Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO, formy realizacji obowiązkowych zajęć WF
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar12-07-2011 22:00:43   [#01]

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych
form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

na stronie http://oskko.edu.pl/oskko/obowiazkowe_zajecia_wf/

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia wraz z uzasadnieniem


prosimy o uwagi

bogna12-07-2011 23:09:13   [#02]

§ 1. 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie:

1) zajęć klasowo-lekcyjnych;

2) zajęć sportowych;

3) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;

4) zajęć tanecznych;

5) aktywnej turystyki.


3. Formy zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mogą być realizowane w grupach oddziałowych, grupach międzyoddziałowych i grupach międzyklasowych.


nie wiem co należy rozumieć pod pojęciem "zajęcia klasowo-lekcyjne"?

ale cokolwiek to znaczy, czy dobrze odczytuję, że nie może być to prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej?

musi to być cała klasa na lekcji?


Marek Pleśniar12-07-2011 23:09:58   [#03]

wygląda to dziwnie

i nie ma uzasadnienia!


post został zmieniony: 12-07-2011 23:14:28
Marek Pleśniar13-07-2011 07:59:26   [#04]

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,9937251,Nowe_rozporzadzenie__lekcje_WF_od_teraz_moga_sie_odbywac.html

chyba nikt nic nie wie - powiedzcie, jak to rozumiecie - co to oznacza dla Was i organizacji zajęć u Was???

annamaria13-07-2011 09:11:10   [#05]
to jest istotnie jakiś żart...z jednej strony plaga zwolnień z w-f z drugiej strony w-f w salach. No to ja postuluję , aby w salach w ramach w-f czytano np. poezję podskakując na jednej nodze.
AnJa13-07-2011 09:41:35   [#06]

pewnie trzeba pokazać ten problem w przypadku 1.1.1

system klasowo-lekcyjny to pop prostu tradycyjny- ten dotychczas oznaczał wf w grupach oddziałowych lub międzyodziałowych

i chyba tak zostanie- podejrzewam, że to jakieś przeoczenie- ograniczenie organizacji w grupach tylko do form dotychczas umownie nazywanych "innymi" lub "alternatywnymi"

przeczytałem ze 3 razy to roporządzenie- nijak nie umiem tam dostrzeć choćby śladu sugestii, że wf ma być w salach lekcyjnych

podobnie jak jakiejkolwiek sugestii co do bazy czy oprzyrządowania dydaktycznego

ktos nie zrozumiał pojecia klasa czyżby? i pomylił z salą lekcyjną? którą dla mnie np. sala gimnastyczna jest też, choć SIO chce inaczej

Marku- wg mnie nic to rozporządzenie nowego do pracy np. mojej byłej szkoły nie wniesie- oczywiście po wyjaśnieniu tego, że zajęcia klasowo-lekcyjne oznaczają też w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych 


post został zmieniony: 13-07-2011 09:43:25
hania13-07-2011 10:09:52   [#07]

a ja w podstawówce ( jako uczennica) pisałam klasówkę z WF - z zasad gry w piłkę ręczną! :-))

i w sali lekcyjnej to było:-))

Agasko13-07-2011 10:22:32   [#08]
Ja nie widzę tu nic szczególnego- poza zamieszaniem. Miałam tak przez ostatnie dwa lata- z tym że 1 godzina zajęć do wyboru, bo warunki nie pozwalały, ale teraz tez tak może być. Nowością jest konieczność opiniowania przez rady, a potem danie dzieciom wyboru. A system klasowo-lekcyjny to zapewne wf ogólnorozwojowy, czyli tradycyjnie- gdzie się da, np. na korytarzu:) 
Adaa13-07-2011 10:24:40   [#09]

zajęcia klasowo-lekcyjne z wf? a czemu nie? 

np. podstawowe techniki i taktyka gier zespołowych - przeciez mozna poświęcic temu godzinke lub dwie pokazując uczniom i analizując z nimi fragmenty filmów z meczu

a układ ruchowy, nerwowy, czy mięśniowy - nie warto pokazać tego w formie prezentacji czy dostępnych symulacji komputerowych?

nie przesadzajcie, dla mnie zapis rozporzadzenia mówiący o zajęciach w formie klasowo-lekcyjnej to żadn tam dziwoląg


AnJa13-07-2011 10:28:07   [#10]

Dotychczasowe rozporzadzenie wydane było na podstawie ustawy o kulturze fizycznej - a takowej już nie ma- więc z dniem 31 sierpnia traciło ono moc.

