Forum OSKKO - wątek

TEMAT: odpracowanie
strony: [ 1 ][ 2 ]
btt30-09-2010 14:34:52   [#01]

Czy mozna za zgoda organu prowadzącego otrzymać dzien wolny w inny dzień, gdy w sobotę cała szkoła ma imprezę szkolną ?

DYREK30-09-2010 15:34:04   [#02]

Art. 42c. Karta nauczyciela

3. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5.

4. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ze 100% dodatkiem.

i

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami)

§ 10.Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

i dodatkowo

"Przepisy kodeksu pracy w jednoznaczny sposób określają formę rekompensaty dla pracownika wykonującego pracę w niedzielę, w święto lub w dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W każdym przypadku pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy i to niezależnie od tego, przez ile godzin pracownik wykonywał pracę w niedzielę, święto lub np. w wolną dla tego pracownika sobotę (z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). Tak stanowią art. 1513 i 15111 k.p."J


post został zmieniony: 30-09-2010 15:36:14
bosia30-09-2010 16:13:16   [#03]

potraktuj, że to za 12 listopada

 

rzepek30-09-2010 18:03:59   [#04]
Podejrzewam, że ustawa o 6 dniach wolnych nie zdąży przed 14 października i 11 listopada. Oba święta wypadają w czwartek. Czy piątek można zrobić dniem wolnym od zajęć  i odpracować w sobotę?
JarTul30-09-2010 18:06:55   [#05]
Konsultacja - zmiana rozp.w sprawie organizacji roku szkolnego - patrz post #160
camelot30-09-2010 18:52:15   [#06]
rzepek nie rozumiem co ma rozporządzenie (nie ustawa) do dnia 14 października i 11 listopada. Dzień 14 października jest dniem wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych a nie wolny od pracy a dzień 11 listopada to dzień ustawowo  wolny od pracy. Jeśli nie wejdzie to rozporządzenie to jedynie piątek 12 listopada można odpracować w sobotę. Gdyby zaś weszło to ten piątek można włączyć w 6 dni wolnych do dyspozycji dyrekcji i nie odpracowywać. Na pewno piątku 15 października nie można odpracować. Słyszałem zaś, że niektórzy dyrektorzy z puli 6 dni wolnych w nowym rozrządzeniu chcą dać piątek 15 października wolny. Czekamy na ruchy MEN.
post został zmieniony: 30-09-2010 18:56:33
bb197530-09-2010 20:45:19   [#07]
Ja się dołączę i powiem tak - 14 października to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, a jeżeli taki komunikat usłyszą uczniowie ze szkoły ponadgimnazjalnej to do szkoły nie przyjdą(no powiedzmy zdecydowana większość nie przyjdzie). Zatem wiele szkół mimo obowiązywania starego ciągle rozp o organizacji roku szkolnego, odrabia 15.X w wybrana sobotę. Parę lat temu sam takowego zabiegu próbowałem jak 14 wypadał we wtorek. Mam bardzo wielu uczniów którzy mieszkaja w bursie, do domów maja po 100-200 albo i więcej km i wraz z delegacją rodziców byłem legalnie w KO prosić o zgodę na odrobienie poniedziałku - takowej zgody nie dostałem a młodzieży i tak sporo nie było 13 w poniedziałek.
bes4030-09-2010 20:49:37   [#08]
Na podstawie, którego z zapisów projektu 12 listopada można włączyć w 6 dni wolnych do dyspozycji dyrekcji i nie odpracowywać?
JarTul30-09-2010 20:58:40   [#09]

Jeżeli projekt w obecnym kształcie wejdzie w życie, to na 12 listopada będzie mógł być dniem wolnym od zajęć dydaktyczno–wychowawczych (co nie znaczy, że dniem wolnym od pracy dla nauczycieli i innych pracowników szkoły), na podstawie zapisu:
Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady
szkoły lub placówki, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę
warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym
roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych,
w wymiarze dla, odpowiednio:
1) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz
placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego – do 6 dni;
2) gimnazjów – do 8 dni;
3) liceów, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni.

