli "Komunikat CKE" mam traktować jako te "odrębne przepisy" ? 

To jest przepis ???

no cóż, nie wiedziałam...

i jeszcze jedno:

wolę się upewnić, rada pedagogiczna nie zajmuje się dostosowaniem warunków dla uczniów słabosłyszących i z upośledzeniem w stopniu lekkim ?


rzewa04-10-2011 22:52:34   [#04]

nie

te odrębne przepisy to: Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)

§ 7. ust. 1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej "sprawdzianem", egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym", egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

ust. 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta polega w szczególności na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;
3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.


ust. 3. Dla uczniów i absolwentów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przygotowuje się odpowiednio zestawy zadań albo arkusze egzaminacyjne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności.

ust. 4. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów lub absolwentów. Szczegółową informację podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin.

ust. 5. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 4, rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

ust. 6. Przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności oraz przez ucznia lub absolwenta niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych zapewnia odpowiednio przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego lub kierownik ośrodka egzaminacyjnego.
krystyna05-10-2011 14:18:13   [#05]

 I stała się jasność ! 

dzięki rzewa !

 Żeby ogarnąć tych uczniów, trzeba było jednak przeczytać 2 rozporządzenia + 1 komunikat ! :-)

I dzięki Tobie, tabela wygląda teraz tak:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

§ 37. 8. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1-4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 7.(czyli Komunikat CKE)

8. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w szkołach specjalnych lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w pkt 1-5, określa rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego wyliczonych w Tabeli 1.

Brzmienie kolejnych ustępów 1 – 4 :

Punkty 1 – 5 dopasowane do ustępów rozp:

1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

3. Uczniowie mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia.

2. Uczeń (słuchacz) posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii….

5. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.

3. Uczeń (słuchacz) chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

4. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

4. Uczeń (słuchacz), który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

5. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 4, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza), lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza).

24. Uczniowie (słuchacze) gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2011/2012 byli objęci pomocą psychologiczno -pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej zgodnie z trybem określonym w § 37 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania……

§ 1. ust. 3. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

te odrębne przepisy to: Rozp. MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)

1. Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

2. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Rozp. MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie……………

§ 7. ust. 1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej "sprawdzianem", egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym", egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


ust. 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta polega w szczególności na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;
3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.


ust. 3. Dla uczniów i absolwentów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przygotowuje się odpowiednio zestawy zadań albo arkusze egzaminacyjne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności.

ust. 4. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów lub absolwentów. Szczegółową informację podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin.
(patrz: Komunikat z z 31 sierpnia 2011r.)

ust. 5. Na podstawie informacji, o której mowa
w ust. 4, rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

ust. 6. Przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności oraz przez ucznia lub absolwenta niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych zapewnia odpowiednio przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego lub kierownik ośrodka egzaminacyjnego.


ewawal05-10-2011 20:06:18   [#06]
Ja tego dalej nie ogarniam, wydawało mi się że obecnie RP decyduje komu dostosować warunki a CKE mówi że owszem ale tylko dla tych co mają zawarte to w opinii. Czyli jeżeli uczeń ma opinię i tam ma np wydłużać czas ale nie ma formułki że na egzaminie to RP nie może wydłużyć czas pracy na egzaminie. To po co ta szopka z pomocą ped.- psych. PDW, IPET śmieszne to.
rzewa05-10-2011 20:17:33   [#07]

Ewo, rada pedagogiczna zajmuje się tym tematem niejako dwutorowo: w stosunku do uczniów, o jakich mowa w § 37 ust 4 rozporządzenia o ocenianiu (uczniowie gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2011/2012 byli objęci pomocą psychologiczno -pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną) decyduje czy będą oni mieli prawo do dostosowania

a potem decyduje o wyborze sposobu dostosowania z listy jaką ogłosił dyrektor CKE we wspomnianym wyżej komunikacie w stosunku do tych uczniów jak i tych, o których jest mowa w § 37 ust 1-3 tego rozp. jak również uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, o jakich mówi rozp. z dnia 17.11.2010, to o organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych

ewawal06-10-2011 22:13:34   [#08]
dzięki ja to zrozumiałam ale tupać nóżkami dalej mi się chce.
slos07-10-2011 08:57:15   [#09]

I słusznie, bo to biurokratyczny pokrak...

