Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusz organizacyjny i godziny karciane
strony: [ 1 ]
MorskaKrystyna09-04-2011 23:14:58   [#01]

Czy w arkuszu organizacyjnym należy umieszczać godziny karciane? Jeżeli tak to na jakiej pp? Ja jakoś nie mogę znaleźć uzasadnienia, bo w par.10 rozp. o ramowych statutach   jest napisane co w arkuszu należy umieścić "w szczególności" i tam karcianych nie ma.

Czy jest jakiś ministerialny wzór arkusza?

hako209-04-2011 23:29:19   [#02]

Wzoru arkusza nie ma. Każdy opracowuje sam, ważne tylko, aby zawierał on odpowiednie dane. 

Ale, czy tymi danymi powinny być godziny karciane??? Fajnie, że zaczęłaś taki wątek, bo ja też mam problem. w ubiegłym roku umieszczałam, ale jakoś w moim arkuszu coś mi nie pasowało. Poczekamy, co inni powiedzą.

dyrlo10-04-2011 08:17:51   [#03]
U nas nie w arkuszu tylko opracowany przez OP (no powiedzmy, że opracowany przez OP - ściągnęli kiedyś ode mnie) załącznik do arkusza.
zemi10-04-2011 11:29:11   [#04]

u nas karciane - załącznik do arkusza

w arkuszu to, za co OP płaci


MorskaKrystyna10-04-2011 13:04:14   [#05]

W przypadku zespołu szkół ( jak u mnie) wyliczanie godzin karcianych do arkusza podstawówki i gimnazjum to nikomu niepotrzebna absurdalna praca. 

Np.: nauczyciel pełnoetatowiec ma 1,8 godziny karcianej w gimnazjum i 0,2 godziny karcianej w podstawówce. I to jest tylko na papierze, bo w rzeczywistości jest inaczej.

graraz10-04-2011 16:40:57   [#06]
W moim zespole jest jeden arkusz organizacyjny, wspólny dla sp i gimnazjum.... i godziny karciane w zespole...
rzewa10-04-2011 19:13:34   [#07]

godziny karciane nie mają nic wspólnego z arkuszem organizacyjntm - rozporządzenie wyraźnie mówi, że w arkuszu trzeba umieścić te godziny (i wszystko inne), od których zależy wielkość środków finansowych jakie trzeba zaplanować

natomiast "godziny karciane" na pewno podlegają zaopiniowaniu w sierpniu/wrześniu przez rp i OP ma prawo do informacji ile ich w szkole jest i na co maja byc przeznaczone oraz jak zostały zrealizowane - sensowny termin tych informacji to wrzesień i czerwiec

Bodzio10-04-2011 21:49:15   [#08]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół mówi, że:

§ 12. 1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.

 Ponieważ szkolny plan nauczania opracowany jest na podstawie ramowego planu nauczania ( ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r.), który zawiera "godziny karciane" więć i plan szkolny , a więc arkusz organizacji powinien je zawierać.

ŻADNE ROZPORZĄDZENIE NIE MÓWI ,ŻE W ARKUSZU ORGANIZACJI ZAMIESZZCA SIĘ TYLKO GODZINY OD KTÓRYCH ZALEŻY WIELKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

 

Bodzio10-04-2011 21:50:02   [#09]
SORRY ZA LITERÓWKI
stoner10-04-2011 22:20:11   [#10]
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
Bodzio10-04-2011 23:38:09   [#11]
W szczególności oznacza ,że wymienione zadania sa obowiazkowe lecz nie JEDYNE.
MorskaKrystyna11-04-2011 22:08:39   [#12]

Dziękuję za wypowiedzi w tym wątku.

Graraz zazdroszczę jednego arkusza! Ja zawsze muszę robić trzy: dla podstawówki, dla gimnazjum i dla zespołu.

Rzewuś - podpowiedz jeszcze jak przekonać moje OP, aby nie kazało nam wpisywać karcianych do arkusza.

