Forum OSKKO - wątek

TEMAT: KONSULTACJA - sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń n-li
strony: [ 1 ]
beera09-12-2009 21:47:39   [#01]

otwieram konsultację projektu rozporządzenia dot. Art 30.

Wydaje mi się,z e czas na konsultacje jest skrócony do 7 dni - ze względu na wiadomą sytuację.

To dla nas oznacza dość szybkie tempo prac.

Liczę na obecnych na wątku Dragona :)


Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

PDFDrukuj

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych oraz do partnerów społecznych)

Treść projektu rozporządzenia

===

Janusz- byłoby bardzo fajnie, gdybyś zechciał poprowadzić te prace


Dragon09-12-2009 21:55:53   [#02]

OK.
Już wrzucam swoje uwagi - te, które już sobie spisałem dzisiaj,
Pewnie jeszcze coś z czasem dojdzie - wypatrzone naszymi wspólnymi oczami.

Piszę to od razu tak, jakbyśmy mogli wysłać do MENu.


Zagadnienie 1 – okresy nieuwzględniane.

M.in. w § 3.7 podali Państwo okresy nieobecności nieuwzględnianych w liczeniu struktury zatrudnienia (podobnie w załączniku nr 1 przy okazji wyznaczania osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego).

Wymieniony tam jest, oprócz okresów pobierania zasiłku z ZUS - urlop bezpłatny. Urlop bezpłatny jest szczególnym rodzajem nieobecności usprawiedliwionej podczas której pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. A tych nieobecności jest więcej. Na przykład:

  • krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe,
  • wezwanie do organu administracji państwowej (np. sądu),
  • posiedzenie samorządu,
  • aresztowanie lub zatrzymanie,
  • strajk,
  • ...

Można do tego kompletu dodać jeszcze nieobecność nieusprawiedliwioną.

Wymienione wyżej nieobecności mają taki sam charakter jak urlop bezpłatny – pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia W uproszczeniu można stąd wywnioskować, że konsekwentnie i samorząd nie powinien być zobowiązany do zapewniania w tym okresie wynagrodzenia na poziomie średniej.

Wydaje się, że można zamiast „urlop bezpłatny” w § 3.7 wpisać:
1) nauczycieli w okresach nieobecności za czas których nie przysługuje wynagrodzenie

Taki zapis jednocześnie ująłby w sobie urlopy bezpłatne, jak i wszystkie wyżej wymienione.
I chyba taka idea Państwu przyświecała w tym zapisie.

Oczywiście można tę ideę wyczytać „między wierszami” z rozporządzenia – bo podkreślają Państwo konieczność pobierania wynagrodzenia - ale chyba można by to jeszcze podkreślić tak, żeby nie rodziło to już żadnych wątpliwości.


Zagadnienie 2 – sposób wyznaczania okresów nieuwzględnianych.

Tak w Załączniku nr 1 jak i w objaśnieniach precyzują Państwo sposób nieuwzględniania okresów nieobecności zasiłkowych ZUS (wg. 30) jak i sposób nieuwzględniania okresu, w którym pracownik nie był zatrudniony (wg. dni roboczych).

Obawiamy się, że znajdą się „naddociekliwi”, którzy w różny sposób będą traktować choćby urlop bezpłatny. No bo to nie jest ani nieobecność zasiłkowa ZUS, ani okres niezatrudnienia. Pracownik w tym czasie jest jak najbardziej zatrudniony. Jedni będą liczyć wg 30, a inni wg. dni roboczych.

Opierali się Państwo w tych propozycjach na wzorcu zaproponowanym w Rozporządzaniu MPiPS z 1996 roku – i świetnie, bo to idealnie oddaje ideę. Można więc pójść krok dalej – i wzorem tego rozporządzenia dodać, że w okresie nieobecności w czasie której pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny) również należy liczyć wg. dni roboczych.

Dokładnie tak to rozporządzenie jest skonstruowane. Dla absencji chorobowych wg. 30, a w przypadku pozostałych absencji i okresu niezatrudnienia – wg. dni roboczych.


Zagadnienie 3 – osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego.

Obawiamy się, że wątpliwości może budzić oznaczenie parametru B.

W załączniku piszą Państwo:
B – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela (w przeliczeniu na pełny etat)

Dosyć to ... nieporęczne sformułowanie – może budzić pytania co to znaczy „wymiar godzin w przeliczeniu na pełny etat?”

