Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Choroba zawodowa n-la
strony: [ 1 ]
fuks29-04-2009 22:25:34   [#01]
Witam Was serdecznie. Jako zupełnie zielony dyrektor czytałam Was od roku, a dziś chciałabym skorzystać z Waszej wiedzy i doświadczenia. Jakie konsekwencje dla n-la i pracodawcy wynikają z orzeczenia o chorobie zawodowej (25%  ubytku zdrowia)?
Lizzy129-04-2009 22:28:26   [#02]
nauczyciel - dodatek do emerytury plus odszkodowanie
fuks29-04-2009 22:42:21   [#03]
Ale pracować może w pełnym wymiarze? Nie ma ograniczeń?
fuks30-04-2009 07:47:08   [#04]
Wyrzucam temat do góry, licząc, że ktoś mnie wesprze. Dzisiaj mam trudną rozmowę z takim n-lem i chciałabym wiedzieć coś więcej. Pozdrawiam
hanabi30-04-2009 09:29:41   [#05]

a co napisał mu lekarz po uzyskaniu orzeczenia o chorobie zawodowej?

 

i jeszcze cytat z gazety prawnej

Postępowanie po rozpoznaniu choroby

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej pracodawca jest obowiązany:

  •  ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  •  przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
  •  zapewnić realizację zaleceń lekarskich (art. 235 par. 3 k.p.).

Gdy zostanie stwierdzona orzeczeniem lekarskim niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek choroby zawodowej, pracodawca musi przenieść pracownika do odpowiedniej pracy, a więc zgodnej z posiadanymi przez niego kwalifikacjami (art. 231 k.p.). Wyjaśnić trzeba, że obowiązek ten powstaje, gdy pracownik niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek choroby zawodowej nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Niezdolną do pracy w myśl art. 12 przywołanej ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Omawiany obowiązek będzie więc dotyczył pracownika, u którego w następstwie choroby zawodowej występuje prawdopodobnie przejściowa niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy. Gdy za pracę, do której pracownik zostanie przesunięty, otrzyma on niższe wynagrodzenie, pracodawca będzie zobowiązany wypłacić mu dodatek wyrównawczy, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy.

Obowiązek pracodawcy zatrudnienia pracownika poszkodowanego wskutek choroby zawodowej przy innej odpowiedniej pracy został również określony w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W myśl art. 14 przywołanej ustawy osobie zatrudnionej, która w wyniku choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.

Obowiązek pracodawcy przeniesienia do odpowiedniej pracy należy odróżnić od omówionego wyżej przeniesienia do innej pracy, gdy powstało podejrzenie choroby zawodowej. Różnica między tymi obowiązkami wynika przede wszystkim ze stopnia utraty zdolności pracownika do wykonywania dotychczasowej pracy.

W przepisach nie uregulowano sytuacji jak ma postąpić pracodawca, gdy nie może z obiektywnych powodów zatrudnić pracownika na dozwolonym mu stanowisku pracy. Wydaje się, że w takim przypadku należy dopuścić możliwość rozwiązania umowy z zastrzeżeniem, że w okresie wypowiedzenia pracownik nie może wykonywać pracy na dotychczasowym stanowisku.


post został zmieniony: 30-04-2009 09:37:02
Marion30-04-2009 09:52:05   [#06]
skoro choroba zawodowa to jak można pozwolić nauczycielowi dalej tracić zdrowie w tym zawodzie?
hanabi30-04-2009 09:57:41   [#07]
jeżeli lekarz wyda zaświadczenie o przydatności, nauczyciel dalej może pracować
fuks30-04-2009 13:39:16   [#08]

Czyli z orzeczeniem powinien się zgłosić do lekarza profilaktyka? Sam, czy ja powinnam go skierować?

