Forum OSKKO - wątek

TEMAT: status dyrektora - wypracowanie stanowiska OSKKO
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
bosia23-06-2009 19:47:17   [#101]

i odpowiedzialność  jest określona

slos23-06-2009 19:51:00   [#102]
Taż to kłobuk finansowy!!! ;-))) A tak w ogóle jestem z a systemem: dyrektor + ksiegowy - sensownie wyliczony standard do dyspozycji - rozlicanie jeno przed uprawnionymi organami i rodzicami (bo jak kto se zrobi złote klamki w gabinecie, a dzieciom spadnie na łeb nieremontowany sufit, to najpierw rodzice go pogonią, a potem stosowne organy) Przy tym adekwatne do odpowiedzialności wynagrodzenie dla dyrka... Na przyniemiecki Zachodzie minimum 8000 PLN brutto. Ech, marzenia ;-)
bosia23-06-2009 19:55:00   [#103]

Sławek mam księgową w szkole i same kłopoty z nią

wolałabym biuro obrachunkowe-sprawdzałam jak działają

elgon23-06-2009 20:01:09   [#104]
nasz OP powołał jeden zespół finansowy obsługujący wszystkie szkoły, ale każdy dyrektor ma swój budżet i za niego odpowiada, jest ok
AnJa23-06-2009 20:03:30   [#105]
się przenoś

na przybiałoruskim Wschodzie 200 dol
slos23-06-2009 20:16:07   [#106]
Bosiu - zmień ksiegową. ja mam super.  
bosia23-06-2009 20:21:22   [#107]
pracuje nad tym od jakiegoś czasu-jestem już blisko
AnJa23-06-2009 20:21:33   [#108]
ksiegowa mój Obły Przyjacielu to efekt gry rynkowej

możesz zatrudnić dobra za 3 tys brutto

możesz zetknąc sie też z rynkiem, że za 8 nie będzie chciała z Tobą gadac

jest jescze problem relacji księgowych budżetowych do inych z uwzględnieniem vatówek
bosia23-06-2009 20:27:10   [#109]

jeszcze coś o nagrodach kuratora i ministra

dla nauczyciela występuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rp

dla dyrektora op, bez zadnych opinii kogokolwiek, czyli w praktyce często jednoosobowo i raczej rzadko

 

fredi27-06-2009 14:01:18   [#110]
z opinią
Adaa27-06-2009 14:14:27   [#111]
mój OP zawsze zasiega opinii rp

i wcale nie rzadko
bosia27-06-2009 14:14:48   [#112]

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny występuje:

1) dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, po zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną;

2) organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły.

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, występuje za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, po zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną;

2) organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.

 

gdzie tu masz o opinii? to jest z projektu jeszcze

przy ocenie pracy op zasięga opinii rp, ale tu nie widzę

Adaa27-06-2009 14:30:54   [#113]
a spójrz na załacznik, ktory stanowi wzór wniosku o nagrodę - tam masz pozycję "opinia rady pedagogicznej"
bosia27-06-2009 14:35:29   [#114]

to jak to sie ma do zapisu w § 5 i § 4 ?

złącznik dotyczy wszystkich osób, a w przypadku nauczyciela niedyrektora ta opinia jest konieczna-stąd i w załączniku

czytam co w rozporządzeniu jest napisane

i nie chodzi mi o praktyki op, o dobre praktyki niektórych op, że jednak zasięgają tych opinii

Adaa27-06-2009 14:42:56   [#115]

jeszcze zagladne gdzieś:-)


post został zmieniony: 27-06-2009 14:44:47
Adaa27-06-2009 14:51:55   [#116]

bosia, albo ja źle czytam albo Ty

Ty podajesz zapis projektu?...jesli tak, to nie mozesz sie oburzac, że OP nie opiniowały wniosków, bo opiniowac musiały na bazie aktualnego rozporzadzenia :

