Forum OSKKO - wątek

TEMAT: egzamin gimnazjalny z j. obcego/obcych?
strony: [ 1 ]
puma11-09-2010 21:07:45   [#01]

Od 1 września 2011 r. w §42 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania.... obowiązywać będzie zapis:

2c. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów (słuchaczy). Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu III.0.

2d. Uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem § 38 ust. 5. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu lll.1.


2e. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 2d.

Jak to należy rozumieć? Czy uczniowie zdawać będą egzamin z dwu języków obcych, na poziomie podstawowym, którego naukę rozpoczęli w gimnazjum i na poziomie rozszerzonym, bo w gimnazjum kontynuują naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego?


zemi11-09-2010 23:40:49   [#02]

ja rozumiem to tak, ze obowiazkowo zdają egzamin na poziomie rozszerzonym z tego języka, który kontynuuja po szkole podstawowej

ale maja prawo na egzamin wybrać drugi język i zdawac go równiez na poziomie rozszerzonym

kontynuacja języka - obowiazkowo rozszerzony

drugi język - prawo do rozszerzonego ( obowiązkowo poziom podstawowy)

we wrześniu przyszłego roku bedą deklarować, który z języków będa zdawać

puma12-09-2010 12:30:45   [#03]
Moje wątpliwości budzi słowo "dodatkowo" w punkcie 2d.
post został zmieniony: 12-09-2010 12:31:06
ewa12-09-2010 12:40:51   [#04]

Ø

znaczy przeczytaj może tak, wątpliwości chyba znikną ;-)

art. 42 ust. 2d  Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem § 38 ust. 5. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, dla poziomu lll.1. 

§ 38 5. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której mowa w § 42 ust. 2d.
zemi12-09-2010 14:08:42   [#05]

dodatkowo, bo

zdaje na poziomie podstawowym, a potem jeszcze dodatkowo na rozszerzonym,

jak na maturze, nie przystepuje od razu do rozszerzonej

puma12-09-2010 14:40:00   [#06]

Może na przykładzie:

Uczeń kontynuuje w gimnazjum naukę języka angielskiego, od podstaw uczy się niemieckiego.

1. Wybiera j. angielski na egzamin - zdaje najpierw poziom podstawowy i dodatkowo poziom rozszerzony.

2. Wybiera j. niemiecki - zdaje poziom podstawowy i może zdawać poziom rozszerzony.

Tak?


post został zmieniony: 12-09-2010 14:41:16
ewa12-09-2010 15:11:49   [#07]
 tak, od 1 września 2011

§ 35. 1. Uczniowie (słuchacze) przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

2. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń (słuchacz) przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

4. Słuchacz, który uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

4a. W deklaracji, o której mowa w ust. 3 i 4, podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia (słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku ucznia (słuchacza), o którym mowa w § 42 ust. 2e.

5. Deklarację, o której mowa w ust. 3 i 4, składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.


puma12-09-2010 15:20:13   [#08]
Dziękuję wszystkim za rozwianie wątpliwości. Pozdrawiam.:-)
edithael13-09-2010 07:31:52   [#09]
W tej wielości nowości - w tym roku na egz gimnazjalnym wybierają język (bez poziomu), ale wynik NIE LICZY się do rekrutacji?
Ala13-09-2010 17:12:03   [#10]

w tym roku nie wybierają języka tylko zdają ten, który kontynuują ze szkoły podstawowej (stara podstawa programowa, jeden język obowiązkowy)

wybierać będą od przyszłego roku czyli obecni II-klasiści (nowa podstawa programowa, dwa języki obowiązkowe)

