Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pilne... Fundusz Socjalny a PIT
strony: [ 1 ][ 2 ]
goszka2127-05-2009 10:03:06   [#01]

Witam serdecznie

 

Pomóżcie.wybrnac z sytuacji.

ZZ dzialające w przedszkolu  uzgodniły w regulaminie ,że zamiast oświadczenia o dochodach, nalezy przedstawić PIT 37. Bo wtedy jest możliwośc uniknięcia  sytuacji, że Ktoś znów coś ukrywa..i bierze najwyższe świadczenia. Czy żadanie PIT-a jest zgodne z prawem?
Jak tłumaczyć się przed OP..bo był już telefon w tej sprawie. Pilnie potrzebuję podpowiedzi..

DYREK27-05-2009 10:19:47   [#02]

zgodne z prawem i przez wielu stosowane

 

podstawą jest ustawa o zfśs

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?
todo=file&id=WDU19960700335&type=3&name=D19960335Lj.pdf

 i dobry regulamin, opracowany w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

 

taki zapis w regulaminie rozwiązuje wiele problemów?

" W razie wystąpienia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w oświadczeniu lub we wniosku (załącznik .... do Regulaminu) dyrektor może zażądać od składającego oświadczenie bądź wniosek, dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenia o dochodach pracownika z innego zakładu pracy, zaświadczenia o dochodach współmałżonka, PIT-u rocznego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o przyznaniu emerytury - renty lub zasiłku przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.). Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może przeprowadzić wywiad środowiskowy, mający na celu potwierdzenia trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej pracownika. "

i

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a dane o sytuacji życiowej pracownika

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.u. z 1996 r. poz. 70, poz. 335) przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz ustalanie wysokości dopłat z funduszu można uzależnić od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Oznacza, to że pracodawca musi uzyskać takie dane dotyczące pracownika - a nawet jego rodziny, żeby ustalić jego prawo do świadczeń. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2002 r.( I PKN 267/2001 OSNP 2004/6 poz. 99) Pracodawca nie narusza dóbr osobistych pracownika (art. 23 kc, art. 47 i art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji), zobowiązując go zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania zapomóg z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do złożenia zaświadczenia o zarobkach uzyskiwanych u drugiego pracodawcy.
Jednak Sąd Najwyższy precyzuje, że zasady wykonywania tego obowiązku powinny być sprecyzowane w regulaminie funduszu świadczeń socjalnych (wyrok z 20 sierpnia 2001 r. KPIN 579/00: OSNAPiUS z 2003 r. nr 14, poz. 331). W regulaminie należy zatem określić bezpośrednio jakie dane należy przedstawić w celu uzyskania świadczeń albo określić rodzaj dokumentów, które pracownik ma obowiązek przedstawić.
W przypadku żądania danych wrażliwych np. dotyczących leczenia w związku z wnioskiem pracownika o zapomogę na leki pracodawca na podstawie regulaminu funduszu świadczeń socjalnych może żądać przedstawienia recept bądź zaświadczenia lekarskiego. Wydaje się jednak, że pracodawca może mieć tylko wgląd w taką dokumentację, nie może jej zatem umieszczać w aktach osobowych ani przetwarzać.
Jeżeli pracodawca nie tworzy funduszu, a tylko wypłaca świadczenia urlopowe, które nie są uzależnione od kryterium osobistego, pracodawca nie może żądać żadnych dodatkowych danych od pracownika, innych niż wymienione w art. 221 kodeksie pracy.

http://www.kobieta.gov.pl/?2,16,271,

 

Dodano: 2005-01-01
Autor: Joanna Noga-Bogomilska

TRZY PYTANIA DO JOANNY NOGA-BOGOMILSKIEJ
prawnika z kancelarii Wierzbowski Eversheds


