Forum OSKKO - wątek

TEMAT: rodzic zaskoczony niepromowaniem -problem!
strony: [ 1 ][ 2 ]
Lucyna M17-06-2010 22:40:02   [#01]

Sprawa dotyczy ucznia kl 1-3. Ma opinię ze wskazaniem na niepromowanie( kwiecień 2010). Rodzic niesamowicie zaangażowany.Bardzo często konsultował się z wychowawcą, który cały czas dawał mu nadzieję na promocję dziecka, gdyż powoli, ale systematycznie nadrabiało braki .Mamy wymóg zapisany w statucie, że na miesiąc przed rp wychowawca pisemnie powiadamia rodzica o planowanym niepromowaniu dziecka  i rodzic składa podpis pod taką informacją. 

1. nauczyciel nie ma takiej notatki

2. Zaskoczony rodzic dowiedział się od n-la,że jego dziecko nie zda -tuż przed  klasyfikacyjną rp (tego samego dnia).Mam to na piśmie.

3. Zrozpaczony przychodzi do mnie dzien po rp. Czuje się zignorowany i oszukany, bo cały czas pracował  z dzieckiem i był umacniany w przekonaniu, ze  dziecko nadrabia zaległości więc zda.Rodzic jest b. odpowiedzialny.

Uważam, że nauczyciel zachował sie bardzo nieodpowiedzialnie i złamał prawo(nie ma wymaganego wpisu w dzienniku i podpisu rodzica, ) Pominął więc obowiązek uzyskania opinii rodzica.

Rozmawiam z n-lem, ten oczywiście utrzymuje że informował rodzica. Po naszej rozmowie wpisuje(!!!) do dziennika notatkę z datą wsteczną, ale oczywiście bez podpisu rodzica.Jestem oburzona!

Czy mogę cofnąc decyzję  o niepromowaniu, bo jest wbrew prawu i etyce zawodowej?

Co dalej? Zwołać rp?

 

 

Jacek17-06-2010 22:48:15   [#02]

raczej namawiam na bardzo poważną rozmowę z nauczycielem.. bo to co zrobił to fałszerstwo i oszustwo a za to grozi wydalenie z zawodu i zawiasy w dobrym wypadku i albo nauczyciel zmieni zdanie albo zawiadamiasz prokuraturę i komisja dyscyplinarna dodatkowo


post został zmieniony: 17-06-2010 22:49:46
Lucyna M17-06-2010 23:04:13   [#03]
Dzięki za wsparcie. To bardzo pomaga, jeśli wiem, że takie postępowanie nauczyciela oburza nie tylko mnie. Ale co zrobić z dzieckiem? Uważam, że powinno otrzymać szansę i zdać, ale jest po radzie. Zwołać drugą? Załatwić to na plenarce? Mam duży problem, a nauczyciel "udał się " na zwolnienie lekarskie! Pomocy! Będę wdzieczna ...
Jacek17-06-2010 23:19:49   [#04]

hymm.. czyli rada juz podjęła uchwałę w sprawie klasyfikacji zatem trzeba będzie zastanowic się nad rozwiązaniem opisanym w rozporządzeniu o ocenianiu

§ 19. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

można też chyba wstrzymać uchwałę w części dotyczącej tego ucznia z powodu złamania prawa przez nauczyciela co wiąże się z koniecznością poinformowania KO i OP-u co przy badaniu sprawy będzie się wiązało z postawieniem nauczycielowi zarzutów na komisję dyscyplinarną a pewnie i do organów ścigania za dokonanie fałszerstwa

Lucyna M18-06-2010 09:10:24   [#05]
Nie chciałabym uciekać się do egzaminu i stresować dziecko, ktore jest tu całkowicie niewinne. Widzę raczej drogę unieważnienia promocji ucznia ze względu na niezachowanie procedury wystawiania oceny. Jacku, na jakiej podstawie twierdzisz, ze muszę powiadomić  KO? Wydaje mi się  ,że dyr stoi na straży prawa w szkole i ma prawo cofnąć coś, co jest wykonane niewłaściwie. Mamy przed sobą radę plenarną i to moze byc rozwiązanie.Mam świadomość, że sprawa jest trudna i dlatego szukam wśród Was pomocy.
Lucyna M18-06-2010 09:17:11   [#06]
Ukaranie n-la upomnieniem musi moim zdaniem zaistnieć, aby można było cofnąć niepromomowanie dziecka.
jaris-118-06-2010 09:35:43   [#07]
A ja z zupełnie innej strony: protokół z klasyfikacyjnego posiedzenia już napisany?
Jacek18-06-2010 10:29:48   [#08]

