Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Napisałam plan nadzoru pedagogicznego :-)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
anuszka12-11-2009 13:17:57   [#201]
Już piszę hymn pochwalny dla odważnych:) Dzięki wielkie, czytam uważnie, analizuję i uczę się od mądrych i bardziej doświadczonych głów. Dla mnie plan nadzoru to nowość - piszę go po raz pierwszy. Dzięki Wam rozjaśnia mi się i ciemność ustępuje:))
Benigna12-11-2009 16:49:36   [#202]

W przedszkolu oparłam się przede wszystkim na wnioskach z nadzoru z roku ubiegłego. W planie nadzoru (bez większych szczegółów) mam więc:


I. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2008/2009

1. W pracy dydaktyczno – wychowawczej nadal zwracać uwagę na organizację i prowadzenie zajęć ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych na podwórku przedszkolnym, szczególnie w obliczu realizacji zapisów nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego o pobycie dziecka na powietrzu – w tym: prowadzić więcej zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych oraz innych zajęć podwyższających sprawność motoryczną dzieci.

2. W dalszym ciągu pogłębiać wiedzę związaną z pracą w grupie różnowiekowej – poszukiwać ciekawych form, zgłębiać nowe metody pracy, przemyśleć organizację pracy z dziećmi.

3. Kontynuować planowanie i prowadzenie pracy tak, aby było w niej dużo działalności dzieci, która budowałaby ich samodzielność i aktywność poznawczą – m. in. w zabawach.

II. Ewaluacja wewnętrzna

Cel: Zebranie informacji o efektach pracy dydaktyczno – wychowawczej w aspekcie wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku ubiegłym

Przedmiot: Aktywność i samodzielność dzieci

Dalej jest harmonogram…

III. Kontrola

Przedmiot kontroli

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego - planowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z podstawą programową

Przepis prawa: Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 09.04.17)

Forma: analiza planów dydaktycznych i zapisów w dziennikach zajęć

2. Prowadzenie obserwacji i diagnozy pedagogicznej

Przepis prawa: Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 09.04.17)

Forma: analiza dokumentacji nauczyciela: arkusze obserwacji, arkusze diagnozy

3. Prawidłowość prowadzenia pedagogicznej dokumentacji przedszkolnej

Przepis prawa: Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej działalności (DzU 02.23.225 ze zm.)

Forma: analiza prawidłowości wpisów do dzienników zajęć

IV. Obserwacja pracy nauczycieli

Hospitacje i obserwacja pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, podlegających ocenie pracy oraz pozostałych nauczycieli:

Tematyka:

1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym. Przekazywanie informacji związanych z dokonanymi obserwacjami i diagnozą przedszkolną dzieci podczas zebrania z rodzicami.

2. Organizacja i prowadzenie zajęć ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych na podwórku przedszkolnym.

3. Poszukiwanie ciekawych metod pracy oraz organizacja pracy z dziećmi w grupie różnowiekowej - zabawy rozwijające samodzielność dzieci, prowadzone w grupie mieszanej wiekowo (hospitacja oceniająca)

4. Wspieranie rozwoju dziecka – ćwiczenia logopedyczne – wykorzystanie pomocy, efekty pracy

V. Wspomaganie

Tematyka szkoleń i narad ...

Informowanie o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa, doskonalenie zawodowe (planowane formy) ...

Promowanie przykładów dobrych praktyk pedagogicznych (organizacja i prowadzenie zajęć koleżeńskich, wymiana mat. dydaktycznych, metodycznych i in.)

Inspirowanie współpracy między nauczycielami, placówkami (organizacja i udział w konkursach i festynach o charakterze międzyprzedszkolnym, udział w superwizjach - wspomaganie w realizacji programu XX, wymiana doświadczeń i materiałów z realizacji Programu Edukacji Komunikacyjnej YY)


Przedstawienie nauczycielom wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola (zgodnie z UoSO do 28.02.2010r., zgodnie z rozporządzeniem MEN o nadzorze do 31.08.2010r.)