Pod warunkiem, że "wystarczy" jeszcze dyrektorowi dni na poniższe:

2. Dniami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:
1) dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w
szkole podstawowej;
2) dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w
gimnazjum;
3) dni, w których odbywa się egzamin maturalny przeprowadzany w szkołach
ponadgimnazjalnych;
4) dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe;
5) dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy określone w
przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków
wyznaniowych;
6) dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni;
7) piątek po święcie Bożego Ciała [w 2011 nie będzie prawdopodobnie miało zastosowania]


post został zmieniony: 30-09-2010 20:59:36
Ewka30-09-2010 21:04:17   [#10]

ale obecnie jest tak:

§ 5.

2. Dyrektorzy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane przez pięć dni w tygodniu, w porozumieniu z radą szkoły i radą pedagogiczną, mogą potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a.W szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane przez pięć dni w tygodniu, dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni, i piątek po święcie Bożego Ciała są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 6.

Jaką podstawę prawną podaja dyrektorzy, którzy decyduja się na odpracowanie 15 października? Ja nie widzę obecnie żadnych mozliwości wolnego w ten dzień.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.

post został zmieniony: 30-09-2010 21:05:33
bb197530-09-2010 21:08:13   [#11]
ja też nie widzę "legalnej" możliwości odpracowania - tym bardziej że nawet próbowałem jak wcześniej pisałem i nie uzyskałem tej zgody KO. Ale wiem i to na 100% ze niektóre szkoły ten dzień odpracowały. Ale na jakiej pp tego już nie wiem:)
bes4030-09-2010 21:12:23   [#12]

2 X odpracowujemy dzień 12 listopada (wg obowiązującego rozporządzenia) czy po wejściu nowego rozporządzenia w dowolnym terminie możnia ustalić dni wolne od zajęć dydaktycznych?

camelot03-10-2010 19:53:09   [#13]
Ta cała dyskusja uświadomiła mi jak MEN znowu oszukał nauczycieli. Zauważcie jaki panuje bałagan pojęciowy w rozporządzeniach ministerstwa. W przypadku odpracowywania pisze się o dniu wolnym od zajęć (wszystkich). W przypadku 2 maja i po Bożym pisze się o wolnym od zajęć dydaktycznych. Według starego rozporządzenia dzień 12 listopada był dniem wolnym od pracy po odpracowaniu. Według nowego nieobowiązującego jeszcze rozporządzeniem dzień 12 listopada z puli 6 dni dyrektora jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych a tym samym nie jest dniem wolnym od pracy. Powiem dalej zgodnie z nowym rozporządzeniem nie ma możliwości jego odpracowania.  Tak nas załatwiła pani minister. Wszyscy będą mieli tzw. długie weekendy tylko nie nauczyciele. Nie wiadomo po jakiego grzyba mają pracować w te dni skoro uczniów nie będzie w szkole. Kiedy wreszcie nauczymy czytać się przepisy?

post został zmieniony: 03-10-2010 19:59:30
Jacek03-10-2010 20:04:47   [#14]

to ja już nie wiem o co masz pretensje?

czy o to, że MEN Cię załatwił, czy że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem?

zdecyduj się

Dragon03-10-2010 20:13:03   [#15]

Camelot - a co byś wolał?
To, że dam Ci 200 zł, ale będziesz musiał mi je oddać?
Czy to, że Ci dam 100 zł - bez konieczności ich oddawania?

Z tego co piszesz - wynika, że pierwsze.
Dziwny z ciebie człowiek ...
No ale skoro tak wolisz ... to nie dostaniesz tej stówy.

A swoją drogą ... 23, 24 grudnia, ... też nie są dniami wolnymi od pracy, ale wolnym od zajęć dydaktycznych.
Musisz strasznie cierpieć, że nie możesz ich odpracować.


Jacek03-10-2010 20:14:16   [#16]
:-))
Adaa03-10-2010 20:33:11   [#17]

Wy sie tak nie madralujcie:-)

Choć camelot nie jest moim faworytem to w pewnym sensie przyznaję mu rację. Bałagan totalny.

Jakby cięzko było jasno okreslic, że 14 jest dniem wolnym od pracy, albo kazdy piatek przypadajacy po święcie moze byc dniem wolnym od pracy - po odpracowaniu itp. itd.

Od pracy - czyli konkretnie - nauczyciel w chałupie i uczeń też.

Mnie juz tez mierzi ten brak ładu i składu w modyfikowaniu rozporzadzeń.

Znaczna częśc ludzi z kregu oswiaty juz zgłupła od tych zmian i naprawde trudno dojśc do ładu z tym co obowiazuje, co nie i kiedy tak ...i tak dalej.

Majstry oswiatowe od siedmiu bolesci.

