Forum OSKKO - wątek

TEMAT: naliczenie stażu dla nauczyciela
strony: [ 1 ]
zara30-04-2009 22:16:21   [#01]

Hej1

Mam pytanie, nauczyciel pracuje 7 lat i taki ma dodatek stażowy (7%), obecnie dostarczył zaświadczenie z ubezpieczenia rolniczego, że przed podjeciem pracy w szkole pracował w gospodarstwie rodziców i z tego tytułu były odprowadzane składki na ubezpieczenie rolnicze KRUS ( ok. 4 lat). Proszę podać mi informację, czy w związku z powyższym powinien staż zostać przeliczony i wynosić 11 lat, a co za tym idzie dodatek stażowy zwiększony do  11%. Jaka jest podstawa prawna?  

 

bosia30-04-2009 22:25:40   [#02]

wg mnie nie dolicza mu się do dodatku stażowego

później do emerytury

Art. 33. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

zara30-04-2009 22:31:28   [#03]

Ale przecież uwzględniony jest również staż niepedagogiczny np. jesli ktoś pracował przez 2 lata w banku, a potem podejmuje pracę w szkole i pracuje kolejne 2 lata to od 4 roku należy mu się dodatek 4%, a jak to się ma do tego ubezpieczenia rolniczego?

Proszę o wyjaśnienie.


post został zmieniony: 30-04-2009 22:42:56
zara30-04-2009 22:52:14   [#04]
Mam nadzieję, że ktoś wyjaśni mi ten problem.
bosia30-04-2009 23:01:32   [#05]

chyba się myliłam, znalazłam takie coś

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 3217

w sprawie zaliczenia nauczycielowi pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, od którego zależy przyznanie nagrody jubileuszowej

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie pana posła Jarosława Rusieckiego, przekazane przy piśmie z dnia 23 stycznia br., znak: SPS-024-3217/09, w sprawie zaliczenia nauczycielowi pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, od którego zależy przyznanie nagrody jubileuszowej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

   W odniesieniu do nagród jubileuszowych dla nauczycieli mają zastosowanie przepisy art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418). Zatem organem właściwym do udzielania informacji odnośnie do tych przepisów jest minister edukacji narodowej.

   Jak wynika z § 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Takimi odrębnymi przepisami są przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).

   W myśl uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1992 r., sygn. akt I PZP 64/92, OSNC 1993/4/62, przepisy art. 1 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy mają zastosowanie przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej na podstawie art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

   Wobec powyższego uprzejmie informuję, iż stosownie do przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. do stażu pracowniczego mogą być zaliczone okresy pracy przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. (po ukończeniu 16. roku życia) w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców, poprzedzające objęcie i jego prowadzenie osobiście lub wraz ze współmałżonkiem.

   Oznacza to, że pracownik, który przed dniem 1 stycznia 1983 r., mając ukończone 16 lat, pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, a następnie przejął to gospodarstwo lub przejął gospodarstwo teściów i rozpoczął jego prowadzenie osobiście lub razem ze współmałżonkiem, ma prawo do zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rodziców do stażu pracy, od którego zależą jego uprawnienia pracownicze. Na tle powołanych przepisów Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ˝art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy uzależnia zaliczenie tego okresu od spełnienia dwóch warunków: objęcia gospodarstwa, tj. gospodarstwa rodziców lub teściów, i rozpoczęcia jego prowadzenia osobiście˝ (wyrok z dnia 30.01.2001 r., II SA 613/00, LEX nr 51024). Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy między zaprzestaniem pracy w gospodarstwie rodziców a jego objęciem i samodzielnym prowadzeniem była jakaś przerwa, czy nie. Ważne jest to, by przejęciu podlegało gospodarstwo rodziców, a nie innych osób. Taki też pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 grudnia 1994 r., I PKN 115/94, (OSNP 1995/16/205).

   Należy także podkreślić, iż istotne w tej sprawie jest, aby gospodarstwo w dniu jego objęcia odpowiadało przyjętej w tym okresie definicji gospodarstwa rolnego. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż miejsce zameldowania nie stanowi przesłanki warunkującej zaliczalność okresu pracy w gospodarstwie rolnym w zakresie prawa do nagrody jubileuszowej.

   Mając na uwadze powyższe, pragnę poinformować, iż w razie sporu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem co do zasadności zgłaszanych roszczeń pracowniczych organem uprawnionym do rozstrzygnięcia sprawy jest sąd pracy. Natomiast minister pracy i polityki społecznej nie jest uprawniony do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw ani do rozstrzygania indywidualnych spraw pracowniczych, wymagających ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy.

   Łączę wyrazy szacunku

   Sekretarz stanu

   Jarosław Duda

   Warszawa, dnia 20 lutego 2009 r.

