Forum OSKKO - wątek

TEMAT: KONSULTACJA PROJEKTU w sprawie dopuszczania programów
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
beera22-04-2009 09:23:25   [#101]

a i jeszcze - jak się połaczy 24 i 27, to tym bardziej nie dawałbym 24

:)

AnJa22-04-2009 09:30:55   [#102]
z pokrętną logiką Twego myślenia zgadzam się całkowicie;-)

logika jako tak to jest taka, że jeśli zostanie w rozporządzeniu zapis, że jak podręcznik na stronie wisi to trzeba go stosować to on będzie i 20 lat wisiał bez zmian- a nauczyciel teretycznie będzie musiał go stosowac

problem nie polega w głupocie autora, a madrosci wydawnictwa

polega ona na tym, że autorowi trzeba zapłacić - w przypadku np. nz czy matematyki w lo to minimalna kwota w stosunku do nakładu

ale w przypadku podrecznika dla pszczelarzy to jakby inna bajka jest
beera22-04-2009 09:41:38   [#103]

a nauczyciel teretycznie będzie musiał go stosować:

NIE, bo:
W szkole mogą być stosowane podręczniki niewpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach albo wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, jeżeli w wykazie brak jest podręcznika do nauczania danego zawodu albo profilu kształcenia ogólnozawodowego.

beera22-04-2009 10:00:47   [#104]

bez sensu napisałam, bo:
jeżeli w wykazie brak jest podręcznika do nauczania danego zawodu albo profilu kształcenia ogólnozawodowego.

wycofuje się

AnJa22-04-2009 10:09:59   [#105]
no właśnie:-)

z nami proszę nie dyskutować więć- bo my, zawodowcy, nawet jak racji nie mamy to bardzo przekonująco bronimy swego niemania racji

a poważnie to problem to jest, w tej kwestii mamy przecież nawet z bogną inne zdania

dla mnie wadą tego rozporządzenia jest to, że można je odczytywac tak, że jęsli podręcznik jest w wykazie to należy go stosować

a powinno być jasno okreslone, że nauczyciel MOŻE nie stosować żadnego podręcznika

na obecną chwilę np. jest chyba z 6 podręczników do wos w lo w zakresie rozszerzonym - żaden z nich nie nadaje sie do szkoły, kazdy ma rozdziałki dobre - gdybym uczył wos robiłbym to bez podręcznika

a nie wiem, czy byoby to prawnie dozwolone
Ala22-04-2009 10:40:28   [#106]

w innych przedmiotach też można uczyć bez podręcznika

dobrze byłoby żeby taka możliwość była zapisana

ale zakazu nie ma ... to pewnie można

ewa22-04-2009 15:33:09   [#107]
hmm po mojemu (znaczy mojej logice) jak zakazu nie ma to nie można, no ale logika to już domena Anjowa tu...
;-)
bogna22-04-2009 16:47:43   [#108]

Jednak trochę się poupieram przy tym co napisałam w tabelce.

Zakładany w rozporządzeniu brak podręczników do kształcenia zawodowego - to smutna rzeczywistość, z którą borykalismy się w szkołach zawodowych przez ostatnich -naście lat;

Na konferencyjnych panelach zawodowych wielokrotnie podnosiliśmy

dokuczliwy brak obudowy programowej i dydaktycznej do kształcenia zawodowego

Stąd pozwoliłam sobie na sformułowanie "chciejstwa" posiadania przynajmniej jednego podręcznika do danego przedmiotu zawodowego (o możliwości wyboru podręcznika nawet nie śmiem marzyć).

W moim odczuciu, jest sytuacją niedopuszczalną by uczeń, który np. chorował nie miał możliwości skorzystania z podręcznika w celu nadrobienia zaległosci.

Książki (nie-podręczniki) dostępne na rynku są w takich cenach, że ucznia ZSZ czy technikum nie stać na kupno takowego.

