Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dyrektor kontra katecheta
strony: [ 1 ]
Bona Fide07-05-2010 19:16:08   [#01]

Tytuł dość kontrowersyjny, ale mam zamiar wywołać dyskusję i poznać Wasze zdanie.J

Jeden z moich kochanych Dyrków ma pewien problem, a jak ma jakiś problem to wali do mnie, a ja oczywiście staram się jak mogę, aby pomóc ten problem rozwiązać.

Problem wygląda następująco:
We wrześniu br. odchodzi ksiądz (proboszcz parafii) uczący katechezy w szkole. Na swoje miejsce, chce dać nauczycielkę oczywiście z misją od biskupa (jako proboszcz ma znaczne wpływy w kurii i tą misję dla niej jest w stanie załatwić), której mój dyrek nie chce (tu szczegółów zdradzić nie mogę). A w tej szkole jest nauczyciel, który ma misję jeszcze z 1994 r. (nie cofniętą, wcześniej uczyła katechezy i ma uprawnienia), ale ze względu, że nie lubili się z proboszczemJ  i z koniem nie chciał się kopać to proboszcz wziął sobie te godziny (oczywiście misje też dostał). I żeby było fajniej nauczyciel ten jest organistą w kościele proboszcza. Mój dyrek chciałby, aby katechezy uczył właśnie ten nauczyciel, na dodatek uwielbiany przez dzieci i młodzież.

Podsumowując:

  1. Dyrektor nie chce zatrudnić obcej i na dodatek niechcianej nauczycielki.
  2. Jest w szkole nauczyciel z uprawnieniami i aktualną misją (chociaż z 1994 r., ale nie cofniętą).
  3. Dyrektor bardzo chętnie dał by mu katechezę.

Czy może? Co będzie, jeżeli we wrześniu zgłosi się niechciany nauczyciel ze świeżutką misją od biskupa. Przyznam szczerze, że poszperałam trochę zarówno w prawie kanonicznym, jak i w naszym, świeckim i znam odpowiedzi na te pytania. Ale jestem ciekawa, czy dyrektorzy często musza stawać przed takim faktem dokonanym.  Prawo kanoniczne stoi ponad naszym? Dyrektor nic nie ma do powiedzenia? Nie może wybrać sobie katechety?


post został zmieniony: 07-05-2010 19:17:00
rzewa07-05-2010 19:27:42   [#02]

1. dyrektor nie może zatrudnić katechety bez misji

2. jeśli ma kilku n-li z misją daje im godziny jak ma - dyrektor decyduje ile i komu

3. jeśli dyrek ma godzin katechezy nie więcej niż 18 daje wszystkie tej osobie, którą ma zatrudnioną, a nowej nie zatrudnia bo nie ma godzin (oczywiście kuria może cofnąć misję i wtedy dyrek nie ma ruchu)

4. jeśli godzin jest więcej niż etat daje jednemu n-lowi 18 a drugiemu ile zostanie i tu nikt nie może zmusić dyrka (oczywiście formalnie :-)) by zrobił inaczej - może też próbować zrobić jak w p. 3 (z ponadwymiarowymi) ale to może być trudniejsze, choć ma za sobą OP

rzepek07-05-2010 19:53:33   [#03]

Reasumując:)

1.Dyrek podpisuje umowę z katechetą, który nadal ma aktualną misję (z 1994r)

2.Grzecznie odmawia, kiedy kuria zadzwoni z propozycją zatrudnienia p.katechetki -że juz katecheta jest.

3.Kuria:

a. przyjmuje fakt do wiadomości (plując sobie w brodę za swoje zaniedbanie i wpadkę)

b. szybko cofa misję katechecie i daje nową katechetce.

 

Jeżeli dyrektor znajdzie sam katechetę z misją -to kuria już właściwie nie może się sprzeciwić (tzn może, ale nie musi):)

Bona Fide07-05-2010 20:14:26   [#04]

1. dyrektor nie może zatrudnić katechety bez misji – to jasne jak słońce:-)

2. jeśli ma kilku n-li z misją daje im godziny jak ma - dyrektor decyduje ile i komu – dyrektor ma 12 godzin, daje wszystkie nauczycielowi, którego chce mieć u siebie.