BaZa12-11-2009 16:56:32   [#203]
Proszę mi podpowedzieć- jak napisać plan nadzoru, kiedy ma się szkołę podstawową z zerówką i punkt przedszkolny z jedną grupą - jako inną formę wychowania przedszkolnego. Piszę jeden i zaznaczam np kolorem, co dla przedszkola, czy dwa?
Benigna12-11-2009 17:01:13   [#204]

Napisałabym jeden.

Może ktoś ma już doświadczenie... 

Leszek12-11-2009 17:39:31   [#205]

MEN opublikował wzory i wyjaśnienia

pozdrawiam

Benigna12-11-2009 17:58:51   [#206]
czytamy
jatoja12-11-2009 18:19:01   [#207]

bosia, aza, asia, Benigna...tudzież inni mądrzejsi ode mnie w temacie

powiedzcież:

czy to ( wytnij- klej z planu Benigny):

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego - planowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z podstawą programową

Przepis prawa: Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 09.04.17)

Forma: analiza planów dydaktycznych i zapisów w dziennikach zajęć

2. Prowadzenie obserwacji i diagnozy pedagogicznej

Przepis prawa: Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 09.04.17)

Forma: analiza dokumentacji nauczyciela: arkusze obserwacji, arkusze diagnozy

3. Prawidłowość prowadzenia pedagogicznej dokumentacji przedszkolnej

Przepis prawa: Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej działalności (DzU 02.23.225 ze zm.)

Forma: analiza prawidłowości wpisów do dzienników zajęć

to właśnie te konkrety są ? ( bo ja to tak w trzech słowach ujęłam: legalność, celowość, rzeczowość)

bosia12-11-2009 18:31:32   [#208]

dla mnie forma kontroli jest podana konkretnie-podane jest co będzie kontrolowane

można dołozyć wspomaganie (fredi to ma): szkolenie z przepisów prawa dotyczące prowadzenia dokumentacji (robiłam na początku roku takie szkolenie, jest potrzebne)

to co napisałaś:legalność, celowość, rzeczowość, to cechy każdej dobrej kontroli-stąd mało konkretnie tutaj

właściwie kontrola bez celowości nie ma sensu, a i bez pozostałych cech również

fredi12-11-2009 18:38:28   [#209]
http://www.men.gov.pl/images/stories/nadzor/plan.pdf
jatoja12-11-2009 18:41:15   [#210]
ja nie kontroli przypisałam legalność etc. ale to podlega kontroli :-)
Benigna12-11-2009 18:47:07   [#211]

jatoja

kontrola związana jest z aktami prawnymi - ja wybrałam te, które wydawały mi się istotne teraz (podstawa, diagnoza, dokumentacja - bo to wszystko w jakiś sposób nowe), w propozycji ze strony men znajdziesz i inne: statut, regulaminy - są konkretne

Power412-11-2009 18:47:56   [#212]
:-)
bosia12-11-2009 18:58:12   [#213]

jatoja, a ja tak zrozumiałam;-)

 

jatoja12-11-2009 18:58:20   [#214]

dzięki Benigna

penie powinnam zapytać nie czy to? ale czy tak? ;-)


bosiu, się poprawia!


post został zmieniony: 12-11-2009 18:58:59
S Wlazło12-11-2009 19:55:59   [#215]

Pozyskiwanie informacjii o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy jest regulowane Kartą Nauczyciela,zatem ocena pracy nauczyciela nie wchodzi w zakres nowego nadzoru i tym samym nie ma żadnej potzreby  zapisów związanych z oceną pracy nauczyciela w części planu nadzoru dotyczącego ewaluacji, podobnie z awansem zawodowym


post został zmieniony: 12-11-2009 19:57:58
AnJa12-11-2009 20:02:49   [#216]

mam klopoty z optyka czy poleciał priorytet dotyczący kontroli zgodności liczby godzin we wszystkich typach szkól z prawem?

w kierunkach ze strony MEN oczywiscie

bo jesli jednak widze, to licea lapią się tylko na monitorowanie niepełnosprawnych

aza12-11-2009 20:30:13   [#217]

JATOJA - 

to bardzo konkretne konkrety....