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra występuje:
  1)   dyrektor szkoły lub placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce,
  2)   organ prowadzący - dla dyrektora szkoły lub placówki.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do właściwego kuratora oświaty, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Kurator oświaty dokonuje analizy i zatwierdza wnioski po zaopiniowaniu ich przez komisję nagród.
4. Zatwierdzone wnioski kurator oświaty przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 czerwca.
5. Komisję, o której mowa w ust. 3, powołuje kurator oświaty.
6. Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, składają odpowiednio dyrektorzy tych zakładów i placówek, a w przypadku dyrektorów - organ prowadzący bezpośrednio do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 czerwca. Wnioski dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych zakładach kształcenia nauczycieli opiniuje rada programowa zakładu kształcenia nauczycieli.
7. Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 6, opiniuje komisja nagród, powołana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
8. W skład komisji, o których mowa w ust. 3 i 7, wchodzą nauczyciele, przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
9. Wnioski o przyznanie nauczycielom nagród kuratora oświaty składają do właściwego kuratora oświaty dyrektorzy szkół lub placówek, a w przypadku nagród dla dyrektorów szkół lub placówek - organy prowadzące szkoły lub placówki, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną.
10. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 9, określa załącznik do rozporządzenia
.

.............................

projekt rzeczywiscie nie ma tego zapisu, ale obowiązujacy wzór wniosku to sugeruje

projekt to projekt - Twoim zdaniem, sa OP , które na podstawie projektu juz wnioskują?;-)


post został zmieniony: 27-06-2009 14:52:18
bosia27-06-2009 15:03:11   [#117]

nie oburzam się, tylko czytam, akurat pisałam dla nauczycieli-porównywałam terminy

projekt nie podpisany to jasne, ze teraz nie obowiązuje

 


post został zmieniony: 27-06-2009 15:10:15
ewa15-07-2009 08:11:57   [#118]

wiem,ze wakacje i wiem, że czas odpoczynku, ale... może w tej sielankowej atmosferze jakieś przemyślenia, propozycje, tezy w temacie...

;-) 

Rycho20-07-2009 00:55:53   [#119]
no to mi wyszło coś takiego. Może to za ogólne, ale ja też uważam, że powinniśmy raczej wskazywac problem i kierunek jego rozwiązania niż pisać gotowe przepisy.
Byc może potrzebne będzie uzasadnienie dla poszczególnych punktów, ale z tym nie ma problemu, co widać choćby z powyższej dyskusji :-)

problem

 

postulowany kierunek zmiany

 

Dyrektor szkoły

 

Wyodrębnienie w UoSO i KN grupy dyrektorów szkół i placówek oświatowych jako odrębnej grupy zawodowej w oświacie i stworzenie dla nich uregulowań, które będą likwidować następujące problemy:

 

1.      Pracodawca i przełożony dyrektora – relacje z OP:

 

 

 

termin konkursu i powierzenia stanowiska,

Ustalenie takiego terminu konkursu, który pozwoli OP na przekazanie szkoły nowemu dyrektorowi.

 

Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły z dniem 1 sierpnia.

 

przekazanie szkoły

Zobowiązanie OP do uczestnictwa w procesie przekazania szkoły lub ustalenia procedury w tym zakresie.

 

Jednoznaczne uregulowanie sposobu zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w danej szkole. (proponujemy obligatoryjne przeniesienie z urzędu)

 

 

dyrektor szkoły jako pracownik

 

Jednoznaczne określenie kto reprezentuje pracodawcę w stosunku do dyrektora szkoły.

 

Jednoznaczne uregulowanie i wskazanie czynności z zakresu prawa pracy, które powinien wykonywać w stosunku do dyrektora OP.

 

relacje dyrektora szkoły i zespołów obsługi finansowej szkół

 

jednoznaczne określenie obsługowego, a nie nadzorczego charakteru tych zespołów, w związku z tym braku możliwości powierzania im czynności nadzorczych.

 

2.      Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora:

 

 

 

zakres zadań i odpowiedzialność dyrektora

 

Opowiadamy się za tym, by dyrektor był zarówno zarządzającym zakładem pracy, jak i odpowiedzialnym za jakość nauczania, wychowania i opieki.

 

Konieczne jest tu jednak doprecyzowanie przepisów, a zwłaszcza:

 

Jednoznaczne określenie kompetencji dyrektora, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Należy uszczegółowić zakres zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły.

 

Uporządkować przepisy w zakresie powierzania stanowiska dyrektora osobie nie będącej nauczycielem oraz zakresu kompetencji takiej osoby. Proponujemy w tym zakresie zrównać kompetencje wszystkich dyrektorów, przy czym dyrektorzy nie mający uprawnień pedagogicznych mieli by obowiązek uwzględniania opinii osób wyznaczonych do pełnienia nadzoru pedagogicznego.

