Forum OSKKO - wątek

TEMAT: problemy szkolnictwa zawodowego
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 17 ][ 18 ][ 19 ] - - [ 34 ][ 35 ]
Anka K28-10-2006 10:47:10   [#851]
Czy w zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych można tworzyć klasy wielozawodowe?
dhausner28-10-2006 14:35:29   [#852]

OKE Wrocław śpi.

Dyrektorom na naradzie pokazali

Czytałam podobne jak wszędzie

JuTro28-10-2006 17:45:52   [#853]

Krzywa Gausa

Zobaczcie jaka fajna wyszła krzywa Gausa ( wgzamin praktyczny technikum ) w Krakowie. Chyba jest tak wszędzie.
bogna04-11-2006 23:15:36   [#854]

znalezione przy okazji...

http://udoroh.w.interia.pl/podstawy.html

Aktualizacja - 31 maja 2006 r.

Podstawy programowe

        wg Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 2001 r. z późn. zm.

określają:

" - obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych"

Rodzaje podstaw programowych:

- podstawy programowe wychowania przedszkolnego,
- podstawy programowe kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- podstawy programowe kształcenia w poszczególnych profilach kształcenia ogólnozawodowego,
- podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach.

Opracowywane do każdego zawodu stanowią bazę do tworzenia programów nauczania określonego zawodu o strukturze przedmiotowej lub modułowej.
Większość z nich jest dostępna w Ministerstwie Edukacji Narodowej (adresy i telefony przy wykazie programów).
ODN w Krakowie (czytelnia) posiada dosyć dużą ilość zawodowych podstaw programowych zakupionych w IBE.
Kuratoria Oświaty również posiadają część podstaw programowych.

Poniżej zamieszczony jest wykaz tych podstaw programowych, które ukazały się jako zarządzenia lub rozporządzenia Ministerstwa:

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: technik analityk, technik elektronik, technik odlewnik, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, fototechnik, ślusarz i murarz - Zarządzenie Nr 10 z dnia 26 maja 1997 r. (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 25)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii srodowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego - Rozp. MENiS z dnia 4 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 159, poz. 1540)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy - Rozp.MENiS z dnia 21 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 217)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii odzieży - Rozp.MEiN z dnia 28 grudnia 2005 r. (2006 - Dz. U. Nr 10, poz. 54)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler - Rozp.MEiN z dnia 31 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 439)

Projekty aktów prawnych zawierających podstawy programowe dla zawodów:

kaletnik 744[01]; kominiarz 714[02]; kuśnierz 743[02]; monter konstrukcji budowlanych 712[04]; obuwnik 744[02]; operator obrabiarek skrawających 722[02]; technik archiwista 348[02]; technik hotelarstwa 341[04]; technik księgarstwa 522[02]; technik obsługi turystycznej 341[05]
na stronie Ministerstwa - www.mein.gov.pl

betoniarz-zbrojarz 712[01]; fryzjer 514[01]; kamieniarz 711[04]; malarz-tapeciarz 714[01]; ślusarz 722[03]; technik geolog 311[12]; technik usług fryzjerskich 514[02]; technik usług kosmetycznych 514[03]; technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311[42]; zdun 712[08]
na stronie Ministerstwa - www.mein.gov.pl

cieśla 712[02]; elektryk 724[01]; opiekunka środowiskowa 346[03]; opiekun w domu pomocy społecznej 346[04]; posadzkarz 713[05]; renowator zabytków architektury 712[07]; technik elektryk 311[08]; technik leśnik 321[02]; technik prac biurowych 419[01]; technik wiertnik 311[40]
na stronie Ministerstwa - www.mein.gov.pl

górnik eksploatacji podziemnej 711[02]; górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 711[03]; monter instalacji gazowych 713[07]; monter instrumentów muzycznych 731[02]; monter sieci komunalnych 713[03]; stolarz 742[01]; technik hydrolog 311[17]; technik instrumentów muzycznych 311[18]; technik meteorolog 311[23]; technik papiernictwa 311[27]
na stronie Ministerstwa - www.mein.gov.pl

mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01]; monter nawierzchni kolejowej 712[05]; technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311[46]; technik drogownictwa 311[45]; technik dróg i mostów kolejowych 311[06]; technik elektroenergetyk transportu szynowego 311[47]; technik logistyk 342[04]; technik spedytor 342[02]; technik teleinformatyk 312[02]; technik transportu kolejowego 311[38]
na stronie Ministerstwa - www.mein.gov.pl

Zmiany podstaw programowych w zawodach:
- technik geodeta
- technik weterynarii
- elektromechanik pojazdów samochodowych
Informacja na stronie Ministerstwa - www.mein.gov.pl

Podstawy programowe niepublikowane w Dziennikach Ustaw dostępne na stronie Ministerstwa do momentu ich wydania w postaci rozporządzenia - www.mein.gov.pl

bogna04-11-2006 23:30:50   [#855]

jak to jest z podstawami programowymi?

są dla zawodu technik usług fryzjerskich dwie podstawy programowe - dwie bardzo różne:

jedna zamieszczona na stronie MEN - kształecenie zawodowe

Technik usług fryzjerskich 514 [02]

i druga - jako projekt rozporządzenia

technik usług fryzjerskich 514[02]

A w wykazie programów dopuszczonych...

nie ma już programu bazującego na tej pierwszej

a dopuszczony jest program opracowany na podstawie - projekcie...

--------------

głupie to jest, czy ja jestem głupia?

Ciekawam - w oparciu o którą podstawę programową robiono standardy wymagań egzaminacyjnych?