bosia12-11-2009 21:22:53   [#218]

tak nie ma kontroli zgodnosci liczby godzin

ale niepełnosprawni tak samo, nie ma zmian-ponadgimnazjalne ogólnodostępne

AnJa12-11-2009 21:58:25   [#219]

tak- ale tam monitoring jest

bo prawa ni ma to i kontrolowac ni ma czego

bosia12-11-2009 22:18:45   [#220]

tak, masz rację

spojrzałam tylko na typy szkół

zniknęło też hasło "priorytetów"

i dobrze

AnJa12-11-2009 22:24:51   [#221]

zgadzam się

xle się kojarzylo- a i dykcyjnie problematyczne slowo to:-) 

bosia12-11-2009 22:34:16   [#222]
podoba mi się też ten zwrot:

"ustalam następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010"

przynajmniej odpada nasze pytanie/wątpliwość: czy uwzględnić w swoim planie nadzoru "priorytety" MEN


post został zmieniony: 12-11-2009 22:34:47
Anula12-11-2009 22:51:36   [#223]

A ja tak napisałam plan nadzoru........... 


Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

w Publicznym Gimnazjum nr ........... w .................

na rok szkolny 2009/2010

Cele nadzoru pedagogicznego:

  1. Wewnętrzna ewaluacja:

a) W szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych.

b) W szkole dokonuje się analizy korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych.

  1. Kontrola:

a) Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących działalności statutowej szkoły.

b) Realizacja podstawy programowej.

  1. Wspomaganie nauczycieli:

a) Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń i narad w celu podnoszenia jakości działalności edukacyjnej szkoły, wspomagania rozwoju nauczycieli oraz inspirowania ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.

I. ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W Publicznym Gimnazjum nr ...... w ..............

w roku szkolnym 2009/2010

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Pytania kluczowe

Metody i narzędzia zbierania danych - przykłady

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji

Termin przeprowadzenia ewaluacji

Dział I - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

· W szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w celu poprawy jakości pracy.

W szkole wdraża się sformułowane wnioski.

1.

Wyniki egzaminów zewnętrznych są analizowane.

a) Jak nauczyciele są zapoznawani z wynikami egzaminu zewnętrznego?

b) Czy jest to wystarczający sposób?

c) Czy nauczyciele są zapoznawani z analizą egzaminu gimnazjalnego?

d) Czy nauczyciele uwzględniają wyniki analizy w swojej pracy?

Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Notatki ze spotkań zespołów przedmiotowych.

Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Plany pracy nauczycieli.

Zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych.

Analiza zajęć do dyspozycji dyrektora.

Hospitacja lekcji.

1.

2.

listopad – luty

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Pytania kluczowe

Metody i narzędzia zbierania danych - przykłady

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji

Termin przeprowadzenia ewaluacji

Dział I - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

· Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

W szkole dokonuje się analizy korzystania z oferty zajęć.

1.

Uczniowie są aktywni

a) Czy w szkole zorganizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów?

b) Czy organizacja tych zajęć podyktowana była potrzebami i zainteresowaniami uczniów?

c) Czy uczniowie są poinformowani o możliwości udziału w dodatkowych zajęciach?

d) Gdzie znajduje się taka informacja?

e) Jaki % uczniów korzysta z zajęć oferowanych przez szkołę:

- zespoły wyrównawcze

- koła zainteresowań

- koła przedmiotowe

- zajęcia sportowe

- zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego?

f) Czy nauczyciele dokonują analizy korzystania z oferty zajęć?

g) Czy nauczyciele wprowadzają zmiany w zaplanowanych działaniach?

Analiza rodzaju zajęć do dyspozycji dyrektora.

Notatki własne nauczycieli.

Notatki ze spotkań zespołów przedmiotowych.

Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych.

Informacje dla uczniów na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Analiza frekwencji na zajęciach dzienniki zajęć pozalekcyjnych).

Ewaluacja zajęć (zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych)

Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, rozmowy z dyrektorem szkoły.


styczeń – kwiecień

Nadzór w zakresie rekomendacji opartych o wnioski z analizy egzaminu gimnazjalnego

w roku szkolnym 2008-2009

1. Spotkania zespołów przedmiotowych dot. dyskusji, jakie wprowadzić zmiany w realizowanych programach nauczania – przedstawienie dyrektorowi wyników spotkania zespołów w terminie do 15.XI.2009r. (liderzy zespołów przedmiotowych)

2. Ustalenie przez nauczycieli sposobu diagnozowania przedmiotów nauczania, czy uczniowie opanowują pożądane wiadomości i umiejętności, w których poprzedni rocznik miał kłopoty podczas egzaminu – do końca semestru (przekazanie do wicedyrektora do 30 stycznia 2010r.)