3. jeśli dyrek ma godzin katechezy nie więcej niż 18 daje wszystkie tej osobie, którą ma zatrudnioną, a nowej nie zatrudnia bo nie ma godzin (oczywiście kuria może cofnąć misję i wtedy dyrek nie ma ruchu) – j.w. daje wszystkie nauczycielowi, którego chce mieć u siebie, a kuria cofa mu misję. Co dalej?

 4. jeśli godzin jest więcej niż etat daje jednemu n-lowi 18 a drugiemu ile zostanie i tu nikt nie może zmusić dyrka (oczywiście formalnie :-)) by zrobił inaczej - może też próbować zrobić jak w p. 3 (z ponadwymiarowymi) ale to może być trudniejsze, choć ma za sobą OP – to nie wchodzi w rachubę.

Kontynuujemy pkt 3: Dyrek daje 12 posiadanych godzin nauczycielowi, którego chce mieć u siebie. Kuria cofa mu misję. Co dalej?

dyrlo07-05-2010 20:25:07   [#05]

Hmmmmmm, to jest teoria a w praktyce (w naszym rejonie tzn. w naszej diecezji) jest tak.

Nikt mnie nie pyta o zdanie. Godzin mam na 2 etaty. Uczy u mnie 3 księży. Nie ja ustalam ile który ma godzin. Dostaję księży na piśmie z rozpiską ile który ma uczyć godzin - co roku nowa misja na rok szkolny. Pismo przychodzi na początku lipca. Jedynie co mogę to to jeśli przychodzi ten sam księdz to kontynuuje zajęcia z klasą, jak inny to mogę zdecydować czy Ia, albo IId albo jeszcze inna.

Ja decyduję o tym, któremu z księży przydzielić NI (bo pojawia się toto i znika) w wymiarze 1/4 h (1 raz w miesiącu) - bo rodzice chcą to i dostają.

ankate07-05-2010 20:28:38   [#06]

 Misja kanoniczna określa dokładnie osobę i placówkę, w jakiej ta osoba ma pracować ... czyli nie może być dwóch misji do jednej szkoły, jeśli nie ma tam nawet etatu

ten z pierwszą misją powinien się odwołać...ale pewnie może tylko do najwyższego, czyli państwo w państwie

rzewa07-05-2010 20:34:34   [#07]

kuria ponosi koszty cofnięcia skierowania, tzn.płaci odprawę n-la należną mu albo z art 20 KN, albo z art 28 KN, ew. płaci wynagrodzenie n-la przez cały stan nieczynny - a wyegzekwowaniem tych należności powinien zająć się OP

dota c07-05-2010 20:50:03   [#08]

Dyrlo: Czy jest na to pp czy prawo kaduka zostało tu zastosowane?

Nikt mnie nie pyta o zdanie. Godzin mam na 2 etaty. Uczy u mnie 3 księży. Nie ja ustalam ile który ma godzin. Dostaję księży na piśmie z rozpiską ile który ma uczyć godzin - co roku nowa misja na rok szkolny.


izael07-05-2010 20:53:03   [#09]

U nas też misja=przyjęcie do pracy, ale po drodze jednak jest dialog.

Jeśli nie chciałam kogoś przyjąć lub nauczyciel nie sprawdzał się u mnie w szkole, to umawiałam się na rozmowę z księdzem odpowiedzialnym za misje i ... zawsze dochodziliśmy do porozumienia. Raz, gdy wyraziłam sprzeciw dotyczący nauczyciela, który miał pracować u mnie w szkole, zapytano co zrobię jeśli jednak dadzą mu misję... nie podpiszę z nim umowy.

Czy jest gdzieś zapis, że dyrektor musi zatrudnić nauczyciela katechetę, który ma misję do jego szkoły?

Ten, którego zatrudnia, musi mieć taki dokument.

a to jednak nie to samo

Trochę ględzę, bo zmęczona jestem:)

Nula08-05-2010 00:17:04   [#10]
A tu religii uczyć trzeba... bez komentarza...
dyrlo08-05-2010 19:40:45   [#11]
dota c #08 - nie mam pojęcia, tak jest i tyle.
Bona Fide09-05-2010 16:10:42   [#12]

To nie jest prawo kadukaJ. Poniżej, to co udało mi się ustalić:

1.      Nauczanie katechezy w szkołach jest dziedziną mieszaną spraw świeckich i duchowych, tzw. „res mixtae", wymagająca porozumienia Kościoła i danego państwa.