Proponowałam też zapisanie powinności aktualizacji tych podręczników, gdyż w kształceniu zawodowym, podręcznik o aktualności technicznej, technologicznej, prawnej sprzed 5 lat staje się makulaturą (pomijając ewentualnie podręczniki do mechaniki teoretycznej, geometrii wykreślnej, itp.)

Czarno widzę kształcenie w szkole zawodowej, gdzie jest jeden pełnoetatowy nauczyciel specjalista, w danym zawodzie, na barki którego spada ciężar opracowania pogramu nauczania i stworzenia podręczników.

bogna22-04-2009 16:56:49   [#109]

§ 5. 2. Wymiar godzin praktyki zawodowej w programie nauczania dla zawodu, w którym kształcenie jest prowadzone w technikum, technikum uzupełniającym lub szkole policealnej, nie może być krótszy niż określony w programie nauczania dla tego zawodu, ujętym w wykazie programów rekomendowanych, o którym mowa w § 33 ust. 1.

§ 33. 1. Wykazy programów nauczania dla zawodów oraz wykazy programów nauczania dla profili kształcenia ogólnozawodowego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2009/2010 stają się, w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazami programów nauczania dla zawodów oraz wykazami programów nauczania dla profili kształcenia ogólnozawodowego, rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Brak określenia od 1 stycznia 2014 r. wymiaru godzin (tygodni) praktyki zawodowej może prowadzić do całkowitej rezygnacji z tej formy kształcenia praktycznego.

Brak od 1 stycznia 2014 r. rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania programów nauczania dla zawodów, spowoduje że ciężar opracowania programów spadnie całkowicie na szkoły. Naszym zdaniem może się to odbić niekorzystnie na jakości merytorycznej tych programów.

Niezrozumiałe jest wprowadzanie daty granicznej – 31 grudnia, niezwiązanej z kalendarzem roku szkolnego.

Gaba22-04-2009 19:22:54   [#110]

O, Bogna! Bardzo słuszna uwaga.

Każdy podręcznik się starzeje, zmieniają się ujęcia, są nowe odkrycia, pojawia się nowa nomenklatura. Zmienia się rzeczywistość i estetyka. Po ok.5 latach podręczniki wręcz rażą, np.biogramy się dezaktualizują (umierają współcześni twórcy), pojawiają się nowe utwory.

Wg mnie winny pojawiać się recenzje merytoryczne aktualizacyjne czyli przegląd podręcznika przez 1 eksperta merytorycznego z zaleceniami. To będzie konieczny retusz.

Wiem, ile zmian musiałam w swoim podręczniku wprowadzić po 7 latach.

beera22-04-2009 19:31:16   [#111]

rany Julek - ale nakazywać rozporządeniem, by wydawca uaktualnił podręcznik?

rozumiem, że chodzi o to, zeby podręczniki do kształcenia zawodowego miały czasowo wydawane dopuszczenia? Na 5 lat?

Gaba22-04-2009 20:03:51   [#112]

Inaczej sobie pomyślałam. Podręcznikj est dopuszczany do języka polskiego, a po 5 latach wydawca dostarcza 1 opinię merytoryczną dot. aktualności.

Podręcznik musi być liftingowany, to musi być proces stały. Jeżeli to nie będzie wymuszone, to nic nie będą robić wydawcy. Znam to środowisko.

Znam podręcznik, który od 1994 roku do 2008 był wg autorów aktualny, nawet reformę Handkego przewidział!!!

(naprawdę, od 1999 bzdur nazbierało się w podręcznikach do polskiego, że głowa mała, chwała za wymianę podręczników).