3. Przedstawienie na półrocznej radzie pedagogicznej charakteru dokonanych zmian w programach nauczania oraz wyników przeprowadzonych diagnoz (przedstawiają liderzy zespołów przedmiotowych) z rekomendacją, czy można uznać poziom wiadomości i umiejętności uczniów za zadowalający czy też nie – i nadal należy kontynuować te działania edukacyjne.

4. Analiza próbnego egzaminu i poinformowanie rodziców, jakie są prognozy – luty 2010r.

5. Zorganizowanie form wspomagania uczniów, którzy nie najlepiej zdali próbny egzamin – wykorzystanie tzw. godzin karcianych – luty – marzec 2010r.

6. Ponowny test dla uczniów, którzy otrzymali wsparcie – koniec marca 2010r.

7. Porównanie wyników egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009-2010 z poprzednim egzaminem przeprowadzonym w roku szkolnym 2008-2009 – sierpień 2009r.

ORGANIZACJA KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA

w Publicznym Gimnazjum nr ................w ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

w roku szkolnym 2009/2010

TERMIN KONTROLI

ODPOWIEDZIALNY ZA ZADANIE

TERMIN

PRZEPIS PRAWA

UWAGI

- prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w zakresie prawidłowości zapisu danych o uczniach oraz realizowanego programu

dyrektor szkoły/wicedyrektor

XI - XII. 2009r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 19 lutego 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji


- zgodność ustalania ocen śródrocznych i rocznych oraz ocen zachowania ze statutem oraz kontrola stosowania trybu wystawiania tych ocen

dyrektor szkoły/wicedyrektor

styczeń, czerwiec

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

oraz statut szkoły


- usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach oraz zwolnień z wychowania fizycznego

dyrektor szkoły/wicedyrektor

podczas hospitacji godz. wych., na bieżąco

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 19 lutego 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz statut szkoły i Procedura postępowania w sytuacjach nieusprawiedliwionej absencji.


ORGANIZACJA WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI

w Publicznym Gimnazjum nr ,,,,,,,,,,,,,w ...................

w roku szkolnym 2009/2010

Lp.

Tematyka

Forma realizacji

Termin realizacji

Osoby wspomagające

SZKOLENIA

1.

Procedury ewaluacyjne.

kurs doskonalący

grudzień

przedstawiciel placówki doskonalenia

2.

Doskonalenie umiejętności w zakresie wyboru programu nauczania, jego adaptacji i opracowywania.

warsztaty metodyczne

kwiecień

przedstawiciel placówki doskonalenia

3.

W co grają uczniowie, czyli jak utrzymać autorytet nauczyciela?

kurs doskonalący

luty

przedstawiciel placówki doskonalenia

NARADY

1.

Przedstawianie zmian w przepisach prawa oświatowego


wrzesień, listopad oraz w miarę zmian w przepisach prawa oświatowego

dyrektorOBSERWACJA PRACY NAUCZYCIELI

w Publicznym Gimnazjum nr .............w ...................

w roku szkolnym 2009/2010

Tematyka hospitacji związana z realizacją ewaluacji:

1. Wdrażanie wniosków z analiz egzaminów zewnętrznych.

2.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Zajęcia hospitowane

Termin hospitacji

Uwagi


OBSERWACJA DZIAŁAŃ POZALEKCYJNYCH, UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH, SPOTKAŃ Z RODZICAMI

(w zależności od potrzeb)

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Termin

Uwagi

PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Zadanie szczegółowe

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

Przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru (UoSO)

luty 2010r.

dyrektor i wicedyrektor szkoły

Na podstawie wspólnie opracowanych, zgodnym z planem nadzoru, działań

Przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

sierpień 2010r.

dyrektor i wicedyrektor szkoły

………………………………………

podpis dyrektora

Przedstawiono Radzie Pedagogicznej

w dniu …………………post został zmieniony: 12-11-2009 22:53:10
Anula12-11-2009 22:55:39   [#224]
tylko nie krytykujcie tak bardzo........................
aza12-11-2009 22:59:13   [#225]

to ja krytykuję:

na lewy margines wylazło!!!!