 

3.      Czas pracy dyrektora :

 

 

 

Pensum, godziny ponadwymiarowe

 

Dopuszczenie, poza obecnym stanem, możliwości określenia przez OP rocznego pensum godzin do zrealizowania przez dyrektora szkoły w formie np. zastępstw doraźnych, zajęć pozalekcyjnych, projektów edukacyjnych, itp.

 

4.      Urlop dyrektora:

 

Ustalenie dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek urlopu jak dla placówek nieferyjnych.

 

5.      Wynagrodzenie dyrektora:

 

Ustalenie odrębnych dla dyrektorów zasad ustalania wynagrodzenia, w tym zasadniczego, które byłoby niezależne od posiadanego stopnia awansu zawodowego np. 150% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

 

rzewa20-07-2009 07:45:11   [#120]

Rycho, jestem pod wrażeniem - krótko i węzłowato

dopisałabym jeszcze przypadek, gdy konkurs wygrywa osoba mająca kwalifikacje pedagogiczne, spełniająca wymagania na dyrektora-nauczyciela, ale nigdzie nie zatrudniona lub zatrudniona chwilowo poza oświatą

slos20-07-2009 09:54:43   [#121]
Świetnie. ja bym dodał: likwidacja zespołów obsługi finansowej - w przypadku istnienia takiego tworu dyrektor nie odpowiada za szkołę. Podporzadkowanie zespołu dyrektorowi też stworzy podobną paranoję prawną - bo np. w przypadku 5 dyrektorów , albo wszyscy będą im podlegali - absurd, albo pojedynczy pracownik zespołu odpowiedniemu dyrektorowi - a to jest normalna sytaucja: księgowy podległy dyrektorowi, więc po co ma być umieszczony gdzie indziej. 
AnJa20-07-2009 11:27:34   [#122]

w wielu wypadkach nie da sie stworzyć samodzienej obsługi- zespoły musza wiec pozostać- winny to jednak być zespoły obsługi- jak napisał Rycho

zauważ, ze w tzw. normalnym życiu nie ma problemu- firma rachunkowa (sprzatająca, kateringowa prowadzące zywienie w szkole) obsługuje kilka, kilkanaście itp róznych firm - i nie ma problemu podlegości ani roszczenia sobie prawa do zwierzchnictwa nad podmiotami, którym świadczy się usługę

innym wariantem byłoby umożliwienie zatrudnianai do obsługi ksiegowej firm zewnętrznych - to wymusiłoby zrowsze relacje między ewentualnym zeasem a szkołą

.... 

a poza tym, to jakbym Rychu nie wiedział, ile trzeba się narobić, by było krótko i jasno , to napisałbym, że się nie narobiłeś:-)post został zmieniony: 20-07-2009 11:28:08
Ala20-07-2009 11:46:32   [#124]
no to w tych przypadkach trzeba dokładnie określić zadania i odpowiedzialność
bosia20-07-2009 12:02:34   [#126]

obsługa księgowa przez firmę zewnętrzną jest tańsza niz taka jak teraz-sprawdzałam to kiedyś, biorąc pod uwagę moją szkołę

niestety, to wymaga zmiany UoSO

AnJa20-07-2009 12:15:53   [#127]

rzecz własnie w tym, żeby takich pełnomocnictw nie miały- nie dlatego, bym bym z zasady przeciwny ZEASom

chodzi o to, ze takie , nawet jednorazowe czy niewielkie pełnomocnictwo rodzi stosunek podległości miedzy dyrektorem szkoły a upowaznionym pracownikiem ZEASu

a to winien być stosunek partnerski- zbliżony do tego, wynikającego z umowy cywilno-prawnej

przy zachowaniu proporcji wszelkiej- jako dyrektor szkoły miejskiej miałem umowę z miejskim przedsiębiorstwem energetyki cieplnej

i chociaż róznie to w praktyce działało nigdy z szefem tej firmy nie mieliśmy  problemu z identyfikacją naszych ról-choć żaden z nas umowy zerwać ni zmienić nie mógł i w praktyce na sie skazani byliśmy

jeszcze w kwestii upowaznień- rozumiem, ze czasmi techniczne być mogą - np. jesli przyjmiemy, ze delegacje dyrka podpisuje OP to szef ZEASU może takie upowaznienie mieć

ale tylko, jesi jasno będzie określone, że jest to wyłaczna formalnośc- czyli dyrek przedkłada polecenie wyjazdu, szef zeasu podpisuje - bez żadnej możliwości odmowy, poprawianai, kwestionowania, żadania wyjaśnień itp

tylko czy wtedy taki szef zeas będzie chciał takiego upoważnienia? 


