Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Potwierdzanie oryginałów
strony: [ 1 ][ 2 ]
DYREK24-06-2010 19:50:14   [#51]

art. 76a dotyczy tylko postępowania administracyjnego (dokumentów składanych do akt w postępowaniu administracyjnym)

w zakresie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego w sprawach nieuregulowanych w KN oraz rozporządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

wystarczy odpowiednie uregulowanie w KN lub rozporządzeniu i po problemie


post został zmieniony: 24-06-2010 19:51:02
dyrlo25-06-2010 09:38:09   [#52]

Właśnie mam stos dyplomów (z różnych stron kraju) do uwierzytelnienia. Młodzież stara się o stypendium a dokumenty trzeba wysłać pocztą.

Mogę uwierzytelnić?

Przecież nie wyślę ich do notariusza, bo stypendium (o ile dostaną) może być mniejsze niż koszty starania się o nie :-(((

hanabi25-06-2010 10:20:00   [#53]

popieram Dyrka, tylko postępowanie administracyjne o czym pisałam w # 08


USTAWA

z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego.

(tekst jednolity)
DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1

Zakres obowiązywania

Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

  1)   przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,

  2)   przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1,

  3)   w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2, a także między tymi organami a sądami,

  4)   w sprawach wydawania zaświadczeń.

Art. 2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.

Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:

  1)   postępowania w sprawach karnych skarbowych,

  2)   spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V, VII i VIII.

§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania w sprawach:

  1)   (skreślony),

  2)   (skreślony),

  3)   (skreślony),

  4)   należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z:

  1)   nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,

  2)   podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy działu VIII.

§ 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach wymienionych w § 2.


to powinno rozwiać wszelkie wątpliwości
post został zmieniony: 25-06-2010 10:20:35
Gaba25-06-2010 11:44:49   [#54]

OK. Przyjmuję rozwiązanie prawne, trudno z nim dyskutować, ale - jeszcze niedawno tłumaczono nauczycielom na fali absurdu awansowego, iż awansowanie nie jest postępowaniem administracyjnym, a procedurą. Sama się z tego zaśmiewałam.

a więc co?

Ten wątek był tutaj, a więc jest.

hanabi25-06-2010 11:46:50   [#55]

Gabo, zauważ, żę:

4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:

1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły;
2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ prowadzący szkołę;
3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego - organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9e ust. 3, odpowiedni stopień - właściwy minister.
Gaba25-06-2010 18:36:54   [#56]

hmmm, to jest tylko "w drodze"!

Były uwagi nt. ten temat, że nie jest to typowa procedura, np. nie przysługuje np. odwołanie do sądu administracyjnego, więc...

hanabi25-06-2010 20:54:50   [#57]
Gabo, z własnego doświadczenia wiem, że przysługuje;)
Gaba25-06-2010 20:57:07   [#58]

o, proszę!


Powiem tak - jest zmiana naprawdę niepotrzebna i doprawdy nie rozumiem, dlaczego ustawodawca nie pomaga ludziom, a przeszkadza. Została złamana generalna zasada - pomocniczości urzędu. To urząd ma pomagać, a nie utrudniać i odsyłać.

joljol25-06-2010 21:05:57   [#59]
a lubelskie? wymaga potwierdzonych notarialnie czy nie?
hanabi26-06-2010 08:01:41   [#60]

Gabo, napisałam w #24

lobby notariuszy jest jak widać silniejsze niż lobby nauczycielskie:)

tarek31-08-2010 20:00:44   [#61]
A jaką pieczęcią (pieczęciami) należy opatrywać odpisy dokumentów (do awansu do KO) - urzędową (czyli analogicznie do  § 23. 1 rozporządzenia o świadectwach), podłużną, czy tylko imienną?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]