Lucyno.. rada podjęła uchwałę zgodnie ze swoimi kompetencjami więc ta uchwała jest ważna i można wstrzymać jej wykonanie na podstawie art. 41 ust. 3 UoSO

Nauczyciel nie zachował trybu ustalenia oceny to jasne więc w tym wypadku stosuje się § 19 rozporządzenia bo przecież nauczyciel wystawił ocenę i można ją zmienić na podstawie tego przepisu. Wiem, że to stres dla dziecka ale gdyby nauczyciel był to można by to było odkręcić ale jak jej nie ma to nie możesz zmieniać sama niczego bo niby na jakiej podstawie?

michba18-06-2010 10:41:40   [#09]
Parę lat temu mieliśmy taka sytuację w klasach IV -VI, Wychowawca podczas ostatniego zebrania nie dopilnował podpisu rodzica, że uczeń będzie miał 1 z kilku przedmiotów. Rodzic powiedział, że nic o tym nie wiedział. Uczeń zdawał w wakacje egzaminy. Oczywiście był szantaż, że uczeń sobie coś zrobi. nauczyciele pod presją i nie ukrywam, dpuszczajace były naciągane. Ale trzeba było przełknąć gorzką pigułkę.
teka5718-06-2010 10:58:49   [#10]

Słuchajcie - u mnie  wyszedł ten  problem:

Uczennica  kl.V otrzymała zgodnie z zapisem w statucie informację o  zagrożeniu z  jednego  przedmiotu, a druga n-ka nie  wystawiła takiego  zagrożeni choć oceny z tego  przedmiotu  to  aż 7 jedynek i mała drobnica.Do tej  pory-zero  zainteresowani rodziców i chęci  poprawiania ze strony  uczennicy.

Wiemy,że uczennica nie poradzi sobie w  szóstej klasie,więc jest problem z  drugą niedosytateczną z przedmiotu,z którego powinna być oceniona negatywnie(wskazują na  to  oceny i wiedza)- której  prawnie nie może otrzymać(?)czy też może(?) przy takim  zapisie w statucie.

Jak  wybrnąć z tej  sytuacji  i w stosunku do  nauczycielki ( która nie dopatrzyła obowiązku powiadomienia rodzica i uczennicy),a uczennica , żeby otrzymała taka ocenę, na jaką zasłużyła w całym  roku. Dwie  oceny ndst dają mośliwości i  uczniowi i Radzie  Pedagogicznej.

Jedna ndst=poprawka ,z którą przechodzi ,a nie  o to  chodzi.Przykre, bo   bardzo rzadko mamy powtarzających rok, po jednej osobie na kilka lat. Jednak  wiemy ,że "zafajtoliła" n-ka ,pomóżcie mi   przetrawić temat.

Lucyna M18-06-2010 11:01:06   [#11]

Nauczycielka , co wynika ze zwolnienia, będzie już na zebraniu plenarnym.Uważacie, że "odkręcenie" na plenarce jest dobrum rozwiązaniem ? Przecież egzamin dla pierwszaka to straszne rozwiązanie.

Bas18-06-2010 11:07:41   [#12]
Teko, uczeń może zdawać poprawkę (z tego jednego ndst). A przecież rada może nie wyrazić na niego zgody. Masz sprawę rozwiązaną.
teka5718-06-2010 11:21:24   [#13]
czy nie jest -bo teraz nie pamiętam  - ,że z jedną otrzymuje promocje warunkową,nawet jesli przystapi do   poprawkowego.którego  nie  zda?
Krzysztof Pom18-06-2010 11:22:39   [#14]

z jedna ndst może zdawać poprawkę, RP nie ma nic do tego

z dwiema ndst tylko za zgodą RP

promocja "warunkowa": uczeń nie zaliczył poprawki z jednego przedmiotu, ale RP może wyjątkowo promować, o ile ten przedmiot jest w kolejnej klasie


post został zmieniony: 18-06-2010 11:25:08
foki18-06-2010 11:28:40   [#15]
Czy egzamin poprawkowy dotyczy ucznia klas I - III ? bo o takiego własnie tu chodzi?
Bas18-06-2010 11:30:03   [#16]

Oczywiście, że nie.