Obawiamy się, że jedni będą wpisywać na przykład 18 dla polonisty, 30 dla bibliotekarza – no bo zrozumieją, że chodzi o wpisanie obowiązującego wymiaru godzin – czyli „pensum”.
I bibliotekarz dostanie prawie dwa razy więcej dodatku niż polonista – chociaż obaj na pełny etat.

Inni zaś mogą przeliczać według arkusza organizacyjnego – i jeśli polonista będzie miał przydział 22 godzin, wpiszą mu 22/18 – myśląc, że te 4 godziny ponadwymiarowe wchodzą do obowiązkowego wymiaru zajęć – bo „obowiązkowe”, skoro w przydziale tak nauczycielowi zaplanowano.

Odnosimy jednak wrażenie, że w ustawie jest mowa o osobistej stawce wynagrodzenia zasadniczego – a ta nie zależy od przydziału godzin ponadwymiarowych – a jedynie od tego o czym Państwo napisali: poziomu wykształcenia, stopnia awansu i wymiaru etatu.

Chyba zręczniej byłoby napisać po prostu:
B – wymiar etatu (zatrudnienia) nauczyciela.

To nie rodzi już wątpliwości – wymiar etatu to jednocześnie „przeliczenie na pełny etat”.
Jest on zapisany wprost na umowie o pracę – i dokładnie wg. niego liczy się struktura zatrudnienia.


Zagadnienie 4 – wynagrodzenie za czas absencji spowodowanej chorobą (do 14, 33 dni).

Może zbędne jest poruszanie tego tematu – bo w zasadzie jest oczywiste, że to wynagrodzenia, tak samo jak ekwiwalent za urlop są świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy – a zatem w świetle art. 30 ust 1 pkt 4 KN – są wynagrodzeniami nauczyciela.

A zatem jednostka samorządu terytorialnego powinna je wliczyć do poniesionych wydatków – tym bardziej, że owe wynagrodzenia, tak jak np. wynagrodzenie zasadnicze, czy dodatek za wysługę jest księgowany w paragrafie 4010 – czyli „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.

Może jednak warto jakoś podkreślić ten fakt – że i te wynagrodzenie z tytułu absencji chorobowej należy uwzględniać podczas ustalania wydatków samorządu. Bo pewien niepokój wzbudziła propozycja formularza sprawozdawczego dla szkół, umieszczona przez Państwa w internecie – w którym nie było miejsca na wpisanie tych wynagrodzeń – jak i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Ania Sz09-12-2009 23:20:18   [#03]
Ja tak z "grubsza" po przeczytaniu projektu zgadzam się w 100% z wnioskami Janusza, bardzo trafne i szczegółowe, zwłaszcza dla szkół, które od źródła średnie liczą.
Dragon09-12-2009 23:34:14   [#04]

Poprawiłem swój post #2.
Dodałem w zagadnieniu nr 1 - strajk jako przykład nieobecności usprawiedliwionej za czas której nie przysługuje wynagrodzenie.
To może lepiej zadziała na uświadomienie sobie wagi konieczności uściślenia tego zagadnienia.

Bo strajki normalnie są niepłatne zdaje się?
Znaczy strajki nauczycielskie oczywiście - bo że górnicy sobie wywalczą wszystko co chcę to wiadomo. :-))

Jeśli się mylę co do niepłatności, to mnie poprawcie - wywalę ten strajk.

Power410-12-2009 22:11:45   [#05]
za godziny strajku -strącenie 
rzewa11-12-2009 15:35:54   [#06]

naprawdę nie rozumiem po co najpierw najpierw należy dzielić sumę zatrudnionych po miesiącach przez liczbę miesięcy, a potem mnożyć przez tą samą liczbę?

- nie lepiej (i prościej) byłoby nie dzielić, a potem nie mnożyć?

odnośnie zapisu §3 ust. 8 wystarczy zmienić literkę a na b :-)
Dragon11-12-2009 15:40:12   [#07]

Zagadnienie 5 - pracownicy objęci naliczeniami.

Paragraf 3 ust. 8 projektu rozporządzenia wyklucza z ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia osoby zatrudnione na podstawie art. 7 ust. 1a UoSO.