Asiu, recenzuję teraz podręczniki - w wydanym w 2005 roku podręczniku, dop. przez MEN, wskazałam kartkę poprawek. 

beera22-04-2009 20:07:16   [#113]

no ale Gaba, przecież to sztuczne -i tym bardziej nie ma sensu tego działania generować dodatkowo

ja uważam, że przeregulowanie jest gorsze niż niedoregulowanie

 

beera22-04-2009 20:07:53   [#114]
ale niech to tak idzie- ja tylko dyskutuję, nie decyduję:)
Gaba22-04-2009 20:12:53   [#115]

czytałam przedwojenne 2 rozp. ministra edukacji - tam ten proces aktualizacji był wpisany, a jaka niska technika w stosunku do profesjonalnych teraz składów.

Co do zawodowców - uwaga Bogny trafiona. Też  nie chciałabym regulowania wszystkiego.

Czy można więc i jak można wymusić konieczność aktualizacji? Dzieciak ma prawo mieć wiedzę najlepszą.

beera22-04-2009 20:17:35   [#116]
no chyba włąśnie takim "czasowym" dopuszczaniem - jak prawo jazdy dla okularników:)
AnJa22-04-2009 22:15:54   [#117]

dobry pomysł z tą ekspertyzą aktualizacyjną

i wydaje mi się , że trzeba to prawnie ustalic

albo iśc na całośc i zrezygnowac z listy podręczników - niech rynek decyduje

wpis na liste  grę rynkowa psuje i tak

beera23-04-2009 12:58:53   [#118]

tak by to wyglądało w całości:

Sprawa: Uwagi OSKKO do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ……………….................... 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

 

 

JEST

UWAGI

 § 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole przez

dyrektora szkoły:

programów […]

Rozporządzenie  określa  szczegółowe warunki  i tryb dopuszczania programów, tylko w pierwszej fazie postępowania dopuszczającego program do użytku szkolnego.

 Proponujemy uzupełnić  rozporządzenie o tryb postępowania w przypadku uzyskania negatywnej opinii wobec przedłożonego przez nauczyciela programu, bądź nie dopuszczenia przez dyrektora programu w sytuacji uzyskania pozytywnej opinii  (np. w przypadku uznania przez niego, że zawartość program nie wyczerpuje opisanego w rozporządzeniu katalogu wymagań)

 § 3. 2. Warunkiem dopuszczenia do użytku w danej szkole programu nauczania ogólnego jest uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe w zakresie zgodnym z zakresem treści nauczania, które program obejmuje, lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego

Brak jest określenia w rozporządzeniu, w jaki sposób należy postępować w przypadku braku drugiego nauczyciela posiadającego wykształcenie zgodne z zakresem treści nauczania, które program obejmuje, a jednocześnie brak jest doradcy metodycznego (co zdarza się często).

Jednocześnie wyrażamy wątpliwość, czy opiniowanie przez nauczycieli uczących w szkole, programów nauczania innych nauczycieli mieści się w katalogu zadań nauczycieli opisanych w Art. 42 KN, a tym samym, czy jest podstawa prawna do zlecenia takich działań nauczycielowi.

Dodatkowo brak jest określenia skąd czerpać środki finansowe na zawarcie umowy z doradcą metodycznym, w sytuacji zwrócenia się do niego ze zleceniem zaopiniowania programu.

Jeśli jest intencją MEN korzystanie w procesie opiniowania programów z pomocy nauczycieli mianowanych zatrudnionych w innych szkołach, tu także brak jest określenia w jaki sposób powoływać nauczycieli do tych zadań oraz brak jest wskazania jak niwelować skutki finansowe tego działania.

§ 5. 2. Wymiar godzin praktyki zawodowej w programie nauczania dla zawodu, w którym kształcenie jest prowadzone w technikum, technikum uzupełniającym lub szkole policealnej, nie może być krótszy niż określony w programie nauczania dla tego zawodu, ujętym w wykazie programów rekomendowanych, o którym mowa w § 33 ust. 1.

§ 33. 1. Wykazy programów nauczania dla zawodów oraz wykazy programów nauczania dla profili kształcenia ogólnozawodowego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2009/2010 stają się, w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazami programów nauczania dla zawodów oraz wykazami programów nauczania dla profili kształcenia ogólnozawodowego, rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zwracamy uwagę, ze brak określenia od 1 stycznia 2014 r. wymiaru godzin (tygodni) praktyki zawodowej może prowadzić do całkowitej rezygnacji z tej formy kształcenia praktycznego.