Jasiek07-11-2006 13:11:41   [#856]

Dobra nowina

Z cyklu mądry Polak po szkodzie

"Przywrócić zawodówki "

http://www.praca.wp.pl/kat,18453,wid,8587168,wiadomosc.html?rfbawp=1162901280.562

dhausner11-11-2006 21:28:28   [#857]

Na wrocławskiej OKE

http://www.oke.wroc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=109

są wyniki egzaminu zawodowego dla wybranych zawodów

Małgoś11-11-2006 21:33:18   [#858]

INFO dla poszukujących arkuszy egzaminacyjnych :-)

wystarczy skontaktować się z OKE (w moim przypadku we Wrocławiu), gdzie sympatycznie poinformują o adresie mailowym na jaki nalezy wysłać prosbe o arkusze egzaminacyjne dla każdego zawodu (dla celów wewnątrzszkolnych - jak np. egzaminy próbne)

bogna20-11-2006 22:16:57   [#859]

młodociani

Zatrudnienie młodocianego musi poprzedzić opinia lekarza

PIP ODPOWIADA:

Skierowanie na badania lekarskie kandydata do szkoły ponadpodstawowej wydaje szkoła, a badania przeprowadzają lekarze. W wyniku badania lekarskiego, lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie. On też orzeka o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub kontynuowania nauki.

Natomiast, na pracodawcy zatrudniającym pracowników młodocianych, ciąży obowiązek poddawania ich wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Dodatkowo, art. 191 par. 1 k.p. stanowi, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Badanie profilaktyczne pracowników młodocianych kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
• przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Zatem, brak jest podstaw prawnych do uznania, że zaświadczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań przez uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych spełniają wymogi art. 191 par. 1 i art. 201 par. 1 k.p. i są wystarczające do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym. Dopiero uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, wydanego na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, daje podstawę do zatrudnienia pracownika młodocianego.

bogna20-11-2006 22:24:38   [#860]

Praktyczna nauka tylko na podstawie umowy

ODLICZENIA WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BIAŁYMSTOKU O ULDZE UCZNIOWSKIEJ
Praktyczna nauka tylko na podstawie umowy

SENTENCJA

Tylko w sytuacji, gdy pracodawcę łączy ze szkołą stosowna umowa, można mówić o praktycznej nauce zawodu ucznia w zakładzie należącym do pracodawcy.
SYGN. AKT I SA/Bk 120/06

Organy podatkowe w 2005 roku odmówiły podatniczce przyznania ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia. Powodem było to, że złożyła wniosek po terminie.

Podatniczka złożyła skargę do sądu. W jej ocenie termin do złożenia wniosku o ulgę biegnie od daty zakończenia nauki zawodu.

W orzeczeniu sąd I instancji zauważył, że skarżąca uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadząc sklep spożywczy. Jest osobą uprawnioną z mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniania pracowników w celu nauki zawodu. Bez wątpienia zatrudniała młodocianego pracownika w celu nauki zawodu. Istotą sporu był zaś moment, od którego należy liczyć termin do złożenia wniosku w przedmiocie ulgi uczniowskiej w niniejszym przypadku.

Sąd przypomniał, że co do zasady, w sytuacji gdy podatnik zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, miesięczny termin do złożenia wniosku liczony jest od daty złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu. Jeżeli natomiast podatnik prowadzi tzw. praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy zawartej ze szkołą, do której uczęszcza uczeń, miesięczny termin do złożenia wniosku w przedmiocie ulgi uczniowskiej biegnie od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu.

Materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania podatkowego nie dawał podstaw do przyjęcia, iż uczennica odbywała w sklepie prowadzonym przez skarżącą praktyczną naukę zawodu. Dla ustalenia tej okoliczności nie jest wystarczające istnienie zapisu w świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, gdzie jednym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest przedmiot praktyczna nauka zawodu.

Zdaniem sądu, na podstawie dowodów nie można jednoznacznie przesądzić, jaki termin do złożenia wniosku powinien zostać zastosowany. Organy nie wyjaśniły w ogóle kwestii potencjalnego bytu umowy między skarżącą a szkołą, w przedmiocie prowadzenia praktycznej nauki zawodu

JuTro10-12-2006 01:27:34   [#861]

EGZAMIN ZAWODOWY technik elektronik 2007

Spora grupa Ośrodków Egzaminacyjnych otrzymała zestawy do egzaminu praktycznego z  przygotowania zawodowego ( w zawodzie technik elektronik ).

Nie będę się wypowiadał o jakości tych zestawów oraz ich cenie.

Szkoły otrzymały zestaw DSM-51.

Ciekawostką  jest fakt, że  program uruchamiający system mikroprocesorowy DSM-51 źle współpracuje z plikiem do asemblacji programu (dsm51ass.exe)

Wymieniony wcześniej program (dsm51ass.exe) został opracowany w 1995 roku . Pewne adresy są zgodne z modelem DSM 51 V2.0 . Nijak to się nie ma do schematów dołączonych do zestawu egzaminacyjnego  ( DSM 51 V3.0)

Jeżeli nauczyciel nie uczuli uczniów na „drobne” niuanse jakie są wymagane przez autorów programu do kompilacji pliku źródłowego to będzie tragedia w skali kraju.

Moi uczniowie polegli podczas  testowania prostych zadań egzaminacyjnych.

Ich porażka wynikała z dziwnych wymagań jakie stawia kompilator DSM51ASS,EXE.

Po wielu lekcjach i sporej ilości ocen niedostatecznych moje orły ( podobno w 2006 roku moja szkoła była najlepsza  w kraju w egzaminie zawodowym w zawodzie technik elektronik ) opanowały interpretację komunikatów o błędach powstałych podczas kompilacji pliku   *,asm

Zastanawiam się co będzie w innych szkołach  ?????

