Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opieka nad dzieckiem a ponadwymiarówki
strony: [ 1 ]
hamster6616-11-2010 10:55:27   [#01]
Czy za dzień opieki nad dzieckiem płacimy n-lowi ponadwymiarówki, które ma w tym dniu?
dariuszn716-11-2010 11:34:49   [#02]
Za opiekę nauczyciel powinien dostać średnią urlopową więc ponadwymiarówki odlicza bo są one policzone w średniej przynajmniej u nas tak jest
DYREK16-11-2010 17:00:54   [#03]

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 9686

w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Piotra Stanke z dnia 26 maja 2009 r., nr SPS-023-9686/09, w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

   W myśl art. 35 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

   Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, m.in. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W myśl art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela powyższy regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

   Zgodnie z ww. przepisami organ prowadzący szkołę określa w regulaminie wynagradzania nauczycieli między innymi szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Definicja godzin ponadwymiarowych została ustalona ustawą. Są to godziny przydzielone nauczycielowi i ujęte w planie organizacyjnym szkoły. Ustalanie przez dyrektora szkoły, za jakie godziny ponadwymiarowe nauczycielowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jest przekroczeniem uprawnień ustawowych. Nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę ponadwymiarową, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje na mocy przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych przepisami ustawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

   1. W przypadku nauczyciela korzystającego z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat przy obliczeniu wynagrodzenia za ten dzień należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe.

   W myśl art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

   Na podstawie § 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.) przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

   Zgodnie z § 5 ust. 1-2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.) wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pracującego w szkole feryjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 (a więc z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych) przez liczbę 30. Natomiast wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pracującego w placówce nieferyjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie, obliczone także według zasad określonych w § 1-4, przez liczbę 21.

   2. Wynagrodzenie nauczycieli za Dzień Edukacji Narodowej oraz rekolekcje winno być naliczane z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych.

   W myśl art. 74 ustawy Karta Nauczyciela w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest on wolny od zajęć lekcyjnych. Dzień Edukacji Narodowej nie jest dla nauczyciela dniem wolnym od pracy.

   Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Dni rekolekcji nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli, tym bardziej iż zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 69) nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków w drodze z i na rekolekcje.

   W obu podanych sytuacjach nauczyciel może być pozbawiony możliwości przepracowania godzin ponadwymiarowych, ale korzysta z przepisów dotyczących pracowników pozostających w gotowości do pracy. Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 1 Kodeksu pracy), dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 3 Kodeksu pracy) oraz wynagrodzenia za czas dyżuru (art. 151 § 3 Kodeksu pracy) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Analogicznie należy obliczać wynagrodzenie nauczyciela za dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

   Zgodnie z art. 42 ust. 2b w związku z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.

   Nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nieprzepracowane z powodu uczestniczenia w przeprowadzeniu sprawdzianu. Jeżeli bowiem w arkuszu organizacyjnym szkoły przewidziano godziny ponadwymiarowe w dniach, w których przeprowadzany jest sprawdzian, to z całą pewnością należy nauczycielowi wypłacić wynagrodzenie za te godziny.

   3. Wycieczki szkolne są realizacją zadań statutowych szkoły, a dla nauczyciela wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Wycieczki rzadko trwają krócej niż przypadająca w danym dniu liczba godzin pracy nauczyciela, często natomiast trwają o wiele dłużej. Nie ma więc żadnych przesłanek, by nauczyciela opiekującego się dziećmi na wycieczce, a tym samym realizującego zadania opiekuńczo-wychowawcze, pozbawiać wynagrodzenia za przydzielone mu godziny ponadwymiarowe. Powinno być ono naliczone w ten sam sposób, jakby nauczyciel pracował na terenie szkoły.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Krystyna Szumilas

   Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 r.

z: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/61F03DC6


post został zmieniony: 16-11-2010 17:06:41
DYREK16-11-2010 17:12:54   [#04]

 U nas też tak jest.

Godziny ponadwymiarowe wliczone są do średniej, nie można ich dwa razy wypłacić: w średniej i drugi raz w dniu wypłaty ponadwymiarowych

Inaczej:

nauczyciel nie wykazuje godzin ponadwymiarowych, otrzyma za nie i tak wynagrodzenie w policzonej średniej

Ania Sz16-11-2010 22:31:55   [#05]
Czyli jeszcze inaczej nie wypłacam za ten dzień gpw natomiast wypłacam za ten dzień wynagrodzenie jak za urlop.
olaszyma15-12-2017 08:56:09   [#06]

Podnosze bo powstał spór.Jezeli dobrze zrozumiałam interpretację MEN i zwięzły komentarz Ani Sz. za dzień opieki nad dzieckiem nie wykazuję że nauczyciel miał 5 pnw w tym dniu, tylko wypłacam mu uśrednioną kwotę tak, jakby średnią urlopową za 1 dzień ?

elrym16-12-2017 05:39:11   [#07]

