Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dodatek motywacyjny
strony: [ 1 ]
link12309-03-2010 14:37:52   [#01]

Proszęo informację: dodatek motywacyjny - informacja ma być przekazana wszystkim publicznie - rada pedagogiczna, jeżeli nie - podajcie pp.

 

Jacek09-03-2010 15:49:26   [#02]

w żadnym wypadku publicznie bo to jest składnik wynagrodzenia i podlega ochronie przed ujawnieniem osobom trzecim

link12309-03-2010 16:24:42   [#03]
Jacku - bardzo dziękuję, możesz podać pp, która zabrania ujawniania tego typu informacji, a tymbardziej upubliczniania ich na zebraniu Rady Pedagogicznej?
Krzysztof Pom09-03-2010 16:37:08   [#04]

Utrzymanie w tajemnicy zarobków podwładnych należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Żadna z regulacji Kodeksu pracy nie wspomina o tym jednak wprost- niejawność wynagrodzenia wynika bowiem z innych przepisów.

Zgodnie z art. 11 K.p., jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest poszanowanie dóbr osobistych pracowników, których ochronę gwarantuje art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Natomiast w opinii SN, ujawnienie przez pracodawcę, bez zgody zainteresowanego, wysokości jego wynagrodzenia może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu przepisów K.c. (por. uchwała poszerzonego składu SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNCP 1994, Nr 1, poz. 2).

Ponadto rozpowszechnienie informacji dotyczących wysokości pensji godzi również w regulacje ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

Co do zasady obowiązek zachowania w tajemnicy wynagrodzeń podwładnych spoczywa jedynie na szefie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby objąć tą powinnością również pracowników. I tak np., zatrudnieni w dziale kadr mogą zostać zobligowani do nieujawniania wysokości pensji poprzez stosowny zapis w zakresie ich obowiązków.

Więcej: http://www.prawo.egospodarka.pl/36727,Wynagrodzenia-pracownikow-obejmuje-tajemnica,1,34,3.html 

Marek Pleśniar09-03-2010 16:45:15   [#05]

swoją droga, skąd w ludziach taka ciekawość cudzego portfela:-)

tzn wiem skąd - ale jeszcze 20-30 lat i będzie spokój

aliszek09-03-2010 20:10:10   [#06]
A nie podaje się przypadkiem informacji o motywacyjnym związkom zawodowym działającym na terenie szkoły?
Gaba09-03-2010 20:12:19   [#07]

jeżeli podasz przypadkie, to znaczy, że nie potrafisz chronić danych wrażliwych. 


ps. ;-)))

DYREK09-03-2010 20:16:58   [#08]
może sie przyda:

Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. (Uchwała SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2)

 


Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia i indywidualna jego wysokość nie może być podana do wiadomości  bez zgody pracownika.

 

 

 

wątek: http://oskko.net/forum/watek.php?w=28899

Kiedy związek zawodowy może uzyskać informacje o wysokości indywidualnego wynagrodzenia pracownika?