 


post został zmieniony: 07-10-2011 08:58:06
ewawal10-10-2011 20:10:55   [#10]
Uczeń dysleksja rozwojowa prosi o pisanie na komputerze jęz. polski i jęz. angielski i zażyczył sobie lektora z języka angielskiego. Czytam i czytam wytyczne z CKE i nie wiem jaką decyzję podjąć. Pomóżcie.
dyrlo10-10-2011 21:48:08   [#11]

A ma tego lektora wpisanego do zaświadczenia od lekarza, albo w orzeczeniu os specjalisty, albo w opinii z PPP no czy ma jakiś "flep" na to?

Bo jak nie to mu po prostu odmawiasz i tyle.

iwoncia07-11-2011 23:30:26   [#12]
Jednym ze sposobów dostosowania dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest: "Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się." Zgłaszając uczniów do egzaminu w Hermesie można tylko zaznaczyć "dysleksja". A co z dysortografikiem, dyskalkulikiem i innymi różnymi trudnościami? W tych przypadkach chyba te "szczegółowe kryteria" chyba nie są takie same. Chyba że znowu "miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze" i wszystkich wrzucamy do jednego wora pod nazwą "dysleksja".
barkuk09-11-2011 18:54:31   [#13]

Czy rada pedagogiczna  wydaje opinię do 15.10-chodzi mi o uczniów , którzy

byli objęci pomocą psychologiczno -pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej zgodnie z trybem określonym w § 37 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania……barkuk09-11-2011 20:49:51   [#14]

Czy rada pedagogiczna  wydaje opinię do 15.10.

Proszę o odpowiedź.

AsiaJ12-11-2011 22:13:38   [#15]

skąd taki termin?

darfrei16-11-2011 10:42:43   [#16]

Uczeń zdający egzamin gimnazjalny z orzeczeniem upośledzenie w stopniu lekkim ma prawo do wydłużenia czasy egzaminu a opiniuje to Rada Pedagogiczna. Otrzymuje zestawy egzaminacyjne dostosowane na wszystkie części egzaminu. Ale nie musi pisać w osobnej sali oprócz języka. Czy dobrze rozumuję bo lekko mi się wszystko miesza.

Natka16-11-2011 11:06:23   [#17]
dobrze :)
michba16-11-2011 11:07:40   [#18]
Nie musi - oczywiście oprócz języka- ale u mnie na GM i GH też piszą w oddzielnej sali.
darfrei16-11-2011 11:15:40   [#19]
Dzięki
basias22-11-2011 12:13:21   [#20]

Czy uczeń upośledzony umysłwo w stopniu lekkim musi czy może pisać sprawdzain w wydłużonym czasie?

basias22-11-2011 20:32:17   [#21]

W komunikacie dyrektora CKE dla uczniów z uposledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przewidziano:

1. Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

2.

Ponawiam pytanie: uczeń w szkole ogólnodostępnej może czy musi mieć wydłużony czas?

kazdun23-11-2011 17:02:53   [#22]
Na arkuszach dla p.w st. lekkim jest po prawej stronie na stronie frontowej zapisany czas pracy z arkuszem i jest on już odpowiednio wydłużony, więc musi
basias23-11-2011 19:26:38   [#23]
No dobra, przyznam się - nie wiem gdzie taki arkusz znaleźć... Nie miałam wcześniej takiego ucznia...
Ala23-11-2011 22:13:14   [#24]

uczniowie upośledzeni w st. lekkim piszą arkusz S-8

np. taki był w 2011:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/arkusz_s8_2011.pdf

 

basias23-11-2011 22:27:14   [#25]

takie arkusze znalazłam - jest tam napisane, że czas pracy 60 min i można wydłużyć o 30 min (z tego co pamiętam zawsze do tej pory tak było)

a kazdun [# 22] pisze, że czas pracy jest wydłużony - zapis na pierwszej stronie arkusza

no to jak jest??? czas nagli...

 

 

Ala23-11-2011 22:35:19   [#26]

komunikat dyrektora CKE:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000_12_Komunikaty/dost_k_s_g.pdf

Ala23-11-2011 22:43:04   [#27]

 

tak jest napisane w kow/w komunikacie:

Jeżeli w niniejszym Komunikacie jest mowa o przedłużeniu czasu przeznaczonego na wykonanie zestawu zadań, oznacza to, że pracę z zestawem można przedłużyć w przypadku:

a) sprawdzianu – nie więcej niż o 30 minut

b) egzaminu gimnazjalnego

 

z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – nie więcej niż o 20 minut każdy

z języka polskiego, z matematyki – nie więcej niż o 45 minut każdy

z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – nie więcej niż o 30 minut.