A co do reszty, to wklejam stosowny fragment:

§ 21. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 


post został zmieniony: 18-06-2010 11:31:52
Krzysztof Pom18-06-2010 11:33:32   [#17]

foki, dzięki za zawrócenie myśli na właściwe tory :-)

Uczeńkl. I - III nie zdaje egzaminów poprawkowych;

teka5718-06-2010 11:35:18   [#18]

czyli -coś  pamiętam- choć jest to  chore,że gdy nie zda poprawki, mimo tego  przechodzi  warunkowo.( w takim  razie po co  ta poprawka)

ale dalej  -jak postąpić z n-ką,która  nie powiadomiła  uczennicy i jej rodziców o zagrożeniu.W ten  sposób nie trzymała się zapisu w statucie i  musi jej postawić ocenę pozytywną  przy  takim  szerokim  asortymencie jedynek ( bo z tego przedmiotu  nie  wchodzi w grę poprawkowy).

foki18-06-2010 11:37:45   [#19]

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 3 i § 15 ust. 4

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

§ 20. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Krzysztof Pom18-06-2010 11:38:13   [#20]

do teka 57

Uczeń kl. IV - V sp, mimo że nie zda poprawki, to wcale nie musi przejść. Nie ma słowa "warunkowo", posługujemy sie nim zatępczo = RP może podjąć uchwałę o promowaniu mimo uzystania ndst z poprawki, ale wcale nie musi. 


post został zmieniony: 18-06-2010 11:39:24
Bas18-06-2010 11:40:01   [#21]
Teko, to nie jest chore. Rada może nie wyrazić zgody na promocję warunkową. I nieprawdą jest, że poprawka i promocja idzie "z automatu". Zawsze decyduje rada. Spójrz na wzory uchwał klasyfikacyjnych na sąsiednich wątkach. Rada wyraża zgodę albo nie. I tej wersji się trzymaj. Niech ta zapominalska nauczycielka wystawi pozytywną, zostanie jedna jedynka, na której poprawienie rada nie wyrazi zgody. Albo nie wyrazi zgody na warunkową po niezdaniu poprawki. Koniec.
teka5718-06-2010 11:44:40   [#22]
a tej  zapominalskiej nauczycielce ,mam odpuścić?
foki18-06-2010 11:44:48   [#23]

9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

Bas18-06-2010 11:50:48   [#24]
A co możesz jej zrobić poza rozmową, notatką słuzbową i niedaniem motywacyjnego?
teka5718-06-2010 12:48:07   [#25]
ta  nauczycielka -to   jedyny bardzo trudny przypadek w gronie-nigdy nie  przyznająca się do  błędów,bo  tak  kręci,aby ktoś był - be ,a ona cacy.Za to  dam wypomina każdemu czego  niedopatrzył. Teraz ma  takie tłumaczenie-ona  chciała mieć wakacyjny spokój bez egzaminów i niezbyt przęjęła się  tym  co  zrobiła.(czyli nie interes dziecka-a własny),bo  wie ,że wg  statutu zrobiła błąd,za który  zapłaci dziecko
jaris-118-06-2010 13:00:15   [#26]
No to masz piękną okazję, aby pięknie obsobaczyć panią! Nie odpuszczaj sobie :)
teka5730-06-2010 15:09:10   [#27]

Jeśli komisja utrzyma niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, a jest to jedyna ocena niedostateczna danego ucznia, to uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Jeżeli są to dwie roczne oceny niedostateczne - o prawie do egzaminów poprawkowych decyduje rada pedagogiczna. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są na ogólnych zasadach.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83, poz. 562 ze zm.) - § 19 ust. 1, ust. 6, ust. 2-9.