Ala20-07-2009 12:34:00   [#128]

uregulowania prawne to jedno i tu trzeba działać aby były dobre, a ludzkie przyzwyczajenia to drugie

jeszcze dużo czasu potrzeba żeby mentalność pracowników zeasów się zmieniła

oczywiście nie powinnam generalizować, ale czasami jeden pracownik potrafi tyle krwi napsuć, że się człowiekowi odechciewa :-(

a upoważnienia takiego o jakim AnJa pisze to na miejscu szefa zeasu bym nie chciała ;-)


post został zmieniony: 20-07-2009 12:35:48
rzewa20-07-2009 13:11:20   [#130]

i tu jest pies pogrzebany...

jednostki obsługujące szkoły nie powinny - jak sama nazwa wskazuje - zajmowć się oceną dyrków, nadzorem nad szkołą czy awansami

OP taki nadzór powinien prowadzić niezależnie i powinen ten nadzór obejmować również jednostkę obsługującą...

jak się zastanowić, to i pod rządami obecnych przepisów da się taki zakaz bez prblemu wywieźć, an alogicznie jak w przypadku prowadzenia obsługi przez urząd gminy/miasta (starostwo)

AnJa20-07-2009 13:12:40   [#131]

nie wiem jak Ty jesteś umocowana- jesli jako wydział oświaty- to ok- ktoś to musi wójtowi/burmistrzowi robić

jesli jako ZEAS - to niestety jest to rozwiązanie patologiczne

i naprawdę nie chodzi o to, ze ja chcę byty biurokratyczne tworzyć - ale odróznienie wo (czy innego, pełniącego jego funkcję w imieniu op) i zeasu ( bytu wyłacznie służebego wobec jednostek oświaty) jest konieczne


Marek Pleśniar20-07-2009 14:42:36   [#133]

wierzę że robisz to rzetelnie i dobrze ale rozwiazanie takie na skalę ogólną jest "patogenne" - nie chodzi o jedną osobę czy jedną placówkę ale o zasadę

sońka20-07-2009 20:41:09   [#134]

ja bym jeszcze dodała, że jeśli nie ma zastrzeżeń, to dyrektor pełni swoją funkcję przez kolejne lata

u nas po konkursie 5 lat powierzenia, potem kolejne 5 lat powierzenia i  znowu konkurs

dochodzi do tego, że dyrektor z wyróżniajaca oceną pracy, dużymi osiągnięciami szkoły itd., itp., musi do konkursu...

Gaba20-07-2009 21:24:43   [#135]
U nas zawsze jest konkurs, bo raczej zdecydowana większość dyrektorów ma ocenę wyróżniającą na ponad 300... hihihihi.
Marek Pleśniar20-07-2009 21:44:19   [#136]
ocena pracy dyrektora "na zasadach ogólnych" to kolejna granda i strzał kulą w płot
Gaba20-07-2009 22:36:07   [#137]
no tak... a gdyby nam, nam oskkowiczom przyszło wypracować taką... naszą, "idealną", zbliżoną do... marzeń... kartę oceny dorobku dyrektora - kartę oceny pracy, potrafilibyśmy?
Ala20-07-2009 23:01:36   [#138]

nie wiem czy potrafilibyśmy...

każda szkoła ma swoją specyfikę, coś co w jednej jest łatwe i zwyczajne w drugiej może stanowić nie lada osiągnięcie, a w jednej i drugiej dyrektor ma swoją rolę do odegrania

i tak jak w ocenianiu uczniów, tak i w ocenie pracy nauczyciela, dyrektora nie ma idealnego sposobu

i chyba nie będzie

Gaba20-07-2009 23:31:46   [#139]

właśnie, właśnie, Alutko!