Czas pracy z zestawem zadań dostosowanym do dysfunkcji wydrukowany na stronie tytułowej zestawu uwzględnia przedłużenie, o którym mowa powyżej.

basias23-11-2011 22:46:29   [#28]

"zestaw zadań, który uwzględnia przedłużenie czasu"

do tej pory zestawy s-8 też uwzględniały przedłużenie czasu (mógł, nie musiał być uwzględniony)

dociekam, bo mam ucznia, który pewnie nie wysiedzi nawet przez 60 minut...

 

Ala23-11-2011 23:26:55   [#29]

to że ma wydłużony czas wcale nie oznacza, że musi tyle siedzieć

przecież każdy uczeń może wyjść przed upływem przewidzianego czasu

dorwie13-12-2011 19:31:28   [#30]

Czy to oznacza, że każde dostosowanie egzaminu maturalnego i zawodowego musi być opiniowane przez radę pedagogiczną (uchwała)?

 

dyrlo13-12-2011 19:38:50   [#31]
dorwie - my w ponadgimnazjalnej jeszcze na maturze po staremu. Tu o gimnazjalnym piszą.
dorwie13-12-2011 19:42:55   [#32]
Pani kierownik wydziału egzaminów OKE mówiła nam na spotkaniu w bieżącym miesiącu, że rada pedagogiczna powinna określić sposoby i warunki dostosowania egzaminu zawodowego na podstawie rozporządzenia z 17 listopada i powiem szczerze, że mam już mętlik w głowie.
dyrlo13-12-2011 19:45:01   [#33]
Przepraszam, nie znam się na egzaminach zawodowych bo mam tylko maturę. LO jestem. Pisałam o egzaminie maturalnym.
dorwie13-12-2011 19:49:22   [#34]

Ale na maturze twierdzisz, że nie ma potrzeby pytania rp o opinię, tylko warunki dostosowuje przewodniczący SZE jak ubiegłych latach na podstawie komunikatu dyrektora CKE?

dyrlo13-12-2011 19:53:19   [#35]
Tak, tak twierdzę.
dyrlo13-12-2011 19:54:33   [#36]
Zobacz załącznik nr 14. Wniosek o dostosowanie.... czy tam jest miejsce na opinię rp? ale jest miejsce na decyzję dyrektora.
dyrlo13-12-2011 19:57:19   [#37]

Ze strony OKE i CKE - fragment


Reasumując, sposób organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu (wyłącznie w przypadku szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych) oraz egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego (wyłącznie w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych) odbywa się jak dotychczas, ale dokumentem uprawniającym uczniów/słuchaczy/absolwentów do przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych jest każda opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, z której wynika, że u ucznia rozpoznano specyficzne trudności w uczeniu się.

dorwie13-12-2011 19:57:41   [#38]
no właśnie, tylko decyzja dyrektora
dorwie13-12-2011 19:58:43   [#39]
dziękuję dyrlo :)))
dyrlo13-12-2011 20:01:47   [#40]
cała przyjemność po mojej stronie, pozdrawiam :-)
ankate14-01-2012 14:46:23   [#41]

Uczeń w styczniu br otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego ze względu na chorobę o psychiczną....

nie stwierdzono dysleksji ani innych specyficznych potrzeb edukacyjnych...

nie ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego .....

w orzeczeniu nie jest napisane, że należy dostosować warunki przebiegu sprawdzianu do jego indywidualnych potrzeb

jest napisane natomiast, że należy:   zwiększać czas na wykonanie zadań (nic nie mówi się o sprawdzianie), dodatkowo wyjaśniać polecenia, upewniać się, że je zrozumiał, pomóc mu w posuwaniu się do przodu....

jest to uczeń, który potraf "pastwić" się nad jedną literką przez 15 minut i pogrubiać ją na różne sposoby.....

Czy w takiej sytuacji można wydłużyć mu czas pisania sprawdzianu, czy można przydzielić mu nauczyciela wspomagającego, który spowoduje "posuwanie się do przodu" ????

Wiem, że głupio stawiam pytanie, ale sama już nie wiem.

Jaka powinna być w tym przypadku rola RP i dyrektora?

 

 

ankate14-01-2012 15:06:08   [#42]
Już poczytałam i wiem, nie zdążyłam jednak edytować poprzedniego postu:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]