Jeszcze do końca roku kalendarzowego jest sporo czasu, jeszcze więcej do egzaminu zawodowego w 2007. 

Zgodnie z zapowiedziami CKE w  2007 roku egzamin praktyczny ma być przeprowadzony podobnie jak w roku 2006.

Zadawałem sporo pytań ; jak będzie  przebiegał egzamin zawodowy dla zawodu technik elektronik w 2007 roku.

Moje pytania do mojej OKE pozostały bez echa. Jedyną odpowiedzią było „Na te pytania może odpowiedzieć CKE”

 

Zadam wprost pytania do CKE bo wiem, że osoby odpowiedzialne za egzamin zawodowy w technikach czytają nasze forum.

 

 

( Chcę właściwie przygotować moich  uczniów do egzaminu. Ci młodzi ludzie nie mogą ponosić odpowiedzialności za zawirowania powstałe podczas zmian systemu edukacji )

 

 1. W jakiej formie ma być przeprowadzony egzamin zawodowy w roku 2007?
 2. Czy forma egzaminu praktycznego w zawodzie technik elektronik będzie identyczna do tej z roku 2006 ?
 3. Czy jest ktoś w CKE lub ministerstwie  w stanie odpowiedzieć na moje pytania?

 

Przerobiłem sporo własnych zadań egzaminacyjnych z systemy DSM 51.

Jeżeli osoby odpowiedzialne za egzamin zawodowy w zawodzie technik elektronik zechciałyby wysłuchać moich uwag to służę wszelką radą.

Przedstawię moje „zadania egzaminacyjne zrobione w oparciu o zestaw DSM51”. Pokażę najczęściej popełniane błędy przez uczniów.

Zainteresowanych z CKE oraz MEN proszę o kontakt  na adres truszkow@zse.bydgoszcz.pl Uczestnicy forum też piszcie . Postaram się odpowiedzieć na każdy list. Listy bez wyraźnie sprecyzowanego tematu bez czytania usuwam.

joszka11-12-2006 08:51:37   [#862]

Do badaczy pism MEN

28 Technik mechanik 311[20] 311[20] /T-4,SP/ MENiS / 2004.06.07 M
29 Technik mechanik 311[20] 311[20] /T-4,TU,SP/ MEiN / 2006.02.06
Z wykazu programów w Technikum Samochodowym używamy tego z 2004r z własną koncepcją specjalizacji -czy popełniamy błąd?
bogna11-12-2006 08:53:49   [#863]
joszka - realizujecie modułowy program?
joszka11-12-2006 10:32:50   [#864]

Niestety nie

Nie mam warunków
bogna11-12-2006 11:21:14   [#865]
no ale ten z 2004r. ma literkę "M" - czyli modułowy
bogna11-12-2006 17:58:33   [#866]

nowości w CKE

nowy wzór deklarcji - trochę późno się pojawił,

zebraliśmy deklaracje na starych drukach ;-)

Nowy wzór deklaracji

bogna11-12-2006 18:07:03   [#867]

inne nowości CKE

Zmiany w etapie praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2007 r.    
08.12.2006, 12:15

Informujemy o zmianie czasu trwania etapu praktycznego egzaminu w zawodzie technik rachunkowości oraz deklaracji przystąpienia do egzaminu w niektórych zawodach.

1. Zmiana czasu trwania etapu praktycznego w zawodzie technik rachunkowości

Od roku 2007 czas trwania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe w zawodzie technik rachunkowości będzie wynosił 240 minut.

Czas ten może być przedłużony nie więcej niż o 30 minut dla absolwentów:

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
- posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie,
- niewidomych i słabo widzących,

zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i  edukacyjnych absolwentów o specyficznych trudnościach w uczeniu się, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie od roku szkolnego 2005/2006.

 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe – technik rachunkowości           
 errata do informatora

2. Zmiana w deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego

Od roku 2007 zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach:

- technik handlowiec,
- technik hotelarstwa,
- technik obsługi turystycznej,
- technik prac biurowych

w deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego, składanej dyrektorowi szkoły, nie muszą wybierać języka obcego, w którym będą zdawać etap praktyczny egzaminu zawodowego.

Wyboru języka będzie można dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania zadania. Etap praktyczny egzaminu w ww. zawodach można zdawać w następujących językach: angielskim, niemieckim francuskim i rosyjskim.

 

zgredek12-12-2006 16:18:18   [#868]

nowości:

Dz.U.06.226.1649 z dnia 2006.12.11    rozporządzenie 2006.11.16
Zm.: rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Dz.U.06.226.1650 z dnia 2006.12.11    rozporządzenie 2006.11.22
Podstawy programowe kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej.
bogna09-01-2007 23:52:02   [#869]

Nadal można korzystać z ulgi uczniowskiej

PIT SZKOLENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Nadal można korzystać z ulgi uczniowskiej

Podatnicy, którzy do końca 2003 roku nabyli prawo do ulgi uczniowskiej, mogą w ramach praw nabytych nadal z niej korzystać i obniżać podatek z tytułu szkolenia uczniów.

Co prawda, od 1 stycznia 2004 r. została zlikwidowana tzw. ulga uczniowska polegająca na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów, jednak nie oznacza to, że preferencja ta nie funkcjonuje w systemie podatkowym. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 202, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy mogą korzystać z ulgi uczniowskiej na zasadzie praw nabytych.

WAŻNE

Ulga uczniowska przysługuje podatnikom, którzy nabyli do niej prawo pod warunkiem, że kwoty ulgi nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej

Podatnikom, którzy przed 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej, a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające 2004 rok, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r.