Kiedy związek zawodowy może uzyskać informacje o wysokości indywidualnego wynagrodzenia pracownika?
PROBLEM
W zakładzie pracy, którym zarządzam, działa organizacja związkowa. Komisja zakładowa zwróciła się do mnie z prośbą o podanie wysokości wynagrodzeń trzech pracowników. Czy mogę udostępnić te dane, nie narażając się na odpowiedzialność za ujawnianie poufnych informacji?
RADA
Jeżeli pracownicy zgodzili się na sprawdzenie przez związek zawodowy wysokości swoich zarobków, to musi Pani udzielić takich informacji. Jeżeli jednak związek zawodowy nie posiada zgody pracowników, nie ma Pani obowiązku ujawniać danych o wysokości wynagrodzenia personalnie wskazanego pracownika.
UZASADNIENIE
Ustawa o związkach zawodowych uprawnia te organizacje m.in. do kontrolowania wynagrodzeń pracowników. Postanawia bowiem, że związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy. Użycie w przepisach sformułowania, że pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji dotyczących zasad wynagradzania nie oznacza obowiązku podawania indywidualnego wynagrodzenia danego pracownika.
Zasady wynagradzania dotyczące premii, dodatków i innych składników wynagrodzeń osób zatrudnionych w firmie są jawne i zwykle ogólnie dostępne w przepisach wewnątrzzakładowych. Dostęp do nich ma nie tylko organizacja związkowa, ale również każdy pracownik.
Do podania wysokości wynagrodzenia pracownika indywidualnego (jak stwierdził Sąd Najwyższy) niezbędna jest natomiast zgoda tego pracownika. Do celów dowodowych najlepiej jest, gdy zostaje ona udzielona na piśmie. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, pracodawca ma obowiązek poinformowania organizacji związkowej o wysokości wynagrodzenia indywidualnego pracownika.
Przykład
Pracownica podejrzewa, że pracodawca stosuje dyskryminację ze względu na płeć i lepiej wynagradza jej kolegę na tym samym stanowisku. Podejrzenie jest uzasadnione, ponieważ oboje wykonują tę samą pracę i posiadają jednakowe kwalifikacje zawodowe. W tej sytuacji interesy konkretnego pracownika zostały zagrożone w zakresie kształtowania jego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli zwróci się on do związku zawodowego o zbadanie tej kwestii lub wyrazi na to zgodę, pracodawca nie może odmówić organizacji związkowej udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia indywidualnego pracownika.
Informacja o zasadach wynagradzania jest zatem informacją ogólną i ogranicza się do powołania przepisów wewnątrzzakładowych. Za zgodą pracownika możliwe jest natomiast udzielenie informacji o zasadach kształtowania i wysokości wynagrodzenia indywidualnego pracownika.
Podstawa prawna:
art. 8, art. 23 ust. 1, art. 26 pkt 3 i art. 28 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),
art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.
Orzecznictwo uzupełniające:
1. Zawarte w art. 8, art. 23 ust. 1 i art. 26 pkt 3 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU nr 55, poz. 234) uprawnienie do kontrolowania przez związki zawodowe przestrzegania prawa pracy oznacza także uprawnienie do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników; nie oznacza natomiast uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody.
2. Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. (Uchwała SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2)
Ewa Podgórska

Źródło: www.infor.pl

post został zmieniony: 09-03-2010 20:19:46
gosiaes209-03-2010 20:21:41   [#09]

a ja przedstawiam "ten" składnik wynagrodzenia na spotkaniu z wójtem. Słucha mnie przeważnie 6-7 osób. Łamię prawo jak nic, ale to wójtowy wymysł.

aliszek09-03-2010 20:25:41   [#10]
O ile dobrze zrozumiałam - na życzenie związków podaję wyłącznie kwotę , którą przeznaczam na motywacyjne, premie czy nagrody. Nic ponadto;-)
DYREK09-03-2010 20:55:45   [#11]

zasady przyznawania związki znają - opiniowały (uzgadniały) z OP regulaminy

komisja zakładowa związków nauczycielskich to np. w ZNP oddział (nie jest to ognisko lub jego prezes - nie ma prawa do takich informacji)

indywidualne kwoty (zgoda pracownika) można podać komisji zakładowej (w ZNP - oddział)

komisja zakładowa może dane  (ogólne kwoty) uzyskać od OP (ewentualnie może podać dyrektor)

zemi10-03-2010 16:37:24   [#12]

Ja radzie podaję nazwiska nauczycieli, którym dodatek taki przyznaję, ale nie podaję kwot.

Myślę, że nie łamie tym prawa :)


teka5717-03-2010 21:37:46   [#13]
czy dodatek motywacyjny n-l  musi otrzymać czy może otrzymać?
rzewa17-03-2010 22:23:11   [#14]

zależy od zapisów uchwały OP dotyczącej wynagrodzeń n-li, bo dodatek w wysokości 0 jest również dodatkiem...

zatem jeśli uchwała dopuszcza zerowy dodatek (nie ma określonego minimalnego dodatku), to n-l może go otrzymać;

ale jeśli określa minimum, to musi otrzymać...

