Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]
Danusia16-12-2016 09:47:10   [#651]

A kto dokonuje oceny pracy "zwykłego" dyrektora w myśl nowego rozporządzenia OP czy OSNP? Bo nie umiem doczytać, ale ja z gimnazjum, więc niedouczona jestem.

 

DYREK16-12-2016 09:57:27   [#652]

(od 1.01.2017 r.) Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ. -> zmiana w uoso


post został zmieniony: 16-12-2016 09:59:23
Danusia16-12-2016 11:05:57   [#653]

Dziękuję. Mądrego aż miło posłuchać(poczytać) :)

rzewa16-12-2016 11:14:15   [#654]

nie w u.s.o. a w KN

o ocenie pracy jest w KN

DYREK16-12-2016 13:46:36   [#655]

:-)

Leszek16-12-2016 22:38:59   [#656]

16 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2040 rozporządzenie MEN z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu – wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2040/1

pozdrawiam

Leszek19-12-2016 20:23:48   [#657]

19 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2067 obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2067/1

pozdrawiam

Leszek21-12-2016 17:00:50   [#658]

21 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2094 rozporządzenie MEN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – wchodzi w życie 22 grudnia 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2094/1

pozdrawiam

Leszek28-12-2016 11:09:04   [#659]

27 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2150 rozporządzenie MEN z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej – wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2150/1

pozdrawiam

Leszek28-12-2016 17:54:53   [#660]

28 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2169 ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – zawiera zmianę:

- w art. 2 ustawy o systemie oświaty (w art. 9a w ust. 2 dodaje się pkt 5a, art. 9c w ust. 2 dodaje się pkt 11a) wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2169/1

ważne dla CKE, bez znaczenia dla szkół

pozdrawiam

Leszek30-12-2016 16:42:38   [#661]

30 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2248 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych – wchodzi w życie 31 grudnia 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2248/1

pozdrawiam

Leszek30-12-2016 20:01:00   [#662]

30 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2264 rozporządzenie MS z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych - wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2264/1

pozdrawiam

Leszek30-12-2016 20:15:11   [#663]

30 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2287 rozporządzenie MS z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2287/1

pozdrawiam

Leszek31-12-2016 10:24:08   [#664]

30 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2298 rozporządzenie MEN z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 – wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2298/1

pozdrawiam

Leszek31-12-2016 14:37:37   [#665]

31 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2306 rozporządzenie MKiDN z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych – wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2306

ostatni przepis w tym roku

pozdrawiam

ewa31-12-2016 19:45:14   [#666]

do kompletu roku 2016

29 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2223 Rozporządzenie MEN dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - wchodzi w życie 1 stycznia 2017

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2223/1

 

Leszek01-01-2017 13:40:29   [#667]

to zamykamy 2016 

pozdrawiam w 2017

Leszek04-01-2017 13:29:11   [#668]

3 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 11 rozporządzenie MKiDN z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne – weszło w życie 4 stycznia 2017 r. z mocą od 1 stycznia 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/11

pozdrawiam

Leszek04-01-2017 13:29:36   [#669]

3 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 12 rozporządzenie MKiDN z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych – weszło w życie 4 stycznia 2017 r. z mocą od 1 stycznia 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/12

pozdrawiam

Leszek11-01-2017 17:41:06   [#670]

3. 11 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 59 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowewchodzi w życie 1 września 2017 r. za wyjątkiem:

1) rozdz. 6 (o rekrutacji) oraz art. 18 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 – 26 stycznia 2017 r.,

2) art. 47 ust. 1 pkt 1c, 1d, 1g oraz pkt 4 (podst. program. w szk. ponadpod.) – 1 września 2018 r. ,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1

pozdrawiam

Leszek11-01-2017 17:41:28   [#671]

4. 11 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 60 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowewchodzi w życie 1 września 2017 r. za wieloma wyjątkami, które wchodzą w życie pomiędzy 15 stycznia 2017 r. a 1 stycznia 2022 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/1

pozdrawiam

Leszek13-01-2017 18:38:51   [#672]

13 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 89 rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – wchodzi w życie 15 stycznia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/89/1

pozdrawiam

Leszek17-01-2017 18:14:30   [#673]

17 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 108 ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Ustawa Budżetowa NA ROK 2017 – wchodzi w życie 1 września 2017 r.