Trzeba przedstawić PIT

Jakie przepisy regulują kwestię udostępniania pracodawcy zeznań rocznych w związku z ubieganiem się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Zagadnienie to nie jest jednoznacznie uregulowane przepisami prawa. Z całą pewnością dotyczy jednak relacji pomiędzy ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ustawa o ZFŚS) a ustawą o ochronie danych osobowych.
Ustawa o ZFŚS wskazuje na podstawę prawną i przesłanki przyznawania środków pochodzących z tego Funduszu. Natomiast ustawa o ochronie danych osobowych wymaga, aby pracodawca zbierając określone dane osobowe w celu przyznania tychże świadczeń miał podstawę prawną do ich przetwarzania oraz aby zbierał wyłącznie dane osobowe adekwatne do celu, dla jakiego są one przetwarzane.
Przepis art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS bardzo szeroko określa przesłanki, jakimi pracodawca musi kierować się przy ustaleniu wysokości należnych świadczeń socjalnych pochodzących z tego Funduszu. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się bowiem od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (tzw. sytuacji osobistej).
Z przepisu tego wynika zakaz dzielenia środków z Funduszu w oderwaniu od sytuacji osobistej pracowników ubiegających się o przyznanie środków z Funduszu, a w konsekwencji obowiązek jej zbadania. Należy, bowiem pamiętać, że środki pochodzące z Funduszu nie są przeznaczone dla wszystkich pracowników, ale dla tych znajdujących się w relatywnie trudnej sytuacji u danego pracowdawcy. Żądanie przez pracodawcę rocznego zeznania podatkowego (PIT) jest jednym ze środków zmierzających do ustalenia sytuacji materialnej pracownika.

W swoim stanowisku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) uzależnia możliwość domagania się od pracownika w powyższej sytuacji zeznania rocznego od treści regulaminu ZFŚS. Czy słusznie?

Niezupełnie. GIODO w swoim stanowisku pomija całkowicie kwestię art. 22¹ Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią pracodawca oprócz podstawowego katalogu danych takich jak imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, ma prawo żądać od pracownika podania jego innych danych osobowych, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Ten przypadek dotyczy również korzystania ze świadczeń pochodzących z ZFŚS.
Jak słusznie stwierdza GIODO wykorzystywanie danych jest możliwe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Wydaje się, zatem, że w tym przypadku przepisem, z którego wynika obowiązek do zbierania danych pracownika jest właśnie art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

Jak więc ocenić brak takiej możliwości w regulaminie?

Z pewnością taki brak w regulaminie informacji na temat dokumentów koniecznych do udokumentowania osobistej sytuacji pracownika ubiegającego się o świadczenie jest istotną jego wadą. Jednak, interpretacja GIODO zakładająca brak możliwości żądania takich danych w przypadku braku informacji w regulaminie jest zbyt daleko idąca. W mojej ocenie mimo wszystko pracodawca może uzależnić przyznanie świadczeń z tego Funduszu od przedstawienia przez pracownika dokumentów, które pozwalają na ustalenie jego osobistej sytuacji. Pracodawca musi wyjaśnić, ustalić i ocenić sytuację pracownika ubiegającego się o przyznanie środków z Funduszu przy podejmowaniu każdej decyzji o ich przyznaniu. Powołane przez GIODO orzeczenie Sądu Najwyższego z 8 maja 2002 r. (sygn. akt IPKN267/2001) potwierdza taki właśnie obowiązek.
Co więcej, w tym przypadku trudno byłoby również stwierdzić, że dane zawarte w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) są nieadekwatne do celu ich przetwarzania. Dane te konieczne są bowiem w celu przyznania pracownikowi, którego dane dotyczą, środków z Funduszu.

Rozmawiała Aleksandra Tarka
http://www.wierzbowskieversheds.com.pl/?page=3&action=showArticle&id=1494&year=2005

 

 

