Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 17 ][ 18 ]
MKJ23-05-2018 08:49:12   [#851]

22 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 969 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  o postępowaniu w sprawach nieletnich

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/969/1

 

Leszek24-05-2018 20:11:24   [#852]

24 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 996 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo oświatowe,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/996/1

pozdrawiam

Leszek25-05-2018 09:46:57   [#853]

24 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1000 ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – weszła w życie 25 maja 2018 r. (w art. 154 ustawy zawiera zmianę ustawy Prawo oświatowe – dodaje nowy art. 108a o prowadzeniu w szkołach i placówkach monitoringu),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1000/1 

pozdrawiam


post został zmieniony: 25-05-2018 14:34:51
Leszek30-05-2018 16:17:08   [#855]

29 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1023 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie 30 maja 2018 r. (z wyjątkiem § 33 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1023/1

pozdrawiam

Leszek30-05-2018 16:17:51   [#856]

29 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1024 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie 30 maja 2018 r. - w szkołach starego typu

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1024/1

pozdrawiam

Leszek30-05-2018 16:18:34   [#857]

30 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1037 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 31 maja 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1037/1

pozdrawiam

Leszek02-06-2018 13:43:16   [#858]

1 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1055 rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  – weszło w życie 2 czerwca 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1055/1

pozdrawiam

Leszek02-06-2018 13:43:43   [#859]

1 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1056 rozporządzenie RM z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019 – weszło w życie 18 maja 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1056/1

pozdrawiam

Leszek07-06-2018 17:00:24   [#860]

7 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1100 rozporządzenie RM z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji  – wchodzi w życie 8 czerwca 2018 r., /rola szkół i przedszkoli/

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1100

pozdrawiam

Leszek12-06-2018 18:19:51   [#861]

12 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1133 rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 1 września 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1133/1

POZDRAWIAM

Leszek14-06-2018 18:23:18   [#862]

14 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1144 rozporządzenie RM z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 – wchodzi w życie 15 czerwca 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1144/1

pozdrawiam

Leszek15-06-2018 18:29:50   [#863]

6. 15 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1161 rozporządzenie MKiDN z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie 16 czerwca 2018 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1161/1

pozdrawiam

MKJ23-06-2018 14:42:24   [#864]

21 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1193 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych – weszło w życie 22 czerwca 2018 r. (z wyjątkiem § 21, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.):

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1193/1

 

Leszek28-06-2018 21:00:05   [#865]

28 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1260 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1260/1

pozdrawiam

Leszek29-06-2018 15:56:13   [#866]

29 czerwca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1274 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  – wchodzi w życie 30 czerwca 2018 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1274/1

pozdrawiam

 

MKJ06-07-2018 10:10:44   [#867]

4 lipca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1290 ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe  – wchodzi w życie 19 lipca 2018 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1290/1

Zmiany dotyczą:

1) art. 63 ust. 14 pkt 3 - wyłaniania przedstawiciela ZZ do komisji konkursowej na dyrektora szkoły;

2) dodania w art. 73 ustępu 1a - tajność w głosowaniu RP przy podejmowaniu uchwał ws. dyrektorów.

MKJ06-07-2018 10:17:16   [#868]

4 lipca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1296 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 32/17

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1296/1

"Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128) w zakresie, w jakim nie uwzględnia wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 17 ][ 18 ]