Dalej mam wątpliwości -bo  różnie   dyrektorzy to  interpretują-co  znaczy  na  ogólnych  zasadach-czy  rodzic,gdy uczeń ma  1  ndst -pisze wniosek do  dyrektora o poprawkę,czy  też nie  i tylko dyrektor zawiadamia rodzica pisemnie ,że dany  uczeń ma  w tym  dniu poprawkę.(wiadomo,że uczeń otrzymał od   n-la  wymagania egzaminacyjne)W wyznaczonym  przez  dyrektora terminie -powiadomiony o tym w liście poleconym,  z potwierdzeniem  przyjęcia. Przyjdzie ,nie przyjdzie  zbiera się komisja i czeka  .....ile...5,10,15 min.(?)-czy tak?

Ta niejasność,że  uczeń może przystąpić do  egzaminu poprawkowego nie jest  jednoznaczna-bo  pod nią są różne  interpretacje.Jeśli zatem może ,to skoro obowiązują ogólne zasady mówiące,że o egzamin się wnioskuje ,to ...?

Już nic  z tego  nie wiem.

teka5730-06-2010 18:48:57   [#28]
ale jestem  uparciuchem lub  leniuchem umysłowym,a może tępotą- może jednak  znajdzie ktoś dla mnie  troszkę czasu/ rzewa,...Jacku..../,aby usystematyzować wyjaśniając moje wątpliwości,gdyż  może być to  sprawa czasowa w procedurach....
AnJa30-06-2010 18:57:19   [#29]

dyskusje tu były - ja uwazam, ze na wniosek zawsze i nigdy nie wysyłalem żadnych zawiadomień do rodzica

ale jakby wniosku nie było a rodzic zażadał w sierpniu poprawkowego- miałby go

bo na forum przeważała opinia, ze jeden bez wniosku

Bas30-06-2010 18:59:10   [#30]

teko, "na ogólnych zasadach" czyli opisanych przez rozp. o ocenianiu (par.egz.poprawkowy).

Rada juz wyraziła zgodę, sądząc z Twoich wątpliwości. I niesłusznie, bo mogła nie wyrazić (ja tak zrobiłam). No ale skoro już, to pismo do rodziców, termin ustalony, protokół (z rozp.) przygotowany i czekasz. Ile? To powinno być napisane w statucie (na przykład). Myślę, że 15-20 min. wystarczy. Następnie wypełniasz protokół (że nie stawił się) i czekasz na ewantualne usprawiedliwienie, bo może nieszczęśnik zdawać do końca września (też jest w rozp.). Usprawiedliwienie powinno wpłynąć w dniu egzaminu - najpóźniej.

I jeszcze jedno: może to nie znaczy musi. Analizujesz całą sytuację na radzie i decydujecie. Mój uczeń miał tak ogromne zaległości, że nie zdecydowaliśmy się na poprawkę, bo z pewnością nie opanowałby treści w 2 m-ce. A jest to pierwsze niepromowanie od 5 lat! Powodzenia.

Jacek30-06-2010 19:05:40   [#31]

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Jeśli ma 1 pałę to rozporządzenie dopuszcza prawo do tego egzaminu bez zgody RP czyli dyrektor wyznacza termin egzaminu poprawkowego i informuje o tym rodziców. Wg mnie rodzic nie musi pisac wniosku o wyznaczenie egzaminu choć jak napisze to nic się nie stanie. Wysyłam zwykłym listem i czekamy na ucznia. Nie przyjdzie to powtarza klasę bo nie przystąpił do niego. Przyjdzie to przystępuje do egzaminu i zdaje go lub nie. Jak zda to ok a jak nie zda to wtedy RP może wyrazić zgodę na promocję z 1 oceną ndst.

nie wiem czego nie rozumiesz?

Bas30-06-2010 19:09:16   [#32]
Ja też nie wiem :-) Ale teraz "ma już pełną wiedzę".
teka5730-06-2010 19:27:44   [#33]

nie rozumiem: 1/czy zostawiam(bo RP uważa ,że nie poradzi sobie w  klasie wyższej)-bez  dania możliwości  poprawki

2/czy muszę dać   U-wi szansę /której obawiam się że nie wykorzysta przy poprawce/ 

3/czy  rodzic musi -bo może -wnioskować o poprawkę ,jak  ma 1 ndst

4/ czy tylko informuję rodzica,/bez wniosku pisanego przez rodzica o poprawce/że poprawka jest w  wyznaczonym przeze mnie  terminie  i czekam


Bas30-06-2010 19:31:32   [#34]

1. tak, możesz odmówić poprawki

2. nie, nie musisz (to wynika z p.1)

3. rodzic/uczeń/wychowawca/pedagog może (nie musi) wnioskować (zobacz na innych wątkach dot. poprawki. Są wśród nas tacy, którzy w ogóle nie chcą wniosku. Ja proszę o wniosek, bo wtedy mogę go odrzucić z przyczyn, o których pisałam wyżej.