Ulga uczniowska przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniających w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego.

O kwotę ulgi uczniowskiej można pomniejszyć nie tylko należny podatek od dochodów z działalności gospodarczej, ale również podatek należny od dochodów z innych źródeł. Podatnik, któremu przyznano ulgę uczniowską, nabywa bowiem prawo do jej realizacji niezależnie od źródła przychodów.

Warto podkreślić, że ulga uczniowska jest limitowana. Corocznie jest określana dla niej wysokość. W 2007 roku ulga z tytułu wyszkolenia jednego pracownika wynosi 4896,18 zł – przy okresie szkolenia do 24 miesięcy (w 2006 roku – 4852,51 zł). Natomiast wysokość ulgi przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące obecnie wynosi 8160,31 zł (w 2006 roku – 8087,52 zł).

 /Ewa Matyszewska/

annah11-01-2007 11:32:05   [#870]

Mechanik wygrywa z magistrem

14:06 09.01.2007
wtorek

Tak kuriozalnej sytuacji na rynku pracy jeszcze nie było. Mimo dużego bezrobocia, przedsiębiorcy nie mogą znaleźć chętnych do pracy. Z drugiej strony wyższe wykształcenie nie tylko nie daje gwarancji zatrudnienia, a wręcz utrudnia znalezienie pracy.

Polska, będąc w czołówce państw europejskich o największym przyroście osób z wyższym wykształceniem, nie ma wcale powodu do dumy. W 2005 roku ponad 150 tysięcy absolwentów szkół wyższych było zarejestrowanych jako bezrobotni. Spada za to bezrobocie wśród osób z wykształceniem zawodowym.
 
Spółka Delphi Polska, znany producent części samochodowych, podobnie jak inne firmy przemysłowe, ma problemy ze znalezieniem specjalistów.
Brakuje nam ślusarzy, tokarzy, mechaników, konstruktorów oraz wykwalifikowanych operatorów maszyn - informuje Hanna Wysokińska, dyrektor personalny Delphi w Polsce.

Firma Inter Groclin Auto, producent foteli samochodowych, może od zaraz zatrudnić 100-200 szwaczek. Marcin Matysiak, dyrektor personalny spółki mówi, że firma się rozwija, tworzy miejsca pracy, ale reforma oświaty, przez którą wzrosły aspiracje obywateli, odebrała firmom pracowników. Zawód szwaczki powoli zamiera.
Poszukujemy więc osób bez kwalifikacji i staramy się je przeszkolić. Rezultat takiego przekwalifikowania jest jednak niepewny. Osoby przysyłane przez urzędy pracy zgadzają się na przeszkolenie, aby nie stracić prawa do zasiłku, ale takie uczenie zawodu na siłę, nie uczyni z wielu osób dobrych, wydajnych pracowników. Zwłaszcza że po pewnym czasie część z tych osób odejdzie z zakładu, zacznie szukać innej pracy - dodaje Marcin Matysiak.

Inter Groclin Auto szacuje, że przeszkolenie niewykwalifikowanej osoby na stanowisko szwaczki, nie biorąc pod uwagę poniesionych przez firmę kosztów, trwa około pół roku. Aby jednak nabrać wprawy, osoba ta potrzebuje kolejne pół roku wdrażania się w zakładzie. Przez ten rok spółka płaci nowym pracownikom pełne wynagrodzenie, chociaż ich efektywność pracy rośnie powoli. Najbardziej przydatni w zakładzie pracownicy powinni mieć pięcioletnie doświadczenie.
Przeprowadzona reforma edukacji wprowadziła licea profilowane, a zlikwidowała szkoły zawodowe. Rozbudziło to nadzieje na zdobycie pracy za biurkiem, a tej nie ma. Szkoły "produkują" bezrobotnych. Reforma mocno zderzyła się z realiami - ocenia dyrektor Matysiak.

Zawody na wymarciu

Na rynku pracy brakuje przedstawicieli wielu zawodów. Na brak szwaczek, mechaników, operatorów maszyn, a zwłaszcza budowlańców skuszonych wyższymi zarobkami w Hiszpanii i Irlandii, w całym kraju czekają firmy skłonne płacić coraz wyższe pensje. Przedsiębiorstwa nie mają co liczyć na nowych absolwentów szkół.

Według GUS, stopniowo coraz mniej osób decyduje się na kształcenie w szkołach zawodowych (w 2003 roku nastąpił spadek o ok.75 proc. w porównaniu do roku 1990), wzrasta natomiast liczba uczniów techników (o 34 proc.) i liceów ogólnokształcących (o 69 proc.) oraz szkół policealnych (o 145 proc.).
W Polsce problemem jest to, że nie ma dobrego szkolnictwa zawodowego - komentuje Mateusz Walewski z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. Brakuje dobrych fachowców, rzemieślników, praktycznie we wszystkich branżach i we wszystkich dziedzinach. Pracodawcy natomiast wciąż nie są skłonni do tego, żeby na własną rękę szkolić pracowników.

Brak osób z wykształceniem zawodowym zauważają nie tylko przedsiębiorcy, analitycy rynku, ale również osoby, które odpowiadają za stan szkolnictwa. W "Strategii rozwoju edukacji na lata 2007-2013" przygotowanej w sierpniu 2005 roku przez dawne Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, zapisano, że w celu lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i zwiększenia perspektyw zatrudnienia absolwentów, resort "wprowadza programy modułowe (opracowano już ich kilkadziesiąt), a także zawiera porozumienia z organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu".