Dobrze zrozumiałaś :)))

olaszyma18-12-2017 12:59:17   [#08]

Drążę dalej. Ta średnia powinna być obliczona z uwzględnieniem  godzin pnw wszystkich jakie nauczyciel wypracował w danym miesiącu (czyli bez dnia w którym miał opiekę), czy też tych które powinien był wypracować (tj, również z dnia w którym miał opiekę - mimo ze ich nie zrealizował) ????

rzewa18-12-2017 13:26:22   [#09]

wszystkich jakie n-l wypracował w danym roku szkolnym w miesiącach poprzedzających miesiąc udzielenia dnia wolnego

czyli liczymy wszystkie godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw zrealizowane w miesiącach IX-XI i otrzymaną liczbę dzielimy przez 3

po przemnożeniu przez wynagrodzenie należne n-lowi za 1 godzinę ponadwymiarową otrzymujemy kwotę średniej urlopowej

po obliczeniu miesięcznego wynagrodzenia urlopowego (całego, łącznie ze średnia urlopową) dzielimy je przez 30 i otrzymaną w ten sposób kwotę wypłacamy tytułem wynagrodzenia za 1 dzień opieki

natomiast z normalnego wynagrodzenia należnego za grudzień potrącamy wynagrodzenie jakiego pracownik nie wypracował z powodu wolnego dnia -> czyli obliczamy to wynagrodzenie miesięczne tak jakby pracownik pracował cały miesiąc (łącznie z dniem opieki) a potem pomniejszamy je o kwotę uzyskaną z przemnożenia liczby niezrealizowanych godzin przez wynagrodzenie należne za 1 godzinę

olaszyma18-12-2017 13:36:03   [#10]

Dziękuę Rzewo. Ależ to skomplikowane. Czy robi to może jakiś program płacowy (np. V)?

No i dale nie wiem czy w wykazie pnw do UG umieścić godziny pnw nauczyciel którzy mieli opiekę w tyh dniach, w których ją mieli.Przecież w danym dniu tych godzin nie wypracowali.


post został zmieniony: 18-12-2017 13:44:24
gregorz20-12-2017 13:13:32   [#11]

Czyli n-l wykazując godz. ponadwymiarowe z tygodnia w którym korzystał z opieki do lat 14, liczy te godziny z czterech dni. Czy tak? Przy pensum 18 (4x3,6= 14,4)

DYREK20-12-2017 15:48:09   [#12]

w dniu, w którym korzysta z opieki nie wykazuje godzin ponadwymiarowych

za ten dzień otrzymuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy (uwzględnia się w nim wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wysokości uśrednionej)


post został zmieniony: 20-12-2017 16:02:58
olaszyma21-12-2017 09:10:45   [#13]

Dyrku  czy  i gdzie znajdę przepis, który by to uzasadniał tak "czarno na białym" ? 

DYREK21-12-2017 10:21:37   [#14]

zobacz # 03

§ 5 ust.1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 927)


post został zmieniony: 21-12-2017 10:22:29
olaszyma21-12-2017 12:30:51   [#15]

Rozumiem, ale moi adwersarze nie widzą w tym paragrafie informacji, że za nieprzepracowane w tym dniu godziny pnw zapłata nie należy się w pełnej kwocie tylko w tej uśrednionej i że nie powinno się tych godzin wykazywać.  

Wiem, że to wydaje się jasne, że za godziny dodatkowe (nadliczbowe lub ponadwymiarowe jak nazywa się to w przypadku nauczycieli) wynagrodzenie nie przysługuje jeżeli się ich nie wykonało ( z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej powyżej kiedy to płaci się uśrednienie lub dni w których nie ma możliwości realizacji pnw - np. rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego) ale jak wytłumaczyć opornym że powinno się je potrącić a potem dodać po uśrednieniu?

W tym miesiącu zostałam zobowiązania do wykazania ponadwymiarówek nauczycielkom, które miały opieki mimo ze kadrowa opracowująca  wypłaty ma program, w którym zaznacza te dni i który wykonuje całą operację uśredniania i potem dolicza płacę za ten dzień w odpowiedniej wysokości.

rzewa21-12-2017 17:43:21   [#16]

zapłacenie wynagrodzenia za dzień opieki innego niż urlopowe narusza art 80 k.p. - w tym dniu pracownik nie wykonuje pracy, zatem nie należy się wynagrodzenie, natomiast przepisy prawa pracy mówią, że w tym dniu należy się wynagrodzenie urlopowe, zatem należy takie wynagrodzenie pracownikowi za ten dzień wypłacić

gdyby nie odliczyć ponadwymiarówek, jakie z tego powodu nie zostały zrealizowane, pracownik otrzymałby podwójne wynagrodzenie za ten dzień

podobnie jest w przypadku L4, z tym , że inne przepisy maja zastosowanie, a one nieco odmiennie każą zarówno obliczać wynagrodzenie/zasiłek chorobowy jak i potrącać za niewykonaną w tych dniach pracę

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]