Dodatkowo, brak od 1 stycznia 2014 r. rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania programów nauczania dla zawodów, spowoduje że ciężar opracowania programów spadnie całkowicie na szkoły. Naszym zdaniem może się to odbić niekorzystnie na jakości merytorycznej tych programów.

Niezrozumiałe jest dla nas  wprowadzanie daty granicznej – 31 grudnia, niezwiązanej z kalendarzem roku szkolnego.

 

§ 5. 4. Warunkiem dopuszczenia do użytku w danej szkole programu nauczania dla zawodu albo programu nauczania dla profilu jest uzyskanie pozytywnej opinii zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych właściwego dla zawodu lub profilu, z zastrzeżeniem § 33 ust. 4. Dyrektor szkoły może również tworzyć grupy doradcze składające się ze specjalistów z zakresu danego zawodu lub profilu będących pracodawcami, przedstawicielami stowarzyszenia zawodowego, pracownikami nauki lub doradcami metodycznymi i zasięgać ich opinii.

Zwracamy uwagę, że program nauczania w zawodzie obejmuje szereg różnych przedmiotów lub modułów, więc jego opracowanie nie może być wynikiem pracy jednego nauczyciela. Twórcami takiego programu będzie zapewne zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych właściwy dla danego zawodu. Wątpliwe jest by opinia wydana przez zespół, który jest twórcą programu, czy też przez środowisko, w skład którego zespół ten wchodzi, była obiektywna.

Natomiast tworzenie przez dyrektora grup doradczych składających się ze specjalistów, pracowników nauki, wiąże się z dodatkowymi kosztami (zasady finansowania – uwagi jak do
§ 3. 2)

§ 24. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przeznaczone do kształcenia w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego mogą być aktualizowane w kolejnych wydaniach, jeżeli aktualizacja jest konieczna ze względu na postęp techniczno-technologiczny.

Wydaje się  nam zasadne określenie konieczności aktualizacji podręczników w kolejnych wydaniach, z uwagi na postęp techniczno-technologiczny oraz zmiany w stanie prawnym.

§ 27. W szkole mogą być stosowane podręczniki niewpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach albo wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, jeżeli w wykazie brak jest podręcznika do nauczania danego zawodu albo profilu kształcenia ogólnozawodowego.

Uważamy za niedopuszczalne zakładanie, na poziomie rozporządzenia, braku w wykazie  podręczników do kształcenia w zawodzie.

UWAGI DODATKOWE:

 Popierając  generalną zasadę, że to nauczyciel powinien tworzyć programy nauczania stosowane wobec nauczanych przez niego uczniów, tym bardziej w sytuacji  wdrożenia nowej podstawy programowej, wyrażamy jednocześnie wątpliwość , czy zmiana dotycząca tak ważnej kwestii została właściwie przygotowana.

Nauczyciele nie zostali przygotowani do pisania programów, a dyrektorzy nie zostali przygotowani do dopuszczania programów w szkole.

Dodatkowo w ogóle nie podjęto rozwiązania kwestii  przygotowania programów wychowania i nauczania, w sytuacji, gdy:

¾    jedynym nauczycielem w szkole uczącym danego przedmiotu jest zatrudniony nauczyciel stażysta lub nauczyciel kontraktowy, który może mieć trudności w napisaniu programu bądź krytycznym spojrzeniu na programy publikowane przez wydawnictwa

¾     wprowadzenie drugiego języka nowożytnego  spowodowało, że wielu nauczycieli zostanie zatrudnionych w szkołach od 1 września, co uniemożliwia im przygotowanie programów nauczania do danej szkoły.