Pojawiają się następujące pytania:
- czy również należy wyłączyć osoby zatrudnione na podstawie art. 7 ust. 1c lub 1d UoSO?
- czy wykluczenie ze struktury zatrudnienia oznacza na pewno, że również poniesionych wydatków na wynagrodzenia tych pracowników nie należy uwzględniać?

Proponujemy doprecyzować brzmienie paragrafu 3 ust 8 następująco:

§3. 8. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli oraz poniesionych wydatków nie uwzględnia się osób zatrudnionych na innej podstawie niż Karta Nauczyciela. W szczególności nie uwzględnia się osób zatrudnionych na podstawie art. 7 ust. 1a, 1c, 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )
Dragon11-12-2009 15:52:50   [#08]

#06

Ja również nie rozumiem - i również uważam, że lepiej i prościej by było nie dzielić i nie mnożyć.
Uniknęłoby się wówczas problemów z błędami zaokrągleń i niepotrzebnych operacji arytmetycznych.

Mam wrażenie, że po sejmie i MEN krąży jakieś widmo oszalałego na punkcie uśredniania wszystkiego co się da (czy jest taka potrzeba, czy nie) matematyka - który się w młodości zachłysnął statystyką i mu się to rzuciło na postrzeganie "uśrednonego" świata.

Niemniej jednak - w ustawie jest mowa o średniej strukturze - nie wiadomo po co, ale jest.
Nie konsultujemy jednak, niestety, ustawy - ale rozporządzenie.
Ustawa jest jaka jest - każdy widzi.

A rozporządzenie musi się jakoś odnosić do ustawy.
Nie dziwię się zatem że w rozporządzeniu mowa o średnich - skoro w ustawie jest o nich mowa, a rozporządzenie ma to jedynie doprecyzować.
Tak - zupełnie to niepotrzebne i kłopotliwe w naliczeniach - ale jeśli ustawa chce średnich ... to rozporządzenie musi się do niej jakoś dopasować.

Nie wydaje mi się zatem celowe poruszanie tego problemu we wnioskach konsultacyjnych - bo to tylko takie "matematyczne" bicie piany, nie wnoszące żadnej nowej jakości - poza estetyczną.
Lepiej się skupić na tym co powinno być doprecyzowane.

Dragon11-12-2009 20:14:34   [#09]

Do zagadnienia nr 3 proponuję dodać:

Jeśli parametr B proponowany w projekcie miał w istocie oznaczać wymiar etatu, to niepoprawną wydaje się definicja parametru A.

Obecnie parametr A jest zdefiniowany następująco: kwota wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela.
Powinien zaś być zdefiniowany jako:
A - stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za pełny etat.

Są dwa powody dla których definicja poprzednia była niepoprawna.

  1. Wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane za niepełny wymiar etatu już uwzględnia ów obniżony wymiar - zatem nie może być mowy o dodatkowym zmniejszaniu go poprzez mnożenie przez parametr B
  2. W czasie absencji spowodowanej chorobą pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia zasadniczego, a w jego miejsce otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby. A ten okres jest uwzględniany przy wyliczaniu etatów zatrudnienia. Powinien zatem konsekwentnie być uwzględniany przy podziale dodatku.

Przyjęcie proponowanej definicji odda właściwie intencję proporcjonalnego podziału według osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego (a nie otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego).

Dragon12-12-2009 21:15:23   [#10]

Przygotowałem następujący dokument:
PDF: /oskko/stanowisko_rozp_30KN/konsult_30-2.pdf
Word: /oskko/stanowisko_rozp_30KN/konsult_30-2.doc

Oraz tu:

alutka4015-12-2009 09:48:16   [#11]

Jak w konću rozliczać te zwolnienia z ZUS rozporządzenie mówi, że "ustalając okres zatrudnienia nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał wynagrodzenie, a przez część miesiąca zasiłek lub inne świadczenie z ZUS, należy podzielić liczbę dni, za które nauczyciel pobierał wynagrodzenie przez liczbę 30" .

Przykład: zwolnienie 19-25 X 2009 przy pełnym etacie

metoda I: 24/30=0,80 

metoda II: 1-7/30=0,77

Która metoda dobra bo według rozporządzenia wydaje mi się, że I ale w przykładach Dragona pokazana jest II. Pomóżcie bo już tracę siły a czasu na wyliczenia coraz mniej!!!

Dragon15-12-2009 10:11:52   [#12]

Przykłady były sprzed pojawienia się rozporządzenia - i donosiły się do analogicznych zapisów w rozporządzeniu MPiPS z 1996 roku.