Wyłacznie z formalnego pkt. widzenia wydane więc musi być nowe - ale ze delegacja ustawowa inna to i zakres treściowy inny- dotychczasowe dotyczyło innych form i wymieniało je

poniżej- dotychczasowe, stare rozporzadzenie:

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej zarządza się, co następuje:

§ 1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie:

1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.

§ 2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w § 1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.

§ 3. 1. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, w ramach form wymienionych w § 1, do wyboru przez uczniów.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;
2) uwarunkowania lokalne;
3) miejsce zamieszkania uczniów;
4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
5) możliwości kadrowe.

§ 4. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego organizowanych w formie zajęć określonych w § 1 pkt 4, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

a stosowny zapis Ustawy brzmiał:Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do sprawkultury fizycznej i sportu, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji dwóch godzinobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając na względzie potrzeby zdrowotne uczniów,specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycjesportowe danego środowiska lub szkoły.

dla projektu pp to:

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.

rożnica jest znaczna-i własnie ona spowodowała właczenie w rozporządzenie tych godzin, o których dotychczasowe rozporządzenie nie wspominało- bo nie mogło, a propozycja je uwzglednia- bo musi

co do reszty- podtrzymuję to, co wcześniej napisałem- może jeszcze tylko z uwagą, że byc może to "klasowo-lekcyjne" nie jest najszczęsliwszym terminem - ale nijak nie umiem znaleźc innego. oczywiście jakoś umocowanego w prawie oświatowym


post został zmieniony: 13-07-2011 10:30:20
beera13-07-2011 12:11:11   [#11]

rany boskie, Marek

zajęcia klasowo-lekcyjne z wf

to nie są zajęcia w klasie lekcyjnej.post został zmieniony: 13-07-2011 12:24:54
Adaa13-07-2011 12:22:22   [#12]

eee...pewnie odniósł sie do głównego przesłania gazety :

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN, od nowego roku szkolnego WF będzie mógł się odbywać w klasach - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

 zaufał wiedzy dziennikarzy - czym popełnił grzech ciężki:-)

beera13-07-2011 12:24:14   [#13]


nie wierz nigdy... gazecie...;)

bogna13-07-2011 12:28:37   [#14]

prawie już się wstydzę, że nie wiem jakie to są zajęcia klasowo-lekcyjne;

skąd powinnam zaczerpnąć stosownej wiedzy?


Adaa13-07-2011 12:37:59   [#15]

ja sobie teraz zaczerpnełam :-) :

Klasowo- lekcyjny system nauczania polega na podziale uczniów na klasy realizujące ustalone programy nauczania. Program nauczania przewidziany dla danej klasy dzielony jest na działy, a te zaś na tematy, które opracowuje się na poszczególnych lekcjach. System ten został stworzony przez J. Sturma. (W. Okoń: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1981, s. 295)

Głównym elementem tego systemu pracy dydaktycznej jest lekcja. (Forma ta polega na realizacji określonego zadania dydaktycznego w określonym czasie. Zwykle 40 – 45 minut (Cz. Kupisiewicz: Podstawy Dydaktyki ogólnej. BGW, Warszawa 1986, s. 203)) Jednostka ta określa tu czas pracy nad tematami oraz wpływa na tok kształcenia decydując o rozkładzie w czasie poszczególnych działów programowych i wypływających z nich zadań dydaktycznych.