Kolejki po dyplomy

Pozostaje mieć nadzieję, że strategia zostanie urzeczywistniona, ale na pewno szybko nie wzrośnie liczba specjalistów, zwłaszcza że młodzież chętnie wybiera studia. Polacy od początków transformacji gospodarczej nie poprzestają na maturze. Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 roku stworzyła prawne przesłanki do tworzenia uczelni niepaństwowych, a ustawa o wyższych szkołach zawodowych umożliwiła tworzenie tych uczelni i kształcenie na poziomie licencjackim i inżynierskim. Ustawy te, wraz z polityką finansową uczelni, tworzeniem zamiejscowych placówek kształcenia oraz możliwości pobierania odpłatności za studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne (w uczelniach publicznych) znacząco powiększyły ofertę edukacyjną. Oferta ta spotkała się z niespotykanym wzrostem aspiracji edukacyjnych młodzieży. Liczba studentów wzrosła z 394 tysięcy w roku 1990 do 1,83 miliona w roku akademickim 2003/2004. W roku 1990/1991 współczynnik skolaryzacji brutto (w wieku 19-24 lat) wynosił 13,1 proc., w roku akademickim 2003/2004 - 47 proc., w roku akademickim 2004/2005 już 48,5 proc. Jest to jeden z najwyższych wskaźników kształcenia na poziomie wyższym w Europie.

NPB("005");
Nie mamy jednak powodów do dumy. Wyższe wykształcenie nie tylko nie daje gwarancji zatrudnienia, a wręcz utrudnia znalezienie pracy. Gospodarka nie rozwinęła aż tylu stanowisk dla osób z wyższym wykształceniem, zwłaszcza po kierunkach obleganych.

Z analizy danych rekrutacji na studia ("Strategia rozwoju szkolnictwa na lata 2007-2013") wynika, iż młodzież nadal wybiera kierunki: zarządzanie i marketing, pedagogika, ekonomia i administracja, należące do grupy kierunków społecznoekonomicznych, całkowicie nie odpowiadających zapotrzebowaniom rynku pracy. W mniejszym stopniu preferowane są kierunki techniczne, choć wchodzące do Polski zagraniczne firmy potrzebują właśnie inżynierów, specjalistów ds. produkcji, obsługi maszyn czy informatyków. W latach 2000-2006 liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym wzrosła aż o około 120 procent. Dla porównania, bezrobocie wśród absolwentów szkół zawodowych spadło w tym samym okresie o około 10 procent (z ok.1 miliona do 903 tys. osób). Choć tendencja spadkowa rozpoczęła się dopiero w roku 2004. Najwyraźniej specjaliści zaczęli być poszukiwani, dopiero kiedy weszliśmy do struktur UE i gdy... część z nich wyemigrowała.

Zabrakło wymiany pokoleń

Obecna sytuacja na rynku pracy, w tym wysokie bezrobocie, były do przewidzenia. Tak twierdzi Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Jego zdaniem, po 1989 r. na rynek pracy trafiło pokolenie wyżu demograficznego, pokolenie ówczesnych dwudziestolatków, którzy dzisiaj mają po trzydzieści, trzydzieści kilka lat. Została zachwiana reguła, zgodnie z którą każdego roku na rynek pracy wchodzi (kończy studia) i odchodzi z niego (na emerytury) tyle samo osób.

Sytuacja powtórzyła się w roku 2000, kiedy na rynek weszło kolejne, duże pokolenie absolwentów studiów. Realne bezrobocie sięgnęło 20 procent. Unormowanie sytuacji, w której tyle samo osób będzie kończyć studia i odchodzić na emerytury nastąpi dopiero za około 20 lat - twierdzi Pawłowski. Proces unormowania podaży i popytu na pracę może postępować szybciej, jeśli będziemy tworzyli właściwe warunki życia gospodarczego. W Polsce muszą rosnąć w siłę małe firmy.

Przedsiębiorstwa potrzebują techników, jednak paradoksalnie większość absolwentów wyższych uczelni kończy kierunki kompletnie niepotrzebne współczesnej gospodarce. W roku akademickim 2004/2005 absolwenci kierunków ekonomicznych i administracyjnych stanowili 31,3 proc., pedagogicznych - 15,6 proc., społecznych - 14,5 proc., humanistycznych - 7,1 proc., a inżynieryjno-technicznych - zaledwie 5,7 proc. ogółu absolwentów.

Egzamin z elastyczności

Sytuacja na przełomie lat 1990/1991 była inna - kierunki techniczne kończyło 16,5 proc. studentów. Dziwi fakt, że uczelnie nie tylko nie dostosowały kierunków nauczania do potrzeb biznesu, a wręcz zachęcały do studiowania przedmiotów, na które szybko skończyło się zapotrzebowanie. Mimo że bezrobocie wśród osób z tytułem magistra rośnie drastycznie od siedmiu lat, nie widać, aby uczelnie modyfikowały ofertę.

Krzysztof Pawłowski broni jednak uczelni.
Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na specjalistów np. za 5 lat. Konia z rzędem temu, kto będzie wiedział, co się wydarzy w gospodarce w dłuższym terminie. Dlatego nie ma co liczyć, że szkolnictwo będzie aktualnie dostosowane do potrzeb gospodarki - uważa rektor nowosądeckiej uczelni.

Rzeczywiście, gospodarka zmienia się w zawrotnym tempie, a szkolnictwo nie jest w stanie nadążyć za jej potrzebami. Z tego powodu w nauce ważniejsze staje się co innego niż kierunki i programy. Pawłowski uważa, że należy skupić się na uczeniu elastyczności. Na pytanie, jak tego dokonać, nie chce on jednak odpowiedzieć. Twierdzi, że jego uczelnia to potrafi, lecz to jej tajemne know-how.