W tym rozporządzeniu (MPiPSu) liczy się wg. metody II.

W tym co MEN proponuje odnośnie etatów i stawki - istotnie bardziej przypomina to metodę I.
Choć ten zapis jest jakiś taki ... enigmatyczny - delikatnie mówiąc.

Hm ... może faktycznie na to zwrócić uwagę - że jest inaczej?
Inaczej nie znaczy źle, czy dobrze - znaczy inaczej.
Jeśli uważacie, że warto - to wymyślcie jak to można by zapisać i podsunąć MENowi.
Czyli naszą propozycję tego zapisu.

mireko6615-12-2009 10:21:10   [#13]

Tak się głośno zastanawiam:

Czy do średnich powinno wliczać się nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 9 KN ?

art. 10.9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.

10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści.

Jeśli go wliczamy, bo nauczyciel, to gdzie go wrzucamy (jest to np. nauczyciel dyplomowany), czy do dyplomowanych, ale z wynagrodzeniem stażysty ? A może do stażystów ? A może w ogóle pomijamy tak jak osoby zatrudnione na podstawie art. 7 ust. 1a uoso ?

 

Dragon15-12-2009 10:34:46   [#14]

Odpowiedź jest tu: "Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści."

Dodatek jednorazowy jest zagadnieniem płacowym - więc jest wykazywany w grupie stażystów - i jeśli stażystom wypłacano za mało, to z tego tytułu dostanie dodatek.

mireko6615-12-2009 11:22:18   [#15]
I tu właśnie jest smok pogrzebany, bo "dla celów płacowych", czyli nauczyciel dyplomowanych dostaje wynagrodzenie stażysty, ale przecież nikt nie pozbawił go stopnia awansu zawodowego. Więc może powinien znaleźć się "wśród swoich" i zaniżyć im nieco płace ? Zgłaszam ten problem. Może Rzewa coś podpowie ?
Dragon15-12-2009 11:31:38   [#16]

Ale ustawy nie konsultujemy - konsultujemy rozporządzenie.

Jeśli ktoś jest traktowany do celów płacowych jak stażysta - to jest traktowany konsekwentnie jak by był stażystą.
A stażystów nie wykazuje się w innym stopniu - tylko w stopniu stażystów.

Problem o którym piszesz i dla mnie nie jest w porządku - że nauczyciel dyplomowany nei otrzymuje wynagrodzenia zgodnie ze swoim stopniem awansu zawodowego.
Uważam, że to nie jest OK - jeśli się już zatrudnia dyplomowanego, to powinno się mu płacić jak dyplomowanemu - czyli traktować jak dyplomowanego.
I z tym jak najbardziej warto coś zrobić - czyli spowodować, żeby ten zapis KN został zmieniony.

Ale dopóki jednak nie jest - to jest jak jest - traktujemy niestety takich dyplomowanych jak stażystów.
A rozporządzenie nie może zmienić zapisu ustawy.

mireko6615-12-2009 12:04:26   [#17]

W ustawie chodzi o nauczyciela, który uczy jakieś przedmiotu, ale nie ma kwalifikacji do tego przedmiotu.

Ale mi chodzi o uzasadnienie do rozporządzenia, bo tam się konkretnie mówi o przypadku osób zatrudnianych na podstawie art. 7 ust. 1a uoso, a w wielu szkołach są jeszcze zatrudniani nauczyciele z ww. przepisu KN i moim zdaniem jest tu problem, który trzeba doprecyzować, choćby w uzasadnieniu.

Dragon15-12-2009 12:14:48   [#18]
Zaproponuj więc tekst owego uzasadnienia doprecyzowującego - może istotnie warto.
Ja nie mam wątpliwości co do tego, ze skoro z KN - to się uwzględnia tak jak napisałem.
No ale nie ja jeden na tym świecie - jeśli to może budzić wątpliwości i pytania - pewnie warto zasugerować doprecyzowanie.
Dragon15-12-2009 19:11:39   [#19]

Z powodów poruszonych w #11 przez Alutkę - proponuję wprowadzić analogiczny zapis dotyczący sposobu wyznaczania etatu i stawki - do zapisu rozporządzenia MPiPS z 1996 roku.

Chodzi o to, że zaproponowany przez MEN algorytm działa poprawnie jedynie w wypadku zatrudnienia przez cały miesiąc - i nieobecności jednego rodzaju.