beera13-07-2011 12:41:11   [#16]

klasa/lekcja

czyli typowa rzecz - w tym systemie uczymy od lat. Przyrody, matematyki, informatyki, języków i w-fu:)

====

po analizie i przemysleniu:

zgadzając się z Tobą, Bogna, że to mozna interpretować JEDNĄ klasę na LEKCJI, i to warto pokazać

nie moge się zgodzić z Markiem, ze to oznacza lekcję w klasie, na litość boską;)


post został zmieniony: 13-07-2011 12:48:50
AnJa13-07-2011 12:46:20   [#17]

gdzie lekcja (rozumiana jako zazwyczaj 45 minut) jest jednostką a uczestniczą czniowie z klasy - całej lub dzielonej na grupy, jeśli z innych przepisów to wynika

którą dzisiaj raczej nazywamy oddziałem- np.klas I

definicji- jak to zazwyczaj w prawie oświatowym- chyba nie ma- ale czasami w przepisach taka nazwa pojawia się

generalnie ad wf

od bodajze 2001 roku sp i g a od 2009 także pg mogły realizować wf w 2 formach głownych:

1. własnie klasowo-lekcyjnym, choć chyba tego pojęcia wprost nie używano (nazywano je zazwyczaj formą tradycyjną)

2. innych formach (zwanych też czasami alternatywnymi)- wymienionych w tym cytowanych wyzej rozporządzeniu

ups- spóźniłem się


post został zmieniony: 13-07-2011 12:46:56
AnJa13-07-2011 12:57:13   [#18]

zważywszy na ten zapis rozporządzenia w sprawie ramówek:

na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących do 26 uczniów

z tego zapisu z rozporządzenia w wf:

Formy zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mogą być realizowane w grupach oddziałowych, grupach międzyoddziałowych i grupach międzyklasowych.

chyba można zrezygnować - bo jest powtórzeniem zawężającym


post został zmieniony: 13-07-2011 12:58:13
Adaa13-07-2011 15:19:25   [#19]

przekleje linka AnJi

Men o projekcie - wf

AnJa13-07-2011 15:45:25   [#20]

nie wkejałem tutaj- no bo w kwestii konsultacyjnej niewiele to wnosi- ot, odnosi się do nieprozumienia

a jego skutek furorę robi w necie- faktycznie więc wakacje mamy:-)

rzewa13-07-2011 23:27:43   [#21]

nie byłoby nieporozumienia gdyby w projekcie zamiast zajęć klasowo-lekcyjnych wpisano zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym

zatem mam taką właśnie propozycję zmiany do projektu rozporządzenia :-)

AnJa14-07-2011 07:57:28   [#22]

fakt- lepiej:-)

i po wyrzuceniu tego zapisu, że tylko formy inne w grupach- chyba do przełknięcia bezproblemowego

bo organizacja (w tym i grupy koedukacyjne) w rozporządzeniu o ramówkach bedzie

andorka14-07-2011 11:30:38   [#23]

Poproszę o wyjaśnienie, bo nie bardzo rozumiem. W mojej szkole dotychczas wf odbywał się w całości w systemie klasowo - lekcyjnym w wymiarze przewidzianym w ramówce 4 godz. tygodniowo. Według mnie wprowadzenie obligatoryjne tzw "fakultetów" ma nastąpić równolegle z wejściem do klasy 4 nowej podstawy czyli w roku 2012/13 (oczywiście wiem że można wcześniej). Jeśli zaplanowałam taką organizację zajęć wf dopiero od 2012/13, a od września 2011 chciałam wprowadzić fakultety tylko w klasach 4 (pilotażowo), to po wejściu tego rozporządzenia mogę tak zrobić czy nie. Bo nie wiem czy te inne formy staną się obligatoryjne czy tylko mogą być ale jeszcze nie muszą. 

Kolejnym problemem jest dla mnie wf w klasach integracyjnych. Teraz wedle rozporządzenia o ramówkach mam podział na wf - ie na grupy w klasie integracyjnej. A co po wejściu rozporządzenia np. na fakultetach? Bo na dwóch godzinach w systemie klasowo - lekcyjnym rozumiem, że mogę go mieć, a na tych pozostałych?

