Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przeniesienie do innej szkoły a przepisanie oceny na półrocze
strony: [ 1 ]
gocha6510-01-2011 18:19:32   [#01]
Kochani, mam pytanie. Przeszedł do nas uczeń do klasy szóstej  z innej szkoły, w której już zakończyła się technika. W mojej szkole nie ma więc tego przedmiotu. Co z oceną na półrocze - mamy mu przepisać z arkusza ocen z tatmet szkoły, czy nic nie wpisywać w rubrykę, a dopiero na świadectwie wpisać mu jako ocenę końcową? 
Power410-01-2011 19:26:49   [#02]

RPN określa minimum, a nie max. godzin przedmiotu w cyklu.

Nie ma przeszkód by na tę technikę chodził u Was skoro macie cykl trzyletni tego przedmiotu i inny program-kończy Waszą szkołę a nie inną zgodnie z Waszym planem nauczania, zatem powinien być z techniki u was klasyfikowany i oceniony. Jest zwolniony z udziału w technice na jakiej zasadzie ? Znasz taką pp? Przypadki udzielania zwolnienia ucznia z zajęć są szczegółowo określone w przepisach.

ale z drugiej strony...


EwaBe10-01-2011 19:27:27   [#03]
Nie można mu przepisać, bo ocenę z tego przedmiotu już ma w arkuszu ocen. Wpiszesz w arkusz przy ocenach końcowych.
Power410-01-2011 19:28:44   [#04]
Ewa ale na jakiej podstawie go zwalniasz z tego przedmiotu skoro masz w szóstej klasie technikę?
EwaBe10-01-2011 19:35:35   [#05]

Na technice się nie znam. I nie wiem, ile czasu należy jej uczyć. Natomiast jeśli uczeń został już ostatecznie sklasyfikowany z jakiegoś przedmiotu, to na jakiej podstawie trzeba go klasyfikować kolejny raz?.

Na lekcje może sobie chodzić albo z inna klasą, żeby  np. szlifować język obcy. I będzie pod opieką.

Power410-01-2011 19:47:00   [#06]

Zastanawiam się co to znaczy został ostatecznie sklasyfikowany. Ostatecznie to jest sklasyfikowany na koniec szóstej klasy właściwie czy też koniec G.

Mam wątpliwość. Może masz i rację?

gocha6510-01-2011 20:28:15   [#07]

Zarówno w tamtej jak i w naszej szkole technika w RPN jest po dwa lata, tylko, że w tamtej w klasach IV i V a w naszej w V i VI.

 I na tej podstawie zwolniliśmy go z tego przedmiotu. I co z tym wpisem w dzienniku w klasyfikacji śródrocznej?

Power410-01-2011 20:37:07   [#08]

Nie upieram się ale :

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych (w tej przecież a nie innej)szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

mój szkolny plan np. uwzględnia technikę w klasie VI i mam np.inny program

brak podstaw do wpisania w rubryce techniki wyrazu zwolniony, bo:

Par.8.
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona"

brak podstaw do wpisania w rubryki wyrazu niekasyfikowany , bo

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

..

na kreskę w rubryce ocena z techniki też podstawy nie znam

ani w śródrocznej w dzienniku ani w rocznej w dzienniku i arkuszu(to nie jest religia) :-)

no a co to jest klasyfikacja śródroczna i na czym polega?:

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem par.15 ust.8 oraz par.21 ust.10.

Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych:

„§ 19 ust. 3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.


 hmm uzupełniane a nie "obcinane" w stosunku do mojego szkolnego planu??

 Czy gdzieś popełniam błąd w rozumowaniu? a że 2 lata techniki z RPN już odbył- to rozumiem, razem z gdd ktoś może mieć również 3 szkolnym planie, może też mieć dwie w innych rocznikach.

Może to nie jest aż tak istotne ale ...

Jeśli ten uczeń kończy tę klasę w mojej szkole to ja mam określoną liczbę obowiązkowych przedmiotów przewidzianą w tej klasie  w szkolnym planie nauczania i on musi mieś określoną liczbę stopni w klasyfikacji śródrocznej za wyjątkiem rubryk z wpisem zwolniony, nieklasyfikowany lub kreska tylko w jedynym możliwym przedmiocie.post został zmieniony: 10-01-2011 20:50:45
EwaBe10-01-2011 20:56:28   [#09]

Nie rozumiem problemu. "Ostatecznie" sklasyfikowany, to znaczy, że uczył się tego przedmiotu, przedmiot się skończył, uczeń otrzymał z niego ocenę. I już nie musi na niego uczęszczać, by być ponownie z niego klasyfikowanym po przejściu do innej szkoły (różnic programowych nie było).