 

W tej sytuacji uważamy, że wobec klas/szkół wprowadzanych w reformę należy wdrożyć opisywaną w projekcie rozporządzenia zmianę, pozostawiając – alternatywnie, możliwość korzystania z programów dopuszczanych przez MEN lub tworząc „bank programów” rekomendowanych przez Ministerstwo do użytku szkolnego, który mógłby być wykorzystany w sytuacjach krytycznych.


Gaba23-04-2009 14:04:33   [#119]
Asiu, postęp techniczno-technologiczny - to taka niestety tautologia, może lepiej cywilizacyjny ten postęp niech będzie?
AnJa23-04-2009 14:14:09   [#120]
nie wtrącaj sie humanisto jedna, jak fachowcy rozmawiają:-)

technika to nie to samo co technologia, a w cywilizacji to one jakieś do 40% stanowia
beera23-04-2009 14:41:25   [#121]

nie odświezyłam

a w poprzednim wyrazilam mozliwośc, że Bogna mogła miec cos na myśli

zdaje się, że miała:)


post został zmieniony: 23-04-2009 14:42:06
bosia24-04-2009 11:07:03   [#122]

Nie dam rady waszej dyskusji przeczytac teraz, bo mam ograniczony czas dostepu do netu,

ale pozdrawiam wszystkich z Norwegii (mam nadzieje, ze mnie szefostwo nie pogoni z tego watku)

zwiedzam szkole zawodowa

ufff wrazenie niesamowite:-))))))

bosia24-04-2009 12:48:50   [#123]

moim zdaniem § 27 nie zaklada, ze tych podrecznikow nie ma (choc nie ma), ale daje mozliwosc korzystania z innych, nieujetych w wykazie

przy tak szybkim postepie i powstawaniu roznych techologii podoba mi sie pomysl pojawienia sie mozliwosci korzystania z innych niz dopuszczone podreczniki

wtedy w wielu dziedzinach nauczyciel moze przekazac najnowsze informacjie i pokazac, gdzie one sa

raczej rozszerzylabym mozliwosci

powinna byc mozliwosc korzystania z innych podrecznikow nawet jesli takowe znajduja sie w wykazie

wtedy odpadlaby kwestia nakazania (?) aktualizacji podrecznikow

bo jednak wg mnie ten zapis pozwala tylko korzystac z innych podrecznikow, jesli takich nie ma w wykazie


post został zmieniony: 24-04-2009 12:49:55
malgala24-04-2009 22:31:45   [#124]
jak wprowadzono gimnazjum przez dwa miesiące bez podręcznika uczyłam bo wydrukować nie zdążyli

wymagało to bardzo starannego przemyślenia i zaplanowania każdej lekcji, ale było to możliwe i nawet korzystne dla uczniów

moim zdaniem nauczyciel powinien mieć możliwość decydowania czy chce korzystać z podręcznika wpisanego do wykazu, czy całkowicie z podręcznika rezygnuje

w przypadku rezygnacji uniknie pytań uczniów i rodziców czemu jakieś zagadnienia z podręcznika pominięte zostały, rodzice zyskają finansowo (a podręczniki do najtańszych nie należą), uczeń plecak będzie miał lżejszy, a nauczyciel nad każdą lekcją będzie musiał pomyśleć

nie jestem jakąś zwolenniczkę całkowitej rezygnacji z podręczników, ale w niektórych przypadkach nie uważam ich za konieczne
beera25-04-2009 11:04:47   [#125]

słuchajcie - to musiało iść wczoraj

i poszło.