Marek Pleśniar14-07-2011 11:41:59   [#24]

moje sprostowanie

czuję się umieszczony w kontkeście w którym absolutnie nie zgadzam się być


napisano o mnie w sposób jakbym zupełnie nietrafnie skomentował rozporządzenie

dziennikarz zadzwonił do mnie i zapytał czy mi się podoba że lekcje mają być prowadzone w klasach;-)

zgodnie z prawdą odpowiedziałem że owszem, nie podobałoby się itd - zdanie które zacytowane jest prawdziwe ale kontekst tego rozporządzenia pasuje do mojej odpowiedzi jak pięść do nosa


prawdziwie już będę przedstawiony w innych gazetachMarek Pleśniar14-07-2011 11:43:43   [#25]

adaa dobrze zrozumiałą sytuację

Adaa 13-07-2011 12:22:22   [#12]

eee...pewnie odniósł sie do głównego przesłania gazety :

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN, od nowego roku szkolnego WF będzie mógł się odbywać w klasach - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

 zaufał wiedzy dziennikarzy - czym popełnił grzech ciężki:-


AnJa14-07-2011 12:09:46   [#26]

e, tam- żeby zaraz ciężki on był:-)

ad meritum:

na wazny aspekt zwróciłą uwage andorka tzn. co i od kiedy staje się obligatoryjne a co jest i bedzie fakultatywne

może ktoś, najlepiej z dyrków wuefmenów pokusiłby sie o taką analize? bo mniej więcej wiem o co chodzi  (i uwazam, ze może nie być łatwo uporać sie z tym w szkole), ale nie mam czasu by nad tym posiedzieć

krystyna14-07-2011 17:54:22   [#27]

 MEN wyjaśnia:

Lekcje w-f tak jak dotychczas

Dodany: 13 lipca 2011, uaktualniony: 13 lipca 2011

Wyjaśnienie w związku z nieprawdą rozpowszechnianą przez Dziennik Gazetę Prawną.

Czytelników Dziennika Gazety Prawnej informujemy, że wbrew tezie stawianej przez Artura Grabka w Dzienniku Gazecie Prawnej, lekcje w-f nie będą mogły odbywać się w salach lekcyjnych. Autor artykułu nie zrozumiał projektu rozporządzenia i wprowadził w błąd opinię publiczną.

Czytelników Dziennika Gazety Prawnej informujemy, że pojęcie „system klasowo-lekcyjny" oznacza, że uczniowie szkoły podzieleni są na grupy zwane „klasami", które odbywają zajęcia w formie „lekcji" zgodnie z tygodniowym planem nauczania. Pojęcie „zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza więc formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana „klasą" uczestniczy w „lekcji") a nie miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia takie nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

Pozostałe wymienione w projekcie rozporządzenie formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (zajęcia sportowe, rekreacyjno-zdrowotne, taneczne, aktywna turystyka) są, tak zwanymi, alternatywnymi formami wychowania fizycznego i mogą być organizowane np. w grupie międzyklasowej, jako kilkugodzinne zajęcia odbywające się poza szkołą. Ofertę takich zajęć przygotowuje dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów.

Przygotowywana przez MEN zmiana rozporządzenia nie wprowadza zmian w dotychczasowym sposobie realizacji lekcji w-f. Zmiana została wymuszona nowelizacją ustawy o sporcie, która zobowiązała MEN do opisania w rozporządzeniu wszystkich form, w jakich realizowane mogą być zajęcia w-f. Oznaczało to potrzebę dopisania tradycyjnych form, które w prawie oświatowym określane są mianem klasowo-lekcyjnych, do istniejącego katalogu, tak zwanych, alternatywnych form w-f.

http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2300%3Alekcje-w-f-tak-jak-dotychczas&catid=29%3Aministerstwo-pozostae-wydarzenia-edukacyjne&Itemid=53