To, że mamy nadmiar marketingowców i niedostatek inżynierów wynika jednak nie tylko z nieprzewidywalności gospodarki. Także z braku działania państwa. Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 roku rozszerzyła znacząco autonomię uczelni i stworzyła prawne przesłanki do tworzenia uczelni niepaństwowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie ingeruje w kierunki studiów i programy nauczania. Innymi słowy, rząd nie ma większego wpływu na to, kto opuszcza wyższe uczelnie.

NPB("005");
Strach przed uczelnią

Ewa Kafarska, rzecznik MNiSW informuje, że szkolnictwo musi zweryfikować nauczanie. Obecni studenci pochodzą jeszcze z wyżu demograficznego. Za kilka lat niektóre kierunki mogą świecić pustkami, szkoły wyższe, jeśli nie zmodyfikują oferty, czeka zapaść.

Jesteśmy zobligowani dostosować szkolnictwo do wymogów Unii Europejskiej, w tym rozwijać zasady gospodarki opartej na wiedzy. Musimy zbliżyć szkolnictwo do rynku pracy - tłumaczy Ewa Kafarska. Jednym z zadań resortu jest przekonanie uczelni do nawiązywania kontaktów, współpracy z przedsiębiorstwami. Czy szkoły tak robią? Na pewno niektóre, zwłaszcza na Śląsku czy w Małopolsce, Wielkopolsce. Tam uczelnie i biznes spotykają się np. w parkach technologicznych. Uczelnie mogą tworzyć rozwojowe projekty wykorzystując środki z UE. Resort może wskazywać kroki, jakie musi podjąć uczelnia, ale każda z nich samodzielnie podejmuje decyzje.

Rektor szkoły w Nowym Sączu nie rozumie sytuacji, w której uczelnie publiczne nie są zarządzane centralnie, choć są wspomagane środkami z budżetu państwa (obecnie w sumie ok.54 mln zł rocznie przeznacza się na szkolnictwo wyższe).
Władza boi się zarządzania szkolnictwem wyższym. Ministrowie obawiają się ingerowania w sprawy uczelni, dlatego dają im środki i nie wnikają w ich działania. A powinno być inaczej. Nie wierzę w ideę bezpłatnych studiów. Bezpłatne kierunki powinny kształcić jedynie potrzebnych na rynku specjalistów. Te studia powinny być prestiżowe, ciężkie. Po nich będzie można znaleźć pracę. Jeśli ktoś będzie chciał studiować kierunki, po których z pewnością nie znajdzie pracy, np. historię sztuki czy pedagogikę, powinien za te studia płacić - uważa Pawłowski.

Wprowadzenie odpłatności za studia na uczelniach publicznych, mogłoby z pewnością powstrzymać odpływ potrzebnych specjalistów, w tym lekarzy oraz inżynierów.
Można zahamować ich odpływ wprowadzając odpłatne kierunki i przyznając długoterminowe kredyty, których spłacanie rozpocznie po kilku latach po zakończeniu edukacji. Kredyty powinny być umarzane, pod warunkiem, że absolwent nie wyjedzie za granicę przez odpowiednio długi okres - proponuje Krzysztof Pawłowski.

Adam Brzozowski
Nowy Przemysł

http://www.finanse.wp.pl/POD,23_,wid,8678379,prasa_23.html?P%5Bpage%5D=1

bogna24-01-2007 09:48:44   [#871]
"Dziennik": liczba punktów zdobytych na egzaminie gimnazjalnym może zdecydować o tym, do jakiego typu szkoły trafi uczeń.
Według niego, resort edukacji rozważa możliwość, aby gimnazjaliści, którzy nie zaliczą testu na co najmniej 30 procent punktów, kontynuowali naukę w szkołach zawodowych.

"Takie rozwiązania postulują dyrektorzy i nauczyciele szkolnictwa zawodowego" - tłumaczy w rozmowie z "Dziennikiem" wysoki rangą urzędnik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dlaczego? Bo - zdaniem MEN - szkolnictwo zawodowe przeżywa kryzys, a specjaliści zajmujący się rynkiem pracy szacują, że za pięć lat zabraknie u nas około miliona fachowców: budowlańców, gastronomów, mechaników i stolarzy.

Przeciwnicy tego pomysłu przekonują, że dbałość o rynek pracy nie jest zadaniem MEN. Resort odpowiada za to, aby poziom kształcenia był wysoki, a ograniczenie dostępu do średniego szczebla edukacji narusza zasady równości szans i tworzy getta dla mniej zdolnej młodzieży - zauważa "Dziennik".

Kompromisowe wyjście proponuje twórca reformy oświatowej, były minister edukacji Mirosław Handke. W jego ocenie każdy z uczniów powinien mieć szansę nauki w liceum ogólnokształcącym. Dopiero w ostatniej klasie decydowałby się na to, czy zdaje maturę i na studia, czy wybiera roczny lub dwuletni kurs, który dawałby mu konkretny zawód - czytamy w "Dzienniku".
bogna24-01-2007 09:50:16   [#872]
aha... gapa jestem, już o tym wątek cały jest ;-)
bogna26-01-2007 19:20:56   [#873]

młodociani

Czy wystarczy ukończenie nauki zawodu

Zatrudniam w celu nauki zawodu ucznia trzeciej klasy zawodowej. Zakończył on naukę zawodu z egzaminem czeladniczym. Czy mogę mu wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony?

