Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Promocja w trakcie roku szkolnego.
strony: [ 1 ]
andorka01-12-2010 12:47:52   [#01]

Może ktoś miał taki przypadek, albo wie jak należy promować ucznia klasy 2 do klasy 3 w trakcie roku szkolnego?

Dziecko jest wybitnie zdolne, w klasie 2 się nudzi. Rodzice złożyli wniosek, wychowawca napisał opinię, dziecko napisało test kompetencji na koniec klasy 2 bezbłędnie, ponadto chociaż rozporządzenie tego już nie wymaga PPP wydała opinię pozytywną, Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę. Wszystko zgodnie z par.20 ust.2 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania......z 20.08.2010. Tylko co z dokumentacją? Czy uczniowi wpisujemy do arkusza że jest promowany do klasy 3 z dniem 29.11.2010 (uchwała Rady Pedagogicznej)? Czy teraz dostaje świadectwo? No bo co np. z religią i angielskim? Z religii jest ocena cyfrowa, czy powinien zaliczyć materiał pozostały do końca roku? Mam wiele wątpliwości i proszę o pomoc.

antimatter01-12-2010 14:12:59   [#02]
Uczeń może zostać promowany w trakcie roku szkolnego tylko w przypadku realizacji indywidualnego toku nauczania, na który wcześniej musiał wydać zgodę dyrektor szkoły. Jeżeli rada pedagogiczna podjęła uchwałę dotyczącą promocji 29.11.2010, to w tym dniu uczeń musiał być sklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, z nieobowiązkowych dyrektor może zwolnić. Jeżeli religię realizował to także musiał być sklasyfikowany, żeby otrzymać promocję. Data na świadectwie oczywiście musi się tutaj pokryć z datą uchwały rady pedagogicznej.
edithael01-12-2010 16:03:10   [#03]

 § 20 zmienionego rozporządzenia o ocenianiu

2.

Nie ma nic o konieczności realizowania indywidualnego toku nauczania.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
andorka05-12-2010 16:38:14   [#04]
Ale uczeń klas 1-3 nie zdaje egzaminów klasyfikacyjnych, a rozporządzenie nie wspomina że ta promocja może nastąpić po realizacji indywidualnego toku nauki. Tak więc nic nowego nie wiem.....
rzewa05-12-2010 19:24:43   [#05]

a co chciałabyś wiedzieć?

po prostu Twoja RP, na wniosek n-la uczącego po uzyskaniu zgody rodziców, niech promuje ucznia np. teraz do klasy 3 i po sprawie - oczywiście na podstawie §20 ust 2 rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

jedyne warunki jakie trzeba spełnić to, to co podkreśliłam

w przypadku uczniów starszych (poczynając od klasy 4 sp) promocja w ciągu roku szkolnego jest możliwa jedynie wtedy, gdy uczeń ma indywidualny tok nauki

andorka07-12-2010 13:38:09   [#06]
Ja wszystko wiem, znam rozporządzenie tylko nie wiem czy mam mu dać teraz świadectwo?
rzewa07-12-2010 18:24:01   [#07]
oczywiście, że tak -> jak promocja to i świadectwo :-)
beera07-12-2010 19:55:17   [#08]
to kolejny dowód, jak bardzo sa nam potrzebne sformalizowane świadectwa promocyjne;)
Jacek07-12-2010 20:03:10   [#09]
ale tylko w przypadkach szczególnych :-)
Martuta04-01-2011 08:41:01   [#10]
A jeśli rodzic dziecka z oddziału przedszkolnego wnioskuje w trakcie roku o promowanie dziecka do klasy I i zgadza się z tym wychowawca klasy, to jakie przepisy to  regulują. Dziecko chodziło do przedszkola i mogło pójść od początku roku do klasy I, ale nie poszło. Jeśli ktoś może, to proszę o podpowiedź, czy i jak go promować? 
gocha6504-01-2011 09:58:09   [#11]
A ja mam pytanie odnośnie sytuacji odwrotnej. Dziecko powróciło z zagranicy, przyjęte do klasy zgodnie z wiekiem, niestety bez jakiegokolwiek egzaminu sprawdzającego jego wiedzę. Po pół roku chodzenia do klasy wszyscy (nauczyciele, rodzice)widzą, że jego dalsza edukacja w tej klasie jest bez sensu. Ostatnio mi rodzic zasugerował, że może możnaby przenieść dziecko od nowego semestru do klasy niżej. Czy będzie to zgodne z prawem? Jaka pp na taki krok?
hanabi04-01-2011 10:13:07   [#12]

a pamiętaliście o zapisach

UoSO Art. 94a ust. 4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu

lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.

4b. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

4c. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 4b, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.”.

Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych:

„§ 19 ust. 3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.