 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

http://www.giodo.gov.pl/348/id_art/1447/j/pl/

Czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
Pracodawca może gromadzić dane osobowe, jeśli spełni jeden z warunków określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych - w przypadku danych "zwykłych" (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz w art. 27 ust. 2 tej ustawy - w odniesieniu do danych szczególnie chronionych (katalog danych objętych szczególną ochroną określony został w art. 27 ust. 1 ustawy i obejmuje m.in. dane dotyczące stanu zdrowia, nałogów).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych wykorzystywanie danych jest możliwe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Dopuszczalność żądania przez pracodawcę zeznania o wysokości osiągniętego przez pracownika dochodu w roku podatkowym (PIT) w celu potwierdzenia uprawnienia tego pracownika do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, badać należy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, ze zm.) oraz postanowienia regulaminu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie (art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Przyznanie świadczeń z Funduszu, a także ich wysokość, uzależniona jest więc od spełnienia przez osobę ubiegającą się o to świadczenie określonych kryteriów socjalnych. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określa jednak sposobu, w jaki ma nastąpić udokumentowanie ich spełnienia. Uprawnienie pracodawcy do żądania podania stosownych informacji oraz przedłożenia odpowiednich dokumentów uzasadniających przyznanie świadczenia z Funduszu, powinno zatem znajdować uzasadnienie w regulaminie, o którym mowa powyżej. W jego postanowieniach powinny być sprecyzowane zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz tryb rozpatrywania wniosków o ich przyznanie. Regulamin powinien także określać, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie.

W wyroku z dnia 8 maja 2002 r. sygn. akt I PKN 267/2001 Sąd Najwyższy uznał, iż w art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych "jest (...) zawarta zasada przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu według kryteriów o charakterze wyłącznie socjalnym, tj. uzależnionych co do zasady i wysokości od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Z tego zaś punktu widzenia nie może być obojętne to, czy i jakie dochody osiąga pracownik poza zakładem pracy, w którym ubiega się o świadczenie, oraz jaka jest sytuacja życiowa wszystkich członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Jeżeli więc przyznawanie świadczeń jest uzależnione od wymienionych wyżej kryteriów, to oczywiste staje się, że sytuacja pracownika lub innej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu wymaga każdorazowo wyjaśnienia, ustalenia i oceny".


post został zmieniony: 27-05-2009 10:24:48
katarzyna3027-05-2009 17:10:56   [#03]
Znam jedną panią, która pracuje utrzymując dzieci i męża- oficjalnie. Dochód na 4 osoby - tak wykazuje PIT. W dokumentach nie ma żadnych innych dochodów. Ale jest mała szczególność. Mąż tej pani pracuje na czarno za granicą. W rzeczywistości dochody tej rodziny są większe niż dwóch innych razem wziętych utrzymujących się z pracy w budżetówce.
Inna pani z akurat z obsługi zarabia nie dużo i też przed komisją wykazuję się skromnym PITem- ale nieoficjalnie i na czarno koncertuje z zespołem po dancingach i weselach.
Tak że opierając się tylko na PITach nie bądźmy przeświadczeni, że ten dokument pokaże nam jedyną prawdę o dochodach.
DYREK28-05-2009 10:01:11   [#04]
zgadza się:-)
czesiak28-05-2009 13:25:55   [#05]
Jest też szara strefa w Polsce.
teka5728-05-2009 23:34:45   [#06]
słyszałem,że w sąsiedniej placówce dyrekcja woła PIT-y od wszystkich z rodziny.
DYREK29-05-2009 09:03:21   [#07]

Nauczyciel-pracownik nie ma obowiazku starania się o dofinansowanie z zfśs.

i

z: http://www.kadryonline.pl/orzeczenia_sn/
pracownik_nie_moze_zadac_przyznania_mu_swiadczenia_z_zfss_-930.html

Świadczenia te są przydzielane według tzw. kryterium socjalnego, czyli na podstawie oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Świadczenia wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w przeciwieństwie do wynagrodzenia za pracę, nie mają charakteru roszczeniowego.
Z uzasadnienia wyroku SN z 4 lipca 2007 r., II PK 25/07

Tylko w pewnych przypadkach świadczenie z zfśs moze nabrać charakteru roszczeniowego, np. w sytuacji, gdy pracodawca odmawia jego przyznania, uzasadniając to pozasocjalnymi względami, podczas gdy osoba uprawniona, ubiegająca się o świadczenie, spełnia przewidziane w regulaminie kryteria dochodowe oraz pracodawca posiada środki pieniężne ZFŚS na realizację tego rodzaju świadczeń. Pracownik może też żądać wypłaty świadczenia socjalnego, gdy pracodawca mu je przyznał, ale następnie świadczenia nie wypłacił.