Zapis w dzienniku jest sprawą drugorzędną. Ocena śródroczna jest oceną informacyjną i niczym nie skutkuje. Dlatego każdy zrozumiały zapis jaki wymyślisz, będzie rozsądnym rozwiązaniem. Np. klasyfikowany w kl. V w SP nr 1 w Pobierowie.

rzewa10-01-2011 21:02:31   [#10]

do #01

przyszedł teraz do szkoły i normalnie chodzi na wszystkie lekcje łącznie z techniką, bo jest to teraz dla niego lekcja obowiązkowa

na koniec roku zostanie z techniki sklasyfikowany i otrzymana wówczas ocena znajdzie się na świadectwie ukończenia szkoły - nigdzie nie jest napisane, że nie może mieć 3 czy 2,5 godz. techniki w cyklu

na półrocze wystawi mu n-l taką ocenę jaką będzie uważał po tych kilku lekcjach (może mu również wpisać nieklasyfikowany, jeśli będzie tak uważał) -> nie będzie to miało żadnego wpływu na dalszy jego przebieg kształcenia, bo przecież ocen śródrocznych nie wpisuje się do arkusza ocen

rzewa10-01-2011 21:05:17   [#11]

Ewa, musi chodzić na te lekcje i musi być na nich oceniany, a na koniec roku podlegać klasyfikacji, bo w obecnej szkole technika jest w jego planie nauczania - w przepisach nie ma takiego pojęcia jak ostateczna klasyfikacja

..........
można wpisać mu w klasyfikacji śródrocznej nieklasyfikowany, gdyż nie był na więcej jak połowie zajęć z techniki jakie odbyły się u gochy od początku roku

Power410-01-2011 21:06:39   [#12]

ale będzie się również wpisywało w klasyfikacji rocznej w dzienniku, rocznej oraz końcowej w arkuszu i chodzić ma obowiązek:-)

a z tym brakiem klasyfikacji:

 jeśli do szkoły dziecko chodzi, nie jego wina,  miał już przedmiot 2 lata, a przedmiot/prace bez problemu uzupełnić da radę to mało eleganckie tylko, jednak pp jest:-)post został zmieniony: 10-01-2011 21:15:15
AnJa10-01-2011 21:13:41   [#13]

uważam jak power i rzewa

może to i durne, ale nie ma pp dla inaczej

 

ankate11-01-2011 18:16:42   [#14]
na studiach pewno mógłby sobie odpuścić i by mu przepisali ocenki, ale to nie uniwersytet tylko podstawówka:-)
Power412-01-2011 18:53:36   [#15]
celna uwaga ankate:-)))
kohanka30-05-2012 13:19:49   [#16]

mam podobny problem. Poradźcie co zrobić. Uczeń przeniósł się z innego liceum, gdzie chodził i skończył WOK u mnie chodził na te zajęcia na zasadzie wolnego słuchacza i opieki  ale zwrócił się pisemnie o przepisanie oceny z tego przedmiotu z tamtego liceum. Skoro ma czwórkę to nie widzę problemu n-l też nie ale  co wpisać w dzienniku? skoro przy jego nazwisku nie ma ocen? nieklasyfikowany ? czy przepisać ocenę i zrobić adnotację że klasyfikowany w kl. I

kohanka30-05-2012 13:29:46   [#17]

podnoszę

AnJa30-05-2012 13:53:15   [#18]

nic - w bieżacym roku tego przedmiotu nie miał, w klasyfikacji końcowej po III klasie będzie miał z wok 4

kohanka30-05-2012 14:00:07   [#19]

pięknie dziękuję.

kohanka30-05-2012 14:06:27   [#20]

aha i już uprzedzam pytanie wychowawcy jak ma liczyć ilość klasyfikowanych uczniów? w tym jednym przypadku? traktować go jako nieklasyfikowanego z tego przedmiotu czy w ogóle go nie liczyć przy tym przedmiocie? np 28 ucz w klasie.

AnJa30-05-2012 18:59:03   [#21]

klasyfikowany

niech liczy jak np. przy religii i uczniach, którzy nie chodza na nią

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]