Adaa03-10-2010 20:37:38   [#18]

aaa... jesli mogę 

co byś wolał?

To, że dam Ci 200 zł, ale będziesz musiał mi je oddać?
Czy to, że Ci dam 100 zł - bez konieczności ich oddawania?

wybrałabym opcje, ze dadzą mi 200 zlotych a oddam im stówę:-)

Dragon03-10-2010 20:38:25   [#19]

Rozumiem, Adoo, że 24 grudnia tylko dzieci w chałupie są?
A nauczyciele stadami w szkole?
I lepiej odpracowywać piątek w sobotę, niż siedzieć w domu bez odpracowania w ów piątek?

Hm ... nie zamknęli sklepów z dopalaczami w mazowieckim, czy co?

eny03-10-2010 20:40:59   [#20]

No prawidłowo Adaa zapisane pytanie;))) Trza pogłówkować trochę i poćwiczyć czytanie ze zrozumieniem;)

Bo Janusz to za prosto określił i to tak nie po "oświatowemu"  Zaraz każdy wie o co chodzi;))

eny03-10-2010 20:42:25   [#21]

chodziło i o tą stówę:)


Jacek03-10-2010 20:44:55   [#22]
no i do 14 czyli DEN to MEN nie ma nic do tego jesli chodzi o rozporządzenie
rzepek03-10-2010 21:06:26   [#23]

Przećwiczyłam czytanie ze zrozumieniem i wyszło mi to, co camelot;)

Dawniej nauczyciel mógł  w sobotę odpracować  piątek po  jakimś święcie  i potem miał wolne, żeby jechać ze swoimi  dziećmi na 4-dniową wycieczkę.

Teraz nauczyciel nie może odpracować piątku po święcie, bo będzie on wolny z puli 6 dni. Wolny dla dzieci, które sobie same pojadą na 4-dniową wycieczkę, bo mama- nauczyciel będzie w tym czasie siedzieć w szkole i czekać na dzieci, które nie przyjdą, bo pojechały na 4-dniową wycieczkę;)

Dragon03-10-2010 21:12:30   [#24]
Coraz bardziej zaczynam rozumieć skąd się bierze oburzenie członków Samoobrony, którzy zwykli mawiać:
"Nie dość, że te banki dały nam kredyty, to jeszcze chcą, żeby je spłacać!"
Adaa03-10-2010 21:15:26   [#25]

No skąd?

a!...pewnie dopalacze

Dragon03-10-2010 22:23:55   [#26]

Jeśli nawet Adaa nie kuma - a Ona zawsze wyjątkowo szybko kuma - to może warto wyjaśnić bez użycia porównań.

Dotychczas było tak:

 • Piątek po Bożym Ciele - większość szkół nie pracowała,
 • Sobota za piątek - nauczyciele przychodzili do pracy i mordowali się próbując prowadzić lekcje z garstką uczniów, która nie miała odwagi udać się na wagary,
  Czasem szkoła organizowała jakiś dzień sportu - i tak trzeba było przyjść,
 • Nauczyciel nie zyskiwał dnia wolnego - bo odrabiał piątek w sobotę,
 • W części szkół zapewniano w piątek opiekę nad maluchami - w tych szkołach część nauczycieli nie dość, że musieli przyjść w piątek - to jeszcze potem w sobotę,

Ma być tak:

 • Piątek po Bożym Ciele - dzieciaki nie przychodzą do szkoły
 • W wielu szkołach nauczyciele też nie przyjdą do szkoły - bo nie będzie po co,
 • W części przyjdą, żeby opiekować się maluchami - ale i tak by musieli przyjść,
 • W części odbędą się rady, wywiadówki - zamiast w innym dniu po zajęciach - w tym innym dniu więc będą mogli wcześniej pójść do domu.

Efekt:

 • Wielu nauczycieli zyska dodatkowy dzień, w którym nie będzie musiało iść do szkoły,
 • W tych, w których jednak będzie trzeba przyjść do pracy - nie będzie trzeba przychodzić w inny dzień po zajęciach.

Czy to jest aż tak trudne do zrozumienia?
Że gdy się każde coś odrabiać - to znaczy, że odrobić trzeba - czyli się nic nie zyskuje na tym w ogólnym bilansie.
A gdy się zwalnia z części obowiązków - to się jest zwolnionym z obowiązku ich wykonania - i mniej roboty wówczas jest - albo więcej czasu.