Nie ukrywam, że chcę go zatrudnić na 12/18, a on się burzy, więc szukam jakiegoś wyjścia z sytuacji.

hanabi30-04-2009 14:50:45   [#09]
jesli to Twój pracownik powinnaś jak najszybciej skierować na badania, a potem zobaczysz czy w ogóle będzie mógł pracować, bo bardzo najczęściej orzeczenie o chorobie zawodowej jest jednoznaczne z końcem pracy w zawodzie
a teraz jak jest zatrudniony ?
fuks30-04-2009 15:01:28   [#10]
To jest n-l zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze. Orzeczenie jest ze stycznia, ale przyniósł teraz, bo się o odszkodowanie stara.
hanabi30-04-2009 15:52:17   [#11]
skieruj jak najszybciej na badania zanzaczając, że robisz to właśnie w związku z dostarczonym orzeczeniem o uznaniu choroby zawodowej
wcześniej nie miałaś/eś wiedzy, że się ubiega o uznanie choroby zawodowej?
czahan01-05-2009 12:17:48   [#12]
kiedy jeden z moich nauczycieli (emeryt)otrzymał orzeczenie o chorobie zawodowej, ja jako pracodawca natychmiast otrzymałam pismo o tym - pracodawca przecież wypłaca odszkodowanie i może się odwołać od orzeczenia. Dziwne,że nie dostałeś takiego pisma już w styczniu.
hanabi01-05-2009 14:51:57   [#13]
pracodawca musi nawet wypełnić część dokumentcji, stąd moje pytanie
może pracodawcą był ktoś inny? nie wiem, tylko głośno myślę
baboczek5401-05-2009 19:27:49   [#14]
Pracodawca NIE wypłaca odszkodowania z tytułu choroby zawodowej!!!
Odszkodowanie wypłaca ZUS, na wniosek złożony przez pracodawcę o określenie procentu uszczerbku na zdrowiu.Wniosek taki składa dopiero po otrzymaniu z PSSE decyzji o przyznaniu pracownikowi choroby zawodowej. Pracodawca ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni od tej decyzji.
Pracodawca wie, że któryś z pracowników stara się o chorobę zawodową gdyż wypełnia charakterystykę dotyczącą narażenia zawodowego pracownika dla potrzeb jednostki rozpoznającej choroby zawodowe.
Pracownik u którego rozpoznano chorobę zawodową nie może pracować w narażeniu na czynnik, który tą chorobę wywołał!! U nauczycieli czynnikiem tym jest nadmierny wysiłek głosowy, więc nie może on pracować głosem, a więc nie może wykładać. Lekarz profilaktyk nie może dać zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku, czyli nauczyciel taki otrzymuje on niezdolność do pracy na stanowisku nauczyciela.
hanabi02-05-2009 07:45:43   [#15]
pomimo posiadania orzeczenia o uznaniu choroby zawodowej lekarz może wydać takie zaświadczeni;) a wtedy nauczyciel może pracować :), znam takie przypadki;)
baboczek5402-05-2009 13:51:59   [#16]
A jeżeli tak to jest to niezgodne z przepisami.Lekarz nie może dać zdolności do pracy w narażeniu na czynnik który spowodował powstanie choroby zawodowej. Mając chorobę zawodową, a w tym przypadku dotyczącą narządu głosu, której przyczyną był nadmierny wysiłek głosowy, osoba ta nie może pracować w narażeniu na nadmierny wysiłek głosowy, czyli nie może być zatrudniona na stanowisku nauczyciela. Może pracować oczywiście na innym stanowisku, ale bez naradzenia na nadmierny wysiłek głosowy np. jako bibliotekarz, oczywiście jeżeli ma ku temu wymagane uprawnienia i jeżeli szkoła zapewni jej zmianę stanowiska pracy.
hanabi02-05-2009 18:25:41   [#17]
baboczku54, pokaż mi gdzie to jest napisane? przerabiałam to i po ruszeniu "wszystkich świętych" dostałam na piśmie, że ostateczna decyzja należy do lekarza
fuks03-05-2009 18:42:44   [#18]

Tak czytam i powoli dochodzę do wniosku, że musiałam coś przeoczyć. Jutro sprawdzę,te jego papiery jeszcze raz. Muszę natychmiast skierować go na badania.