edithael13-09-2010 18:45:41   [#11]
U mnie (niepubliczna) mają dwa języki obowiązkowe i wybierają. Doczytałam już, że w tym roku tylko informacja o wynikach z języka a od przyszłego zaświadczenie. Dzięki za uwagi.
Botka13-09-2010 20:42:07   [#12]
Mam pewien problem i bardzo proszę o pomoc w rozstrzygnieciu. Otóż: uczeń zmienił miejsce zamieszkania i trafił do mojej szkoly. Chodzi do III gimnazjum i w tym roku szkolnym bedzie zdawał egzamin, Językiem obowiązkowym jest j. angielski, ale on w ogole sie tego jezyka nie uczył. Miał natomiast j. niemiecki, który u nas jest jezykiem nieobowiązkowym. Co mam zrobić? Czy prawidłowym będzie zgłoszenie tylko tego ucznia do egzamninu z niemieckiego?
Ala13-09-2010 20:49:11   [#13]
tak :-)
Ala13-09-2010 21:00:39   [#14]

i ten uczeń kontynuuje naukę niemieckiego na podstawie rozp. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

§ 21. 1. Jeżeli w klasie lub w semestrze, na który uczeń lub słuchacz przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń (słuchacz) uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń (słuchacz) może:
  1)   uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
  2)   kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
  3)   uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.
2. Dla ucznia (słuchacza), który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.
Botka13-09-2010 21:24:15   [#15]
Dziękuję Ala:) - ale tak dla pewności - mamy jeden oddzial i uczniowie maja j.niemiecki dodatkowy. Cała klasa uczęszcza. Teraz tak - nauczycielka j. niemieckiego powinna okreslic zakres materialu, jaki wynika z podstawy programowej temu uczniowi i na półrocze należy wyznaczyć egzamin klasyfikacyjny.
Ala13-09-2010 21:45:13   [#16]

moim zdaniem, tak :-)

chociaż wydaje mi się, że kiedyś na forum była dyskusja na temat tego, że na półrocze nie robi się egz. klasyfikacyjnego, ale nie pamiętam jakiego przypadku to dotyczyło

barkuk16-09-2010 12:00:34   [#17]
A dzisiaj mam mętlik w tej sprawie.Proszę o odpowiedź, czy uczeń zdaje dwa egzaminy , czy jeden?
Jacek16-09-2010 12:14:13   [#18]
jeden a od 2011/2011 też jeden ale jak idzie poziomem III.1 to zdaje na poziomie podstawowym i rozszerzonym a jak wybierze język z poziomu III.0 to na poziomie podstawowym i ewentualnie na rozszerzonym jak złoży taka deklarację
barkuk16-09-2010 12:18:30   [#19]
Dziękuję, ale uczeń   będzie zdawał uczeń  w kwietniu 2014?
Jacek16-09-2010 12:40:25   [#20]

no to już wg tego, chyba, że znów coś się zmieni :-)

olaszyma11-10-2017 13:39:29   [#21]

Podnoszę bo mam taki problem. Uczennica przyjęta w zeszłym roku szkolnym do klasy drugiej, uczy się języka angielskiego i we własnym zakresie kontynuuje naukę języka włoskiego - na koniec klasy drugiej egz klasyfikacyjny. (przebywała kilka lat we Włoszech). Czy może zdawać język włoski na egzaminie gimnazjalnym? Jeżeli tak to w jakim zakresie? Jaka pp ?

olaszyma12-10-2017 08:50:01   [#22]

Podnoszę ;-)

 

tomaszek13-10-2017 07:24:03   [#23]

Z informatora CKE:
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

Ala13-10-2017 10:01:06   [#24]

może zdawać, przecież się go uczy i zdaje egzaminy klasyfikacyjne

olaszyma13-10-2017 13:22:33   [#25]

Mam taką nadzieję, bo wiem że z tego języka którego używała za granica napisze lepiej niż z angielskiego któryego się uczy jako przedmiotu szkolnego.

Ala13-10-2017 14:57:50   [#26]

włoskiego też się uczy jako przedmiotu szkolnego tyle, że we własnym zakresie co jest zgodne z przepisami

i jest z tego klasyfikowana i ma ocenę, dla niej to jest przedmiot obowiązkowy

zdaje na poziomie podstawowym obowiązkowo

na poziomie rozszerzonym - może ale nie musi


post został zmieniony: 13-10-2017 14:58:39

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]