 


post został zmieniony: 29-05-2009 09:04:04
Marla29-05-2009 10:17:18   [#08]
dzisiaj zgłosiła sie do mnie osoba, która pracowała w przedszkolu w kuchni- mówi że 24 lata - potem z przedszkola odeszła na tzw. kuroniówkę a z zasiłku dla bezrobotnych na emeryturę i chce z łożyć wniosek o socjalny

czy ja muszę ją objąć opieką socjalną w takiej sytuacji
ona na emeryturę przeszła już dawno, chyba 7 lat temu z tej kuroniówki
zawsze uważałam że opieką obejmujemy pracowników którzy bezpośrednio z placówki odeszli na emeryturę
DYREK29-05-2009 11:58:58   [#09]

w/g mnie możesz ale nie musisz

wszystko zależy od precyzji zapisów Waszego regulaminu

 

w/g naszego zapisu nie uzyska świadczenia z zfśs:

 

  Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu - osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z ............ w ........... w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Marla29-05-2009 13:23:33   [#10]
dziękuję
wiem że mogę, ale...takich osób nazbierałoby się baaardzo dużo i myślę że byłoby ich za dużo jak na finanse naszego socjalnego
DYREK12-03-2010 21:57:08   [#11]

http://www.prawo.egospodarka.pl/42632,Fundusz-socjalny-czasami-trzeba-przedlozyc-PIT,1,34,3.html

http://www.kadryonline.pl/prawo_pracy_w_praktyce/
dla_potrzeb_zfss_mozesz_zadac_zaswiadczenia_o_innych_dochodach_pracownika-1235.html

joljol13-03-2010 09:27:10   [#12]

a jak traktować cos takiego?

Pracownik składa dwa oświadczenia o dochodach na dzień dzisiejszy:

- jedno, wykazując 4 osoby

- drugie, trzy, (jedno z dzieci skończyło w styczniu 25 lat )

i chce aby były brane do rozpatrzenia obydwa.

Co o tym sądzicie? 

DYREK13-03-2010 16:45:21   [#13]

odpowiedzi szukaj w Waszym regulaminie zfśs (termin składania wniosków)

 

 

Iwona05-05-2010 12:35:19   [#14]

witam,

przeczytałam uważnie cały wątek, jednak odpowiedzi nie znalazłam: Czy pracodawca może żądać przedstawienia formularza PIT lub zaświadczenie o dochodach ale WSPÓŁMAŁŻONKA? /proszę o ewentualną pp/

Uważam, że nikogo w moim zakładzie pracy nie powinno to interesować, a dochody męża nie muszą się przekładać na moją-pracownika sytuację materialną

dyrlo05-05-2010 12:49:38   [#15]

Uważam, że nikogo w moim zakładzie pracy nie powinno interesować ile zarabia mój mąż - też tak uważam.

Natomiast jaka jest moja sytuacja materialna tak, a do tej mojej sytuacji materialnej doliczam dochód męża. Tyle, że my się rozliczamy wspólnie i dlatego w Starostwie i tak wiedzą. Natomiast Ty hermiono jeśli jesteś nauczycielem i nie obowiązuje Cię złożenie oświadczenia majątkowego to PIT-u męża nie musisz nikomu przedstawiać. Ale też nie musisz dostać świadczenia z ZFŚS.

U nas pisze się oświadczenie o dochodach na podstawie PIT-u własnego (znamy bo mamy swoją księgowość) i PIT-u innych osób wchodzących w skład rodziny "gospodarstwa domowego". Jak macie w regulaminie PIT i w dodatku regulamin uzgodniony w zz to to jest podstawa prawna przedstawienia PIT-u.

Ale jesteś przecież uczciwa to co Ci szkodzi pokazać ten PIT?