Teraz uwagi - bardzo chętnie, ale mogą iść tylko i wyłacznie odrębnie

ankate26-04-2009 22:02:08   [#126]
malgala, ale trzeba mieć zasobny budżet, żeby na toner i papier starczyło...na kserowanie kart pracy i innych takich:-)
malgala26-04-2009 22:19:07   [#127]
jak musiałam bez podręczników pracować, bo ich wydrukować nie zdążyli, to i kserować też możliwości nie miałam

wiem, w przypadku matematyki jest łatwiej i teraz też często zamiast odsyłać uczniów do podręcznika (który raczej skłonni są traktować jako zbiór zadań bardziej niż źródło wiedzy) wolę, aby porządne notatki były w zeszycie i komputer do pracy nauczyli się wykorzystywać

a że trening czyni mistrza w matematyce zeszyt, długopis, tablica i kreda nadal są niezbędne, reszta to tylko dodatki, które bardzo ułatwiają i urozmaicają naukę, ale rozwiązywania zadań nie zastąpią ;-)
Ala26-04-2009 23:34:45   [#128]
malgala - 100% racji :-)
Bas30-04-2009 11:51:18   [#129]
Uwaga redakcyjna: "niedopuszczenia" razem (to z tabelki).
beera30-04-2009 13:38:29   [#130]
asia 25-04-2009 11:04:47   [#125]

słuchajcie - to musiało iść wczoraj

i poszło.

 

:))

bogna23-05-2009 16:50:06   [#131]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

(Wersja przekazana do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą)

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie

Informację wytworzył: Małgorzata Szybalska
Informację udostępnił: Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował: Sławomir Rybka
Data wytworzenia: 2009-05-21 00:00:00
Data udostępnienia: 2009-05-21 08:13:12
Data modyfikacji: 2009-05-21 09:08:02
------------

3. Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty:

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zgłosiło analogiczne uwagi jak

Związek Nauczycielstwa Polskiego, dotyczące zaproponowanego w projekcie przesłanym do

konsultacji społecznych warunku uzyskania pozytywnej opinii nauczyciela

mianowanego/dyplomowanego lub doradcy metodycznego przed dopuszczeniem programu

do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły, w szczególności w sytuacji, gdy w szkole

jest zatrudniony tylko jeden nauczyciel danego przedmiotu, a jednocześnie brak jest doradcy

metodycznego. Zgłoszono też wątpliwość, czy opiniowanie przez nauczycieli uczących w

szkole, programów nauczania innych nauczycieli mieści się w katalogu zadań nauczycieli

opisanych w art. 42 KN, a tym samym, czy jest podstawa prawna do zlecenia takich działań

nauczycielowi oraz skąd czerpać środki finansowe na zawarcie umowy z doradcą

metodycznym, w sytuacji zwrócenia się do niego ze zleceniem zaopiniowania programu.

Uwagi zostały uwzględnione w sposób opisany w pkt 1.

 

Uwzględniona została uwaga dotycząca określenia w rozporządzeniu konieczności (a nie

możliwości) aktualizacji w kolejnych wydaniach dopuszczonych do użytku szkolnego

podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach, albo w profilach kształcenia

ogólnozawodowego, jeżeli ich aktualizacja jest konieczna ze względu na postęp

technologiczny.

 

Odnosząc się do uwagi dotyczącej § 27 projektu rozporządzenia, zgodnie z którym w szkole

mogą być stosowane podręczniki niewpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do

kształcenia w zawodach albo wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia

w profilach kształcenia ogólnozawodowego, jeżeli w wykazie brak jest podręcznika do

nauczania danego zawodu albo profilu kształcenia ogólnozawodowego, to należy wyjaśnić,

że literaturę fachową, wspomagającą kształcenie w poszczególnych zawodach, stanowią

przede wszystkim podręczniki szkolne dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra

Edukacji Narodowej. Podręczniki te są opracowywane z inicjatyw oddolnych wywodzących

się z różnych środowisk edukacyjnych, często na zamówienie zainteresowanych

wydawnictw. Niestety, dla zawodów, w których kształcenie jest mało liczne, niska

opłacalność opracowania podręczników powoduje, iż proces kształcenia musi być

wspomagany inaczej – pozycjami literaturowymi niebędącymi podręcznikami szkolnymi,

czasopismami związanymi z branżą właściwą dla zawodu lub poszukiwaniem odpowiedniej

wiedzy w Internecie. Z tych względów uwaga nie została uwzględniona

Marek Pleśniar23-05-2009 18:04:58   [#132]

w kwestii "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zgłosiło analogiczne uwagi jak Związek Nauczycielstwa Polskiego, " ....

