Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jak zapłacić nauczycielowi gdy jest wezwany do sądu?
strony: [ 1 ]
kd3508-03-2011 13:05:54   [#01]
Jak policzyć wynagrodzenie nauczyciela w dniu, w którym został wezwany do sądu ( w sprawie związanej ze szkołą)? 
stoner08-03-2011 13:19:14   [#02]

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 289)

§ 12.
1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca. 

DYREK08-03-2011 15:01:43   [#03]

Pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia

ale może wystąpić do sądu o zwrot utraconych zarobków związanych ze stawiennictwem w sądzie.

Wniosek o zwrot utraconego wynagrodzenia należy złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu najpóźniej w ciągu 3 dni po rozprawie.

bogna08-03-2011 19:43:10   [#04]

jeśli dla potrzeb szkoły był w sądzie

to dyrektor powinien go delegować

rzewa08-03-2011 19:52:36   [#05]

ale wtedy nie ma problemu - płaci mu się tak jakby był w pracy...

:-)

Ania Sz08-03-2011 19:52:39   [#06]

Trzeba się jeszcze jednym rozporządzeniem posiłkować:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.)

§ 6. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

§ 16. 1.
2. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 5-7, 10 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.


annamaria16-10-2013 13:50:04   [#07]

A JESLI BYŁ NA CZĘŚCI SWOICH GODZIN NP. 2,  A NA TRZECH BYŁ W TYM SĄDZIE, GDZIE JEST STRONĄ?

elrym16-10-2013 20:09:34   [#08]

robisz zmianę w planie tego dnia i umożliwiasz mu udział w rozprawie

 

basias12-01-2017 09:33:07   [#09]

Nauczycielka ma wezwanie na badanie sądowo-psychologiczne w związku ze sprawą w Sądzie Rodzinnym o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Nie będzie jej cały dzień w szkole.

Jak powinna wyglądać sprawa wynagrodzenia?

rzewa12-01-2017 11:22:06   [#10]

potrącasz z wynagrodzenia za tyle godzin ile w tym dniu nie zrealizuje i wystawiasz jej zaświadczenie o wysokości utraconych zarobków wpisując właśnie tę sumę

a suma ta to liczba niezrealizowanych godzin lekcyjnych pomnożona przez jej stawkę osobistego zaszeregowania

UWAGA!: jeśli ta n-lka ma jakieś godziny ponadwymiarowe, to do obliczenia liczby zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w tym tygodniu(miesiącu), godziny za które zostanie potrącone wynagrodzenie traktuje się jak godziny faktycznie odbyte

basias12-01-2017 13:16:23   [#11]

dziękujuę

olaszyma06-03-2018 11:30:39   [#12]

A co w przypadku jeżeli na zawiadomieniu z sądu jest adnotacja "stawiennictwo nieobowiązkowe". Zwalniac pracownika czy nie? 

rzewa07-03-2018 09:53:36   [#13]

Twoja decyzja i pracownika - poinformuj pracownika, że nie otrzyma wynagrodzenia za czas zwolnienia a sąd mu tego nie zwróci

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]