Adaa30-04-2009 23:03:01   [#06]

O możliwości zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy decydują więc przepisy, postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania. Jeśli jest w nich mowa, że do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy, to wówczas pracodawca jest zobowiązany uwzględnić również pracę w gospodarstwie rolnym. Jeżeli stanowią one natomiast, że do stażu zalicza się np. jedynie okresy pracy na określonym stanowisku lub w określonej branży, pracownik nie ma już co liczyć na zaliczenie tu okresu, w którym pracował w gospodarstwie rolnym.

Niestety to jeszcze nie koniec ograniczeń. Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy jest bowiem możliwe tylko w trzech przypadkach, o których mówi art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (DzU nr 54, poz. 310, dalej ustawa).

I tak, do stażu będzie wliczać się praca w gospodarstwie rolnym przypadająca na okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka. Zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą (wyrok NSA z 5 października 2001 r., II SA 1858/01) prowadzeniem gospodarstwa rolnego jest samodzielna lub przy pomocy innych osób (np. krewnych czy pracowników najemnych) faktyczna praca w gospodarstwie rolnym, którą wykonuje się na własny rachunek w charakterze właściciela lub posiadacza (w rozumieniu, o którym mówi art. 336 kodeksu cywilnego). Ponadto konieczna jest tu pełna zdolność do czynności prawnych, a więc osiągnięcie pełnoletniości (wyrok NSA z 18 maja 1999 r., II SA204/99).

http://www.prawo.egospodarka.pl/33975,Praca-w-gospodarstwie-rolnym-a-staz-pracy,1,34,3.html

zara30-04-2009 23:19:37   [#07]
Dzięki za informacje, ale ta osoba pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców i go potem nie przejęła - po prostu podjela pracę jako nauczyciel. Z tych wyjaśnien wynika, że powinnam jej podwyższyć dodatek stażowy, chociaż ciągle mam watpliwości. 
kwiecie01-05-2009 08:44:58   [#08]
Miałam ten sam problem z nauczycielką - zaliczenie do dodatku stażowego pracy w gospodarstwie rolnym.
Radca prawny też wypowiadał się na w/w temat...
Jednak podsumowując "korespondencję" dotyczącą tematu..., należy uznać i zaliczyć ten okres pracy. Niżej cytuję fragment pisma skierowanego do nauczyciela:


...w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U Nr 54, poz. 310), przedstawionych świadectw pracy oraz oświadczenia w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym z dnia 23 lutego 2009r. wystawionego przez Sekretarza Gminy...
zara01-05-2009 12:35:57   [#09]
Dziękuję za pomoc. Rozumiem, ze jeśli dostarczyła mi świadectwo z KRUS dopiero w bieżącym miesiącu tzn. w kwietniu dodatek naliczę jej od maja i nie wyrównuję wstecz ( w szkole pracuje od 2002 roku), a praca w gospodarstwie rodziców miała miejsce w latach 1997 - do IX 2002.  
post został zmieniony: 01-05-2009 12:39:29
zemi10-08-2010 19:15:33   [#10]

Jeden z wcześniejszych dyrektorów źle naliczył staż nauczycielowi. Wliczył studia dzienne, przez co nauczyciel o 5 lat wcześniej bierze nagrody jubileuszowe. W aktach jest pismo naliczające staż, a ja nijak nie mogę dopatrzeć się dokumentów, któreby ten wymiar potwierdzały. Nie zgadza się o 5 lat, dlatego sądze, że dyr. wliczył te 5 lat studiów.

Teraz jest pora jubileuszówki, którą n-l wziął 5 lat temu. 

Chcę wyprostować tę sprawę. Proszę podpowiedzcie mi co wlicza się do wysługi oprócz umów, świadectw pracy

i  ścierniskowego. No bo chyba studiów nie? A może okrutnie się mylę?


dyrlo10-08-2010 19:17:16   [#11]
Nie mylisz się. Studia nie.
zemi10-08-2010 19:21:18   [#12]

Jak zatem postąpić dalej. Dać nowe pismo z naliczeniem stażu? A wspominać w nim coś o tamtym błędnym?

Nie muszę dodawać, że nauczyciel jest trochę ... to ten tego ten ..... niezadowolony.

:)

dyrlo10-08-2010 19:26:35   [#13]

Pismo i sprostowanie.

Miałam taką sytuację ze sprzątaczką, poprzedni dyrektor zaliczył jej do stażu "ścierniskowe" jak to nazywasz, a pani nie przejęła od rodziców gospodarstwa w którym rodzicom pomagała, cofnęłam jej 2 lata i też opóźniła się wypłata jubileuszówki ale większych zgrzytów nie było, jest już emerytką i pracuje dalej. Całkiem fajna kobieta.

zemi10-08-2010 19:29:47   [#14]

dziękuję, dyrlo

:)

gronostaj29-03-2015 21:08:18   [#15]

a jak poprawnie udowodnić prace w gospodarstwie rolnym przed 1983r?

kinia282028-01-2017 07:03:54   [#16]

Czy można zaliczyć pracę w gospodarstwie rodziców po ukończeniu studiów do podjęcia pracy w szkole (2 miesiące). Rodzice opłacali składki KRUS- rok 1984. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]