Nie Wśród przyczyn umożliwiających pracodawcy wypowiedzenie umowy zawartej w celu przygotowania zawodowego nie ma ukończenia przez młodocianego nauki zawodu. Trzeba jednak zauważyć, że regulacje ochronne w zakresie ograniczenia wypowiedzenia umowy dotyczą pracownika młodocianego, a więc takiego, który nie ukończył jeszcze 18 roku życia. Wraz z uzyskaniem tego wieku będzie on podlegał przepisom dotyczącym ogółu pracowników. Poza tym strony mogą rozwiązać umowę za obopólnym porozumieniem.


PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 196 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy mogę wypowiedzieć umowę młodocianemu

W tym roku planuję poważne zmiany w firmie i mam problem z zapewnieniem zatrudnienia pracownikom młodocianym zatrudnionym w formie nauki zawodu. Czy mogę wypowiedzieć im umowę o pracę?
Tak Jedną z przyczyn zezwalających pracodawcy na wypowiedzenie umowy zawartej z pracownikiem młodocianym jest reorganizacja zakładu pracy uniemożliwiająca kontynuowanie przygotowania zawodowego. Jeżeli więc pracodawca wskutek zmian w firmie nie ma możliwości dalszego zatrudniania młodocianego, może on wypowiedzieć umowę zawartą w celu przygotowania zawodowego. W takim przypadku ma on jednak obowiązek zawiadomić o wypowiedzeniu umowy jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, a jeżeli młodociany dokształca się w szkole, także tę placówkę oraz izbę rzemieślniczą, jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik, w celu umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zawodzie.
PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 196 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

bogna22-02-2007 10:21:47   [#874]

Zoopsycholog i fakturzystka na nowej liście zawodów

ZMIANA PRAWA Od lipca 2007 r. przybędą 64 nowe zawody i specjalności.

Nową listę sklasyfikowanych zawodów zawarto w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Resort pracy opracował ją na podstawie zgłoszonych wniosków zatrudnionych. Dzięki temu liczba zawodów i specjalności ujętych w klasyfikacji ma wynosić nie 1707, jak obecnie, a 1771. Znajdą się na niej m.in. takie zawody, jak: teolog, autor tekstów reklamowych, fakturzystka, dyspozytor radio taxi czy zoopsycholog.

Wprowadzenie nowych specjalności, przewidywane od 1 lipca 2007 r., uaktualni obowiązujący wykaz. To z kolei pozwoli usprawnić pracę służb zatrudnienia, w szczególności w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, a także szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Projektowane zmiany, jak zapewnia resort, nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koszty wynikające z potrzeby wprowadzenia zmian w systemach informatycznych w urzędach pracy mają zostać pokryte ze środków własnych przeznaczonych na utrzymanie i serwisowanie tych systemów.

 /Izabela Rakowska-Boroń/

Marek Pleśniar22-02-2007 16:36:12   [#875]

zoopsycholog?

czy to ktoś kto pogadałby z moją Miśką? Bo jakoś smutna.

bogna22-02-2007 16:43:58   [#876]
chyba tak... i ja czuję, że nadaję się do tego zawodu ;-)
Małgoś22-02-2007 18:53:57   [#877]

Kiedyś mały chłopczyk zapytał mnie kim jestem.

- Psychologiem

- To znaczy, takim lekarzem od psów?

a więc zoopsycholog to taki spec od psów i jeszcze więcej?

;-)

Marek Pleśniar22-02-2007 19:45:25   [#878]

wychodzi na to że to Pies - pSYcholog

bo skoro PSYcholog jest od psów to zoo- to pies we własnej osobie

bogna28-02-2007 08:13:49   [#879]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

projekt_rozporzadzenia_080107.pdf

Stanowisko MEN do opinii KPRM w sprawie OSR do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

bogna28-02-2007 08:25:51   [#880]

to ma być na tegoroczny egzamin?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II - zawód nr 18 - technik ekonomista i technik rachunkowości

bogna01-03-2007 15:25:36   [#881]

NOWE PROGRAMY

nowy wykaz programów dopuszczonych w 2007/2008

dużo nowych, jeszcze ciepłych (z lutego) programów

http://www.men.gov.pl/programy/programy/progr_sz.pdf

annah01-03-2007 22:03:49   [#882]

dużo modułowych

a pozostałe, u mnie, po staremu :)

bogna05-03-2007 16:02:17   [#883]

nie mogę znaleźć

wykazu zawodów, dla których egzamin praktyczny - w tak zwanym okresie przejściowym -  zdawany jest na papierze.

Może mnie ktoś poratować?

bo ten wykaz był w ubiegłym roku na stronach cke, oke

a teraz nie ma albo ja nie umiem szukać

zgredek05-03-2007 16:07:56   [#884]

to to?

Informacja o egzaminach zawodowych w 2006 roku dla absolwentów techników i szkół policealnych   Drukuj  E-mail
24.10.2005, 13:30
W czerwcu 2006 roku odbędzie się pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych.

W standardach wymagań egzaminacyjnych przewidziane jest w kilkudziesięciu zawodach wykonanie elementów zadania na stanowiskach pracy typowych dla danego zawodu. Wymaga to jednak jednolitego wyposażenia wielu stanowisk w szkołach i placówkach. Sprzęt i oprogramowanie do egzaminów zawodowych mają być zakupione ze środków z funduszy strukturalnych. Trwają prace związane z przetargami, jednak szkoły zostaną w pełni wyposażone prawdopodobnie w roku szkolnym 2006/2007.