- art. 9 ust. 2 - zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 2752,92 zł (w 2016 r. = 2717,59 zł).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/108/1

pozdrawiam

Leszek21-01-2017 14:23:58   [#674]

20 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 133 rozporządzenie MEN z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.  – weszło w życie 21 stycznia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/133

pozdrawiam

Leszek23-01-2017 09:59:21   [#675]

20 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 132 ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustawwchodzi w życie 21 kwietnia 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/132

także dla uczniów i nauczycieli

pozdrawiam

Leszek27-01-2017 15:43:09   [#676]

27 stycznia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 170 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wchodzi w życie 28 stycznia 2017 r.,

w czterech częściach

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/170/1

pozdrawiam

Leszek24-02-2017 20:13:45   [#677]

24 lutego 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 356 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – wchodzi w życie 1 września 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

pozdrawiam

Leszek03-03-2017 20:17:57   [#678]

3 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 473 rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur  – wchodzi w życie 18 marca 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/473/1

pozdrawiam

Leszek06-03-2017 17:20:35   [#679]

6 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 481 rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  – wchodzi w życie 8 marca 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/481/1

pozdrawiam

Leszek20-03-2017 18:05:34   [#680]

20 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 586 rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum wchodzi w życie 21 marca 2017 r

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

pozdrawiam

Leszek20-03-2017 18:09:47   [#681]

20 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 590 rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych wchodzi w życie 21 marca 2017 r

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/590/1

pozdrawiam

Leszek21-03-2017 17:22:11   [#682]

21 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 610 rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek wchodzi w życie 22 marca 2017 r

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610/1

pozdrawiam

Leszek22-03-2017 20:48:32   [#683]

22 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 617 rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych wchodzi w życie 23 marca 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/617

pozdrawiam

Leszek24-03-2017 08:02:29   [#684]

23 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 622 rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wchodzi w życie 1 września 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

pozdrawiam

Leszek24-03-2017 18:16:34   [#685]

24 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 630 rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - wchodzi w życie 25 marca 2017 r.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/630/1

pozdrawiam

robson26-03-2017 20:18:22   [#686]

Te wynagrodzenia to poważnie?

Jacek26-03-2017 20:32:25   [#687]

poważnie jak mucha w ciąży :-)

gosiaes226-03-2017 21:08:12   [#688]

łaaaał!!!

malmar1526-03-2017 21:30:27   [#689]

policzyłam skutki podwyżki dla dyplomowanego z 30-letnim stażem pracy (plus dodatki: motywacyjny, za wychowawstwo) i wyszło mi, że dostanie więcej 49,76 zł brutto/miesiąc

to i tak dobrze w porównaniu z emerytami (7 zł netto)

zaraz Leszek zagrzmi, że zaśmiecamy ;) już uciekam ;)


post został zmieniony: 26-03-2017 21:31:57
Leszek27-03-2017 09:25:01   [#690]

grzmię - nie zaśmiecać :-)))

pozdrawiam

Leszek27-03-2017 20:21:23   [#691]

27 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 649 rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli wchodzi w życie 1 września 2017 r.

 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/649/1

pozdrawiam

Leszek29-03-2017 16:56:20   [#692]

29 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 671 rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego wchodzi w życie 1 września 2017 r.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/671/1

pozdrawiam

Leszek31-03-2017 18:50:04   [#693]

31 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 691 rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wchodzi w życie 1 kwietnia 2017 r.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/691/1

pozdrawiam

Leszek31-03-2017 18:50:27   [#694]

31 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 703 rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wchodzi w życie 1 września 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/703

pozdrawiam

Leszek03-04-2017 20:09:10   [#695]

3 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 709 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  – weszło w życie 4 kwietnia 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/709/1

pozdrawiam

Leszek12-04-2017 19:32:48   [#696]

11 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 764 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – weszło w życie 12 kwietnia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/764/1

pozdrawiam

Leszek12-04-2017 19:33:15   [#697]

12 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 770 obwieszczenie MR,PiPS z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/770/1

pozdrawiam

Leszek18-04-2017 16:17:35   [#698]

18 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 794 rozporządzenie MEN z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – wchodzi w życie 19 kwietnia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/794

pozdrawiam

rzewa19-04-2017 07:32:06   [#699]

a już myślałam, że poprawiono rozporządzenia w załączniku nr 2 w części opisowej wzorów o numerach: 3a (MEN-I/3a/2), 4a (MEN-I/3a-w/2), 5 (MEN-I/4/2), 6 (MEN-I/5-SZ/2) i 6a (MEN-I/5a-SZ/2) poprzez zmianę wyrażenia "dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej" na wyrażenie "dla uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej"

MEN zapomniał, że uczniom obecnej klasy VI trzeba w czerwcu wydać jakieś świadectwo... :-(

Leszek20-04-2017 19:26:36   [#700]

20 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 810 rozporządzenie MIiB z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  – wchodzi w życie 21 kwietnia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/810/1

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]