Marek Pleśniar15-07-2011 00:09:33   [#28]

do asi [#16] 

nigdy i nikomu nie powiedziałem czegoś takiego

ewa15-07-2011 14:24:38   [#29]

nieprecyzyjne zapisy prawa powodują czasami niefortunne (ale mam nadzieję bez złośliwiści) komentarze. No ale, po to jednak konsultacje żeby te nieprezycyjności eliminować, czyl iw stanowisku proponujemy:

1)  w § 1. 1. pkt 1 uzupełnić - zajęć w systemie  klasowo lekcyjnym  - dookreślenie

2) skreślić § 1. 3 - uregulowane w ramówkach więc nie zawężać

i to tyle...

 tak?

czy nie?

:-)

ewa15-07-2011 15:50:06   [#30]
sorki za literówki w komentarzu, na szczęście w treści chyba niet ;-)
Marek Pleśniar15-07-2011 16:08:42   [#31]

http://www.rp.pl/artykul/687925.html


Lekcje wf bez zmian

jol 15-07-2011, ostatnia aktualizacja 15-07-2011 03:40

Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych będą mogli jedną lub dwie godziny wf odbyć poza szkołą. Tak wynika ze skierowanego właśnie do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia w sprawie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Leszek01-08-2011 08:24:45   [#32]


Z dzisiejszego serwisu samorządowego PAP

pozdrawiam:


Dyrektorzy szkół nadal będą konsultować z gminą formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Z obowiązku tego chciało zwolnić ich MEN, ale samorządowcy zablokowali zmiany.

Przygotowany przez MEN projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego rozszerzał uprawnienia dyrektora szkoły w tym zakresie. Resort zaproponował, by dyrektorzy nie musieli uzgadniać z organem prowadzącym alternatywnych form zajęć ruchowych dla uczniów np. tanecznych lub aktywnej turystyki.

Na taką zmianę nie zgodziła się strona samorządowa. Obszerne zastrzeżenia napłynęły z Krakowa. „Jeżeli zapisy rozporządzenia mają być rzetelnie realizowane na poziomie szkół, a tak bezsprzecznie być powinno, bez środków finansowych jest to niemożliwe" - czytamy w uwagach.

Krytykowany był też m.in. termin wprowadzenia zmian: „Nie da się planować roku szkolnego 2011/12 dnia 1 września 2011 r., ponieważ jest to data jego rozpoczęcia i organizacja pracy każdej szkoły musi być na ten dzień ustalona".

MEN podkreśla, że alternatywne formy wychowania fizycznego to nic nowego. Obecnie w szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązują cztery, a w szkołach ponadgimnazjalnych trzy godziny w-f tygodniowo. Z tego dwie - we wszystkich typach szkół - „mogą, ale nie muszą" być realizowane w formie alternatywnej.

- Zapisy obecnie proponowanego rozporządzenia dążą do utrzymania tego stanu - nie zmieniają sposobu realizacji wychowania fizycznego, nie zwiększają wymiaru godzin i nie pociągają za sobą skutków finansowych - wyjaśniała wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

Według MEN ograniczenia roli samorządów w sprawie konsultacji alternatywnych form w-f spowodowane było względami organizacyjnymi.

- W małej gminie, gdzie są trzy lub cztery szkoły, organ prowadzący jest w stanie udzielać opinii w sprawie lekcji w-f. Natomiast w dużych miastach, kiedy tych placówek oświatowych jest dużo, proces uzgadniania jest trudniejszy. Dlatego zaproponowaliśmy rezygnację z tego obowiązku - wskazywała wiceminister Szumilas.

Na wniosek strony samorządowej Komisji Wspólnej resort wycofał się jednak z tej propozycji.

