Forum OSKKO - wątek

TEMAT: inwentaryzacja w bibliotece
strony: [ 1 ]
ban04-03-2009 15:24:27   [#01]
poszukuję przepisów nt inwentaryzacji zasobów bibliotecznych
1. Komisję powołuję zarządzeniem dyr na podstawie......
2. ile może trwać taka inwentaryzacja (mam 1 pracownika i blisko 28 tysięcy woluminów). Ostatnia inwentaryzacja była nie wiem kiedy.
betik04-03-2009 16:04:29   [#02]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

§ 30. 1. Skontrum materiałów polega na:

1) porównaniu zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym materiałów;

2) stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym zbiorów oraz ustaleniu ewentualnych braków.

2. Podstawą przeprowadzenia skontrum mogą być zapisy inwentarzowe z ksiąg inwentarzowych, komputerowych baz danych, katalogów topograficznych i innej dokumentacji, a dla materiałów wypożyczonych poza bibliotekę – karty książki, karty czytelników, rewersy.

§ 31. 1. Skontrum materiałów, do których czytelnicy mają wolny dostęp, przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

2. W bibliotekach o innym systemie udostępniania niż określony w ust. 1, w których zbiory nie przekraczają 100 tysięcy jednostek ewidencyjnych, skontrum powinno być przeprowadzone co najmniej raz na 10 lat. Skontrum można także przeprowadzać częściami w odniesieniu do części materiałów.

3. W bibliotekach o innym systemie udostępniania niż określony w ust. 1, w których zbiory przekraczają 100 tysięcy jednostek ewidencyjnych, prowadzi się kontrolę materiałów w sposób ciągły.

§ 32. 1. Skontrum przeprowadza komisja skontrowa, zwana dalej „komisją”.

2. Liczbę członków komisji i jej skład osobowy ustala kierownik biblioteki.

3. Komisja działa na podstawie regulaminu nadanego przez kierownika biblioteki.

§ 33. Materiały nieodnalezione w czasie skontrum przeprowadzonego po raz pierwszy ani niefigurujące w ewidencji uznaje się za braki względne, a przy ponownym skontrum uznaje się za braki bezwzględne.

§ 34. Materiały uznane za braki bezwzględne wpisuje się do rejestru ubytków.

§ 35. 1. Z przeprowadzonego skontrum komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) wnioski w sprawie nieodnalezionych materiałów wraz z uzasadnieniem;

2) określenie wartości materiałów, o których mowa w pkt 1.

2. Do protokołu załącza się regulamin komisji.

§ 36. 1. Jeżeli materiały uznane za braki bezwzględne i zarejestrowane jako ubytki zostaną odnalezione, należy je traktować jako nowe wpływy.


post został zmieniony: 04-03-2009 16:05:43
Jacek04-03-2009 16:06:02   [#03]

to rozporządzenie nie dotyczy bibliotek szkolnych ale mozna się nim posiłkować. Więcej poczytaj tu:

http://www.vulcan.edu.pl/bibliotekarz/poradnik/skontrum_01.html


post został zmieniony: 04-03-2009 16:07:00
betik04-03-2009 16:11:06   [#04]
Własnie ,że dotyczy i dane pochodzace z linka właśnie to potwierdzają.
Jacek04-03-2009 16:55:52   [#05]

a właśnie, że nie dotyczy :-)

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ewidencji materiałów bibliotecznych, zwanych dalej "materiałami", w bibliotekach wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

z ustawy o bibliotekach

Rozdział 10

Ogólnokrajowa sieć biblioteczna

Art. 27. 1. W celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji, tworzy się ogólnokrajową sieć biblioteczną, zwaną dalej "siecią biblioteczną".

