Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - regulamin konkursu na stanowisko dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
Jersz08-02-2010 12:06:17   [#51]

do foki

Odpowiedzialna za sprawdzenie dokumnetów złozonych przed komisją jest cała komisja

foki08-02-2010 13:01:01   [#52]
sprawdzać to sobie komisja może ile zechce. Lecz to czy ukończona forma doskonalenia jest czy była właściwa, czy dająca odpowiednie kwalifikacje kandydatowi ( chociażby liczba godzin kursu czy studiów podyplowowych) neleży do przedstawicieli kuratora oświaty. Oczywiście wg mnie. A mogę się mylić w tym aspekcie.
hanabi08-02-2010 13:10:04   [#53]

skąd u Ciebie az tak bezgraniczne zaufanie do KO?

:) 

foki08-02-2010 20:34:15   [#54]
Od kilkunastu lat organizuję konkursy na dyrektorów i miło jest patrzeć gdy właśnie przedstwiciele KO główkują czy ukończona przez kandydata forma doskonalenia była właściwa. Nie obywało się również bez pomocy telefonicznej do samych władz kadrowych tamże. Przecież ci przedstawiciele własnym podpisem potwierdzali na protokole zgodność wyboru. Stąd moje zaufanie, a czy bezgraniczne??? Hahahahaha. To zależy od wielu czynników.
sylwia09-02-2010 08:14:19   [#55]

No więc BĘDĘ SPRAWDZAĆ ILOŚĆ GODZIN I MAM DO TEGO PRAWO :-) oraz czy jest to kurs doskonalący czy kwalifikacyjny.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1--5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który:

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

§ 9. 1. Wymóg, o którym mowa w § 1 pkt 2, spełniają również osoby, które:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 1 września 2000 r. ukończyły kurs doskonalący z zakresu zarządzania oświatą w wymiarze zajęć co najmniej 120 godzin, prowadzony przez szkołę wyższą, zakład kształcenia nauczycieli, placówkę doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenie lub inną instytucję, a także inną osobę prawną lub osobę fizyczną;

2)  rozpoczęły taki kurs przed dniem 1 września 2000 r. i ukończyły go do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 27 października 2009 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek(Dz. U. z dnia 3 listopada 2009 r.)Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje
§ 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1)   ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
  2)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
sylwia09-02-2010 08:24:50   [#56]
Dodam jeszcze, że obecnie kurs kwalifikacyjny to min. 180 godzin
AnJa09-02-2010 09:18:11   [#57]

konsultujemy tu akt prawny- więc poniższe nie jest merytoryczne, bo praktyki tyczy:

otóż doświadczenie naszego miasteczka uczy, że szef zeasu połączonego z wydziałem oświaty ma prawo do wszystkiego!

sylwia09-02-2010 09:20:52   [#58]
w sumie jak niemerytoryczne to tnij ;-)
AnJa09-02-2010 09:26:23   [#59]
nie mam uprawnień
AnJa22-02-2010 09:32:25   [#60]

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia … 2010 r.w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

§ 1.2.4) f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

Postulujemy doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie kwalifikacji tego lekarza- np. lekarz medycyny pracy

§ 1.3. Informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub placówkę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób.

§ 1.4. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja o ogłoszeniu konkursu może być również zamieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

Naszym zdaniem informacja to powinna być zamieszczona:
1. na stronie BIP:

a) organu prowadzącego

b) kuratorium oświaty

właściwego dla siedziby przedszkola, szkoły lub placówki

2. w miejscu ogólnodostępnym:

a) w  siedzibie OP,

b) siedzibie przedszkola, szkoły lub placówki 3.lub w inny zwyczajowo ustalony sposób Może być również zamieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.
§ 1.5. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki, prowadzonej przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tego organu. Informacja o ogłoszeniu konkursu może być również zamieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

Wskazujemy na potrzebę doprecyzowania, że zapis ten dotyczy szkół i placówek  prowadzonych przez administrację rządową.

Zgodnie bowiem z  Art. 36a. Ustawy o systemie oświaty " Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego."

§ 6.1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. Członek komisji nie może wstrzymać się od głosu.

Ze względu na procedury głosowania tajnego wydaje się być niemożliwe ustalenie, co to znaczy wstrzymac się od głosu. Proponujemy zapis: nie może zrezygnować z udziału w głosowaniu.

Uwagi dodatkowe:

1.

AnJa22-02-2010 09:35:27   [#61]

Mam kłopoty z formatowaniem- wiec odrębnie:

1.wywaliłem zgodnie z uwagami Aday - generalnie były one zasadne, tam gdzie miałem wątpliwości były one zbędnym aptekarstwem

2.dodałem uwagę Aday

3. nie dodałem tego, co foki pisał- po lekturze UoSO i projektu wydaje mi się, ze  art.36a ust.12 daje ministrowi takie uprawnienia jak włączenie w tryb konkursowy organu stanowiącego


Marek Pleśniar22-02-2010 10:33:52   [#62]
przedłożone MEN
AnJa22-02-2010 10:52:31   [#63]

w takiej formie? to przewiduję opeer 

więc sie już przygotowuję...

Marek Pleśniar22-02-2010 11:17:20   [#64]
no w troche ładniejszej;-)
Nassssy22-02-2010 19:55:50   [#65]

Trochę ad vocem...

W kontekście planów na przyszłość i doświadczeń mądrzejszych: kiedy kandydat poznaje warunki pracy? Wynagrodzenie, świadczenia dodatkowe itp gupoty :)

Adaa22-02-2010 20:03:01   [#66]

Podejrzewam, ze wiedze czerpie z KN i regulaminu wynagradzania uchwalonego przez jst - to minimum, które moze sobie sam wyliczyć

pensum itp. też z uchwał


Nassssy22-02-2010 20:07:15   [#67]
A już miałem nadzieję, że z ogłoszenia :))) to w PUPie łatwiej trochę - chyba tam poszukam.
Marek Pleśniar20-04-2010 12:31:27   [#68]

większość uwag nie znalazła posłuchu, coś go znalazło; na tym to polega - to ciągła wieloletnia praca, a my jesteśmy jedną z wielu sił i głosów

---


Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej. na Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.


http://oskko.edu.pl/oskko/konkurs_na_stanowisko_dyrektora/
annamaria24-04-2010 08:49:41   [#69]

czy rozporządzenie nie powinno precyzować w jakich przypadkach dyrowi powierza się stanowisko na krócej niż 5 lat

? ja dostałam na 3 lata, domyslam się dlaczego ale nikt z komisji konkursowej i innych oficjalnie mi tego nie powiedział. Wcześniej rok byłam w/z przetrwałam prawie wszystkie możliwe kontrole i nie było zastrzeżeń wręcz przeciwnie.

rzewa24-04-2010 14:17:22   [#70]
nie może być takiej regulacji w rozporządzeniu, bo przekraczałoby to zakres delegacji ustawowej

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]