Marek Pleśniar02-08-2011 09:12:30   [#33]

nieoficjalnie:

punkt drugi naszego stanowiska http://oskko.edu.pl/oskko/obowiazkowe_zajecia_wf/stanowisko-oskko.htm   zostanie uwzględniony

punkt pierwszy napotkał tak wiele uwag resortu właściwego ds sportu, że zmiany "skonsumuje" głównie to ministerstwo


big Tom04-08-2011 11:38:28   [#34]

"Dotychczasowe rozporzadzenie wydane było na podstawie ustawy o kulturze fizycznej - a takowej już nie ma- więc z dniem 31 sierpnia traciło ono moc."

Pierwsze słyszę że nie działa ustawa o kulturze fizycznej, na stronach sejmowych widnieje jako "obowiązująca"

Jacek04-08-2011 13:32:35   [#35]

ustawa o kulturze fizycznej obowiązuje lecz ustawa o sporcie uchyliła większość zapisów ustawy o kulturze fizycznej dlatego też przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o kulturze fizycznej, gdzie była delegacja dla ministra o ustaleniu dopuszczalnych form realizacji wf zachowują moc nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Dlatego będzie zmiana rozporządzenia o dopuszczalnych formach realizacji wf na podstawie delegacji wynikającej z art. 13a ust. 3 ustawy o systemie oświaty a projekt ten jest właśnie konsultowany

AnJa04-08-2011 13:38:49   [#36]

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie:

Art. 93.

Tracą moc: 1) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.32)), z wyjątkiem art. 43;Art. 94.

Ustawa wchodziw życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Art.91

art.61 mówił o liczbie godzin wf, formach alternatywnych i dawał delegację MENowi do wydania rozporządzenia

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na pod stawie art. 61 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 58,w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011r.
Marek Pleśniar09-08-2011 14:50:02   [#37]

Na zgłoszone przez OSKKO propozycje zmian w treści rozporządzenia, otrzymaliśmy odpowiedź MEN, którą poniżej Wam przedstawiam:

Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na pismo w sprawie konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uprzejmie informuję, że uwagi zgłoszone przez Pana Prezesa zostały uwzględnione.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

W obowiązującym stanie prawnym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania został upoważniony do uregulowania form realizacji wszystkich obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego, w wymiarze określonym w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a nie jak dotychczas - form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne i zajęcia do wyboru przez uczniów. W projekcie określono warunki i sposób realizowania zajęć wychowania fizycznego.

W § 1 w ust. 1 projektu zostały wymienione formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, spośród których wyróżnia się zajęcia klasowo-lekcyjne ( § 1 ust. 1 pkt 1) oraz zajęcia do wyboru przez uczniów, realizowane jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo - zdrowotne, zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki ( § 1 ust. 2 pkt 2).

Pojęcie „zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza, że uczniowie szkoły podzieleni są na grupy zwane „klasami", które odbywają w formie „lekcji" zgodnie z tygodniowym planem nauczania. Podkreślić należy, że pojęcie „zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana „klasą" uczestniczy w „lekcji"), nie zaś miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia wychowania fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

Zajęcia do wyboru przez uczniów są tzw. alternatywnymi formami wychowania fizycznego i mogą być organizowane np. w grupie międzyklasowej jako kilkugodzinne zajęcia odbywające się poza szkołą. Należy zauważyć, że projektowane rozporządzenie, w porównaniu z dotychczasowymi regulacjami, nie wprowadza zmian w dotychczasowym sposobie realizacji lekcji wychowania -fizycznego.

W projekcie zrezygnowano z przepisu określającego, że zajęcia wychowania fizycznego mogą być organizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, ponieważ regulacja o powyższej treści jest określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku

W/Z MINISTRA

SEKRETARZ STANU

Krystyna Szumilas


Zapraszam na stronę konsultacji: http://oskko.edu.pl/oskko/obowiazkowe_zajecia_wf/index.htm

Leszek11-08-2011 17:25:17   [#38]

zmieniono nieco treść i MEN podpisała

tu

http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/NZ/DKOW/rozp._wf_do_podpisu_5.08.pdf

a tu uzasadnienie

http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/NZ/DKOW/uzasadnienie_wf_do_podpisu_5.08.pdf

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]