;)))

Anula12-11-2009 23:00:18   [#226]
wiem, ale to jakoś tak samo wyszło................:):)
AnJa12-11-2009 23:35:11   [#227]

muszę:-(

te pytania kluczowe są chyba za bardzo drobiazgowe

i na pytanie zaczynające sie od "czy" (Mizerek nazywa to czykaniem) odpowiedzi sa 3: tak, nie , nie wiem

troche mnie oszolomił zakres kontroli na poczatku- działalnośc statutowa

ale potem, to w tabelce kupuję:-)

no to jeszcze- przy okazji:

a nie mozecie tego wrzucac do wymiany? czy wolicie poczytac uwagi, ewentualnie uwzględnic i wtedy?

i jeszcze- ja mam tak, ze sam nie bardzo umiem coś wymyslic, ale poczepiac się to owszem- umiem

wiec nie obrażajcie sie- co? :-)


post został zmieniony: 12-11-2009 23:38:43
Anula12-11-2009 23:39:59   [#228]

wiem że se troche poczykałam :):):) (bardzo mi sie to słowo podoba:)) ale nie bardzo wiedziałam jak je zastąpić...... Może są i bardzo szczegółowe.......... ale łatwiej przeprowadzić ewaluację zespołowi nauczycieli, przynajmniej tak mi sie wydaje


Anula12-11-2009 23:40:58   [#229]
a do wymiany plików nie bardzo umiem, szczególnie w tym programie.........
Anula12-11-2009 23:42:55   [#230]
Andrzej, lubie czytać uwagi na temat swojej pracy, nawet te bardzo krytyczne, Wydaje mi sie, że więcej sie ucze.... to takie zboczenie zawodowe chyba :):):)
AnJa13-11-2009 00:01:19   [#231]

znów za Mizerkiem- zamień "czy" na "w jaki sposób" - nie tylko w zapisie ale i w przedmiocie zainteresowania

zobacz jak Ci się perspektywa otwiera:-)

a dodawanie jest proste:

1.skompresuj plik wordowski do zipa (dowolnym programem do pakowania plików)

2.wejdź w wymianę - logując sie tak samo jak do pobierania

3.klikni- dodaj plik

4.wskaz skompresowany plik, wskaż kategorię gdzie zamieszczasz i krótko ten plik opisz

Benigna13-11-2009 00:47:45   [#232]

Stefanie [#215] 

Napisałeś:

"Pozyskiwanie informacjii o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy jest regulowane Kartą Nauczyciela,zatem ocena pracy nauczyciela nie wchodzi w zakres nowego nadzoru i tym samym nie ma żadnej potzreby  zapisów związanych z oceną pracy nauczyciela w części planu nadzoru dotyczącego ewaluacji, podobnie z awansem zawodowym"

Rozporządzenie pozwala mi obserwować (w tym hospitować) pracę nauczycieli: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki (§ 20 ust.3) w związku z (ust.1) prowadzeniem ewaluacji, kontroli i wspomagania.

Myślę, że jednak mogę mieć potrzebę umieszczenia w planie nadzoru wyodrębnionego działania, które koordynuje/spina mi i te zadania dyrektora (ewaluacja, kontrola, wspomaganie oraz ocenianie, awans). Wiec może nie tyle "nie ma żadnej potrzeby" (ba ja akurat taką mam, żeby nie zapomnieć o tych awansujących i ocenianych), ale nie jest konieczne (po plan nadzoru "zawiera w szczególności...§ 21 ust.2" a nie "wyłącznie")?


dyrlo13-11-2009 08:41:26   [#233]

Wiedziałam, wiedziałam, że tak będzie.

Zmieniam to co napisałam, już mi moje w żaden sposób nie pasuje i się nie podoba. Ratunku!!!!!!!