I to się nazywa oszukiwaniem nauczycieli?

Zgadzam się z Adąą - że mógłby teoretycznie MEN całkiem zwolnić - nie tylko z zajęć dydaktycznych, ale w ogóle - od pracy.
Można by - ale też wtedy odebrałoby się dyrektorowi możliwość wykorzystania tego dnia inaczej - właśnie na jakieś rady, czy cóś.
Można by ... no ... można by ... no bo przecież nauczyciel ma tak mało urlopu ... tak mało wolnego w przerwy świąteczne ... tyle co nic ... nie to co inni ...

jerzyk03-10-2010 23:12:32   [#27]

Czy nas stać na takie rozwiązania?

Pozostaje  problem kosztów, który raczej nie dotyczy szkól w mieście.Na wsiach koszty dowozu uczniów ponoszone są przez gminy. OP nie będzie mógł odwołać kursów szkolnych, bo nie będzie wiedział czy rodzice zechcą w takich dniach posłać dzieci do szkoły. Jeżeli zechcą, OP musi  ich dowieść. Jeżeli nie zechcą, to OP przekona się o tym, tylko wtedy jak odbędą się kursy autobusów. Szkoda tylko że będą one   "wiozły powietrze",bo to w skali kraju będzie  kosztowne.  

Dragon03-10-2010 23:19:42   [#28]

Jak rozumiem - nie stać nas na wożenie powietrza w piątek - ale spoko stać na wożenie niedobitków w sobotę, w którą ów piątek miałby być odpracowany.

Jak rany ... poddaję się ... nic nie qmam z tej logiki.

jerzyk03-10-2010 23:26:40   [#29]
 racja :-)), ale nie chodziło mi o odpracowanie w soboty, lecz o zapis o konieczności organizowania zajęć opiekuńczych dla uczniów którzy w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych przybędą do szkoły.    
ankate04-10-2010 04:23:36   [#30]
Nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tym odpracowywaniem. W ostatnich latach raczej nic nie odpracowywało się w soboty. Z góry w organizacji r. szk. ustalone były dodatkowe dni wolne 2 maja i piątek po Bożym Ciele. Nno chyba, że jakieś inne dni (listopadowe), ale raczej nie było takiej potrzeby....
AnJa04-10-2010 07:01:38   [#31]

chyba żródłem sa 2 kwestie:

1. szkola jako przechowalnia dla dzieci- jest tak bo rodziny dwupokoleniowe, bo rodzice pracują, bo nie ma alternatywy (moze i jest, ale jej pracownicy maja wolne)

2.szkoła dla nauczyciela - jest tak bo tradycja, ze szkola pracuje tylko wtedy, gdy w niej dzieci,

w sumie pokręcona jest kwestia opieki- w prawie oświatowym jest tyle rodzajów zajęc, ze trudno sie w tym polapac, co jest czy czy jakie stad wynikają obowiazki (choćby ten dojazd- gmina ma obowiązek zapewnić dojazd w takie dni czy nie? mozna żądac deklaracji, że dziecko porzyjdzie do szkoly czy nie)

bo że szkoła pracuje także w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to wie i sprzataczka i dyrek i zz- sprzataczka bo ma harmonogram, pozostali bo w KN mają zapisane, kiedy urlop, a w KP kiedy dni wolne od pracy

 

barwi04-10-2010 13:08:34   [#32]

Zastanawiam się , gdzie jest tzw. "Czynnik decyzyjny" kto u licha w szkole podejmuje decyzje w tej kwestii ? bo mam wrażenie , że naciska raz grupka pań , raz związek zawodowy , obsluga ? - i ten biedny dyrektor nie wie cio zrobić. Sprawa jest prosta . Jeśli są niejasne interpretacje czy odrabiac czy nie - PO PROSTU PRACUJEMY W PIĄTEK 15.10 a co w tym dziwnego ? . Skończmy z tą paranoją sobotnią - frekwencja 20 % - edukacja nijak . I znowu będą kpić patrzcie jacy ci nauczyciele - w d.... e mają robotę - nie pracują 14.10 ( albo kombinują jakieś dyżury etc ) potem 15.10 odorbili bądź odrobią ( cholera wie... ) w sobotę wtedy kino teatrzyk etc. STOP PARANOJOM  .

