Forum OSKKO - wątek

TEMAT: udpz - ponownie!!!
strony: [ 1 ][ 2 ]
zara17-08-2009 23:01:03   [#01]

Mam pytanie, czy nauczyciel, który ma orzeczenie lekarskie o konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia musi równiez złozyć podanie do dyrektora szkoły?

Z KN art 73 ust. 1 wynika, że potrzebne jest jedynie orzeczenie lekarskie, ale moze sie mylę?

zara18-08-2009 08:15:21   [#02]
Jak to jest z tym podaniem?
dominika118-08-2009 08:24:08   [#03]

Podaję wzór druku o udzieleniu urlopu.

 

, 18 sierpnia 2009 r.

 

(pieczęć podłużna szkoły)

 

Nr sprawy -

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) oraz przedłożonego zaświadczenia Komisji Lekarskiej z dnia udzielam Pani płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na czas od dnia do dnia .

W przypadku stwierdzenia, iż w okresie urlopu dla poratowania zdrowia wykonuje Pani zatrudnienie lub prowadzi działalność sprzeczną z celami udzielonego urlopu, zostanie Pani odwołana z tego urlopu.

 

.......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

 

Do wiadomości:

1) a/a.

2)

 

U nas składa się podanie i zaświadczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu.

zara18-08-2009 10:09:28   [#04]
dziękuję
nn18-08-2009 10:34:18   [#05]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

(Dz. U. Nr 233, poz. 1991)

ogłoszono dnia 30 listopada 2005 r.
obowiązuje od dnia 15 grudnia 2005 r.

§ 2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej "lekarzem", orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "urlopem", na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

§ 3. 1. Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej.

2. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Czy występuje tutaj gdziekolwiek pojęcie Komisja Lekarska?

rzewa18-08-2009 11:26:52   [#06]

A złożenie orzeczenia jest równoznaczne z podaniem -

a jak n-l przynosi L4, to też musi składac podanie o usprawiedliwienie nieobecności?

im mniej papieru tym lepiej :-))

nn18-08-2009 12:06:18   [#07]
bez komentarza.:-)))))))))))))))
JUSTYNA B18-08-2009 13:35:11   [#08]
Dominika rozumię, że to pismo co wkleiłaś przekazuje się nauczycielowi i organowi prowadzącemu???
DYREK18-08-2009 14:09:19   [#09]

może się przyda:-)

rozporządzenie:

http://www.znpokreg.wlodzi.com/dodatkowe/urlop_zdrowotny.doc

i z gazety lekarskiej

Wprawdzie urlopu dla poratowania zdrowia udziela dyrektor szkoły, ale o potrzebie jego udzielenia orzeka lekarz leczący.

Nauczyciel, jak każdy zatrudniony i ubezpieczony, ma prawo do zasiłku chorobowego z powodu czasowej niezdolności do pracy, orzekanej na zasadach ogólnych. W razie przedłużania się problemów zdrowotnych w sytuacji, gdy dłuższa przerwa w pracy może wpłynąć korzystnie na poprawę stanu zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy, nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Ponieważ nauczyciele stanowią znaczną grupę zawodową, a korzystanie z urlopu jest wśród nich dość popularne, przybliżenie zasad orzekania w tej sprawie przyda się wielu lekarzom w ich codziennej pracy.
Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia reguluje Karta Nauczyciela, znowelizowana ustawą z 15 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1845). Zmieniła ona obowiązujące dotychczas zasady w tym zakresie na następujące:

 • Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.
 • Pierwszy urlop przysługuje po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat.
 • Udziela go dyrektor szkoły na okres nie więcej niż rok. W tym czasie nauczyciel winien poddać się leczeniu.
 • Drugi urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel może otrzymać nie wcześniej niż po roku od zakończenia poprzedniego.
 • Łączny wymiar urlopów podczas całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
 • Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop taki może być udzielony na czas nie dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nabywa on uprawnienia emerytalne.
 • Korzystając z urlopu nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych.
 • Nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu dyrektor szkoły ma obowiązek wydać nauczycielowi skierowanie na kontrolne badanie lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy.
 • W czasie korzystania z takiego urlopu nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej.
 • W związku z potrzebą udzielenia urlopu nauczyciel nie ponosi żadnych kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia.
 • O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia orzekać może tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Zasady i tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2005 r. (Dz. U. nr 233, poz. 1991):
 • Lekarzem uprawnionym do orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden wręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza do indywidualnej dokumentacji lekarskiej osoby badanej. Wzór orzeczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.
 • Nauczyciel i dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści. Odwołanie to wnosi się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy odpowiedniego ze względu na miejsce wydania zaświadczenia za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.
 • Lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie, winien przekazać je do organu odwoławczego w ciągu 14 dni, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania będącego podstawą wydania orzeczenia. Ponowne orzeczenie winno być wydane przez organ odwoławczy w ciągu 14 dni i jest ostateczne.
 • Zarówno lekarz wydający orzeczenie, jak i organ odwoławczy obowiązane są do prowadzenia ewidencji wydanych orzeczeń.