;-)


post został zmieniony: 17-03-2010 22:23:48
teka5718-03-2010 08:37:08   [#15]

 rzewo-

Jest następujący  zapis:

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły a dla dyrektora szkoły
–............................w oparciu o kryteria zawarte w § 4 ust. 2 i 3 w wysokości do 20 %
wynagrodzenia zasadniczego, w granicach środków przyznanych uchwałą budżetową
..........
2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące
i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, który przepracował,
co najmniej 4 miesiące w danej szkole

rzewa18-03-2010 09:05:14   [#16]

w takim razie może być taka sytuacja, że n-l nie ma przyznanego dodatku (ma przyznany dodatek w wysokości 0 ;-))

.....................

p. 3 przekracza uprawnienia ustawowe JST - powinien być uchylony przez nadzór prawny, a teraz może być uchylony przez sąd administracyjny. Każdy n-l może wystąpić do SA o uchylenie tego zapisu

teka5718-03-2010 09:43:30   [#17]

tak też myślę.Zwróciła się do  mnie n-ka na  R.P.- ,że chce mieć wyższy   dodatek motyw.. bo  skoro dla  n-li ustala się 5%,to ona sądzi,że te 5% jej się należy,a jeśli go  nie  ma, to   do kogo idą  pieniądze, czyli wyższy  dodatek niż jej, który jest dużo mniejszy niż 5% .Domyśla się, kto może dostać większy dodatek-zresztą zrobiła  wstępną sądę wśród n-li  ile kto ma ,bo ona uważa ,że jest najlepsza i ten nie motywuje jej do pracy,więc należy się jej  dużo większy  niż ma obecnie.

Tłumaczenie  dyr.że może a nie musi  otrzymać dodatku niezbyt ja przekonuje,a nawet to ,ze my  dyrektorzy mamy do  20% ,a otrzymujemy 6%-KTO ZATEM  BIERZE TE POZOSTAŁE PIENIĄDZE!-OT I MA KOBIETA PROBLEM.

Stąd chcę się upewnić czy w ogóle musi dostać przy takim  zapisie,a już nie  mówię o zapisie w pkt.3!

To zatwierdzały ZZ i  urząd marszałkowski!!!!

teka5718-03-2010 09:46:27   [#18]
dziękuję - będzie to  raczej przed  20,00,bo  wyjeżdżam do  KO na  naradę
izabelamaciejka17-06-2010 07:46:37   [#19]

Czy zróżnicowanie wysokości dodatku motywacyjnego wynika tylko z regulaminu organu prowadzącego?

Czy organ prowadzący może w regulaminie wprowadzić zapis, że każdemu nauczycielowi należy się dodatek np. w wysokości 6%, bez możliwości różnicowania jego wysokości w zależności od zaangażowania w pracę nauczyciela?

DYREK17-06-2010 08:45:26   [#20]

1. wynika z celu jego przyznawania,

ogólne warunki przyzwania nauczycielom dodatku motywacyjnego określił minister w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,

określenie szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego oraz jego wysokość należy do kompetencji jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę

2. nie, inny jest cel przyznawania dodatku

tak jest w szkołach rzadowych:

http://kadry.infor.pl/akty_prawne/wynagrodzenia/skladniki_wynagrodzenia/DZU.2009.060.0000494,
rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-3-kwietnia-2009-r-w-sprawie-dodatkow-do-wynagrodzenia
-zasadniczego-oraz-wynagrodzenia-za-godziny-ponadwymiarowe-i-godziny-doraznych-zastepstw
-dla-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-prowadzonych-przez-organy-administracji-rzadowej.html

zemi28-08-2010 15:25:20   [#21]

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

a co jeśli OP przegapił nowe rozporządzenie i nie ma w regulaminie zapisu    "nie dłuższy niż 6 miesięcy"

czy dyr w takim przypadku ma się trzymać rozporządzenia czy regulaminu?rzepek28-08-2010 18:07:09   [#22]

Rozporządzenie ministra ma większą moc, niż regulamin.

