Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kontrola arkuszy uczniów
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
gocha6502-02-2010 22:07:07   [#151]
Ale chodzi mi o ucznia, który zmienił szkołę w ciągu roku szkolnego, z powodu np, zmiany miejsca zamieszkania
nina02-02-2010 22:10:21   [#152]
Czy podanie o duplikat świadectwa i dowód wpłaty też w arkuszach macie?? Ja ma osobno ale niektóre szkoły.......
ankate02-02-2010 22:12:08   [#153]
W arkuszu tylko wydano duplikat i data na 1 stronie wypełniasz. Podania w osobnej teczuszce.
gocha6502-02-2010 22:15:19   [#154]
ankate.  Możesz mi pomóc i odpowiedzieć na moje wcześniejsze pytanie?
ankate02-02-2010 22:19:38   [#155]
Ilonko, nie wiem czy robię dobrze, ale najpierw daję cały arkusz z innej szkoły, bo tam zaczynał naukę, a potem dołączam mój, bo u mnie kontynuuje naukę. W zasadzie miałam kilka kontroli, ale wtedy, kiedy je miałam na takie niuanse nikt nie zwracał uwagi, to może jeszcze poczekaj na inne rady...
gocha6502-02-2010 22:22:21   [#156]
Bardzo Ci dziękuję. Poczekam, może ktoś się jeszcze odezwie w tej sprawie.
beera02-02-2010 22:25:21   [#157]

czy przy oprawianiu arkuszy, odpis arkusza, z którym przyszedł uczeń z innej szkoły, umieszczamy za tym właściwym arkuszem z mojej szkoły, czy wewnątrz niego

umieściłabym wewnątrz

ale zeby miało to jakies zasadnicze znaczenie, to nie powiedziałam - to nie jest okreslone w przepisach, więc mozesz zrobić, jak chcesz

Natka02-02-2010 22:43:09   [#158]
Też mam umieszczone wewnątrz, ostatecznie są to arkusze  mojej szkoły, odpis zaraz za pierwszą stroną.
wega03-02-2010 00:11:04   [#159]

Odnośnie numeracji stron księgi arkuszy ocen to regulowało to rozp MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania... Dz. U. nr 41 poz 413 i 414 (obowiązujące od 1 września 1999 r a uchylone przez rozp. w tej samej sprawie z dnia 19 lutego 2002, które obowiązywało od 1 września 2002 )

§11.1 Szkoła zakłada po zakończeniu każdego roku szkolnego księgę ocen. Księgę ocen stanowią oprawione wykazy tych uczniów wszystkich oddziałów oraz ich arkusze ocen, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Stronice księgi ocen należy ponumerować.

2. Do czasu założenia księgi ocen arkusze ocen wraz z wykazem uczniów sporządzonym zgodnie z wykazem uczniów zawartym w dzienniku lekcyjnym oraz protokołami egzaminów warunkujących klasyfikowanie i promowanie i pozostałą dokumentację tych egzaminów przechowuje się oddzielnie dla każdego oddziału.

 W w/w rozporządzeniu z  z 1999 r było napisane również:

§6.3 W dzienniku lekcyjnym wpisuje się ......wyniki sprawdzianu lub egzaminu przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną...

Ten fragment o wpisywaniu wyniku sprawdzianu do dziennika obowiązywał od 1 września 2001, a więc  właściwie rok, ponieważ w rozp. z 19 lutego 2002 r. nie było o tym mowy.

W którym miejscu w dzienniku trzeba było wpisać wynik sprawdzianu???
Natka03-02-2010 08:05:19   [#160]

Wega,

a jak je numerujesz?


post został zmieniony: 03-02-2010 08:19:31
beera03-02-2010 09:26:32   [#161]

nie numeruje

rzewa03-02-2010 11:13:57   [#162]

obecnie obowiązujące rozporządzenie nie nakazuje numerowania, należy natomiast wpisać liczbę arkuszy ocen umieszczonych w księdze - należy policzyć jedynie arkusze naszej szkoły

odpisy arkuszy z innych szkół są załącznikami do naszych arkuszy, czyli stanowią część naszego arkusza

w przypadku, gdy arkusz ocen zawiera załączniki (odpisy arkuszy z innych szkół, protokoły egzaminów) powinny te załączniki być umieszczone po arkuszu - jak to zwykle załączniki -> czyli ani przed, ani wewnątrz

najpierw umieszczamy nasz arkusz, a potem załączniki chronologicznie, czyli najpierw ew. odpis arkusza z innej szkoły, a potem protokoły egzaminów i to też w takiej kolejności w jakiej powstawały


post został zmieniony: 03-02-2010 11:14:39
wega03-02-2010 11:16:47   [#163]