 • Orzeczenia takiego nie może więc wydać lekarz nie będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, czyli praktykujący prywatnie.

  Bogdan Jakubski
  Autor, dr n. med., jest głównym lekarzem orzecznikiem Oddziału ZUS w Zielonej Górze
  http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2006/n200602/n20060212
zara18-08-2009 17:28:09   [#10]
Dziękują za pomoc
norbert18-08-2009 19:01:35   [#11]
Nauczyciel:28lat ,11 miesięcy,18dni pracy w szkole.Czy może iść na udpz od 01.09.2009r na 10 miesięcy?
Gaba18-08-2009 19:14:40   [#12]
może. 1 lipca 2010 przynosi kartkę od lekarza, że ozdrowiał. Ale tu może... się chyba dyrektor odwołać.
norbert18-08-2009 21:55:51   [#13]
odwołać??? do kogo?
Ala19-08-2009 17:36:27   [#16]
Sylwia, 28 lat pracy on ma ;-)
Ala19-08-2009 17:38:27   [#17]
#15 - a jest zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze?
Ala19-08-2009 19:19:27   [#19]

no to:

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po

przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w

celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z

zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla

poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego

miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

.............

jeśli jest zatrudniony z KN i ma wymagane 7 lat pracy to moim zdaniem się należy

Ala19-08-2009 19:59:58   [#21]
Sylwia, ale sprawdź dokładnie jak ten nauczyciel jest zatrudniony, bo coś mi tu nie gra
zgredek19-08-2009 20:10:31   [#22]
za zgodą kuratora na nieokreślony?
Ala19-08-2009 20:13:09   [#23]

no właśnie piszę, że coś mi nie gra ;-)

ale może to jakiś dziwny przypadek?

no i bez kwalifikacji, tzn. jakie ma lub nie ma?

rzewa19-08-2009 20:32:14   [#25]
czyli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze? - urlop nie przysługuje
zewip21-08-2009 14:56:23   [#26]

Proszę o pomoc .Jestem zatrudniona na etat z mianowania i pracuję w tej szkole 3rok. Wcześniej pracowałam w innych szkołach, ale łącznie mam ponad 8 i 6m-cy stażu, w tym 2 lata na 1/2 etatu i L-4 182 dni (ciągłe). Z tego wynika, że mam powyżej 7 lat przepracowanych.

1.Czy rzeczywiście mi przysługuje mi ten urlop

2 Jeżeli dyrektor mi odmówi, to mam inne wyjście? Czy muszę iść do pracy?

Kajab21-08-2009 15:27:45   [#27]

Oj, ja też potrzebuję wskazówek. Wybieram się na urlop dla poratowania zdrowia, mam już od dyrekcji zaświadczenie, że przysługuje mi prawo do urlopu, dostałam też podpisane przez lekarza orzeczenie - tylko jeden egzemplarz. Lekarz w mojej obecności sporządził ten jeden, jedyny papier. I co teraz? Mam go sobie skopiować z poświadczeniem zgodności z oryginałem, czy latać za lekarzem, żeby przepisał dwa razy? Dyrekcji dać oryginał? 

(brzydki wyraz), z tymi papierkami można dostać szału! 

A co dalej - mam jakoś dokumentować przebieg leczenia? Sprawa jest skomplikowana, bo z pogranicza działalności różnych "-logów", u każdego jakiś inny element mnie. Mam zbierać jakieś zaświadczenia?  

Gaba21-08-2009 16:07:27   [#28]

Kaja, dyrekcja nie ma prawa kontrolować leczenia. Jejku, jeszcze by tego brakowała. brrr! Nie wolno Ci tylko pracować. Składasz papir lekarza do sekretariatu czasem z podaniem (wg Twojego gustu) i dyrekcja ci pisze papir, że udziela ci urlopu od... do... Odbierasz sobie przy okazji. składając Ty papir, zawsze miej kopię, że to a to wpłynęło do sekretariatu. To normalne zachowanie administracyjne. Robisz tak zawsze i nie jest żadne wyraz braku zaufania. 

Ps. Wracaj do zdrowia, bo to jest najważniejsze.

Kajab22-08-2009 13:32:13   [#29]

Ulżyło mi. Najgorsza zaraza nie jest paskudniejsza, niż papierologia w szkolnictwie.

Do zdrowia to już raczej nie wróce, ale zamierzam się odrestaurować i nabrać sił do pracy.