W naszym OP nuczyciel może dostac dodatek motywacyjny po przepracowaniu 1 roku. Dlatego "nowi" dostają dodatek w wysokości 0%, a ich kwota jest przyznawana pozostałym.

zemi28-08-2010 18:22:37   [#23]

rzepek, ale tu chodzi o to, że zgodnie z rozporządzeniem nie można przyznać motywacyjnego na cały rok, lecz najwięcej na 6 miesięcy

DYREK29-08-2010 20:10:16   [#24]

zemi

rozporządzenie dotyczy szkół rządowych (nie dotyczy szkół samorządowych np. OP - gmina)

pracujesz w szkole prowadzonej przez organy administracji rządowej ?

jeżeli nie, to obowiązuje regulamin uchwalony przez OP - jst  np. gmina 

zemi30-08-2010 18:01:31   [#25]

szkoła prowadzona przez jst

zatem  mam się zastosować do regulaminu OP

nie jest to sprawa - różnica wielkiej wagi, ale dobrze wiedzieć czego się w takiej sytuacji trzymać

zemi30-08-2010 18:53:19   [#26]
i jeszcze jeden wniosek - czytać nazwy dokumentów do końca :) 
nina28-09-2010 10:29:42   [#27]

Czy macie zapis w Regulaminach o wysokości dodatku dla nauczycieli z  godzinami ponadwymiarowymi??


Jaka kwota winna być w puli jezeli śrdenia na nauczyciela od 75,-  do 200,- 

Czy kwota winna byc tylko z 18/18? 

dyrlo28-09-2010 10:34:56   [#28]
W naszym regulaminie odpis 5% od wynagrodzenia podstawowego. Bez nadgodzin. Kwota winna być taka jak zapisano w regulaminie.
hania28-09-2010 17:30:39   [#29]

za ponadwymiarowe to dostaje się exstra pieniążki zdaje się....

motywacyjny- procentowo lub kwotowo ( zależnie od zapisów regulaminu OP) przyznaje dyrektor, najczęściej "za zasługi" - motywując do dalszej super pracy.......

dyrlo28-09-2010 18:06:21   [#30]

Chyba nie zrozumiałam, myślałam, że chodzi jaki mamy odpis a nie czy wszyscy dostają i ile maja dostać.

 Czyli mamy np. ok 6.000,- i to dzielimy - jednemu więcej drugiemu mniej a jeszcze innemu wcale :-( [piszę w liczbie mnogiej bo robimy to we dwie wice + ja]

aloj1328-09-2010 19:02:28   [#31]
Czy dodatek motywacyjny wchodzi do średniej urlopowej? Proszę o pp. Miałam  przyznany od marca do czerwca.
rzewa28-09-2010 20:59:02   [#32]
nie wchodzi
gongmin28-09-2010 23:23:33   [#33]

Jeżeli w regulaminie jest taki zapis:

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od 1% do 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustala dyrektor jednostki na podstawie kryteriów określonych poniżej." 

to wszyscy nauczyciele muszą otrzymać?

dyrlo29-09-2010 07:12:12   [#34]

Nie,

ale dla porządku lepszy byłby zapis "przyznaje dyrektor" - bo może wtedy nie przyznać. "Ustala dyrektor" od 1% do 20% to tak jakby coś jednak musiał ustalić.

rzewa29-09-2010 08:04:42   [#35]
bo przy takim zapisie regulaminu (#33) wszyscy otrzymują dodatek w wysokości co najmniej 1%
Magda29-09-2010 19:26:22   [#36]

Czyli dodatek motywacyjny jest z pewnej puli odpowiednio proporcjonalnej do liczby nauczycieli. Mam dwa pytania:

1. Jak wygląda sprawa z dodatkiem funkcyjnym dla wicedyrektorów ?

2. Czy przyznajecie jakieś szczególne dodatki dla opiekunów pracowni komputerowych ?


bosia29-09-2010 19:41:06   [#37]

1 i 2 zgodnie z zapisami w uchwale przyznaje dyrektor

2 u nas jest do 10% pensji stazysty

gongmin30-09-2010 00:21:01   [#38]

W odpowiedzi na post #33:

a)#34 - nie należy się dodatek ;

b)#35 - (...)wszyscy otrzymują dodatek

Kto ma rację? 