Jacek30-06-2010 19:36:00   [#35]

zaraz zaraz..

1. nie może odmówić poprawki z 1 przedmiotu bo to jak psu buda należy się uczniowi zgodnie z przepisami

2. jw.

3. moim zdaniem nie musi

4. jw. + informujesz o terminie wyznaczonej poprawki

Bas30-06-2010 19:40:31   [#36]

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

Co znaczy to "może" ? A zresztą dyskutowaliśmy niedawno o tym. Rada może odmówić.

Jacek30-06-2010 19:45:35   [#37]

nie zgadzam się z tym bo nie ma w pierwszym zdaniu ani słowa o RP i o jej zgodzie lub nie, a "może" oznacza, że uczeń ma prawo a szkoła przyzwolenie w tym przepisie na przeprowadzenie takiego egzaminu


post został zmieniony: 30-06-2010 19:47:19
teka5730-06-2010 19:47:49   [#38]

no ...ile pytań i ile podpowiedzi-która właściwa/

Osobiście wychodzę z założenia /inaczej,jak koleżeństwo z sąsiednich szkół/,że

1/daję szansę U-wi i daję zestaw na egzamin

2/proszę rodzica,aby złożył wniosek?/tylko niestety z żadnym  z rodziców, nie można telefonicznie się skontaktować- twierdzą  wychowawcy/w takim razie-

3/n-l składa  wniosek za  rodzica,a ja wysyłam powiadomienie,że  w takim,a takim terminie jest poprawka/wstyd pisać-której prawdopodobnie U. nie przejdzie- bo  znamy  możliwości  ucznia/ i wówczas z czystym  sumieniem,że  formalności  dopełnione i dano  uczniowi szansę -uczeń  powtarza klasę

Czy dobrze myślę?


Bas30-06-2010 19:49:17   [#39]
Biedna teka :-) Zamąciliśmy jej strasznie. To "może" jest dla mnie furtką. O radzie wspomina nastepne zdanie. Prawda, że w kontekście dwóch jedynek.
Bas30-06-2010 19:50:12   [#40]
Myślę,, teko, że dobrze robisz. Wszystko jest z korzyścią dla ucznia. I uspokój się już :-)
Jacek30-06-2010 19:52:33   [#41]

jak dla mnie źle myślisz... i powtórzę

1. z 1 ndst ma prawo przystapić do poprawkowego bez niczyjej łaski

2. wniosku nie musi być

3. wyznaczasz termin poprawki i informujesz o tym rodziców np. zwykłym listem

4. przychodzi i zdaje jest ok., nie przychodzi to albo zgoda RP na promocję z 1 ndst albo brak zgody i powtarza klasę

 

Bas30-06-2010 19:54:39   [#42]
Dobra, Jacek. Teka czyni dobrze (czyli po Twojemu), a to jest w tej chwili najważniejsze. Co do wniosku były spory, ale niech będzie bez wniosku.
Jacek30-06-2010 19:59:53   [#43]

co zrobi tego nie wiem bo to ona podejmuje decyzję. Nie widzę żadnej potrzeby by nauczyciel pisał jakieś wnioski za rodzica bo niby po co.

z tego co rozumiem to uczen i rodzice mają już gdzieś poprawkę skoro nie ma kontaktu z nimi więc sami załozyli że będzie powtórka klasy. Mimo to wzynaczyłbym termin poprawki i czekał co będzie

teka5730-06-2010 20:03:08   [#44]

ufff

wiecie o co  mi  chodzi,o ten zapis,że procedury jak przy wszystkich pozostałych egzaminach -a tam  rodzic lub nauczyciel pisze wniosek.