W związku z powyższym, w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego dla absolwentów technikum przewidujemy okres przejściowy dla dwóch sesji egzaminacyjnych – w latach 2006 i 2007:

– do minimum ograniczone będą zadania dotyczące wykonywania pewnych prac – tylko do takich elementów, które są potrzebne do opracowania projektu realizacji zadania (np. wykonanie niezbędnych pomiarów za pomocą przyrządów, które są na pewno w ilościach zapewniających stosowanie podczas egzaminu w pracowniach w każdej szkoły kształcącej w danym zawodzie, wykonanie niezbędnych czynności w zawodach usługowych, związanych z opieką i ochroną zdrowia itp.),

– rozwiązanie zadania nie będzie wymagało zastosowania komputera na stanowisku zdającego, z wyjątkiem zawodów: technik informatyk, fototechnik, technik mechanik okrętowy i technik rachunkowości. Ze względu na stosowanie obecnie w szkołach różnego oprogramowania, wszystkie części pracy egzaminacyjnej trzeba będzie wykonywać tradycyjnymi metodami (z ew. użyciem kalkulatorów).

Prace zdających będą sprawdzane przez egzaminatorów w ośrodkach sprawdzania prac. Jeszcze w tym roku rozpoczną się szkolenia egzaminatorów.

Na początku listopada ukażą się na stronach internetowych komisji procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych.
 


                                                          

zgredek05-03-2007 16:11:16   [#885]
znaczy, nie to tamto, ale blisko jestem, może znajdę;-)
zgredek05-03-2007 16:19:51   [#886]
Bogna - a ten etap przejściowy to nie dotyczy wszystkich zawodów przez przypadek?
bogna05-03-2007 17:16:22   [#887]

wszystkich? nie wiem... a chciałabym wiedziec ;-)

do minimum ograniczone będą zadania dotyczące wykonywania pewnych prac – ... wykonanie niezbędnych czynności w zawodach usługowych, związanych z opieką i ochroną zdrowia itp.),

No bo czy to możliwe, że przykładowo - kosmetyczka zdaje egzamin tylko na papierze?

dhausner05-03-2007 17:39:28   [#888]
na 100% fryzjerka też
dhausner05-03-2007 17:44:08   [#889]

W tamtym roku wygladało to tak; projekt realizacji prac

tytuł z treści

założenia z treści

projekt wykonania dla kosmetyczki były nogi

dhausner05-03-2007 17:55:56   [#890]
podśwetl się to Ci wyslę zadanie dla kosmetyczki
bogna05-03-2007 17:58:15   [#891]

a w informatorze jest:

opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac...

jeśli informator jest nieaktualny (?) to skąd zwykły śmiertelnik ma czerpać informację o zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe?

bogna05-03-2007 17:59:37   [#892]

fajnie, dzięki :-)

dla technika usług fryzjerskich też poproszę, jeśli masz

dhausner05-03-2007 18:07:17   [#893]

Niestety tylko z OKE

niewiele fryzjerek i kosmetyczek zdawało w tamtym roku w sprawozdaniu zbiorczym z egzaminu jest napisane chyba w której oke, ale nie jestem pewna

bogna06-03-2007 19:39:40   [#894]

gratulacje w wątku zawodowym :-)

Barbara Kochanowska nowym kuratorem oświaty w Łodzi

 

Rozwój kształcenia zawodowego w województwie łódzkim zapowiada nowy kurator oświaty Barbara Kochanowska, która w połowie lutego wygrała konkurs na to stanowisko. We wtorek Kochanowska otrzymała akt powołania od wojewody łódzkiego, Heleny Pietraszkiewcz.

"Postaram się, żeby oświata na terenie województwa łódzkiego funkcjonowała jak najlepiej, a kształcenie i wychowywanie młodzieży odbywało się na wysokim poziomie. Będę stawiała na rozwój kształcenia zawodowego, na przygotowanie dzieci i młodzieży do wyboru odpowiedniego zawodu" - powiedziała Kochanowska po odebraniu dokumentu.
joszka06-03-2007 21:12:47   [#895]

Ma u mnie piwo!*)

*) takie z piankom,
Marek Pleśniar06-03-2007 21:44:10   [#896]

mówiłem że OSKKO ;-)

Julita08-03-2007 17:43:01   [#897]

do annah ! :)

wytłumacz mi, proszę co to znaczy, że niektóre z programów są modułowe ?
bogna08-03-2007 18:31:58   [#898]

zamiast annah - chyba mi wybaczy ;-)

Programy modułowe to te, oznaczone w wykazie programów dopuszczonych... literą M

Modułowy program nauczania składa się z zestawu modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych, wyodrębnionych na podstawie określonych kryteriów.

Jednostka modułowa stanowi element modułu kształcenia w zawodzie, obejmujacy logiczny i możliwy do wykonania wycinek pracy, o wyraźnie określonym początku i zakończeniu, który nie podlega dalszym podziałom, a jego rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja.

Moduły kształcenia w zawodzie zawierają:

 • cele kształcenia,
 • wykaz jednostek modułowych,
 • schemat układu jednostek modułowych,
 • literaturę.

Na program jednostki modułowej składają się:

 • szczegółowe cele kształcenia,
 • materiał nauczania,
 • ćwiczenia,
 • środki dydaktyczne,
 • wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania,
 • propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia.
bogna08-03-2007 18:47:40   [#899]

bym zapomniała...

modułowe są też programy Improve

Julita08-03-2007 21:07:53   [#900]

do bogny:)

Bardzo dziękuję, więc jeszcze Cię pomęczę: czy chcąc zamówić w MEN program do nauki zawodu ( policealna, zaoczna dla dorosłych )  powinnam wybrać modułowy czy ten drugi? Czy z powyższego wynika, że ten modułowy jest dokładniej, lepiej przygotowany i łatwiej będzie na jego podstawie opracować materiał do nauczania poszczególnych przedmiotów?
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 17 ][ 18 ][ 19 ] - - [ 34 ][ 35 ]