Power404-01-2011 17:04:19   [#13]

"A jeśli rodzic dziecka z oddziału przedszkolnego wnioskuje w trakcie roku o promowanie dziecka do klasy I i zgadza się z tym wychowawca klasy, to jakie przepisy to regulują. Dziecko chodziło do przedszkola i mogło pójść od początku roku do klasy I, ale nie poszło. Jeśli ktoś może, to proszę o podpowiedź, czy i jak go promować? "

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

dziecko z oddziału przedszkolnego nie podlega takim zapisom

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44365&pst=10#pst10

"A ja mam pytanie odnośnie sytuacji odwrotnej. Dziecko powróciło z zagranicy, przyjęte do klasy zgodnie z wiekiem, niestety bez jakiegokolwiek egzaminu sprawdzającego jego wiedzę. Po pół roku chodzenia do klasy wszyscy (nauczyciele, rodzice)widzą, że jego dalsza edukacja w tej klasie jest bez sensu. Ostatnio mi rodzic zasugerował, że może możnaby przenieść dziecko od nowego semestru do klasy niżej. Czy będzie to zgodne z prawem? Jaka pp na taki krok?"

 na jakiej pp?? nie znam takiej:-)

a wiek dziecka nie bardzo chyba ma znaczenie -tylko suma lat nauki:-)

uzupełnienie różnic w sposób dowolny np. z art. 42, uczęszczanie na wybrane przedmioty z klasą niższą dodatkowo, praca,konsultacje indywidualne itd-możliwości jest wiele:-)

więc jak wyżej

§ 19 ust. 3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

..................

Mnie tylko przy różnicach intryguje sposób dokumentowania postępów/ocen stanowiących podstawę klasyfikacji ...

i nie dotyczy to wcale tylko uczniów powracających z zagranicy:-)

Przeoczyłam coś w przepisach?
gocha6504-01-2011 22:48:18   [#14]
To wszystko, o czym piszecie dziecko ma: dodatkowe lekcje i to nawet w zwiększonej ilości w stosunku do przepisów, ale dziecko jest mało zdolne i mało co "łapie" z tego co ma na dodatkowych lekcjach. Ogólnie jest to koszmar dla dziecka i dla nauczycieli, bo lekcja z nim to jedynie ich monolog. Rodzice do tej pory mówili, że  dziecko będzie musiało powtórzyć tę obecną klasę, ale teraz widzą, że to wszystko jest dla niej o nawet dwa roczniki za trudne i jest bez sesnu, żeby dalej chodziła do tej klasy. Czy można, dla dobra dziecka, cofnąć ją o rok do klasy niżej w trakcie roku szkolnego? Dodam jeszcze, że to dziecko było przyjęte na podstawie lat nauki, tylko w pierwszych dniach jej pobytu u nas w szkole dziecko było tak przerażone całą tą sytuacją, że dopiero po dobrym miesiącu stwierdziliśmy, że nie trafiła do tej klasy, do której na podst. wiadomości powinna. 
Power405-01-2011 17:28:51   [#15]

1) Dla mnie nie można w żadnym wypadku cofnąć, ale może ktoś się jeszcze wypowie

2) Nie rozumiem co to znaczy:

"dodatkowe lekcje i to nawet w zwiększonej ilości w stosunku do przepisów" -nie znam takich/ żadnych limitów przy wyrównywaniu różnic programowych, czy mowa jest o j.polskim? Ile lat dziecko było poza krajem?

3) Która to jest klasa i jaki typ szkoły? Może w grę w razie  czego wejdzie wydłużenie etapu edukacyjnego?

Czy nie daliście dziecku za mało czasu???


post został zmieniony: 05-01-2011 17:31:29
gocha6509-01-2011 20:37:14   [#16]
 Wydłużenie etapu edukacyjnego nie wchodzi w grę. Z mojej wiedzy na ten temat wynika, że przysługuje on tylko uczniowi upośledzonemu w stopniu co najmniej umiarkowanym. Nasze dziecko jest zdrowe.
rzewa10-01-2011 09:08:12   [#17]

wydłużenie etapu przysługuje każdemu uczniowi niepełnosprawnemu, bez względu na rodzaj niepełnosprawności

o tym czy uczeń jest niepełnosprawny czy nie świadczy orzeczenie ppp

gocha6510-01-2011 15:48:58   [#18]
"Sęk" w tym, że nasze dziecko nie jest niepełnosprawne, więc o wydłużeniu etapu edukacyjnego nie może być mowy. Tak byłoby najprościej, aby nie musiało być niepromowane.
MIwonka28-09-2016 21:40:34   [#19]

Czy coś się zmieniło w kwestii cofnięcia dziecka do klasy programowo niższej? Mama ucznia klasy II dopiero teraz stwierdziła, że jej dziecko jest emocjonalnie niedojrzałe i ma problemy z nauką. Nie przyjmuje do wiadomości, że czas na takie decyzje już minął. Twierdzi, ze w kuratorium pani powiedziała, że jak będzie miała opinię z poradni, to można dziecko cofnąć.


post został zmieniony: 28-09-2016 21:55:26
elrym28-09-2016 21:56:58   [#20]

uważam, że to dotyczy też tego przypadku

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57472&ux=6602&pst=2#pst2

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]