2.      Jedną z podstawowych zasad prawa kanonicznego jest, iż wszel­kie nauczanie i wychowanie religijne przekazywane w jakichkol­wiek szkołach i zakładach wychowawczych podlega władzy kościel­nej. Zasada ta zawarta jest m.in. w kan. 804 § 1 KPK.

3.      Dokumentem o najbardziej podstawowym znaczeniu umożliwia­jącym w obecnym stanie prawnym zatrudnienie nauczyciela religii w szkołach publicznych jest tzw. „missio canonica", czyli imienne skie­rowanie do nauczania w określonej szkole wydane przez kompetent­ną władzę kościelną. Wymóg posiadania przez nauczycieli religii misji kanonicznej podyktowany jest tym, iż kościoły i związki wyznanio­we muszą mieć możliwość wpływu na obsadą stanowiska katechety, gdyż katecheta danego wyznania jest nie tylko nauczycielem i wy­chowawcą, ale także i przede wszystkim naucza prawd, które stano­wią depozyt wiary danego kościoła. Missio canonica jest zatem gwa­rantem wierności danego katechety doktrynie kościoła, który go de­sygnował do pełnienia tej misji.

4.      Główna i bezpośrednia troska nad działalnością ka­techetyczną Kościoła powierzona została biskupom diecezjalnym. Szczegółowe kompetencje biskupów diecezjalnych w tym zakresie określone zostały w kan. 805, który stanowi, iż „w odniesieniu do własnej diecezji ordynariusz miejsca ma prawo mianowania lub za­twierdzania nauczycieli religii oraz usuwania lub żądania usunięcia, ilekroć wymaga tego dobro religii lub obyczajów”. W podejmowaniu powyższych decyzji biskup diecezjalny jest autonomiczny, a Konfe­rencja Episkopatu nie ma w tym zakresie żadnych uprawnień nadzor­czych czy apelacyjnych. Powyższe przepisy wskazują zatem, iż do­kument misji kanoniczne wydaje - w przypadku Kościoła katolickie­go - biskup diecezjalny. Przy weryfikacji legalności tego dokumentu należy pomocniczo stosować przepisy prawa kanonicznego.

5.      Odnośnie nauczycieli religii katolickiej podstawę prawną sta­nowi tutaj przede wszystkim przepis art. 12 ust 3 konkordatu z dn. 28 lipca 1993 r., który stwierdza iż „nauczyciele religii muszą posiadać upoważnienie {missio canonica) od biskupa diecezjalnego..." Prze­pisy konkordatu jako umowy międzynarodowej wiążą w równym stop­niu obie strony tej umowy, zatem konkordat jest jednocześnie pra­wem kościelnym i państwowym. W państwowym porządku prawnym jego usytuowanie hierarchiczne jest następujące: w razie ewentual­nych sprzeczności z przepisami ustaw zwykłych, rozporządzeń bądź aktów prawnych niższego rzędu decydujące znaczenie ma tutaj nor­ma konkordatowa, w razie sprzeczności z konstytucją RP - należało­by uznać wyższość przepisów konstytucyjnych.

6.      Konkordat dotyczy jedynie nauczycieli religii katolickiej, jed­nakże identyczne zasady obowiązują także w zakresie zatrudniania przez szkoły publiczne nauczycieli religii innych wyznań. Wynika to z treści przepisu § 5. ust 1 rozporządzenia MEN z dn. 14.04.1992 r., który stwierdza, iż „szkoła może zatrudnić nauczyciela religii - kate­chetę szkolnego, zwanego dalej nauczycielem religii, wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do danej szkoły.

7.      Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii są przedmiotem uzgodnień pomiędzy MEN i zwierzchnikami poszczególnych związ­ków wyznaniowych (§ 6. Rozporządzenia MEN z dn. 14.04.1992 r.). Obecnie obowiązujące przepisy w tej mierze zostały ustalone w Po­rozumieniu zawartym pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dn. 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii.

8.      Legitymowanie się odpowiednim wykształ­ceniem nie oznacza, iż spełniony został warunek dotyczący posiada­nia kwalifikacji, a jedynie warunek dotyczący minimalnego wykształ­cenia. O posiadaniu pełnych kwalifikacji można mówić dopiero wów­czas, gdy kandydat legitymuje się nie tylko wymaganym wykształce­niem, ale także uzyskał skierowanie biskupa diecezjalnego do okre­ślonej szkoły.

Utrata misji:

1.      Dokument misji kanonicznej może zostać wydany na czas okre­ślony bądź nieokreślony. W pierwszym przypadku wygasa on po upływie oznaczonego czasu, w drugim od momentu jego cofnięcia.