Dragon30-09-2010 00:43:17   [#39]

Rzewa:
Ja mam rację, bo skoro Art 30 ust 1 pkt 2 mówi o tym, że wynagrodzenie nauczycieli składa się m.in. z dodatku motywacyjnego.
Skoro OP mówi, że od 1% do 20% - to najmniej można dać 1% - więc każdy ma.
To, że w innych OP nauczyciele nie otrzymują owego dodatku to pozory - bo go otrzymują (skoro ich wynagrodzenie się z tego składa) - ale w wysokości 0 zł - skoro te inne OP nie nakładają dolnej granicy.

Dyrlo:
Co Ty Rzewo opowiadasz?
W tym samym punkcie jest mowa o tym, że wynagrodzenie nauczyciela składa się również z dodatku funkcyjnego!
Czyli co? Każdy ma funkcyjny - ino większość w wysokości 0 zł?
To jak to pogodzić z tym, że funkcyjny dostaje się za pełnienie funkcji?

Rzewa:
Nie opowiadam, tylko piszę jak jest.
Jeśli byłaby taka dowolność dawania, albo nie jakiegoś określonego składnika wynagrodzenia - wg. uznania - to zobacz o czym mówi ów artykuł - ale w punkcie 1.
Mówi on o tym, że wynagrodzenie nauczyciela składa się z wynagrodzenia zasadniczego.
Idąc Twoim, Dyrlo, torem myślenia - że pewne elementy wynagrodzenia można dawać, albo nie - jakiś OP mógłby ustalić regulamin, że wynagrodzenie zasadnicze otrzymuje jedynie nauczyciel, który ma zielone oczy.

Dyrlo:
Chcesz przez to, Rzewo, powiedzieć że każdy nauczyciel dostaje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (punkt 3 tego artykułu)?
Nawet ten, który ich nie ma?

Rzewa:
Można na to tak patrzeć - dostaje - ale ponieważ ma 0 tych godzin, to ma 0 złotych.

Dyrlo:
Rzewo ... ale ja ten regulamin czytam tak, że jeśli dyrektor komuś przyznaje motywacyjny, to ma mu przyznać w widełkach między 1% a 20% - a nie np ... 0.001%, a 75%.
A nie musi przyznać każdemu.

Rzewa:
Przecież tłumaczę, że wynagrodzenie nauczyciela składa się również z dodatku motywacyjnego - skoro więc się składa to się składa.

Dyrlo:
Rzewo ... bez sensu jest to co piszesz!

Rzewa:
A Ty mnie w nos!

dyrlo30-09-2010 07:08:07   [#40]

Matko kochana Dragon - ja Cię zabiję. Ja w zyciu nie napisałabym do rzewy "Chrzanisz" - Nie podoba mi się ten żart !!!!

Dragon30-09-2010 08:57:55   [#41]

Zmieniłem więc, dyrlo, na "opowiadasz".
Coby złagodzić Twoje "niepodobanie" dodam, że podzielam Twoje zdanie co do tego, że nie wszystkim się należy.
Ale pokazałem też, że można wieść nieskończenie długie dyskusje - i nie wypracować jednoznacznej interpretacje.
Miałem nadzieję, że w sposób żartobliwy - a tu o ... przykrość sprawiłem ... ech ...

bosia30-09-2010 13:50:36   [#42]

Dragon, trza było mnie napisać zamiast Dyrlo

ja bym napisała do Rzewy takie brzydkie słowo;-)

no....może bym napisała?, bo ogólnie to ja się nie wyrażam

nie wiem czy teraz od Rzewy mi się w ten...no....dziup nie oberwie;-)

dyrlo30-09-2010 15:07:30   [#43]
No to czuję się wyróżniona, że jednak mnie Dragon wymienił. Rzewa wie, że w moim katalogu słów nie ma "chrzanisz" a Dragon też wie, że mu wybaczyłam :-)
Marek Pleśniar30-09-2010 15:15:26   [#44]
jak znam Dragona, to się cieszcie że napisał "chrzanisz" tylko:-)
Dragon30-09-2010 16:41:32   [#45]
To prawda - znasz.
Starałem się być ze względu na aktorów delikatny - ale widać nie dość. :-))
I nie o aktorów mi chodziło i ich wzajemne relacje (tudzież zasób używanego słownictwa) - ale o sam dialog - w którym "ten pan ma rację" i "ten pan ma rację".

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]