Starasz się o pomoc socjalną to znaczy, że Ci przysługuje bo masz dochody takie i tyle.


post został zmieniony: 05-05-2010 12:50:33
bosia05-05-2010 12:57:59   [#16]
w #02 dokładnie jest wyjasnione czy pracodawca może żadać PIT-u
dyrlo05-05-2010 12:59:25   [#17]
No widzisz, nie poczytałam :-)
DYREK06-05-2010 16:15:07   [#18]

http://www.ekspertkadrowy.pl/porady/
zaswiadczenie-o-zarobkach-wspolmalzonka-w-celu-ustalenia-
wysokosci-swiadczen-a-regulamin-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjlanych/

http://www.rp.pl/artykul/56632,452767_
Czy_trzeba_przedstawic_PIT_zony__zeby_dostac_dofinansowanie_do_wczasow_.html

http://www.rp.pl/artykul/384725.html 

http://www.rp.pl/artykul/56632,397679_
Czy_zarobki_malzonka_moga_pozbawic_swiadczen_socjalnych_.html

http://www.giodo.gov.pl/348/id_art/1447/j/pl/


post został zmieniony: 06-05-2010 16:17:08
Iwona06-05-2010 20:33:39   [#19]

dziękuję wszystkim ślicznie;-)

/ i tak mi się jednak to nie podoba - sprawdza się tylko warunki materialne, a one niekoniecznie przekładają się wprost na sytuację rodzinną i życiową, no ale to już oczywiście nie pytanie/

Krzysztof Pom06-05-2010 20:41:20   [#20]
warunki materialne to jeden z elementów decydujących o przyznawanej pomocy z ZFŚS. W składanym wniosku, oprócz warunków materialnych możesz opisać inne, ktore mogą wpłynąć na wysokość udzielonej pomocy.
Tadek06-05-2010 20:49:12   [#21]

W Pit są zarobki - dochody za ubiegły rok.

A moje pytanie dot. regulaminu: Czy w regulaminie można zapisać, że emeryci, renciści mają odrębny regulamin i o wysokości dopłat, zapomóg itp decyduje komisja socjalna - dyrektor umywa "ręce"???.

bosia06-05-2010 20:50:35   [#22]
nie mozna
Krzysztof Pom06-05-2010 20:52:30   [#23]

skoro emeryci i renciści mają prawo korzystania z pomocy socjalnej to na takich samych zasadach jak wszyscy.

nie tworzy się dla tej grupy oddzielnych regulaminów

komisja socjalna może być ciałem doradczym,opiniujacym,  decyzje podejmuje dyrektor i on za wszystko odpowiada.

Krzysztof Pom06-05-2010 20:53:00   [#24]

o, bosia :-) mnie ubiegła

Tadek06-05-2010 20:59:22   [#25]
dzięki
Caro06-05-2010 21:04:29   [#26]

zadam pytanie związane z funduszem 

W szkole pracują małżonkowie

1. Czy paczki (tzw. świąteczne) na dzieci dostają oboje?

2.Czy to zależy od zapisów w regulaminie?

Krzysztof Pom06-05-2010 21:08:57   [#27]
w regulaminie mamy zapis, że jeśli pracuje dwoje małżonków, to dziecko dostaje tylko jedna paczkę
Natka06-05-2010 21:19:30   [#28]

U nas kiedyś też tak było - obecnie dziecko dostaje 2 paczki. Tak się złożyło, że pracują w jednym zakładzie, każdy z nich ma prawo do funduszu, więc...

tarek06-05-2010 22:17:01   [#29]
A czy to nie jest tak, że dziecko otrzymuje jedna paczkę, bo jest jedną osobą uprawnioną do korzystania z funduszu (dziecko na mocy ustawy jest przecież uprawnione, nie tylko pracownik), a nie rodzic (za stary na paczuszki)?
Natka06-05-2010 22:32:45   [#30]

Może być uprawnioną u mamy i taty :)) Każdy z rodziców może wnioskować o pomoc, wsparcie finansowe - to, że dostał jeden, nie oznacza, że drugi nie może.

Gdyby rodzice pracowali w różnych placówkach - tata w podstawówce, mama w gimnazjum (lub zespole szkół) pociechy dostałyby dwie paczki. To dlaczego, jeżeli pracują w jednym, nie mogą? Kiedyś doszliśmy do wniosku, że to dyskryminacja (bardzo dawno temu, kiedy rozpoczynałam pracę w tej szkole, tak zdecydowano - uważam, że to była dobra decyzja poprzedniego dyrektora).