Jak jeszcze ktoś coś ma to zamieśćcie bo wtedy za jednym zamachem zmienię a tak to co i rusz będą zmieniać i plan nie powstanie. A na środę już mam spotkanie z nauczycielami coby wybierać wymagania do ewaluacji.


teka5713-11-2009 08:56:40   [#234]
9 listopada zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego Drukuj
Dodany: 12 listopada 2009, uaktualniony: 12 listopada 2009

Modernizacja nadzoru pedagogicznego ma dwa główne cele - rozwój systemu edukacji oraz doskonalenie pojedynczych szkół i placówek oświatowych.

Rozwojowi systemu edukacji służy:
• ujednolicenie działań z zakresu zewnętrznego nadzoru pedagogicznego na terenie kraju,
• ustalenie ogólnie obowiązujących wymagań Państwa wobec szkół i placówek,
• ujednolicenie narzędzi ewaluacji i kontroli,
• szkolenia osób sprawujących zewnętrzny nadzór pedagogiczny.

Tak zorganizowany nadzór zewnętrzny pozwala na rzetelną i porównywalną ocenę pracy szkół i placówek, a w konsekwencji na przeprowadzanie analiz i formułowanie wniosków oraz umożliwia tworzenie krótko i długoterminowych strategii rozwoju oświaty na poziomie państwa i samorządu lokalnego.

Doskonaleniu pracy pojedynczej szkoły lub placówki służy:
• wprowadzenie ewaluacji wewnętrznej,
• wskazanie w formie wymagań najważniejszych działań mających wpływ na jakość kształcenia,
• pokazanie możliwości rozwoju poprzez opisanie różnych poziomów wymagań (droga od D do A),

Oddanie w ręce dyrektorów i nauczycieli decyzji o zakresie i sposobie wdrożenia wniosków z ewaluacji wewnętrznej pozwala na wybranie własnej drogi rozwoju. Umożliwia doskonalenie pracy szkoły i placówki wynikające z potrzeb uczniów i lokalnej społeczności.

Link do:
1. Podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w tym zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego.
2. Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego na rok 2009/2010.
3. Informacja o rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego.
4. Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.
5. Pytania i dopowiedzi związane z nadzorem pedagogicznym.

Benigna13-11-2009 09:01:12   [#235]

A mnie się podoba, że tu rozmawiamy że się czepiamy.

Nawet jak ktoś obawia się pokazać to, co wymyślił - poczyta, pomyśli, lepiej zrozumie 

Szczęśliwej trzynastki! 

jatoja13-11-2009 09:03:49   [#236]

Mam podobne odczucie, Benigna

wciąż nie wiem, czy  wymagania opisane w załączniku to ściśle wyznaczony farwater czy namierniki*


*Namiernik, pelengator, przyrząd nawigacyjny w postaci celownika ustawionego na kompasie, służy do wyznaczania pelengu celem określenia pozycji obserwatora.( wiem. onet)

..długo pisałam, to do postu wcześnijszego


post został zmieniony: 13-11-2009 09:04:40
Benigna13-11-2009 09:08:43   [#237]

jatoja :)))

A tak...  zadziałała mi wyobraźnia :)

Albo mam głupawkę ze zmęczenia, albo co :) 

Benigna13-11-2009 09:15:47   [#238]

A na poważnie: memento w Polityce nr 46 (14 listopada) - artykuł Cezarego Łazarewicz "Zgodnie z regulaminem".

Gdyby tak chcieć wszystko drobiazgowo i tak, jak powinno być - można zacząć grać w, albo zostać samemu najsłabszym ogniwem...
post został zmieniony: 13-11-2009 09:16:16
S Wlazło13-11-2009 09:24:33   [#239]
Przeczytałem właśnie na stronach MEN - przykładowy plan nadzoru pedagogicznego. Nie podoba mi się, nie chodzi o rozmiary, ale jeśli poddaje się ewaluacji działania związane z analizą wyników zewnętrznych a nie procesy edukacyjne prowadzące uczniów do złożenia egzaminów na miarę swych możliwości - to jesteśmy 100 lat od ewaluacji. Ciekaw jestem co powie Henryk Mizerek. Pewnie teraz w każdej szkole będzie taki plan, skoro to MEN promuje, pzdr. Stefan
AnJa13-11-2009 09:57:49   [#240]