Nie wiem, zarobiłam dla mnego organu, ale... inne zasługi mogłyby byc wielkie... hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

AnJa20-07-2009 23:37:45   [#140]

nie uda sie- chocby ze względów fundamentalnych: ile tych stopni ma byc

ponadto np. ja uważam kwestie oceny za zupelny bzdet w przypadku dyskusji o statusie dyrektora

bzdet- bo dyrektor tak naprawdę oceniany jest caly czas, w przypadku wejścia rozporzadzenia o nadzorze będzie oceniana bardziej ywardo niż dzisiaj szkoła (więc i dyrek zwłaszcza) a z formalna oceną pracy i tak zrobi co chce OP

do czego ma zresztą absolutne prawo

fredi22-07-2009 07:23:19   [#141]
1 warunek uzyskania oceny wyróżniającej (potrafi wymienić przedmioty nauczane w jego szkole)
Ala22-07-2009 09:26:13   [#142]

w dużym zespole szkół zawodowych mógłby być problem ;-) bo tych przedmiotów jest strasznie dużo ale można się tego nauczyć na pamięć

jednak nie to chyba jest wykładnikiem pracy dyrektora

 

fredi22-07-2009 10:19:24   [#143]

chciaem tylko niektóry uświadomić jak wielka jest różnica pomiędzy dyrektorem i dyrektorem.

Jeden się uczy 9 przedmiotów inny 99 (itd.)

Marek Pleśniar23-07-2009 01:04:58   [#144]

jestem przeciwny jakiejś "Karcie Dyrektora"

bo do tego wiedzie ogólnokrajowe zrobienie z niego "dyrektora mianowanego" nespa?

jednej Karty Nauczyciela już dla oświaty za wiele i szkodliwa jest jak zgaga


AnJa23-07-2009 08:01:37   [#145]

a pojawił się taki pomysł?

bo miaem wrazenie, że chodzi raczej pewne zmiany w KN i UoSO

Marek Pleśniar23-07-2009 17:11:07   [#146]
ja tylko tak twórczo nazwałem myśli zebrane:-)
Norman Bates04-08-2009 20:58:50   [#147]

Największym problemem dla zdefiniowania statusu dyrektora jest Karta Nauczyciela. Ta ustawa nie rozróżnia dyrektora od nauczyciela. To rozróżnienie powinno nastąpić i powinno być ono wyraźne. Np. nauczycielowi przysługuje urlop dla poratowania zdrowia. Urlopu nauczycielowi udziela dyrektor. Literalnie czytając można dojść do wniosku, że nauczycielowi przysługuje urlop dla poratowania zdrowia, ale nauczycielowi-dyrektorowi niekoniecznie,. Inny przykład organ prowadzący może upoważnić dyrektora do ustalenia nauczycielowi wyższego wynagrodzenia zasadniczego w indywidualnym przypadku. Co do dyrektora (który jest również nauczycielem) czy ową zasadę można zastosować, już można mieć wątpliwości. Takich przykładów można mnożyć.

W mojej ocenie dyrektor szkoły nie powinien być traktowany tak jak nauczyciel. Problem tkwi w ustawowym sformułowaniu "stanowisko dyrektora powierza się", czyli przekształca się istniejący stosunek pracy, dodając dodatkowe obowiązki. Na stanowisko dyrektora powinno się powoływać (nawiązywać ekstra stosunek pracy). Dyrektor szkoły powinien być pracownikiem samorządowym!

DYREK05-08-2009 08:01:03   [#148]
Nie wszystkie szkoły i placówki oświatowe prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego.
Ala05-08-2009 11:35:21   [#149]

i jak zwykle nie będzie jednomyślności w tym czy dyrektorzy powinni być pracownikami samorządowymi

AnJa05-08-2009 12:03:49   [#150]

jednomyślnośc obowiazywała w Polsce w latach 1505-1562 (liberum veto)

wydaje mi sie, że nie chodzi o to  czy samorzadowy a jakąkolwiek czytelną zasadę 

póki co większosć szkół i placówek jest samorzadowa- wiec i taki status dyrka narzuca sie sam

w szkołach resortowych byłby wówczas pracownikiem  państwowym z ich pragmatyką

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]