DYREK07-05-2010 08:15:15   [#31]
socjalny a małżonkowie w szkole
DYREK07-05-2010 08:19:51   [#32]

ZFŚS - nauczyciele emeryci

ZFŚS a powołanie komisji

i może sie przyda:

http://www.kadryonline.pl/temat_tygodnia/zfss_w_2009_r.
_jak_dysponowac_srodkami_funduszu__-1156.html

 

kasjana07-05-2010 12:22:49   [#34]
Dla mnie to taka dyskryminacja, bo pracownik może siedziec w domu i dostać pieniądze, a emeryt czy rencista już nie.
DYREK07-05-2010 17:29:55   [#35]

w/g mnie tak lepiej:

Pomoc z ZFŚS przyznawana osobom uprawnionym do korzystania ze środków tego funduszu obejmuje:  

dofinansowanie do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie (wczasy turystyczne),

jeżeli osoba uprawniona  przedstawi dowód opłaty (faktura, rachunek) za odbyty wypoczynek.

Zobacz: http://www.firma.egospodarka.pl/44242,Wczasy-pod-grusza-kiedy-doplata,1,47,1.html

"Jeśli chodzi o wczasy pod gruszą, to standardowo wymagają one od zainteresowanego przedstawienia rachunków czy faktur poświadczających zapłatę za hotel, pensjonat czy całe wczasy. Dopiero potem pozwalają na wypłatę dofinansowania. Prawdopodobnie tak właśnie jest w opisanym zakładzie. Skoro tak, to bez rachunków nie można emerytowi przyznać pieniędzy. Rzadko się zdarza, że regulamin socjalny dopuszcza dopłatę zfśs do wczasów pod gruszą bez konieczności rozliczenia ich kosztów przez osobę uprawnioną."

 

DYREK07-05-2010 17:31:19   [#36]

Zapis "pracownik musi mieć w tym przypadku co najmniej 14 dni urlopu" odnosi się do świadczenia urlopowego. W szkole, ktora prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów o finansach publicznych nie ma pojęcia świadczenia urlopowego (pomijam wyjątkowy zapis Karty nauczyciela).

Każdy uprawniony (pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych) ma prawo do dofinnsowania wypoczynku organizowanego własnym zakresie "wczasy pod gruszą".

Inaczej:

"wczasy pod gruszą" - dofinnsowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - należy się wszystkim uprawnionym (w jednostkach takich jak szkoła)

"wczasy pod gruszą" - świadczenie urlopowe dla pracowników w zakładach poniżej 20 pracowników, należy się tylko pracownikowi jeżeli ma urlop co najmniej 14 dni - nie dotyczy szkół (gospodarka finansowa na podstawie przepisów o finansach publicznych) i zakładów, które tworzą ZFŚS.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27139&pst=17#pst17

juasia08-05-2010 09:46:09   [#37]

Co zrobić w sytuacji, kiedy obydwa związki działąjace na terenie szkoły przedstawiły do preliminarza przygotowanego przez dyrektora różne propozycje (rózny przedział progów, różne terminy składania wniosków).  Czy postepujęmy zgodnie z zasadą ze po 30 dniach (tak jak w przypadku regulaminu) dyrektor rozpatruje odrębne stanowiska i wprowadza swoją "wizję"?

 

juasia08-05-2010 13:02:55   [#38]

proszę pomóżcie

 

Gaba08-05-2010 15:18:36   [#39]

Ja bym tak zrobiła, albo, co mi bliższe - powiadomiłabym pismami odwrotnymi, że zapraszam obydwa związki na rozmowę w sprawie ustalenia progów, dałabym problem do ustalenia pomiędzy sobą i poprosiłabym o wypracowanie wspólnego stanowiska na papierze. 

a) albo to zrobią - ja sie dostosowuję

b) albo zrobią częściowo

- przychylam się do wniosków jednego lub obcenego

c) nie przyjdą lub nieustalą, robię wariant pomiędzy.


