Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmiany w oświacie
strony: [ 1 ]
teka5707-12-2009 20:54:23   [#01]

Mam  ogromną prośbę-czy ktoś z Was zna, pamięta lub posiada albo wie gdzie   znaleść systematykę zdarzeń i   najważniejszych  zmiany w  polskiej oświacie od1999/ 2000r?- pilne!!!!! / "na wczoraj"/Gaba07-12-2009 20:56:40   [#02]
był tu przegląd ministrów, możesz se dekadę całą wyciąć + 2 podstawy programowe... 1999 i 2008 tez prawie dekada.
Mania3607-12-2009 21:02:30   [#03]
W Lex-ie:)
teka5707-12-2009 21:22:02   [#04]

chyba moje pytanie przerosła treść odpowiedzi.Do vulcana  nie mam dostępu,chodzi mi kiedy np., a pilnie potrzebuję do  usystematyzowania-głównie podsumowanie 10 lat,ale dobrze  conąć  zdarzenia..

1991-religia do szkół

1996- mienie szkolne przechodzi pod samorządy/reforma

19.... podział na  VI kl.,  gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

2000r-ostatnim rocznikiem ośmioklasowej szkoły

20... /nie o zmiany ministrów pytam,ale...np.

2002- wprowadzenie sprawdzianu po kl.VI/mierzenie jakości pracy szkoły

200...-.......

200...-.....zmiana w ...gdzieś po drodze mundurki,system oceniania,ramówki,

Ech,to chyba zbyt trudne...


bogna07-12-2009 22:00:40   [#05]

Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r.

Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 ze zm.)

Art. 2. 1. Dotychczasowe szkoły podstawowe z dniem 1 września 1999 r. stają się sześcioletnimi szkołami podstawowymi, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1.

2. Gimnazja są tworzone z dniem 1 września 1999 r. Tworzenie gimnazjów w roku szkolnym 1999/2000 następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty.

3. Szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)-d) ustawy wymienionej w art. 1, są tworzone z dniem 1 września 2002 r.

4. Szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e) i f) ustawy wymienionej w art. 1, są tworzone z dniem 1 września 2004 r.

5. Szkoły policealne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy wymienionej w art. 1, są tworzone z dniem 1 września 2005 r.

 


post został zmieniony: 07-12-2009 22:01:39
bogna07-12-2009 22:08:53   [#06]

2000 - awans

Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(Dz. U. Nr 19, poz. 239 ze zm.)

Art. 7. 1.  Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego i stają się nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji, stosunek pracy wygasa z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile wcześniej nauczyciele ci nie uzupełnią kwalifikacji lub nie zostanie z nimi rozwiązany stosunek pracy w odrębnym trybie. W przypadku nauczycieli, którzy do dnia 31 grudnia 2006 r. nabyliby uprawnienia emerytalne, o których mowa w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosunek pracy wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r.


post został zmieniony: 07-12-2009 22:09:37
bogna07-12-2009 22:15:03   [#07]

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(Dz. U. Nr 137, poz. 1304)

Art. 11. 1. W terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. samorząd województwa przejmuje prowadzenie szkół i placówek mających znaczenie co najmniej regionalne, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez samorząd powiatowy, jeżeli rada powiatu podejmie uchwałę o przekazaniu tych szkół i placówek samorządowi województwa wraz z mieniem powiatowym, będącym we władaniu przekazywanych szkół i placówek, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

bogna07-12-2009 22:22:36   [#08]

2007 - rada rodziców;

2007 - egzaminy eksternistyczne w OKE (i jednocześnie likwidacja trybu eksternistycznego dla kształcenia zawodowego)

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(Dz. U. Nr 80, poz. 542)

Art. 4.  1. Działające w dniu wejścia w życie ustawy organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki, a w przypadku braku takiego organu w szkole lub w placówce - rada pedagogiczna szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, uchwalą szczegółowy tryb przeprowadzenia pierwszych wyborów do rady rodziców szkoły lub placówki.

2. Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki, działające w dniu wejścia w życie ustawy, wykonują zadania rady rodziców do czasu wyboru rady rodziców, o której mowa w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2007 r.

Art. 5. 1. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy państwowe komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, powołane przez kuratora oświaty, przeprowadzają do dnia 30 czerwca 2008 r. egzaminy eksternistyczne dla osób, które rozpoczęły zdawanie tych egzaminów przed dniem wejścia w życie ustawy, na zasadach określonych w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia 21 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1304).

2. Od dnia wejścia w życie ustawy kuratorzy oświaty nie powołują państwowych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.

 

 

bogna07-12-2009 22:31:42   [#09]

zmiany w oświacie zawodowej

od grudnia 2003 r. są w wątku zawodowym:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4369&ux=13&pst=1591#pst1591

;)))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]