Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przyjęcie do szkoły obcokrajowca
strony: [ 1 ]
aga7419-06-2009 18:23:05   [#01]
Proszę o radę. Mama - Ukrainka chce, aby dziecko chodziło do polskiej szkoły. Mama ma pobyt tymczasowy, dziecko przyjechało do Polski tydzień temu, nie jest zameldowane w Polsce. Jakie formalności muszą być załatwione, żeby dziecko mogło chodzić do polskiej szkoły? Na jakiej podstawie można dziecko przyjąć?
Leszek19-06-2009 18:30:24   [#02]
zajrzyj do rozdziału 9 ustawy o systemie oświaty
pozdrawiam
aga7421-06-2009 11:38:21   [#03]
Dzięki. Przypomniałam sobie rozdział, który, szczerze powiem, do tej pory "traktowałam" pobieżnie. Ale muszę podrążyć. Czy obcokrajowiec musi mieć zameldowanie w Polsce, żeby mógł być przyjęty do polskiej szkoły?-taką informację dostał rodzic w szkole, do której chciał zapisać dziecko. Z góry dziękuję.
Leszek21-06-2009 18:54:17   [#04]

Dziecko jest przy matce a ona ma jakiś adres, czyli dziecko przy niej zamieszkuje.

pozdrawiam

aga7421-06-2009 21:06:41   [#05]
Dziecko przyjechało do matki tydzień temu. Zamieszkuje przy niej, ale nie ma na to żadnego papierka. Zameldowane jest na Ukrainie.
pozdrawiam
Leszek21-06-2009 21:26:40   [#06]

zwróć uwagę, iż przepisy mówią o zamieszkiwaniu dziecka a nie zameldowaniu,

zatem decyzja należy do Ciebie

pozdrawiam

aga7421-06-2009 21:37:28   [#07]
W jaki sposób to zamieszkanie powinno być potwierdzone? oświadczenie? zaświadczenie? Problem nie mój, ale chciałabym pomóc komuś, kto go ma, a do tej pory nie miałam takiego przypadku i nie czyniłam poszukiwać prawnych. Jeśli możesz podaj mi przepisy/dokumenty itp. (oprócz UoSO), na których należy się oprzeć przy rozwiązywaniu tego problemu, byłabym wdzięczna. Może i mi się kiedyś przyda. Pozdrawiam
Elżbieta St22-06-2009 09:24:39   [#08]

Oświadczenie.

Jakoś tak jest w praktyce, że w tej chwili sprawy meldunkowe nie są zbyt rygorystycznie traktowane przez ewidencję ludności.

Jeśli matka oświadczy, że z nią dziecko zamieszkuje, no to zamieszkuje...

 

Leszek22-06-2009 09:45:28   [#09]
dziecko mieszka z matką, czyli matka zgłasza a sama ma chyba jakiś dokument
pozdrawiam
Julia22-06-2009 18:28:25   [#10]
Ja mam 2 Niemców i 2 Holendrów. Rodzice przynieśli zaświadczenie o tymczasowym pobycie i po wszystkim. Niemcy trochę umieli po polsku to jakoś poszło, ale Holendrzy ani w ząb. Dzieci tylko po holendersku, w tym chłopiec z dysleksją, a matka trochę po niemiecku. Daliśmy radę.

Ukraina nie należy do UE, więc nie wiem jakie są aktualne przepisy, ale Holendrzy przez dwa semestry mieli dodatkowy język polski-po 2 godz. tygodniowo.

Dziecko mieszkające z matką ma prawo chodzić do szkoły tam, gdzie aktualnie mieszkają.
zgredek22-06-2009 18:35:58   [#11]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 4 października 2001 r.

w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek

(Dz. U. Nr 131, poz. 1458)

 

 Na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.
2) wysokość odpłatności za naukę w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oraz sposób wnoszenia opłat,
3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego oraz języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
4) wysokość stypendium dla osób niebędących obywatelami polskimi, które korzystają z nauki jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.

§ 2. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", są przyjmowane:

1) do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół artystycznych - na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek, jeżeli:
a) legitymują się zalegalizowanym świadectwem lub innym dokumentem stwierdzającym ukończenie szkoły za granicą, który uprawnia do podjęcia takiej nauki w kraju wydania, uznanym - zgodnie z odrębnymi przepisami - za równoważne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwu dojrzałości, a także innymi dokumentami umożliwiającymi zakwalifikowanie cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr,
b) przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym typie szkoły.

2. Dyrektor szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki przyjmuje i kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy przyjmowanie uczniów do szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, zostaje on przyjęty do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie przeprowadzonego egzaminu wstępnego, sprawdzianu wiedzy lub badania przydatności albo innych warunków określonych w odrębnych przepisach.

§ 3. 1. Cudzoziemcy podejmujący naukę w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli lub placówkach na warunkach odpłatności wnoszą opłatę za każdy rok nauki w wysokości nie niższej niż planowany koszt kształcenia, która nie może wynosić mniej niż:

1) w szkole ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkole ponadpodstawowej - równowartość 1 200 euro, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) w szkole policealnej i szkole pomaturalnej oraz zakładzie kształcenia nauczycieli i placówce - równowartość 1 500 euro,
3) w szkole artystycznej:
a) muzycznej i plastycznej - równowartość 3 000 euro,
b) baletowej, sztuki cyrkowej, policealnej oraz pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury - równowartość 4 500 euro.