juasia08-05-2010 15:59:30   [#40]
Dziekiu Gabo, ja już wiem ze stanowiska będą odrębne. Jeden przedstawiciel związku pracuje w szkole drugi  nie. I ten drugi nie chce się pofatygować sie do szkoły. U tego odległego byłam, ale on dopuszca tylko swoje opcje. Mam dylemat. Ponadto nie wiem czy można dofinansowywać wypoczynek dzieci organizowany we własnym zakresie?
DYREK08-05-2010 17:39:45   [#41]

1.czy można dofinansowywać wypoczynek dzieci organizowany we własnym zakresie?

można ale należy potrącić podatek

art.2. ustawa o zfśs - na rzecz różnych form wypoczynku (czyli także we własnym zakresie )

2. może się przyda:

http://doradca.infor.pl/dzial/likwidacja_zfss/artykuly/97114,
wspolpraca_ze_zwiazkami_zawodowymi_w_kwestiach_zwiazanych_z_zfss.html


post został zmieniony: 08-05-2010 17:40:26
Gaba08-05-2010 18:49:21   [#42]
Juasiu, a co Ty się martwisz, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie - pisz, jak Ci radzę. Nie przyjdzie - masz z głowy. Próbowałaś? Próbowałaś. Nieobecny - to naprawdę jego problem. :-)
juasia08-05-2010 19:32:28   [#43]
Masz rację Gabo, tylko ja  z tych martwiących się
Gaba08-05-2010 20:31:33   [#44]
Rozumiem Cię świetnie, ale nie przeskoczysz, a rozwiązać musisz. 
dyrlo10-05-2010 10:06:55   [#46]

Burzy/nieburzy? sama nie wiem ale ...

Emeryt ma emeryturę wiadomo jaką. Najlepiej zeby Ci co pracują sobie juz symulację zrobili. Dostaje dofinansowanie wypoczynku letniego (jak zwał tak zwał) na tych samych zasadach co inni. I co to komu szkodzi, że On to wyda inaczej... kupi coś wnuczce a potem jak niedołężny będzie to moze wnusia będzie pamiętała.

Na litość Boską czyje są to pieniądze, że tak o nie "walczycie"?

 

dyrlo10-05-2010 16:03:01   [#48]

Się nie słyszę bo do siebie nie mam zwyczaju mówić.

A jeśli to ma być dyskusja to dlaczego ja nie mogę się wypowiedzieć. Jesteś dyrektorem? Jesli tak i wiesz, że emeryt Cię oszukuje to mu nie przydzielaj świadczenia, to przecież dyrektor podejmuje decyzję "tak" albo "nie".

______________________

A tak swoją drogą bardzo mnie interesuje co Twoi pracownicy wpisują we wniosku jak chcą otrzymać pomoc finansową na Święta - Święta są co roku, a nawet 2 razy w roku - i nie jest to sytuacja losowa. A jak znam życie i realia wszyscy o pomoc wystepują i wszyscy dostają....

 


post został zmieniony: 10-05-2010 16:06:43
DYREK10-05-2010 16:05:01   [#49]

1. w/g mnie należy stosować jednakowe zasady do wszystkich uprawnionych: pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz emerytów

jeżeli wymagacie okazania  rachunków czy faktur poświadczających zapłatę za wypoczynek, to ta zasada powinna obowiązywać wszystkich uprawnionych 

2. taka mała uwaga

 Wy też będziecie w wieku emerytalnym, obecnie emerytura to około 50% ostatnich zarobków, a w/g nowych zasad będzie ok. 37%

 

a problem emerytami można rozwiązać jak w tej anegdocie ;-)

Zebrał się Związek Krakowskiej Młodzieży Socjalistycznej (w latach 50-tych). Debatowali nad zagadnieniem "Co zrobić ze starymi ludźmi, jedzą a nie produkują?”.

Gdy rozmawiali wstał jeden dość wiekowy człowiek i powiedział:
- Jak to co zrobić. Zabić za młodu.

sylwia10-05-2010 20:10:38   [#50]

;-)))))))))))))))))))))

strony: [ 1 ][ 2 ]