Teraz się nie numeruje. Przeglądałam jednak takie stare, oprawione księgi  arkuszy, które dla oszczędności składały się z kilku roczników kończących szkołę i niektóre roczniki były ponumerowane ręcznie tak np. w środku księgi były strony od 1 - 76 ( tak jak się rok szkolny zaczynał i kończył). 

Czy ktoś mi odpowie gdzie wpisywaliście wynik sprawdzianu w dzienniku?

pozdrowienia


Natka03-02-2010 11:21:39   [#164]

U nas te stare też nie były numerowane, więc dlatego pytałam.

 U nas w dziennikach na str. 125 jest 15 tabelka: Wyniki sprawdzianu i egzaminu okręgowej komisji egzaminacyjnej - tam wpisujemy.

rzewa03-02-2010 11:23:25   [#165]

nie ma obowiązku wpisywania, więc nie musi to w dzienniku być, ale jeśli dyrektor chce by wpisywać, to musi określić gdzie (może być np w notatkach :-))

§ 7. ust. 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem § 8.

ust. 2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.

ust. 3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

ust. 3a. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

ust. 4. Przeprowadzenie hospitacji zajęć edukacyjnych potwierdza podpisem nauczyciel upoważniony do sprawowania w szkole nadzoru pedagogicznego.

ust. 5. Do dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę dla dorosłych nie wpisuje się danych dotyczących rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy pełnoletnich.

ankate03-02-2010 11:25:09   [#166]
Czy do oprawy załącza się oprócz protokołu z egzaminu poprawkowego pracę pisemną ucznia z tego egzaminu (w zasadzie stanowi ona załącznik do protokołu)?
rzewa03-02-2010 11:28:46   [#167]

a protokół stanowi załącznik do arkusza, czyli komplet to arkusz +protokół + praca i to wszystko powinno być w księdze

a po co to nie wiem, ale dopóki przepis tak stanowi trzeba się do niego zastosować

gocha6503-02-2010 11:48:43   [#168]
jaką dajecie pp w uchwale klasyfikacyjnej?
ankate03-02-2010 12:30:55   [#169]

Już prawie alfa i omega ze mnie jeszcze tylko jedno - uchwała na koniec klasy VI

a) wpisujemy 2 razy - raz roczna, raz końcowa?

b) wpisujemy tylko raz (uchwałą rady ped. z dn.... ukończył szkołę...- tylko w którym miejscu, pod klasyfiakacją końcową chyba?

a jeśli 2 razy, to jak wpisać tę roczną: Uchwałą RP z dn....i co dalej??????

Plisss i już kończę, więcej was nie zamęczam!

wbek9907-02-2010 00:18:27   [#170]
Wiele tu już zostało powiedziane na temat arkuszy , ale mam dylemat z księgami. Czy księga musi być oprawiona ,czy wystarczy ,że arkusze są w oryginalnej kartonowej teczce z napisem KSIĘGA ARKUSZY OCEN
rzewa07-02-2010 00:25:07   [#171]

rozporządzenie nie mówi wprost o oprawianiu, choć wyraz księga sugeruje połączenie zebranych arkiszy ze sobą, ale... spięcie ich w segregatorze również spełnia wymagania rozporządzenia

:-)

beera07-02-2010 00:27:10   [#172]

nie ma obowiązku oprawiać tego opisanych w oświatowych przepisach prawa

Jednak ja bym sięgnęła po wykładnię językową - bo taką się też stosuje przy analizie przepisów

ksiega to duża ksiązka

a ksiązka, to:

książka
1. «złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach»
2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów»

z wykładni językowej wynika, ze należałoby oprawiać

Natka08-02-2010 17:00:59   [#173]

A co w takiej sytuacji:

Uczeń XGZ chodził przez dwa lata do szkoły A, potem przeniósł się do szkoły B (zmina miejsca zamieszaknia), sporządzono odpis arkusza, wpisano przyczynę opuszczenia szkoły.