Bodzio - "w szczególności" też  rozumiem jako obowiązkowe, ale to też oznacza, że pozostałe mogą ale nie muszą być ujęte i w przypadku karcianych moim zdaniem jest bez sensu je umieszczać.


annamaria12-04-2011 11:46:57   [#13]
uważam,że umieszczanie w arkuszu"karcianych" jest wyskakiwaniem przed szereg, przecież one nie wynikają z ramowych planów nauczania
Rycho12-04-2011 13:25:20   [#14]
problem w tym, że wynikają:

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a  rozporządzenia

  
X d)


d) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

to fragment ramówki dla SP.

zawsze mnie dziwiło, jak godziny ściśle określone dla nauczyciela indywidualnie  można przekształcić na godziny dla oddziału. :-(
gosiaes215-04-2011 11:22:37   [#15]


proszę rzućcie okiem, czy poprawnie rozłożyłam godziny w planie nauczania w klasie IV na rok szkolny 2011/2012SZKOLNY PLAN NAUCZANIA


SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2011/2012 KLASA IV

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

KOLEJNE LATA W CYKLU TRZYLETNIM

Liczba godzin
w cyklu

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin tygodniowo

Język polski

6

5

5

16

Historia i społeczeństwo

1

2

1+1

4+1

Język angielski

2

3

3

8

Język rosyjski (dodatkowy)

+2

+2

+3

+7

Matematyka

4

4

4

12

Plastyka

1

½

½

2

Muzyka

1

½

½

2

Przyroda

3

3

3

9

Technika

1

1


2

Informatyka


1

1

2

W-f

4

4

4

12

Religia

2

2

2

6

Godzina z wychowawcą

1

1

1

3

Wychowanie do życia w rodzinie


+1

ŁĄCZNIE

28

29½

29½

87w poprzednich latach były 2 dyrektorskie na zajęcia wyrównawcze, a teraz przesunęłąm te dwie godziny na język obcy i historię. Zajęcia wyrównawcze mogą być z "karcianych".

Czy dobrze myślę????


szi15-04-2011 11:36:05   [#16]

gosiaes2, przekroczyłaś tygodniowy limit godzin, w klasach 4-6 jet to 28 godzin. Zobacz do rozporządz. o ramowych planach naucz.:

paragraf  "2.7.Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, oraz zajęć religii/etyki nie może przekroczyć łącznie:
1) w klasach I-III szkoły podstawowej - 23 godzin,
1a) w klasach I-III szkoły podstawowej, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1a - 24 godzin,
2) w klasach IV-VI szkoły podstawowej - 28 godzin,"

Może zabierz po godzinie jęz. ros w kl. 5 i 6 i będzie dobrze (28,5), a to 0,5 to WDŻwR. Tak myślę. 


gosiaes215-04-2011 11:48:45   [#17]

dlatego pytam, bo coś mi nie gra...

czy ktoś może wrzucić swój plan???

Bas15-04-2011 14:23:19   [#18]

Nie wliczaj tu wdż, to nie są obowiązkowe zajęcia. Ja mam tak, bez języka dodatkowego

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE L. GODZIN TYG. W CIĄGU 3 LAT KLASA IV KLASA V KLASA VI
A, B, C A, B, C A, B, C
11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 09/10 10/11 11/12
Język polski 16 6 5 5 6 5 5 6 5 5+1*
Historia i społeczeństwo 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Język angielski 8 2 3 3 2 3 3 2 3 3
Matematyka 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4+1*
Przyroda 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3+1*
Plastyka 2 1 1 - 1 1 - 1 1 -
Muzyka 2 1 1 - 1 1 - 1 1 -
Technika 2 1 1 - 1 1 - 1 1 -
Informatyka 2 0 1 1 1* 1 1 - 1 1
Wychowanie fizyczne 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Religia/etyka 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godziny z wychowawcą 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RAZEM 78 27 27 25 27 27 25 26 27 28
Godz. do dysp. dyrektora 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PRZYDZIAŁ GODZIN DO DYSPOZYCJI DYREKTORA  na rok 2011/12
Rodzaj zajęć Ilość godzin Klasa
IVA IVB IVC VA VB VC VIA VIB VIC
Język polski 3             1 1 1
Matematyka 3             1 1 1
Przyroda 3             1 1 1
Koła zainteresowań 7 7
Zaj. sportowe 4 1 1 2
Zajęcia dyd.-wyrównawcze 2   2  
Wych. do życia w rodz. 3       3 godz. II okres 3 godz. I okres
Zaj. terapeutyczne 2 2
RAZEM 27 27
* z godzin do dyspozycji dyrektora

PawełR15-04-2011 18:24:19   [#19]
Gosiu... chyba gdzieś jest za dużo godzin dyrektorskich, a gdzieś za mało... musza byc po 3 ...
gosiaes215-04-2011 21:26:31   [#20]

no to ....pięknie...:-(

ten język dodatkowy mnie dręczy, bo teraz to już nie wiem, z jakich on godzin powstał. Widzę, że nikt nie ma drugiego języka obcego w ramowych planach...

gosiaes215-04-2011 22:12:20   [#21]

Bas

liczę i liczę...

liczba godzin w ciągu 3 lat + gddd = 78+9gddd =87.