nie czytałem zbyt uwaznie planu przykładowego- na pewno graficznie jest dosyć bliski temu, co dla mnie jest planem

ale analiza wyników jest procesem, i to ważnym dosyć z punktu widzenia podejmowanych w jej efekcie działań korygujacych sposób uczenia

jest też zapisana w wymaganiach


bosia13-11-2009 09:58:16   [#241]

u mnie nie będzie ewaluacji egzaminów

z egzaminami walczymy od trzech lat i wypracowalismy pewne rzeczy-skuteczne

owszem możemy jeszcze skuteczniej, bo nie jest to jeszcze zadawalajace i z wniosków mozna by później znaleźć inne metody

ale przymierzamy się do ewaluacji czegoś innego


post został zmieniony: 13-11-2009 09:58:58
beera13-11-2009 09:58:18   [#242]

Stefanie-

poddano ewaluacji jedno z wymagań - dokładnie w takim brzmieniu, w jakim jest opisane w załaczniku1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Nie wiem, skąd pomysł, ze nalezy poddawać ewaluacji tylko procesy ( w rozumieniu obszaru wymagań) - można, czemu nie, ale nie trzeba.
(dodaję - zgodnie z sugestią AnJi): podczas ewaluacji tego wymagania analizuje się procesy zachodzące w trakcie tej analizy i podejmuje decyzje co do ich modyfikacji 

Henryk zaakceptuje bez problemu, wstawiam Ci fragment jego tekstu:

Przykład 1.

 

Jak określić przedmiot ewaluacji dla  pierwszego obszaru wymagań wobec szkół określonego jako „efekty”? Sprawa jest tutaj niezmiernie prosta. Wystarczy napisać:

 

Przedmiotem autoewaluacji są wyniki kształcenia i wychowania w następujących szczegółowych obszarach:

 

- wyniki egzaminów i sprawdzianów

 

 

 

 

Pytania kluczowe mają na celu konkretyzację przedmiotu ewaluacji. Jest to w istocie rzeczy zabieg polegający na rozbiciu przedmiotu ewaluacji na szczegółowe kwestie i nadanie im formy gramatycznej pytań. Jako przykład można podać rozwiązanie następujące:

 

Przedmiot ewaluacji

 

 

Pytania kluczowe

 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych

 

 

 

W jaki sposób w szkole analizowane są wyniki egzaminów zewnętrznych?

 

 

Naprawdę kluczowe dla zmiany jest niekomplikowanie spraw prostych. Oczywiscie nie chodzi tu o trywializowanie ewaluacji - ale i nie o to, zeby tworzyć wokół niej otoczkę "wiedzy tajemnej" właściwej dla kilku wtajemniczonych.

 

 

 

 


post został zmieniony: 13-11-2009 10:04:10
S Wlazło13-11-2009 13:17:42   [#243]
Asiu, Henryk do mnie napisał, nie upoważnił mnie do upubliczniania jego listu, mogę na forum tylko ujawnić, że jego osąd jest bardzo krytyczny wobec tego planu. Natomiast, bez względu na różnoaspektowość rozumienia ewaluacji,  dla mnie wartościowanie jest wobec działania pedagogicznego a nie czynności biurowych, wybacz, ale pozostanę w tych aspetkach w patrzeniu na ewaluację, pzdr. St.
Adaa13-11-2009 13:35:08   [#244]

to jest po prostu przerażajace

z jednej strony jest grupa, która twierdzi, że plan nadzoru i calośc jego idei to takie proste, dajace swobodę dyrektorowi, jest przemyslane przez ekspertów w tej dziedzinie

z drugiej strony tak wiele watpliwosci, nieporozumień, niezrozumienia idei, pogubienia i prób ugryzienia tego jakoś

przyznam sie szczerze, że ja sama, choc do głupoli nie należę mam z tym wszystkim problem - problem w zrozumieniu tego - o co tu własciwie chodzi

co spowodowało ten zamęt?

przerost formy nad treścia w nowym nadzorze?

pokomplikowanie do takiego stopnia rzeczy oczywistych, że stały sie one nieczytelne?