Po jakiś czasie (np. roku, dwóch latach - mniej lub więcej) wraca ze szkoły B do szkoły A

I CO TERAZ - zakładamy mu nowy arkusz (nowy numer w księdze uczniów, itd), czy dokonujemy wpisy w tym starym arkuszu. Jeżeli tak, to gdzie i jak wpisać, że uczeń do nas wrócił?

Pomóżcie proszę - mieliście takie sytuacje?


post został zmieniony: 08-02-2010 17:02:55
Jacek08-02-2010 17:09:49   [#174]
nowy arkusz
Ewav08-02-2010 17:12:40   [#175]
Miałam taki przypadek. Nowy arkusz-nowy numer w księdze uczniów. Tak zrobiłam.
Natka08-02-2010 17:16:59   [#176]

Jestem tego samego zdania, ale ... 

Problem pojawił się podczas kontroli w innej szkole i jak to zwykle bywa, zdania są podzielone.

Jak uzasadnić ten nowy arkusz?

AnJa08-02-2010 18:10:02   [#177]

tym, że przyjełas do szkoły nowego ucznia- zgodnie z rozporządzeniem zresztą

a przyjętemu uczniowi zakłada się arkusz

EwaBe08-02-2010 18:30:14   [#178]

I sama zauważyłaś " (...), czy dokonujemy wpisu w tym starym arkuszu. Jeżeli tak, to gdzie i jak wpisać, że uczeń do nas wrócił".

Nigdzie takiego miejsca nie znajdziesz w arkuszu ocen, więc trzymaj się, jak napisał AnJa, zapisów rozporządzenia o prowadzeniu dokumentacji w szkole.

Natka08-02-2010 23:20:37   [#179]
Przekażę informacje jutro dalej - mam nadzieję, że przekonam zainteresowanych.
Jersz09-02-2010 10:02:40   [#180]

Bezwzględnie zakładamy nowy arkusz.

 

Argumenty;

 

Dla każdego ucznia prowadzi się arkusz ocen przez okres jego nauki w danej szkole. Jeśli uczeń opuścił szkołę,. to zamykamy prowadzenie arkusza, tj. wpisujemy informację  o dacie i przyczynie opuszczenia szkoły, wykreślamy puste rubryki i odkładamy arkusz na bok. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu ucznia do innej szkoły przygotowujemy odpis/ kopię i wysyłamy do innej szkoły, a w arkuszu dokonujemy wpisu o przygotowaniu odpisu / kopii. W księdze uczniów wpisujemy datę i przyczynę opuszczenia.

 

Uczeń zapisuje się ponownie do nowszej szkoły. Dokonujemy wpisu do księgi uczniów z podaniem daty przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasy , do której ucznia przyjęto. ("Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły " - paragraf 4 ustęp 3 rozporządzenia MENiS z 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji ...). Zakładamy nowy arkusz, do którego wpisujemy m.in. klasę do której uczeń został przyjęty oraz (nowy) numer z księgi uczniów.

 

 


post został zmieniony: 09-02-2010 10:04:23
fordek09-02-2010 16:15:14   [#181]

Mieliśmy dziś kontrolę arkuszy ocen. Pan kontrolujący miał ogromne wątpliwości, czy arkusz może być z pieczątką i podpisany przez wicedyrektora .Stwierdził,że musi się dowiedzieć czy może tak być . Trafiają do nas odpisy arkuszy z innych szkół też podpisywane przez wicedyrektorów i jakoś nad tym zawsze przechodzilismy do porządku dziennego.

Jersz10-02-2010 15:59:06   [#182]

Moim zdaniem wicedyrektor może podpisać ale z dopiskiem "w zastepstwie dyrektora" . Może to zrobić również inny nauczyciel.

(art. 39 ust. 7 UoSO)

Dan6710-02-2010 20:32:19   [#183]

 Za to wszystko co tu zostało napisane o arkuszach ocen bardzo dziękuję, ale mam jeszcze jedno pytanie:

uchwała na koniec klasy VI

1.czy pod roczną i końcową wpisujemy - "ukończył szkołę" ?