Liczę Twoją IV klasę: 27+27+25 = 79+9gddd= 88.

???????????????????????????????Bas15-04-2011 22:35:58   [#22]
Bo , moja dociekliwa Gosiu, odjęłam w IV klasie 1 godz.informatyki w tym roku (odjęłam w moim modełku) i NIE ODJĘŁAM w podliczeniu! Akurat grzebałam w ramówce, kiedy poprosiłaś o wrzutkę planu. No i masz, co nagle, to po diable. Teraz jest OK?
kinia282015-04-2011 22:39:22   [#23]

Czy można za zgodą OP zwiększyć liczbę obowiązkowych godzin w klasach IV-VI o 3 godz tygodniowo? Dostałam godziny na dodatkowy język. Wtedy klasa IV miałaby 29 godzin:

6 h - j.polski; 1h - hist.; 2 h - j. ang., 4+1 ddd- matemat.; 3 h -przyroda; 1h-muzyka, 1h-plastyka, 1h-technika, 4h-w-f, 1h-z wychowawcą; 2h-religia, 2h- j.niemiecki dodatkowy= 29 h 

klasa V- 5+1ddd- j.polski; 1h-hist.; 3h-j.ang.; 4h-matem., 3h-przyroda, 0,5h- plastyka, 0,5h - muzyka; 1h-technika, 4h-wf; 1h-z wychowawcą, 2h-religia, 2h-j.niemiecki dodatkowy = 28 h + 1/2 wdż. Tu byłoby OK, ale w VI znów przekroczenie:

j.p- 5h, hist.-2h, ang.- 3h, mat.- 4h, przyr.-3h, muzyka-0,5h, plast.-0,h, techn.-0h, inform.- 2h, w-f-4h, godz. z wych.- 1h, religia-2h, j.niem dod-2h=29h +1/2wdż, którego nie wliczam


post został zmieniony: 15-04-2011 22:50:15
Bas15-04-2011 22:47:26   [#24]
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45410&ux=2792&pst=3#pst3
kinia282015-04-2011 22:52:55   [#25]
Bas, w tym wątku nie otrzymałam odpowiedzi. Dlatego kontynuję moje pytania.
Bas15-04-2011 22:55:04   [#26]
Ależ jest ta odpowiedź! "Czy zgodnie z rozp., że organ prowadzący może zwiększyć liczbę godzin, ale nie > niz o 3 godziny tygodniowo,mogę tak zaplanować? " Przeczytaj rozporządzenie!
kinia282015-04-2011 22:58:22   [#27]
Chyba czytam, ale bez zrozumienia.
Bas15-04-2011 23:00:17   [#28]
Cytat jest żywcem wzięty z rozporządzenia. OP może zwiększyć nie więcej niż o 3 godz. Idę czytać, ale to literatura pięęęękna1 Dobranoc.
gosiaes215-04-2011 23:02:34   [#29]

Droga BAS :-)))

tak też czułam, że to jakieś "przeoczenie" i przepraszam za moją dociekliwość!!! Dzięki niej już chyba wiem, gdzie mam u siebie błędy;-)

Bas15-04-2011 23:03:19   [#30]

par. 2 ust. 3 rozp. o ramowych planach

3.

To już naprawdę koniec.

(9) Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nie więcej jednak niż o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - o 6 do 12 godzin.
Bas15-04-2011 23:04:31   [#31]
Gosiu, to ja dziękuję za korektę :-) Mam to w excelu, sam by poprawił przed ostatecznym zamknięciem. Powodzenia!
kinia282015-04-2011 23:10:40   [#32]

Bas, wielkie dzięki. Miłych snów.

graraz26-04-2011 20:50:07   [#33]
Czy zatem, gdy OP wyrazi zgodę, klasa np. VI może mieć 30 godzin zajęć tygodniowo? Obowiązkowych?
rzewa26-04-2011 23:06:31   [#34]
nie - może tylko 28
graraz27-04-2011 09:10:11   [#35]
Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy zajęcia z religii są liczone jako zajęcia obowiązkowe?
rzewa27-04-2011 23:31:03   [#36]
nie, ale zgodnie z zapisem rozporządzenia wchodzą do limitu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]