Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wieloletni plan doskonalenia zawodowego
strony: [ 1 ]
atodobre27-11-2009 12:48:08   [#01]

Corocznie mój op chciał roczny plan doskonalenia. Teraz chce ten wieloletni, zgodnie z rozporządzeniem MENiS. Jak to sobie rozpisaliście? Tak, jak ten roczny?

AnJa27-11-2009 12:55:00   [#02]
ten roczny mam tak ogólny, że wieloletni to pp i zapis, że zgodnie z potrzebami szkoły i ewenrualne preferowane tematy oraz formy
atodobre27-11-2009 13:23:02   [#03]

Dziękuję

 

sanna29-11-2009 17:35:20   [#04]

A mój OP chce teraz szkolny regulamin doskonalenia i dofinansowania..

Nie doczytałam nigdzie, że muszę mieć.

Czy Wy macie?

zapolska30-11-2009 05:23:31   [#05]
Tak.
fredi30-11-2009 07:26:16   [#06]
nie szkolny tylko uchwalony przez OP
Lucy30-11-2009 11:35:23   [#07]

Zarządzenie Nr .............../2009

Burmistrza(Wójta) ..............................

z dnia ..................... 2009 r.

 

 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2009 w Gminie .....................

Na podstawie § 6 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46 poz. 430), biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli dla których Gmina ....... jest ogranem prowadzącym

zarządza się, co następuje:

.......................................................................................................

fredi02-12-2009 10:14:05   [#08]
ZZ coś opiniują ?
Lucy02-12-2009 12:44:16   [#09]

u mnie nie :-)

 

Lucy02-12-2009 12:45:59   [#10]
tzn. na etapie OP i pisania zarzadzenia. Bo może u dyr, kiedy planuje wieloletni plan .... ale to już może dyrki powiedza :-)
Lucy02-12-2009 13:10:41   [#12]

:-)

faktycznie

a ja tyle lat bez opinii i nikt się nie dopatrzył

Nawet PIP (nasłany zresztą przez zz-ty) nie miał do tego pretensji :-)

:-)))))))))))))))))))

moja kulpa, poprawię się

 

fredi02-12-2009 16:47:23   [#14]
opinia na poziomie OP
konrad02-12-2009 18:58:17   [#16]

U mnie w szkole nigdy nie było wieloletniego - czy jest jakiś termin  wprowadzania ? Myślę, że nie. 

Czy mogę  wobec tego wprowadzić go w dowolnym momencie?

W rozp. nic nie napisano także o opiniowaniu takiego planu ani przedstawianiu go.zara02-12-2009 22:37:18   [#17]
Ja mam roczny, czy moze ktoś przypomnieć mi rozporządzenie, w którym o tym mowa 
krystyna02-12-2009 23:25:26   [#18]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORT z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

§ 6. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze:

1) program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe,

2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,

3) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 ust. 2.

http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/rozporzadzenie;ministra;edukacji;narodowej;i;sportu;z;dnia;29,2002,46,430,DU,974.html


Caro04-12-2010 09:42:05   [#19]

Czy mógłby ktoś wrzucić do wymiany wieloletni plan

taki prosty - coby życia nie komplikował :)

AnJa pisał o prostym

Siedzę nad tym już trochę czasu i ...

aha, nie mam programu rozwoju szkoły (przynajmniej tak nazwanego dokumentu)


post został zmieniony: 04-12-2010 09:44:28
sylwia04-12-2010 20:46:06   [#20]

Lucy opinia zz jest niezbędna TYLKO w chwili konstruowania Uchwały Rady Miasta

potem rozdzielasz na podstawie postanowień tej Uchwały

co roku nie musisz ustalać ze zz

juasia10-08-2011 22:24:22   [#21]
czy regulamin dofinansowania szkoleń nauczycieli musi być uzgodniony ze związakmi zawodowymi? Czy wystarczy go wprowadzic zarządzeniem dyrektora?  Czy zz muszą opiniować kwoty przyznane poszczególnym nauczycielom?Nadmienię iż plan doskonalenia, kwoty są rokrocznie przez OP uzgadniane z ZZ.
stoner10-08-2011 23:21:20   [#22]
§ 6. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze:
  1)   program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe,
  2)   plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,
  3)   wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 ust. 2.
2. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane z uwzględnieniem planu, o którym mowa w ust. 1, złożone do dnia 30 listopada danego roku.
3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 marca danego roku, składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

§ 7. Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawa


art70a ust. 2a.
Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.


juasia11-08-2011 12:26:58   [#23]
rozumiem ze ZZ opiniują podział 1 % na poszczególne rodzaje szkoleń w placówkach(opracowany przez OP), ale czy poszczególne kwoty dofinansowania dla danego nauczyciela tez muszą opiniować? Spotkałam się z opiniami, że nie muszą. A co z opinowaniem regulaminu opracowywanym przez dyr- zz też opiniują?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]