Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia rewalidacyjne w szkole podstawowej
strony: [ 1 ]
kinia282026-04-2010 06:44:27   [#01]
Mam kilkoro dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. ze względu na rozwój umysłowy, niepełnosprawność ruchową, niedosłuch, niedowidzenie...  Dla tych dzieci przydzielam zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z orzeczeniem: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne...  W związku z tym w arkuszu organizacyjnym będą one ujęte jako rewalidacyjne dla tych dzieci osobno, a oprócz tego dla innych potrzebujących, zgodnie z opinią zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne, ale już nie jako rewalidacyjne. Czy dobrze myślę?
nela226-04-2010 08:40:56   [#02]
A mój OP nie chce dawać godzin na rewalidację mimo orzeczenia z poradni ...mam do tego wykorzystać godziny z art.42....
nela226-04-2010 08:43:09   [#03]
Podajcie mi podstawę prawną na przydzial godz. rewalidacyjnych...Ile godzin mogę zaplanować dla ucznia...
michba26-04-2010 19:19:17   [#04]

Op musi, jeśli dzieci mają orzeczenia. Ile godzin, to już zależy od dobrej woli, może być nawet 1 tygodniowo, u mnie są 4-SP a w G- 5 na dziecko. Natomiast dzieci z opiniami, to może być art42 - tutaj to tylko dobra wola OP.

Art. 1 ust. 5 i 5a oraz Art. 71b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz.U. Nr 19 poz. 167)*

shegreta17-08-2011 14:20:28   [#05]
Czy mogę zaplanować prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z orzeczeniem (słabowidzący) realizowanych przez polonistę i matematyka, którzy nie mają tyflo?
hanabi17-08-2011 15:23:32   [#06]

"Jakie to są zajęcia rewalidacyjne...?

1. Jakie to są zajęcia rewalidacyjne wg nowych przepisów, skoro logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze itd. są zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

2. Z jakich godzin mają być realizowane w szkole specjalnej zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a z jakich godzin, zajęcia rewalidacyjne?

3. Kto może prowadzić zajęcia rewalidacyjne, z jakimi kwalifikacjami (czy muszą to być specjaliści tak jak w przypadku zajęć specjalistycznych)?

4. Ile czasu mają trwać zajęcia rewalidacyjne 45 minut, czy 60 minut, tak jak zajęcia specjalistyczne?

5. Czy wszystkie powyższe sprawy będą unormowane w jakimś rozporządzeniu np. w nowym o ramowych planach nauczania?

Odp.:

Aktualnie obowiązujące przepisy już teraz regulują rodzaj zajęć zarówno rewalidacyjnych, jak i specjalistycznych, a także wskazują beneficjentów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów niepełnosprawnych, a ich rodzaj powinien być wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przepisy § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), regulują, że w szkolnym planie nauczania dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, należy uwzględnić następujące zajęcia rewalidacyjne:

  1)   korekcyjne wad postawy,

  2)   korygujące wady mowy,

  3)   orientacji przestrzennej i poruszania się,

  4)   nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,

  5)   inne, wynikające z programów rewalidacji.

Zajęć rewalidacyjnych nie dzieli się zatem na: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, inne terapeutyczne), gdyż te stanowią oddzielną kategorię zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w ramach godzin z tzw. obowiązkowej ramówki. Mogą być prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje właściwe do określonego rodzaju zajęć. Godzina tych zajęć trwa 60 minut.

Zajęcia specjalistyczne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą być natomiast organizowane dla wszystkich uczniów, którzy ich potrzebują, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).

Przepisy ww. rozporządzenia regulują, że:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa od ww. określonej.

Natomiast w ramach zajęć specjalistycznych wyróżnia się następujące rodzaje zajęć:

  1)   korekcyjno-kompensacyjne - organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;

  2)   logopedyczne - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów;

  3)   socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym -organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane są w ramach godzin do dyspozycji dyrektora oraz godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. Godzina tych zajęć trwa 60 minut.


Konsultant MEN"


może tu znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie ( cytat pochodzi ze strony efektywnośc kształcenia)


post został zmieniony: 17-08-2011 15:36:20
stoner17-08-2011 20:54:22   [#07]

[#04] -

Rozporządzenie w sprawie - Ramowych Planów Nauczania

§ 2.

10. Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.


Minimum  musi  być 2 godziny (liczba mnoga).

Caro17-08-2011 20:56:05   [#08]

są pewne nieścisłości  w tekście powyżej - oby tylko te:

§ 8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

§ 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

§ 10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

§ 11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

§ 12. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

 ... chyba, że ja coś pokręciłem

Ala18-08-2011 00:38:05   [#09]

rozporządzenie, które przywołujesz jest z dnia 17 listopada 2010,  :-)

cytowane wyżej jest z 2003 roku

w gimnazjum i przedszkolach obowiązuje nowe od 1.09.2011

w sp i ponadgimnazjalnych wejdzie w życie 1.09.2012

do tego czasu stosuje się stare

 

 

śliwka g26-08-2011 21:35:02   [#10]

Witam

Uczeń ze świeżym orzeczeniem o upośledzeniem w stopniu lekkim. W zaleceniach m.in. kształcenie specjalne i indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Co dalej? Proszę o pomoc.

Pozdrawiam

Bas26-08-2011 22:37:33   [#11]
Stanowczo za mało danych o uczniu (zobacz wpisy na tym wątku). Dziecko z SP czy gimnazjum? Jeżeli z SP - stosujesz stare rozp., jeżeli z gimn. (przedszkole?) - nowe. Na forum dużo w tej sprawie.
śliwka g27-08-2011 11:45:26   [#12]

Bas, dziękuję

Zajęcia w sp kl. IV. W nauczaniu miało dziecko 2 godz. w tygodniu.


Bas27-08-2011 17:34:40   [#13]

Nie wiem, czy jeszcze potrzebujesz pomocy? W tym roku (ostatni raz) dzieciak "idzie" starym rozp. Przydzielasz mu 2 godz. (jak do OP, to i więcej) rewalidacji. Musi być prowadzona przez specjalistę oligofrenopedagogiki. Realiazuje normalna podstawę, dostosowane są wymagania.

W przyszłym roku - wg nowego rozp. IPET-y i takie tam różne. Wszystko jest w rozporządzeniu.

Możesz też pozyskać bezpłatne podręczniki dla tego ucznia ze WSip-u (j.pol, przyroda, matem. - chyba wszystko). Zapotrzebowanie wysyła KO - zobacz na stronie MEN.

Praca z takim dzieckiem jest ciężka, trzeba mu dostosować formy i metody, wymagania i całą resztę. Musi się jakoś znaleźć i grupie.

Marla27-08-2011 19:59:33   [#14]

mam ucznia z upośl. lekkim w gimnazjum i ma zalecaną rewalidację, w gimnazjum już obowiązuje nowe rozp. o ppp

w związku z tym mam mu zapewnić zajęcia z karcianych  czy mogę dodatkowo prosić OP o godziny rewalidacji - w latach ubiegłych OP dawał w takich przypadkach 3 godziny na tydzień

jaką podstawą prawną się wesprzeć?

Caro27-08-2011 20:06:25   [#15]
ktoś pisał na forum, że rewalidacyjnych nie przydziela się z karcianych
Marla27-08-2011 20:27:36   [#16]
nie chodzi mi o rewalidacyjne z karcianych tylko zajęcia wyrównawcze z karcianych (mam na myśli pomoc psych.-ped.) i  czy wtedy uczeń powinien mieć jeszcze rewalidację czy też organ już nie wyrazi zgody i ma do tego prawo
Bas27-08-2011 22:48:38   [#17]
Przeczytaj ten wątek uważnie, np. #4.
juasia04-01-2012 18:21:18   [#18]
a u mnie uczniowie mają  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niedostosowania społecznego oraz zespołu Aspergera. Jakie im zajęcia rewalidacyjne przydzielić przydzielić? Socjoterapię, terapię pedagogiczną, czyli korekcyjno-komepensacyjne?

Ala04-01-2012 21:51:55   [#19]

moim zdaniem - socjoterapia indywidualna lub grupowa w zależności od potrzeb (prowadzi specjalista z odpowiednimi kwalifikacjami)

ale sprawdź co mają w zaleceniach w orzeczeniu :-)

Caro07-01-2012 13:57:41   [#20]
 Czy można prowadzić zajęcia: socjoterapia indywidualna?
hanabi07-01-2012 16:50:20   [#21]

liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]