I uczy się dzieciaka kombinacji . A mamusia z tatusiem klą na czym świat stoi bo w sobotę zaplanowali wyjazd z dzieciakiem / a jak piątek wolny to kto się ma nimi zająć bo w pracy . Opamietajmy się - DLA KOGO JEST SZKOŁA ?

15.10 - normalny dzien pracy


post został zmieniony: 04-10-2010 13:12:36
Adaa04-10-2010 13:49:19   [#33]

barwi poniosło Cię nie w tym kierunku

i dość irytujacym jest Twoja maniera nawoływania - stop, skonczmy, pracujmy

skończ, kto Ci broni:-)

poza tym nikt na temat 15.10 nie zgłaszał watpliwości:-)

 

Dragon04-10-2010 14:32:12   [#34]
Innymi słowy: "Skończmy z tą irytującą manierą!". :-)
Adaa04-10-2010 16:00:25   [#35]

Stuknijmy Dragona!

;-)

AnJa04-10-2010 16:22:22   [#36]
obawiam się, że stuknięty Dragon może być manierycznie irytujący
Adaa04-10-2010 17:06:40   [#37]
taaa ... tak jakby on i bez tego nie był irytujacy:-)
Promyk05-10-2010 19:08:49   [#38]
Zgłupiałam już przez te rozporządzenia i projekty rozporządzeń.

Podpowiedzcie - gdzie jest informacja, że 14 X to dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
pepe05-10-2010 19:12:58   [#39]
Ustawa Karta Nauczyciela - Art. 74: „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”
Caro05-10-2010 19:14:21   [#40]

Karta Nauczyciela

Rozdział 9
Dzień Edukacji Narodowej

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Promyk05-10-2010 19:16:24   [#41]
Dzięki:):)
camelot05-10-2010 20:48:23   [#42]

Rozporządzenie o organizacji roku szkolnego zostało podpisane z datą 5 października 2010 roku i skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje od daty publikacji.

I mamy w dalszym ciągu bałagan pojęciowy; zajęcia lekcyjne, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. W sumie nie ma już możliwości odpracowania. Czyli te 6 dni nie są wolne od pracy dla nauczycieli. 2 maja i po Bożym Ciele prawie cała Polska ma długi weekend a nauczyciele dostali w dupę bo będą prowadzić zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.post został zmieniony: 05-10-2010 21:01:00
Promyk05-10-2010 21:08:36   [#43]
ok,rozpoprządzenie zacznie obowiązywać - jak potraktowac12 listopada - z puli 6 dni czy do odpracowania. Wg mnie mozna tak i tak, rozporządzenie tego nie precyzuje w sposób jednoznaczny
eny05-10-2010 21:09:02   [#44]

Ja już zgupłam;))) A dlaczego 15.10 mamy odpracowywać skoro 14.10 jestem w pracy (tylko bez zajęć lekcyjnych)???

:-)

eny05-10-2010 21:10:33   [#45]

w kwestii 12.11 właśnie ustaliliśmy bez wzlędu na rozporządzenie, że PRACUJEMY:)


delta5505-10-2010 21:11:27   [#46]
http://bip.men.gov.pl/images/stories/APsr/rozdkow5.10.pdf
delta5505-10-2010 21:12:41   [#47]
A 1 czerwca jak traktujecie, czy liczycie go do puli 6 dni wolnych od zajęć dydaktycznych
Promyk05-10-2010 21:16:08   [#48]

§ 3. W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorzy szkół lub placówek ustalą dodatkowe dni
wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia
wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem, i poinformują o dokonanych ustaleniach nauczycieli, uczniów oraz
ich rodziców w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.


post został zmieniony: 05-10-2010 21:17:36
camelot05-10-2010 21:19:26   [#49]
Promyk przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem rozporządzenie i komentarz do niego. W par 5 ust. 4 dyrektor może za zgodą OP w uzasadnionym przypadku zrobić inny dzień wolny za odpracowaniem w sobotę. Ale mały pikuś jest w tym, że wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Po co wie odrabiać skoro można to włączyć w pulę 6 dni bo w obu przypadkach nie będzie to dzien wolny od pracy dla nauczycieli.

post został zmieniony: 05-10-2010 21:20:45
camelot05-10-2010 21:22:27   [#50]
Wydaje mi się, że 1 czerwca można włączyć w pulę 6 dni tylko po co. W dniu tym tak i tak pracujemy z dziećmi tylko w trochę zmienionej formie.
strony: [ 1 ][ 2 ]