2. czy konieczny jest zapis  - "uchwałą rady ped. z dn.... ukończył szkołę" , jeżeli ktoś w tym miejscu pisał tylko datę rady ped. i "ukończył szkołę" to źle?

3. czy klasyfikację klasy VI roczną i końcową wpisujemy na samym końcu arkusza?

wiem, że zanudzam, ale tego nie jestem pewna. Proszę!

Ala10-02-2010 20:46:41   [#184]

1. wpisuję tylko pod końcową

2. u mnie tylko datę i  odpowiednio: promowany, niepromowany lub ukończył szkołę

3. wpisujemy w kolejnych kolumnach nie pozostawiając "pustych" w środku

wbek9911-02-2010 00:09:21   [#185]
A ja uważam ,że na ostatniej stronie, ta strona jest dla klasy VI , poniważ na niej wpisujemy również wyniki sprawdzianu i także wpisujemy roczną i końcową. W koncowej wpisujemy przedmioty , ktore były realizowane w klasach niższych. Czy to jest źle?
Jacek11-02-2010 00:17:40   [#186]
raczej powinno być po kolei wypełniane a reszta wykreskowana i na ostatniej stronie wynik sprawdzianu czy egzaminu bo tylko tam go można wpisać
Ala11-02-2010 00:25:40   [#187]
ja nadal tak jak Jacek :-)
Dan6711-02-2010 10:41:03   [#188]

myślałam, że to koniec moich rosterek co do arkuszy, a tu następny problem:

1.uczennica przyszła do naszej szkoły /SOSW/ do V klasy, została promowana poza normalnym trybem w ciągu roku szkolnego do klasy VI, czy na koniec roku wpisujemy tylko klasyfikację roczną i końcową klasy VI /pomijając klasę V/ , czy jakic specjalny wpis o takiej formie promowania?

2. skoro tylko pod  końcową wpisujemy - "ukończył szkołę"  to pod roczną  kreska czy nic, albo sama data rady????

3 jak uczeń przyszedł do nas w II półroczu to wypełniając na pierwszej stronie skreślić semestr i napisać połrocze?

ktoś może coś doradzić w tym temacie -jeszcze??? Bardzo proszę!

Dan6711-02-2010 11:04:12   [#189]
przepraszam za błąd oczywiście rozterki
Jacek11-02-2010 11:29:51   [#190]

ad. 2 dałbym kreskę i podpis poniżej osoby wypełniającej arkusz a w klasyfikacji końcowej "ukończył szkołę", data i poniżej podpis osoby wypełniającej arkusz

ad. 3 wpisujesz przyjęty w roku szkolnym .... do klasy ..... semestr skreślasz bo to nie dotyczy szkół "normalnych", gdzyż nie ma w nich semestrów ani półroczy a sa okresy nauki lecz tego sie nie wpisuje.

Jersz11-02-2010 11:57:14   [#191]

1.uczennica przyszła do naszej szkoły /SOSW/ do V klasy, została promowana poza normalnym trybem w ciągu roku szkolnego do klasy VI, czy na koniec roku wpisujemy tylko klasyfikację roczną i końcową klasy VI /pomijając klasę V/ , czy jakic specjalny wpis o takiej formie promowania?

Zakładam, że sprawa dotyczy bieżacego roku szkolnego. Pierwsza strona - wpisujemy info o przyjeciu do klasy piątej w roku szkolnym 2009/2010. W arkuszu wypełniamy trzy kolumny: pierwsza "rok szkolny 2009/2010" , klasa "piata", "wyniki klasyfikacji rocznej' - ustalone oceny klasyfikacyjne, "promowana do klasy szóstej" data uchwały (rozumiem że jest to data z zimy tego roku szkolnego), podpis i data osoby wypełniającej;  kolejna kolumna "rok szkolny 2009/2010", klasa "szósta", "wyniki klasyfikacji rocznej" - ustalone oceny klasyfikacyjne, w częsci uchwał kreska; data i podpis osoby wypełniającej; kolejna kolumna "rok szkolny 2009/2010", klasa "szósta", "wyniki klasyfikacji końcowej" - oceny klasyfikacyjne, w części uchwał - "ukończyła szkołę" data uchwały ??.06.2010 r. ; data i podpis osoby wypełniającej.

