Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opinia rady pedagogicznej nagrody
strony: [ 1 ]
basiaj27-08-2009 18:01:17   [#01]

według nowego rozporządzenie należy dołaczyć do wniosku  opinie  RP  czy wystarczy napisać

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu ………… pozytywnie zaopiniowała wniosek  o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej / Kuratora Oświaty/ Pani/Panu ……….". 

parker27-08-2009 20:17:53   [#02]
wystarczy to drugie
wiesmer27-08-2009 20:49:59   [#03]

według mnie to drugie już nie wystarczy

 

KOMUNIKAT Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie składania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty.
2009-08-24


  W związku z wejściem w życie z dniem 19 sierpnia 2009 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078) informuję, iż wnioski o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty, należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, (tj. w pokoju 2007 - Kancelaria Ogólna) lub przesłać pocztą (uwaga ! - liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a nie data stempla pocztowego) na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: „wnioski o nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty”.

  Wnioski należy składać, w nieprzekraczalnych terminach:
- do 2 września 2009 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
- do 10 września 2009 r. o przyznanie nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

  Przesłana do Kuratorium dokumentacja powinna zawierać:

a) pismo przewodnie z nazwiskami kandydatów do nagród Ministra Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, podpisane przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy kandydatem jest dyrektor szkoły, pismo podpisane przez organ prowadzący,
b) wniosek dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących drukach w dwóch egzemplarzach w przypadku nagród Ministra Edukacji Narodowej, w jednym egzemplarzu w przypadku nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (wzór w załączeniu),
c) opinię odpowiednio rady pedagogicznej szkoły lub rady programowej zakładu kształcenia nauczycieli (§ 3 ust. 2 rozporządzenia),
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin,
e) zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl; link – nagrody) imienia i nazwiska, miejsca zatrudnienia oraz miejscowości zatrudnienia kandydata (publikacja będzie dotyczyła jedynie wniosków zatwierdzonych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i przekazanych ministrowi właściwemu ds. oświaty i wychowania celem dalszego rozpatrzenia).

  Jednocześnie informuję, iż podmioty składające wnioski o przyznanie nagród powinny zarejestrować je w dniu złożenia, w bazie danych znajdującej się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl; link – nagrody.
  Kandydaci do nagród powinni spełniać kryteria wymienione w § 2 przywołanego rozporządzenia.
  Opinia Rady Pedagogicznej/Rady Programowej, dołączona do wniosku, powinna zostać wydana po wejściu w życie rozporządzenia, o którym mowa wyżej.

  Ze względu na krótkie terminy składnia wniosków, wnioski wypełnione nieprawidłowo, bądź sporządzone na niewłaściwych drukach oraz złożone po terminie, a także przed datą wejścia rozporządzenia w życie, nie będą rozpatrywane. Uprzejmie proszę o przestrzeganie sposobu wypełniania wniosków (załączniki 3 i 4).

parker27-08-2009 20:56:38   [#04]
cytujesz nowe rozporządzenie ale ono nie zmienia nic w kwestii opinii RP, nadal jest ona wydawana ale w tym roku w zwiazku ze zmiana rozporzadzenia opiania RP musi byc datowana na "po wprowadzeniu rozporządzenia". Wystarczy wiec opinia RP w sprawie wniosków o nagrode.
krystyna27-08-2009 21:06:51   [#05]

ciekawe...

dlaczego opinia RP "musi być datowana na "po wprowadzeniu rozporządzenia". ?

wymogu podanego tak na wprost - nie widzę.

opinia ma być - i już

bo jak ją technicznie uzyskać w przypadku gdy wniosek ma być na biurku kuratora 28 sierpnia, a rada zwołana jest po tej dacie ?

ale czerwcowa opinia jest i ma się bardzo dobrze !

aż ciekawa jestem wątku październikowego w tym temacie - ile KO odrzuciło wnioski z tego właśnie powodu ?

sońka28-08-2009 20:53:03   [#06]
a tak z ciekawości - jaka jest wysokość nagrody KO?
sońka28-08-2009 21:21:44   [#07]
?
zula28-08-2009 21:25:34   [#08]
Czy moglibyście podzielić się informacją w jaki sposób uzyskujecie opinię rady? 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]