Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nieklasyfikowany w nowym rozporządzeniu
strony: [ 1 ]
dorwie30-08-2010 20:38:00   [#01]
 czy zgodnie z nowym rozporządzeniem o dokumentacji przebiegu nauczania nie wpisuje się w przypadku nieklasyfikowania ucznia w miejscu zajęć edukacyjnych wyrazu "nieklasyfikowany"? W dalszym ciągu w arkuszu jest miejsce na wpisanie wyniku takiego egzaminu. A co w przypadku zwolnienia ucznia z wych.fizycznego. Cały ustęp 5 z paragrafu 12 został usunięty. Czy forma wpisywania ocen z zajęć edukacyjnych, klasy, czy miesiąca urodzenia ucznia w arkuszu jest obecnie dowolna? Do tej pory był obowiązek wpisywania wyrazami w pełnym brzmieniu bez stosowania skrótów. Po co ta zmiana?
krystyna30-08-2010 21:56:26   [#02]

w rozp. o ocenianiu, dokumentacji i o świadectwach pewne zapisy dublowały się, dlatego zrobiono po prostu porządek i:

 w rozp. o ocenianiu było

§ 17. 16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

jest:

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

--------------------------------------------

 w rozp. o ocenianiu było:

§ 8. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

jest:

§ 8. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

----------------------------------------------

w rozp. o dokumentacji uchylono ust. 5 i 9 w § 12, co jest konsekwencją zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

§ 12. 5. (uchylono) Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wpisuje się wyrazami w pełnym brzmieniu bez stosowania skrótów. W rubryce, która nie jest wypełniona, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku niewypełnienia kilku kolejnych rubryk można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszej i ostatniej wolnej rubryki, w których wstawia się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony(a)”. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „nieklasyfikowany(a)”.

9. (uchylono) Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.


bo wszystko to jest w rozp. o świadectwach:

§ 14. 1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16.

2. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr),  oceny z zajęć edukacyjnych,  ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego.

3. W wierszach,   które   nie  są wypełnione,   wstawia  się   poziomą kreskę, a w przypadku:

1)zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony" albo „zwolniona";

2)nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana".

W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

4.Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu  przeznaczonym  na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.


dorwie30-08-2010 22:11:41   [#03]
dziękuję bardzo za wyjaśnienie, rzeczywiście jest to rozwiązanie logiczne

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]