 

mam inny pogląd;-)

beera23-05-2009 18:08:21   [#133]

nie rozumiem?

zgłosiliśmy analogiczne uwagi jak ZNP w tej akurat kwestii.

AnJa23-05-2009 18:14:38   [#134]
e, tam- Maruk podchodzi holistycznie do sprawy i marudzi

co nie zmienia faktu, że nie pierwszy raz gadamy z ZNP jakby podobnie

i jesli te podobne opinie jakoś są uwględniane- no to o to chodzi:-)
...
opewnie, że lepiej brzmiałoby:
"Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosił analogiczne uwagi jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty"

ale jednak i historycznie i liczebnie to ZNP jednak górą jest nad OSKKO
AnJa23-05-2009 18:14:57   [#135]
Marek
Marek Pleśniar23-05-2009 20:50:02   [#136]
może być i Murek;-)
fredi28-05-2009 21:03:40   [#137]
znp zgłosił podobne do OSKKO
Marek Pleśniar29-05-2009 15:22:40   [#138]
o, tak misie podoba bardziej:-)
beera30-05-2009 07:54:25   [#139]

a to na temat tego, czy w tym roku będzie łatwo z programami:

Komunikat
Kapituły Konkursu
„Konkurs na najlepsze programy wychowania przedszkolnego”
Do konkursu przystąpili nauczyciele i pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich oraz wydawcy programów przedszkolnych.
Celem konkursu było wyłonienie i upowszechnienie najlepszych programów wychowania przedszkolnego, zgodnych z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Stwierdzono, że do 4 maja 2009 roku zostało złożonych 30 prac konkursowych.
W wyniku dwuetapowej pracy Kapituła Konkursu postanowiła:
Nie wyłonić żadnej pracy konkursowej jako spełniającej regulaminowe warunki do nagrody lub wyróżnienia Ministra Edukacji Narodowej.
Zdaniem Kapituły, w przedłożonych pracach konkursowych wystąpiły następujące niedociągnięcia:
1. W złożonych programach wychowania przedszkolnego nie uwzględniono co najmniej jednego z podstawowych kryteriów mających zagwarantować realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

http://www.men.gov.pl/images/docs/komunikat_konkurs.pdf

===

nie poradzili sobie fachowcy, poradzą sobie nauczyciele i dyrektorzy?

Czy nie lepiej było jakiś okres przejściowy zapewnić lub wprowadzić alternatywnośc rozwiązań?

AnJa30-05-2009 08:39:45   [#140]

mniej więcej od poczatku o tym mówilismy

podobnie o aktualizacji (obligatoryjnej dla  MEN lub kogokolwiek- KOWEZIU, CODN) listy podręczników

mnie jako dyrektora od komisji cytowanej w tym poście różni to ze nie nie będe wiedział jakiego kryterium nie uwzględniono- bo ja nie wiem jakie sa kryteria

genralnie to albo se MEN samobója strzeliło (temacik dla Dziennika akurat to jest, a jak dla dziennika to i przez Fakt w lud pójdzie) albo inaczej pojęcie program rozumie niż komisja i autorzy zaangażowani w ten konkursik

czyli nawet jak nie strzeliło jeszcze to do rzutu karnego przeciwa sobie doprowadzilo

 

Benigna30-05-2009 14:17:19   [#141]
Co racja, AnJa, to racja...

:(

Może niech Kapituła przystąpi do pisania...
Ewa 6123-06-2009 11:30:54   [#142]
Witam! jedno trzeba przyznać! wreszcie uznano, iż tylko nauczyciel pracujący w przedszkolu potrafi napisać odpowiedni program!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]