Gdy nauczyciel zatrudni się od 10-go i się rozchoruje "zasiłkowo" - to zupełnie nie wiadomo jak zrealizować tę wyliczankę.
A niech jeszcze weźmie w tym miesiącu urlop bezpłatny ...
A niech jeszcze w środku miesiąca zmieni mu się etat ...
Ta metoda I, którą podała Alutka - wynikająca z obecnej propozycji rozporządzenia - pada na pysk w wypadku takiego czegoś.

Sensownie to natomiast jest rozwiązane w rozporządzeniu MPiPS.

Czyli zapisy na kształt:


W celu obliczenia etatu za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w danym miesiącu był nieobecny z powodów wymienionych w § 3 ust. 7 pkt 2 i 3, wymiar etatu dzieli się przez 30 i otrzymaną wartość mnoży przez liczbę dni absencji. Tak obliczoną wartość odejmuje się od wymiaru etatu zatrudnienia.

W celu obliczenia etatu, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z powodów wymienionych w § 3 ust. 7 pkt 1, lub gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, wymiar etatu dzieli się przez liczbę dni roboczych przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną wartość mnoży się przez liczbę dni roboczych nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną wartość odejmuje się od wymiaru etatu zatrudnienia w miesiącu.

Wzorowałem się na rozporządzeniu - więc ew. niezdarności bardziej wynikają z owego wzorowania niż są zamierzone.
Spróbuję to jakoś zapisać w dokumencie konsultacji.

Dragon17-12-2009 10:25:24   [#20]
Zmiana KN została opublikowana w Dz.U. z 2009 r. nr 213; poz. 1650.
http://www.infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2009&num=213&poz=1650&str=0001
Mania3617-12-2009 18:04:53   [#21]

Obliczałam jdu wg projektu rozporządzenia i zauważyłam pewne nieprawidłowości w arkuszu sprawozdawczym. Może jest to warte uwagi, nie wiem.

W sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń, czyli w załączniku nr 2 do rozporządzenia w kolumnie 8, suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń nigdy nie będzie się zgadzała z podanym w niej algorytmem wyliczenia, jeżeli nie zaokrąglimy jej do 4 – ch miejsc po przecinku lub do pełnych złotych. Jest to skutek zaokrągleń stosowanych w wyliczeniu średnich wynagrodzeń i średniorocznej liczby etatów ustalanej dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych. Mnie wyszło 48,32 zł różnicy. To chyba dużo.

Co na to RIO, które będzie nas sprawdzać? No chyba, że…….. I to już druga sprawa odnośnie pewnych nieścisłości w owym rozporządzeniu:

W § 6 ust. 3, RIO ma otrzymać formularz, o którym mowa w ust. 2, (czyli sprawozdanie) w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Jeżeli to sprawozdanie zostanie sporządzone w Excelu to jst leży i kwiczy, o ile w arkuszu zastosowano formuły wyliczeń, czyli: =8*(Kol.4*Kol.6)+4*(Kol.8*Kol.7), bo różnice, tak jak pisałam powyżej dochodzą do kilkudziesięciu złotych.

Ale ponieważ ustawodawca zażyczył sobie na nośniku nie precyzując, że ma to być arkusz kalkulacyjny, to możemy policzyć na kalkulatorku nie stosując formuł (skanowanie, tabela wstawiona do Word - a ) i będzie ok. Tylko, jak RIO do nas zawita i sprawdzi wcześniejsze obliczenia to będzie niedobrze i ukłoni nam się komisja dyscypliny finansów publicznych.

Dlatego uważam, że istotne jest doprecyzowanie w rozporządzeniu, czy zaokrąglamy do czterech miejsc po przecinku, czy do pełnych złotych, aby wyliczenia były zgodne i prawidłowe.

Jeżeli to ma jakieś znaczenie, to weź to Dragon pod uwagę. Jeżeli nie, to zignoruj:-)


post został zmieniony: 17-12-2009 18:07:34
Dragon17-12-2009 21:09:31   [#22]

Istotnie - doprecyzowanie zaokrągleń na każdym etapie, w którym wykonuje się jakiekolwiek dzielenie i mnożenie bardzo by się przydało.
Takie rzeczy się precyzuje np. przy liczeniu zaliczek na podatek.