Dziękuję 

Magdawro24-08-2009 07:18:01   [#30]
Dołączam do pytania o warunek przepracowania 7 lat w szkole - tej konkretnej szkole czy w szkole wogóle? Chodzi o osobę z kilkunastoletnim stażem pracy, ale w ostatniej szkole poniżej 7 lat. Czy ktoś miał doświadczenie z podobnym przypadkiem? A może jest to uzależnione od organu prowadzącego?
beera24-08-2009 08:46:24   [#31]
w szkole w ogóle
dunia24-08-2009 17:54:29   [#32]

Jakie są konsekwencje , jesli nauczyciel przyniósł do dyrektora orzeczenie o potrzebie udpz, a teraz rozmyślił się i nie chce z niego skorzystać od 1 września.Czy może przyjść do pracy od 1 września?


rzewa24-08-2009 18:15:49   [#33]
może, o ile dyrektor się zgodzi, a lekarz wstawi zaświadczenie o zdolności do pracy
dunia24-08-2009 18:18:26   [#34]
Ale stawia to lekarza w niezręcznej sytuacji, bo dopiero wystawił o potrzebie leczenia.
rzewa24-08-2009 18:20:43   [#35]
akurat to nie jest problemem dyrektora ;-))
dunia24-08-2009 18:24:12   [#36]
Lekarz orzeczenie wysyła do ZUS-u, czy tylko pozostaje ono w dokumentacji pacjenta? A nie może wrócić bez zaświadczenia o zdolności do pracy? 
DYREK24-08-2009 18:25:17   [#37]

może, ale:

jeżeli dyrektor już udzielił udpz

1.lekarz wystawia nowe orzeczenie (wcześniejsza data zakończenia urlopu)

2.dyrektor daje skierowanie na kontrolne badanie lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwskazań do pracy

3. dyrektor wyraża zgodę na wcześniejsze zakończenie urlopu dla poratowania zdrowia  (określa termin powrotu do pracy) 

zobacz wątek:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14838&pst=6#pst6

 

jeżeli dyrektor jeszcze nie udzielił udpz

1.dyrektor daje skierowanie (zaznacza w skierowaniu, że nauczyciel ma orzeczenie o udpz) na kontrolne badanie lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwskazań do pracy

2. nauczyiel uzyskuje zaświadczenie od lekarza medycyny pracy od zdolności do pracy


post został zmieniony: 24-08-2009 18:27:01
dunia24-08-2009 18:40:27   [#38]
Dziękuję, to rozwiewa wszystkie wątpliwości.
fredi24-08-2009 19:52:53   [#39]

W czasie korzystania z takiego urlopu nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej.


może mieć gospodarstwo rolne ?

maro24-08-2009 20:02:30   [#40]
Lekarz wysyła takie zaświadczenie też do ZuS, że tej i tej pani należy się urlop?
zgredek24-08-2009 20:04:14   [#41]

#5

fredi25-08-2009 10:33:09   [#42]

a co z tym gospodarstwem ?

Jak dyrektor sprawdza (dokumentuje), że nl dorabia ?

A może odwołuje i tyle ?

Ania Sz28-08-2009 10:38:16   [#44]
Sylwio, nie może.
Kapral28-08-2009 15:46:57   [#45]
Lekarz ubezpieczenia społecznego- czyli lekarz ZUSOWSKI?
jxg28-08-2009 22:28:55   [#46]

dodam tu jeszcze fragment dziś otrzymanej opinii prawnej, która mówi, że:


"zgodnie ze stanowiskiem MEN, urlopu dla poratowania zdrowia można udzielić nauczycielowi,

jeżeli w momencie jego udzielenia, jak i w okresie 7 lat bezpośrednio przed jego rozpoczęciem

nauczyciel był zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze.

Warunku pracy w szkole na pełnym etacie nie spełniają nauczyciele,

którzy w żadnej szkole nie mieli pełnego etatu, natomiast pracowali w dwóch lub więcej szkołach

w wymiarze czasu łącznie wynoszącym pełny etat lub więcej."

zgredek28-08-2009 22:32:45   [#47]
powiem szczerze, że taka opinia prawna to u mnie wyladowałaby w koszu na śmieci
Jacek28-08-2009 22:33:26   [#48]

no :-)

i kto się pod tym podpisał?


post został zmieniony: 28-08-2009 22:33:53
jxg28-08-2009 22:36:26   [#49]

prawnik OP

i ta opinia dla pracowników OP jest ponoć wiążąca


i jeszcze uzasadnienie

"Za takim stanowiskiem przemawia bowiem wykładnia celowościowa art.73 KN"


post został zmieniony: 28-08-2009 22:38:47
Jacek28-08-2009 22:40:10   [#50]
a kogo wiąże? no ale skoro z koniem trudno się kopać to nie udziel nauczycielowi a tak po cichu powiedz, żeb ydo sądu poszedł się OP-owskim prawnikom ich oczy szeroko zamknięte OTWORZĄ po wyroku :-)
post został zmieniony: 28-08-2009 22:40:32
strony: [ 1 ][ 2 ]