Bas30-06-2010 20:09:29   [#45]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42975&ux=2792&pst=32#pst32

Wśród różnych tematów na tym wątku dyskutowano również sprawę wniosku. Poczytaj. Ja jestem za wnioskiem.

teka5730-06-2010 20:30:23   [#46]

jestem po  lekturach  Forumowych,/wiele  RÓŻNYCH PODPOWIEDZI I ZDAŃ NA  TEN  TEMAT/jestem po   lokalnych  konsultacjach z koleżeństwem-/które myśli  inaczej-czyli bez  wniosku/ i zapis w rozporządzeniu sprawił,że nie chcę,aby ktoś mi  zarzucił,że nie daję dziecku szansy-bo  usadzam od razu.

Wniosek-jest dla mnie-SPEŁNIENIEM zgodnie z procedurą wymaganą w rozporządzeniu./nieważne  czyj miałby być: rodzica czy  nauczyciela/.

TYM  DAJĘ SZANSĘ NA EWENTUALNE NIEPOWTARZANIE KLASY ,a czy U.  ją wykorzysta ,to będzie  widać po  egzaminie.Rodzic nie  będzie pisał pism do  różnych  instancji i organów,że  nie  dano  mu szansy decydowania/nieważne ,że nic  nie  robił w tym kierunku przez cały rok/. dyrlo30-06-2010 21:01:41   [#47]
dyrlo 14-06-2010 21:10:40   [#07]

słowo "może" oznacza, że nie musi i tu były opinie, że w związku z tym powinien wystąpić z prośbą o egzamin poprawkowy, ale w takim wypadku powinno być być określone na czyj wniosek egzamin się organizuje - ja uważam, że takiego wniosku nie potrzeba,

Też tak uważałam tj. jedna ndst uczeń ma prawo do poprawki, chce zdaje, nie chce nie zdaje. Ja jako dyrektor ustalam termin na ostatni tydzień sierpnia i przyjdzie to będzie nie przyjdzie powtarza rok. Chyba, że dwa ndst to wtedy podanie i zgoda albo niezgoda Rady Pedagogicznej.

I tutaj zostałam ciężko przez życie doświadczona, rodzic odwołał się do KO i złożył na mnie skargę do OP, że on nie wnioskował o poprawkę a ja wyznaczyłam nawet datę i godzinę.

Jacek30-06-2010 21:10:57   [#48]

dzielisz włos na czworo teko :-)

napisze inaczej... jestem rodzicem takiego ucznia i nie przejmuję się bo ma pałę to ma i tyle więc nie robie nic.. 

i idźmy dalej...

  1. dyrektor wyznacza egzamin poprawkowy bo pojawia się wniosek napisany.. przez nauczyciela.. a jakim prawem się pytam nauczyciel pisze coś w moim imieniu???
  2. nie ma wniosku nikogo a dyrektor wyznacza poprawkę.. wali mnie to bo dziecko nie przyjdzie lecz i tak będzie miało prawo powtarzać klasę.
  3. dyrektor wyznacza poprawkę a ja namyślam się i dziecko idzie jednak ale mu się nie udaje zdać więc powtarza klasę

dyrlo.. a co z tego, że rodzic doniósł? wyznaczyłaś i tyle... nie przyszedł to jego sprawa natomiast nic z złego się dla rodzica nie wydarzyło z tej racji więc ani OP ani KO sie czepić nie ma czego

 

 

 

dyrlo30-06-2010 21:12:57   [#49]
Jacek, żebyś Ty wiedział co z tego....
malgala30-06-2010 21:17:01   [#50]

"I tutaj zostałam ciężko przez życie doświadczona, rodzic odwołał się do KO i złożył na mnie skargę do OP, że on nie wnioskował o poprawkę a ja wyznaczyłam nawet datę i godzinę."

I co na to KO? Przecież nie chce zdawać poprawki, to się na nią nie zgłasza albo zgłasza i informuje, że nie przystępuje do egzaminu. Ma takie prawo, bo nikt go do zdawania nie zmusza, a podanie terminu ewentualnego egzaminu to taka dodatkowa szansa.

W jednym się z Jackiem nie zgadzam. Napisałeś, że jak się nie zgłosi, to RP decyduje czy zdaje, czy nie.
Moim zdaniem rozporządzenie daje możliwość promowania ucznia z jedną oceną niedostateczną gdy nie zda egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Czyli przystąpił do egzaminu i go nie zdał.

strony: [ 1 ][ 2 ]