Ale ... chyba już tego nie da się dopisać, bo biuro wczoraj pytało mnie, czy to co jest na stronie jest zaktualizowane o dotychczasowe uwagi - i zdaje się, że rano wysłało.
Chyba w MEN się pali, żeby się z tym obrobić - bo faktycznie przydałoby się, żeby z początkiem stycznia już zostało opublikowane rozporządzenie w DzU - żeby był czas na ew. przeliczenie jeśli coś tam zmienią w stosunku do projektu.

Ale czy już posłali, czy nie - to Marek wie.

Marek Pleśniar18-12-2009 00:49:20   [#23]
wie wie:-)
zgredek01-01-2010 14:45:27   [#24]

Rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

(wersja przekazana do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą)

Treść projektu rozporządzenia
gimnazjum05-01-2010 11:23:01   [#25]
Wierzę w Wasze umiejetności i mocno oczekuję wzoru tego sprawozdania w excelu...z bólem stwierdzam że moja cierpliwość tego nie udźwignie....
gimnazjum07-01-2010 08:51:23   [#26]
w wymianie plików jest w excelu wzór sprawozdania - Małgosiu wielkie dzieki:-)
irula07-01-2010 15:19:03   [#27]
Drogi Gimnazjum dlaczego z wymiany plików nie mogę pobrać wzoru sprawozdania w exelu? Mam uprawnienia, nie che
AnJa07-01-2010 15:20:40   [#28]
wyszło mi, że najpierw trzeba ąciągnąć, potem otworzyć zipem, rarem czy innym archiwizerem i dopiero wtedy excelem
irula08-01-2010 09:48:43   [#29]
Jestem skołowana, nie wiem jak rozumieć pkt 7 i 8 z § 3 projektu rozporządzenia z dnia 24.12.2009r .Proszę o wyjasnienia.
irula08-01-2010 15:44:01   [#30]
Jak liczy się nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym do średniej struktury zatrudnienia i wynagrodzenia?
post został zmieniony: 08-01-2010 15:44:20
rzewa08-01-2010 16:03:26   [#31]

do #29 - oznacza to, że masz nie liczyć n-la (traktować tak jakby go wcale nie było) wtedy, gdy nie otrzymuje on wynagrodzenia, czyli otrzymuje zasiłek chorobowy macierzyński czy inny lub jest nieobecny bez prawa do wynagrodzenia (urlop bezpłatny, strajk, wezwanie przed sąd itp)

do #30 - niestety musisz takiego nauczyciela ująć w strukturze zatrudnienia pomimo, że nie świadczy pracy, gdyż otrzymuje on wynagrodzenie (to wynagrodzenie oczywiście wliczasz do poniesionych wydatków)

Bona Fide08-01-2010 19:24:09   [#32]

Tylko gwoli uzupełnienia wypowiedzi rzewy – nie uwzględniamy w średniorocznej strukturze zatrudnienia nauczyciela, któremu nie wypłacono wynagrodzenia ze środków budżetowych danej jednostki. A prościej – jeżeli nauczyciel był zatrudniony na cały etat i np. w danym miesiącu (cały miesiąc) przebywał na urlopie bezpłatny, to w tym miesiącu jego miesięczna struktura zatrudnienia wynosi 0, lub proporcjonalnie pomniejszasz ją o liczbę dni w danym miesiącu, za które Twoja jednostka nie płaciła wynagrodzenia. Jeżeli są to nieobecności płatne przez ZUS to przyjmujesz stosunek 1/30, jeżeli np. urlop bezpłatny to w stosunku do dni roboczych danego miesiąca.

Mam nadzieję, że nie zagmatwałam bardziej:)

Rzewa – masz ładny nowy avatar?


post został zmieniony: 08-01-2010 19:24:45
irula08-01-2010 21:02:18   [#33]
Dziękuję Rzewo, prosze jeszcze o wyjaśnienie co wpisać w B wyliczjąc osobista stawkę wynagrodzenia zasadniczego jeżeli nauczyciel zatrudniony był w poszczególnych miesiącach w innim wymiarze? Osobno dla każdego z tych okresów?
rzewa08-01-2010 21:28:31   [#34]
Ja bym współczynnik Sj wyznaczyła osobno dla każdego z okresów, potem te  współczynniki dodała i podzieliła przez liczbę tych okresów
irula08-01-2010 21:40:37   [#35]
Dziękuję, mam niezły mętlik w głowie.
Marek Pleśniar14-01-2010 16:46:46   [#36]

Zaproponowaliśmy następującą zmianę i utrzymaliśmy następującą odpowiedź MEN

Przepis projektu

OSKKO proponuje zapis:

Efekt

§ 3.7 [...]

1) nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych

§ 3.7 [...]

1) nauczycieli w okresach nieobecności za czas których nie przysługuje wynagrodzenie

Sekretarz Stanu, Krystyna Szumilas napisała do nas:

Uwaga doprecyzowania przepisu § 3. ust.7, dotyczącego ustalania średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli, w zakresie nieobecności za czas których nie przysługuje wynagrodzenie została uwzględniona.Przepis projektu

OSKKO proponuje zapis:

Efekt

Załącznik rozporządzenia:

Ustalając okres zatrudnienia nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał wynagrodzenia, a przez część miesiąca zasiłek lub inne świadczenie z ZUS, należy podzielić liczbę dni, za które nauczyciel pobierał wynagrodzenie przez liczbę 30.

1) Ustalając okres zatrudnienia nauczyciela, który nie był zatrudniony przez pełny miesiąc, należy podzielić liczbę dni, przez które nauczyciel był zatrudniony i pobierał wynagrodzenie przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

Ustalając okres zatrudnienia nauczyciela w miesiącu, w którym nauczyciel był nieobecny z powodów wymienionych w § 3 ust. 7 pkt 2 i 3, należy okres zatrudnienia w tym miesiącu zmniejszyć proporcjonalnie o liczbę dni absencji podzieloną przez 30.

Ustalając okres zatrudnienia nauczyciela w miesiącu, w którym nauczyciel był nieobecny w pracy z powodów wymienionych w § 3 ust. 7 pkt 1, lub gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, należy okres zatrudnienia w tym miesiącu zmniejszyć proporcjonalnie o liczbę dni roboczych nieobecności podzieloną przez liczbę dni roboczych miesiąca.

Odpowiedź MEN:

"Projektodawca, biorąc pod uwagę zgłoszone wątpliwości w zakresie ustalania okresów oraz średniorocznej struktury zatrudnienia, dokonał stosownej zmiany w treści projektu rozporządzenia".

 ---Przepis projektu

OSKKO proponuje zapis:

Efekt

Objaśnienia:

Ustalając średnioroczną strukturę zatrudnienia, w przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał wynagrodzenia a przez część miesiąca zasiłek ZUS, należy podzielić liczbę dni, za które nauczyciel pobierał wynagrodzenie przez liczbę 30.

1) Ustalając średnioroczną strukturę zatrudnienia, w przypadku nauczyciela, który nie był zatrudniony przez pełny miesiąc, należy podzielić liczbę dni, przez które nauczyciel był zatrudniony i pobierał wynagrodzenie przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

Ustalając średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczyciela w miesiącu, w którym nauczyciel był nieobecny z powodów wymienionych w § 3 ust. 7 pkt. 2 i 3, należy okres zatrudnienia w tym miesiącu zmniejszyć proporcjonalnie o liczbę dni absencji podzieloną przez 30.

Ustalając średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczyciela w miesiącu, w którym nauczyciel był nieobecny w pracy z powodów wymienionych w § 3 ust. 7 pkt 1, lub gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, należy okres zatrudnienia w tym miesiącu zmniejszyć proporcjonalnie o liczbę dni roboczych nieobecności podzieloną przez liczbę dni roboczych miesiąca.

Jak wyżej: "Projektodawca, biorąc pod uwagę zgłoszone wątpliwości w zakresie ustalania okresów oraz średniorocznej struktury zatrudnienia, dokonał stosownej zmiany w treści projektu rozporządzenia".

 ---


Przepis projektu

OSKKO proponuje zapis:


Załącznik:

A - kwota wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela.

B – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela (w przeliczeniu na pełny etat)

A - stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za pełny etat.

B – wymiar etatu (zatrudnienia) nauczyciela

Propozycja zastąpienia słowa "kwota" słowem "stawka" w opisie symbolu A została uwzględniona.

Natomiast symbol B ustalany jest według norm Art. 42 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) i odnosi się do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela. Z tego powodu propozycja określenia symbolu B jako "wymiar etatu (zatrudnienia) nauczyciela" nie może zostać uwzględniona.


 taki jest wynik naszej konsultacji

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]