2. W pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w ust. 1, podwyższa się o równowartość 200 euro.

3. Za okres nauki trwającej krócej niż rok szkolny opłatę nalicza się proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.

§ 4. 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 3, ustala organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę.

2. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca, podejmującego naukę na warunkach odpłatności, organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, na wniosek cudzoziemca lub jego rodziców albo opiekunów, może obniżyć opłatę, o której mowa w § 3, lub zwolnić z niej całkowicie.

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 3, wnoszone są za cały rok szkolny lub okres nauki trwającej krócej niż rok szkolny, w terminie do dnia rozpoczęcia nauki.

2. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w dwóch ratach, za pierwsze i drugie półrocze.

3. Opłaty, o których mowa w § 3, wnoszone są na rachunek bieżący - subkonto dochodów organu prowadzącego szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro w Narodowym Banku Polskim w dniu wpłaty.

4. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi za rok szkolny lub okres nauki, w którym cudzoziemiec został skreślony z listy uczniów lub słuchaczy albo zrezygnował z nauki, chyba że rezygnacja nastąpiła z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub z innych ważnych przyczyn losowych.

§ 6. 1. Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, gmina organizuje w szkole lub placówce dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego w formie:

1) kursu przygotowawczego, jeżeli do udziału w zajęciach zgłoszonych zostanie co najmniej 15 cudzoziemców,
2) dodatkowych lekcji języka polskiego, jeżeli do udziału w zajęciach zgłoszonych zostanie mniej niż 15 cudzoziemców.

2. Cudzoziemiec może pobierać naukę języka polskiego w formach określonych w ust. 1 przez okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3. Nauka prowadzona jest w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne zajęć tygodniowo.

4. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin zajęć z języka polskiego ustala, w porozumieniu z gminą, dyrektor szkoły lub placówki, w której organizowana jest nauka języka polskiego.

§ 7. 1. Zagraniczna placówka dyplomatyczna lub konsularna albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole naukę języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców, jeżeli do udziału w tym kształceniu zgłoszonych zostanie co najmniej 15 cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu.

2. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.

3. Dyrektor szkoły ustala dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców, o której mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane cudzoziemcowi miesięcznie do wysokości:

1) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych oraz placówek - stanowiącej dwukrotność stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) dla uczniów szkół policealnych i szkół pomaturalnych, artystycznych szkół policealnych i szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - stanowiącej trzykrotność stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w pkt 1.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 9. 1. Stypendium, o którym mowa w § 8, może być obniżone w przypadku, gdy cudzoziemiec:

1) osiąga niezadowalające wyniki w nauce,
2) otrzymał poprawną lub nieodpowiednią ocenę zachowania na świadectwie szkolnym.

2. Stypendium, o którym mowa w § 8, może być zawieszone:

1) jeżeli cudzoziemiec podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane stypendium,
2) jeżeli cudzoziemiec nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy,
3) jeżeli cudzoziemiec przebywa dłużej niż miesiąc poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
4) w okresie ferii letnich, z zastrzeżeniem ust. 3,
5) z innych ważnych przyczyn.

3. Cudzoziemcy zamieszkali poza Europą mogą otrzymać stypendium w okresie ferii letnich, jeżeli przebywają w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10. 1. Dyrektor szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki informuje organ prowadzący o liczbie cudzoziemców korzystających z nauki na warunkach dotyczących obywateli polskich oraz na warunkach odpłatności, a także o liczbie cudzoziemców, o których mowa w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę przekazuje kuratorowi oświaty i ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej - również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 i 7, które wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

aga7422-06-2009 20:46:29   [#12]
dziękuję
olaszyma19-08-2016 09:37:52   [#13]

Podnoszę po latach. Jak rozwiązać sprawę braku nr PESEL u dziecka urodzonego w Niemczech, które będzie uczniem mojego gimnazjum przez kilka miesięcy (do pół roku) , bo potem przenosi się z rodzicami do Kanady. Jak je wykazać w SIO ? Czy prosić rodziców o załatwienie nr PESEL ? A może jest inna możliwość?

rzewa19-08-2016 16:43:02   [#14]

nie jest potrzebny PESEL

W dokumentach szkolnych jeśli nie ma nr PESEL wpisuje się serię i nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości:

Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787)

§ 17. W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i innych drukach szkolnych, a także w wykazie, o którym mowa w § 10b ust. 4, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Natomiast w SIO wpisuje się następujące dane:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, 357, 855, 1045 i 1607 oraz z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010)

Art. 11. Dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL - imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia oraz - jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia i dane dotyczące statusu ucznia:
1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
3) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka;
5) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby;
6) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany;
6a) osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej osoby;
7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby;
8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
11) członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
11a) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej;
13) inny.

izagim09-09-2016 10:53:32   [#15]

czy nowe rozporządzenie już obowiązuje? pozdrawiam

Jacek09-09-2016 12:15:17   [#16]

jeszcze nie jest podpisane http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288107/katalog/12369416#12369416 

izagim09-09-2016 15:11:56   [#17]

DZIEKUJĘ, moje OP twierdzi, że jest obowiązujące :-(

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]