2.      Obo­wiązek legitymowania się przez katechetę aktualnym skierowaniem do nauczania w określonej szkole ma charakter permanentny, tzn. że winien się on weryfikować podczas całego okresu zatrudnienia. Utrata misji kanonicznej, czy to na skutek jej wygaśnięcia, czy też cofnięcia jej przez biskupa diecezjalnego, powodować będzie konieczność ustą­pienia katechety z zajmowanego stanowiska.

3.      Cofnięcie misji kano­niczne nie skutkuje jednak bezpośrednio na wygaśnięcie stosunku pracy z katechetą - biskup diecezjalny nie występuje bowiem tutaj w roli pracodawcy, nie jest więc stroną nawiązanego stosunku pracy. Cofnięcie (utrata) misji kanonicznej ma bezpośredni wpływ na utratę kwalifikacji zawodowych, zaś utrata tych kwalifikacji stanowi przy­czynę bezpośrednią podjęcia przez dyrekcję szkoły stosownych dzia­łań, zmierzających w kierunku wygaśnięcia stosunku pracy w prze­widzianym przez prawo trybie.

4.      W przy­padku Kościoła katolickiego biskupi diecezjalni - tak na mocy ogól­nej władzy prawodawczej w swoich diecezjach, jak i na podstawie prawa powszechnego - mogą w sposób swobodny mianować, zwal­niać i przenosić katechetów. Przede wszystkim zaś takie kompeten­cje wynikają z kanonów 775 § 1. oraz 805 KPK. Kanon 705 § 1 KPK daje ogólną dyspozycję, iż „zadaniem biskupa diecezjalnego jest wydawanie norm, odnośnie do katechezy”. Natomiast kan. 805 stanowi kategorycznie, iż „ordynariusz miejsca ma prawo usuwania [kate­chetów], ilekroć wymaga tego dobro religii lub obyczajów". Z po­wyższego przepisu wynika zatem, iż dobro religii lub dobre obyczaje są wystarczająca racją powzięcia decyzji o usunięciu katechety, któ­ry niekoniecznie musi być winien zaistniałemu zagrożeniu.

5.      Nauczyciel religii nie po­siada żadnych możliwości udowodnienia, iż utrata misji nastąpiła z przyczyn przez niego niezawinionych. Jedyną sytuacją, kiedy fakt ten można uznać za oczywisty i w pełni udowodniony jest potwier­dzenie go przez właściwą władzę kościelną, która sama to stwierdzi w uzasadnieniu swojej decyzji o cofnięciu skierowania do nauczania religii. Nawet bowiem kiedy organ władzy kościelnej upoważniony do cofnięcia misji kanonicznej dokona tego z naruszeniem prawa wewnętrznego danego związku wyznaniowego, to - na forum pań­stwowym - nie ma żadnych skutecznych mechanizmów, które mo­głyby tę decyzję unieważnić. Wynika to z konstytucyjnej zasady po­szanowania autonomii i niezależności państwa i kościołów oraz in­nych związków wyznaniowych (art. 25 ust. 3 Konstytucji RP). W przy­padku Kościoła, katolickiego zasada ta ponadto znajduje swoje po­twierdzenie w art. 1 konkordatu z 28 lipca 1993 roku. Z przyczyn podanych powyżej polskie sądy powszechne nie są upoważnione do przyjęcia skargi na niezgodność z prawem jakiegokolwiek aktu wła­dzy kościelnej wydanego w oparciu o prawo wewnętrzne tegoż związ­ku wyznaniowego.

6.      Przy założeniu, że fakt utraty misji kanonicznej następuje bez winy nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i kon­traktowym wygasną w różnych trybach. Różnica ta bierze się stąd, iż wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem kontraktowym dokona się w oparciu o przepisy kodeksu pracy, zaś z nauczycielem miano­wanym na podstawie Karty Nauczyciela, która w stosunku do przepi­sów kodeksu traktowana jest jako lex specialis.