to wszystko jest bardzo niepokojacym sygnałem - sygnalem, że mimo dobrych intencji cos zaczyna sie psuć
Adaa13-11-2009 13:39:06   [#245]

nie ma co sie okłamywac- wychodzi na to, że idea nowego nadzoru jest zrozumiala jedynie dla jego autorów

teraz czas na kampanie pod tytułem "Co poeta mial na mysli"

ale tylko w  teleturniejach i  w literaturze jest to fajne pytanie - pobudzajace wyobraźnię, dajace pole do interpertacji

w innych dziedzinach prowadzi do chaosu


post został zmieniony: 13-11-2009 13:39:32
fredi13-11-2009 13:42:33   [#246]

Jestem po radzie, mam plan nadzoru.

Wiedziałem, że teraz nadzór zacznie się komplikować (sami zaczniemy).

Im dłużej tym gorzej.

Adaa13-11-2009 13:47:14   [#247]

masz racje fredi

doszlam do wniosku, że nie ma sensu za bardzo wnikać w te wszystkie niuanse - po prostu zrobie jak uważam , odrzucająć w wiekszosci ten cudowny dokument jakim jest rozporzadzenie o nadzorze

szkoda tylko, ze trzeba pic piwo, którego sie nie nawarzyło

AnJa13-11-2009 14:12:16   [#248]

mam wrażenie, że gdzieś sie gubimy

jeden problem to organizacja nadzoru - ta jest opisana w rozporządzeniu w bardzo prosty sposób

drugi problem do wynagania - wg mnie dosyć proste, acz pozbędę sie niepokoju (albo dobrego samopoczucia) po  tym jak dowiem sie czegos na temat ewaluacji zewnętrznej w praktyce

trzeci problem to ewaluacja - ta nie jest prosta na pewno- bo nawet jesli mamy jakieś z nią doswiadczenia to z ewluacją projektów albo szkoleń

co niezbyt daje sie przenosić na szkołe- bo to były ewaluacje efektów doknywane po zakończeniu realizacji

były też czasami ewaluacje w ramach pewnych projektów edukacyjnych robionych np. przez znaną bardzo organizację pozarzadową - nie zamierzam o tym pisac, poza tym, ze wg mnie też niekoniecznie można to stosowac (cel ewaluacji i sponsor narzucały jej przebieg a nawet wyniki)

nie mjąc więc ani szczególnego doświadczenia ani wiedzy wg mnie powinnismy skoncentrowac się na tym, że w przypadku ewaluacji wewnętrznej mamy ją wykonać- zgodnie z naszą najlepszą wolą i chęcią

a pamiętać musimy tylko o jednym - wg rozporządzenia ewaluacja to badanie praktyczne , oceniające

to akurat nie jest szczególnie skomplikowane do zrozumienia

czytając natomiast to co sie o ewluacji szkolnej od kilku lat, w tym i dzisiaj pisze, mam paskudne wrazenie dosyć, ze z powodu:
1.braku wiedzy o czym sie pisze,

2.przeswadczenia o tym, że czytajacy  piszącego nie zrozumieją i tak

popadamy w 2 skrajności:

- skrajnie upraszamy ewaluację (w szczytnym celu oswojenia jej - ale dla Mizerka to podłącznie skompromitowanych już praktyk pod nowe nazwy) 

- robimy z niej jakiegos fetysza wokół którego trzeba rozpylić maksymalnie dużo kadzidła teorii, w efekcie czego we mgle nie widac nic 

także w tym wątku widac te 2 ekstrema:-) 


AnO13-11-2009 14:38:24   [#249]
Do #247 ,bardzo drogie piwo.
beera13-11-2009 15:17:48   [#250]

nie żartujcie:)

to, ze ktoś się z kimś nie zgadza w kwestii tego, co ma rovbić szkoła nic nie znaczy

Szkołą ma prowadzić badanie swojej działalności i oceniać tę działalnośc po to, aby ją modyfikować.

A, że ktos chce, zeby to było robione tak, czy inaczej - to nie ejst problem dyrektora, który robi to tak, jak uważa za stosowne.

Chyba, ze chcemy, zeby stało się tak jak z mierzeniam - masę książek i dokumentów, a skutku żadnego


strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]