Kto jest uprawniony do wydawania orzeczeń o chorobie zawodowej?

hanabi03-05-2009 20:01:02   [#19]
decyzję potwierdzającą ( bądź nie) występowanie choroby zawodowej wydaje Państwowy Inspektor Sanitarny
fuks06-05-2009 15:53:51   [#20]

Kontaktowałam się z naszym lekarzem profilaktykiem i powiedział, że orzeczenie nie ma znaczenia dla zatrudnienia, jeżeli nie jest na nim napisane, że n-l nie może pracować lub może, ale w zmniejszonym wymiarze.

Coś mi tu nie gra. Co robić?

baboczek5407-05-2009 17:42:11   [#21]
Dziennik Ustaw z 1996 r. Nr 69 poz. 332
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.(Dz. U. z dnia 25 czerwca 1996 r.)

Lekarz powinien wystawić zaświadczenie z zaznaczeniem nr 5 - niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na stwierdzoną chorobę zawodową lub skutki wypadku przy pracy (art. 231)*:
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących
na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 55 § 1, art.
179 § 1 pkt 2, art. 201 § 2, art. 230 § 1 i art. 231 Kodeksu
pracy, orzeka się, co następuje:
Pan(i) ........................................................
(imię i nazwisko)
urodzony(a) dnia ......... miesiąca .......... roku ...........
zamieszkały(a) w ..............................................
zatrudniony(a) w ..............................................
(nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy)
...............................................................
na stanowisku .................................................
Ze względu na występujące przeciwwskazania:
1) szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (art. 55 §
1)*,
2) niemożność wykonywania dotychczasowej pracy przez kobietę
w okresie ciąży (art. 179 § 1 pkt 2)*,
3) zagrożenie, jakie stwarza wykonywana praca dla zdrowia
młodocianego (art. 201 § 2)*,
4) podejrzenie powstania choroby zawodowej (art. 230 § 1)*,
5) niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu
na stwierdzoną chorobę zawodową lub skutki wypadku przy
pracy (art. 231)*
stał(a) się niezdolny(a) do wykonywania dotychczasowej pracy.
W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie do pracy
na innym stanowisku
na okres .....................................
Uwagi lekarza: ................................................
...............................................................
_____________
* Niepotrzebne skreślić
(pieczęć i podpis
lekarza przeprowadzającego
badanie profilaktyczne)

..........., dnia ............ r.

Pouczenie:

Osoba zainteresowana i pracodawca otrzymujący zaświadczenie
lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego
zaświadczenia - może wystąpić, w ciągu 7 dni od daty otrzymania
zaświadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i
wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy - do jednostki badawczo-rozwojowej w
dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem
lekarza, który wydał zaświadczenie.

W ZAŁĄCZNIKU nr 1 - WSKAZÓWKI METODYCZNE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW w pozycji V/8 określono zasady badania profilaktycznego

Czynnik szkodliwy lub uciążliwy - Praca wymagająca stałego i długotrwałego wysiłku głosowego
Badania wstępne - ogólne; laryngologiczne; w zależności od wskazań laryngologa - badanie foniatryczne w zależności od wskazań
Badania okresowe - ogólne; laryngologiczne; w zależności od wskazań laryngologa - badanie foniatryczne
Częstotliwość badań - w zależności od wskazań
Ostatnie badanie okresowe - co 5 lat

Żaden laryngolog nie powinien podpisać zdolności do pracy jeżeli stwierdzi pacjenta zmiany narządu głosu, które są w wykazie chorób zawodowych, a tym bardziej gdy wie że stwierdzono chorobę zawodową z tytułu narządu głosu.
Nie rozumiem jak lekarz profilaktyk mógł dać zdolność do pracy wiedząc że pacjent ma stwierdzoną chorobę zawodową narządu głosu.
baboczek5407-05-2009 17:44:56   [#22]
Podstawa prawna dotycząca chorób zawodowych;
PODSTAWA PRAWNA
Kodeks pracy, art. 235

# ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 199, poz. 1673 z późn.
zmianami)

# ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub
chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. 199,
poz. 1674 z późn. zmianami)

# ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. 162, poz. 1118 z poźn. zmianami)

# rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób
zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania
podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów
właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 132, poz. 1115 i 1121)

# rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku
na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz
postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. nr 234, poz.
1974)

# obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości
kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej( M.P. nr 18 z 2007 r., poz. 218).
fuks07-05-2009 18:01:17   [#23]
Dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź. Porozmawiam jeszcze z innym lekarzem, może on będzie bardziej na bieżąco z przepisami.Pozdrawiam.
baboczek5407-05-2009 21:15:43   [#24]
Cieszę się bardzo, że mogłam być pomocna. Przepraszam, ze dopiero dzisiaj odezwałam się, ale przez kilka dni nie wchodziłam na kompa. Pozdrawiam.
hanabi08-05-2009 06:46:57   [#25]

 

to ostatnie jest juz nowsze

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 20 lutego 2009 r.

 

bo zmienia się co roku 

 warto też zajrzeć tu:

http://www.imp.lodz.pl/?p=/home_pl/dla_pacjentow/choroby_zawodowe/definicja_choroby_zawodowej_i_wykaz_chorob_zawodowych/&lang=PL


post został zmieniony: 08-05-2009 06:54:15
baboczek5409-05-2009 09:26:04   [#26]
Tak słuszna uwaga ,ale to akurat wciąż ulega zmianie. Najnowsze jest z lutego 2009 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej(M.P. z dnia 27 lutego 2009 r.)

Dziękuje za link.
Rozp. Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych ... (Dz. U. 2002, Nr 132, poz. 1115)) znam dosyć dobrze.
Pozdrawiam
malmar1521-05-2009 06:56:03   [#27]
Pracodawca zawiadomi o chorobie zawodowej (20.05.2009)


Pracodawca będzie miał obowiązek zgłaszać Państwowej Inspekcji Sanitarnej i okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

Pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na chorobę zawodową, będzie mógł zgłosić się do PIS i Państwowej Inspekcji Pracy. Osoba aktualnie zatrudniona będzie zgłaszała się za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. O tym mówi projekt nowelizacji kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, który przyjęła Rada Ministrów. Realizuje on wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2008 r., P 23/07 (Dz.U. nr 116, poz. 740).

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne jest rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. nr 132, poz. 115). W przepisie ustawowym, na podstawie którego zostało ono wydane (art. 237 kodeksu pracy), nie ma wytycznych określających treść rozporządzenia. Rezultat był taki, że obowiązujące rozporządzenie nałożyło na pracodawców obowiązki, jakich nie przewiduje ustawa.

Projekt noweli wprowadzi do kodeksu pracy definicję choroby zawodowej i obowiązki pracodawców związane ze zgłoszeniem przypadków chorób zawodowych. Nowa delegacja do wydania rozporządzenia będzie jasno określać jego treść. Będzie musiało zawierać wykaz chorób zawodowych oraz wskazać podmioty, które będą odpowiedzialne za rozpoznawanie chorób zawodowych. Nowe przepisy muszą wejść w życie przed 3 lipca 2009 r. Do tego czasu obowiązują zakwestionowany przez TK art. 237 par. 1 pkt 2 i 3 k.p. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r.

Źródło: Gazeta Prawna
malmar1526-05-2009 15:38:30   [#28]

Choroby zawodowe w Sejmie

Sejmowa komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt zmian w kodeksie pracy, wprowadzających do kodeksu pracy pojęcie choroby zawodowej i regulujące m.in. zasady zgłaszania chorób zawodowych.


Zgodnie z projektem, który uwzględnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Pracodawca jest obowiązany zgłosić inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek taki dotyczy także lekarza właściwego do rozpoznania choroby zawodowej. Zgłoszenia takiego może także dokonać pracownik lub były pracownik.

Do kodeksu pracy wprowadzono także definicję choroby zawodowej. Jest to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, "jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z dużym prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy".

Zgodnie z projektem Rada Ministrów ma określić w drodze rozporządzenia sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, skład zespołu powypadkowego, wykaz chorób zawodowych, okres, po którym wystąpienie choroby może upoważniać do stwierdzenia, że jest to choroba zawodowa.

Źródło: PAP

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]