2. skoro tylko pod końcową wpisujemy - "ukończył szkołę" to pod roczną kreska czy nic, albo sama data rady????

wyżej

3 jak uczeń przyszedł do nas w II półroczu to wypełniając na pierwszej stronie skreślić semestr i napisać połrocze?

Nie można skreślać nic w wzorze. Słowa "roczna/ semestralna" czyta się stosownie do tego jaka to szkoła. Jeśli dla dzieci i młodzieży - czytamy - roczna, jeśli dla dorosłych - czytamy - semestralna. wynika to z nazwy szkoły. tak samo na pierwszej stronie nie skreslamy słoawa "słuchacza" itd.

Nic nie skreślamy - wyników klasyfikacji śródrocznej nie wpisujemy do arkusza ocen. Słowo "semestr" a raczej jak jest w arkuszu "wyniki klasyfikacji semestralnej" dotyczy szkół dla dorosłych, gdzie przeprowadzana jest klasyfikacja i promocja semestralna.


post został zmieniony: 11-02-2010 11:59:34
Jacek11-02-2010 12:06:37   [#192]

nie zgodzę się Jersz co do 3

moim zdaniem należy wykrślić np.  klasa/ semestr wyniki klasyfikacji rocznej/ semestralnej

Jersz11-02-2010 12:10:44   [#193]
Podaj Jacku pp a się zgodzę z Tobą. ;-)
Jacek11-02-2010 12:25:42   [#194]

hymm... :-)

pojechałem sobie po tym

4. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz "końcoworoczna" i wpisuje się odpowiednio wyraz "roczna" albo "końcowa".

ale to dotyczyło wcześniejszych druków arkuszy przed zmianami :-)

fordek12-02-2010 12:12:03   [#195]
wracam do podpisywania arkuszy przez wicedyrektora- ma w zakresie swoich obowiązków : nadzorowanie i kontolowanie zakładanych arkuszy ocen - robi to już 15 lat i teraz dyrektor dowiaduje się że powinnien mieć wprost:  przykładanie swojej pieczątki i podpisywanie - a nam sie wydawało, że to jest w jego zakresie obowiązków - jak z tego wybrnąć
Dan6713-02-2010 15:48:21   [#196]

Witam. Z tymi arkuszami to czyste szaleństwo. Nie wiem czy dobrze myślę:

1. ocena opisowa -forma oceny /tzn. o uczniu czy do ucznia/w/g przyjętej w szkole, /chyba nie ma  określonej formy/,

2. gdy wpiszę ocenę opisową do arkusza ocen i zostanie jeszcze wolne miejsce, to postawić "Z", kreskę czy nic,

3. nieobecności w klasyfikacji końcowej kl. VI takie same jak w klasyf. rocznej kl. VI

/ spotkałam się z dodawaniem nieob. kl. IV,V i VI/

4. uczeń przyszedł do kl. IV /SOSW/, po dwóch miesiącach został promowany do kl. V; wpisujemy w arkuszu klasyf. roczną kl. IV /z datą uchwały np. listopad/ klasyf. roczną kl. V /z data uchwały - czerwiec/, a gdzie taką klasyfikację  wpisać w dzienniku?

może ktoś doradzi?


norbert13-02-2010 17:57:51   [#197]

Czy ktoś z Państwa wprowadził w szkole uzupełnianie arkuszy -komputerowo.Jeżeli tak, to  czy wprowadzono to zarządzeniem dyrektora?

 

Dan6714-02-2010 11:01:38   [#198]
Witam! może ktoś w tę ostatkową niedzielę znajdzie chwilę i podpowie mi w sprawie [#196] Bardzo proszę!
ewitex14-02-2010 17:57:56   [#199]
Witam i proszę o pomoc. Czy w arkuszu ocen wpisuje się nadal wynik sprawdzianu po VI klasie. Na świadectwach już to nie obowiązuje od kilku lat.
JarTul14-02-2010 18:22:40   [#200]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 977)

§ 12. 
1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy.
2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]