7.      Na miejsce nauczyciela religii, który w trakcie roku szkolnego utracił misję kanoniczną i wobec tego ustąpił ze stanowiska, biskup diecezjalny może skierować do nauczania religii nowego katechetę. Zgodnie z przepisem zawartym w paragrafie 5 ust. 3 rozporządzenia MEN, w razie skierowania przez dany kościół lub związek wyzna­niowy innej osoby do nauczania religii w ciągu roku szkolnego - koszty z tym związane pokrywa tenże związek wyznaniowy. Jednak­że nie można tego przepisu rozumieć w ten sposób, iż nowozatradniony nauczyciel świadczy pracę w szkole, natomiast wynagrodzenia za nią będzie domagać się od swego związku wyznaniowego. Pod­miotem zatrudniającym jest tutaj dyrektor szkoły - zatem na dyrekto­rze szkoły ciążyć będzie obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Dyrek­cja szkoły w drodze porozumienia ustala w jakiej formie dany związek wyznaniowy dokonywać będzie stosownych wpłat na rzecz szko­ły w związku z zatrudnieniem takiego nauczyciela. W razie gdyby związek wyznaniowy nie wywiązywał się z tego obowiązku, na dy­rektorze szkoły nadal ciąży obowiązek wypłaty wynagrodzenia, a na­stępnie przysługiwać mu będzie regres na drodze cywilnoprawnej w stosunku do władz związku wyznaniowego za poniesione koszty zwią­zane z zatrudnieniem nowego nauczyciela religii.

Źródło: A. Mezglewski, Misja kanoniczna do nauczania religii – przepisy prawa polskiego i kanonicznego, w: Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, pod. red. W. Janigi, A. Mezglewskiego, Krosno – Sandomierz 2000, s. 117 – 126.

Czyli, dyrektorom pozostaje modlić się o „chcianego” katechetę.


post został zmieniony: 09-05-2010 16:12:57
rzewa09-05-2010 19:45:35   [#13]

6. Przy założeniu, że fakt utraty misji kanonicznej następuje bez winy nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i kon­traktowym wygasną w różnych trybach. Różnica ta bierze się stąd, iż wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem kontraktowym dokona się w oparciu o przepisy kodeksu pracy, zaś z nauczycielem miano­wanym na podstawie Karty Nauczyciela, która w stosunku do przepi­sów kodeksu traktowana jest jako lex specialis.

to nie do końca prawda - KN co do trybu i powodu stosuje się do rozwiązywania stosunku pracy wszystkich nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony  - obojętne czy jest to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy też mianowania i obojętne czy jest to zatrudnienie w pełnym czy niepełnym wymiarze

k.p. stosuje się do rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem  zatrudnionym na czas określony - obojętny jest jego stopień awansu jak i wymiar czasu pracy na jaki został zatrudniony

Marek Pleśniar09-05-2010 20:01:07   [#14]

świetnie jest generalnie z zatrudnianiem w szkole:-)

Sekret21-08-2017 09:57:17   [#15]

Mamy teraz podobną sytuację, organistka ma być zatrudniona jako nauczyciel.

Jeśli wg mnienei ma kwalifikacji do nauczania a dostanie skierowanie z kurii to musi być zatrudniona?

flisegi21-08-2017 15:21:24   [#16]

A u mnie jest tak. Ksiądz proboszcz wcześniej przychodzi do mnie na rozmowę. Uczciwie rozmawiamy i proboszcz mi jasno mówi co może, a czego nie może i ja mu takowoż. Proboszcz otwarty jest na moje sugestie (w zakresie tego co może, ja róznież). Niemniej mimo, że mam religii praktycznie etat dostałam dwie misje i zatrudniłam dwóch księży. Domyślam się, że chodzi o to żeby dwóch miało ZUS-y, ale przyznam, że nie przyszło mi do głowy żeby zatrudnić jednego na etat, a drugiego np. na 1 godzinę. Ale oczywiście to co wyżej jest logiczne, tylko praktyka...

 

ola 1321-08-2017 22:05:29   [#17]

Sekret, spokojnie i bez nerw. :-)

Podpowiedź co zrobić (sama tak miałam):
Organistka przynosi skierowanie oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Sprawdzasz zgodnie z porozumieniem

Jeżeli brak jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, w tym ew. zaświadczenia o ukończeniu 4 roku (ważne - zaliczona sesja poprawkowa, ma przynieść z uczelni zaświadczenie stan na dzień 31 sierpnia br moje doświadczenia), podejmujesz próby wyjaśnienia kwestii z Wydziałem Katechetycznym, a jak Cię one nie zadowolą to piszesz do Kuratorium zapytanie o ich stanowisko z powiadomieniem Kurii.

Czekasz na odpowiedź, powinno się wszystko wyjaśnić.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]