2. W skład sieci bibliotecznej wchodzą biblioteki publiczne.

3. Biblioteki inne niż określone w ust. 2 mogą być włączone do sieci bibliotecznej, na wniosek właściwego organizatora, decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w uzgodnieniu z organizatorem wskazuje jednostkę sprawującą nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 5. Decyzja o włączeniu do sieci bibliotecznej może podlegać uchyleniu w razie naruszenia przez bibliotekę obowiązków wynikających z przynależności do sieci bibliotecznej.

biblioteki szkolne nie są bibliotekami publicznymi w rozumieniu ustawy a tym samym i rozporządzenia bo są bibliotekami.. szkolnymi :-)

a to co jest w linku to tylko kwestia pomocnicza w jaki to sposób robić i wisi to już od lat na Vulcanie

Leszek04-03-2009 16:58:25   [#06]

Jacek ma rację,

ale można się posiłkować przepisami minista właściwego do spraw kultury i rozrywki wszelakiej

:-)

pozdrawiam

betik04-03-2009 18:38:50   [#07]

Nie jestem przekonana ze macie rację,  gdyz biblioteki szkolne i pedagogiczne sa wymienione w ustawie o bibliotekach. Ponadto przepisy dotyczace merytorycznej pracy biblioteki takie jak inwenatyrzacja nie sa regulowane innymi przepisami a powołanie sie Jacka na ten link ewidentnie na to wskazuje. Proszę go przstudiowac albo podac inny przepis, który mówi jak pzreprowdzic inwentaryzację ksiegozbioru( a nie majątku rzeczowego) w szkole.Pozdrawiam


 

Rozdział 7


 

Biblioteki szkolne i pedagogiczne


 

Art. 22. 1. Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu w każdej szkole publicznej jest prowadzona biblioteka szkolna.
2. Biblioteki pedagogiczne prowadzą działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej.
3. Zasady organizowania i działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych określają odrębne przepisy.


 

Jacek04-03-2009 18:47:18   [#08]

betik-u owszem są wymienione ale nie należą do sieci bibliotek publicznych zgodnie z przepisami, które wyżej wkleiłem.

Na temat statusu bibliotek szkolnych wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 kwietnia 2000 r. sygn. akt II SA/Wr 991/98 (OwSS 2000/4/103). W świetle tego wyroku, przepis art. 22 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty daje podstawę do przyjęcia, że biblioteka szkolna jest pracownią szkoły, a jej organizacja i stworzenie uczniom możliwości korzystania z niej są obligatoryjne, czyli bibliotekę szkolną należałoby postrzegać jako część szkoły.

A Ty sama wkleiłaś zapis, który wyraźnie mówi, że

3. Zasady organizowania i działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych określają odrębne przepisy.

Tymi przepisami są ustawa o systemie oświaty w Art. 67. 1 pkt 2 oraz na mocy art. 60 UoSO statut szkoły i regulamin biblioteki

"W świetle powyższego, biorąc pod uwagę, po pierwsze, że biblioteka szkolna stanowi część szkoły i do bibliotek szkolnych nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych, adresowanych do bibliotek publicznych, oraz po drugie, że bezprzedmiotowe jest traktowanie "inwentaryzacji" zbiorów biblioteki jako inwentaryzacji zasobów majątkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości - należałoby wnioskować, że częstotliwość i terminy przeprowadzania skontrum w bibliotece szkolnej (tj. kontroli mającej na celu ustalenie braków w księgozbiorze w następstwie porównania zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym materiałów) jest sprawą wewnętrzną szkoły i organu prowadzącego szkołę (powinien to określać regulamin biblioteki szkolnej)."

Link, który wkleiłem jest o tyle pomocny, że zdecydowana większość bibliotek szkolnych posiłkuje się tym rozporządzeniem i wg jego zapisów dokonuje skontrum i... dobrze bo bibliotekarze twierdzą, że właśnie tak powinno być i ja im wierzę ale to nie oznacza, że przepisy te obowiązują szkoły.


post został zmieniony: 04-03-2009 18:53:03
betik04-03-2009 19:01:12   [#09]

 

Owszem zasady organizacji i działalności bibliotek określają nne przepisy(m.in Uoso)ale nie w zakresie inwenatryzacji. Podaj zatem inne przepisy o inwentaryzacji księgozbioru. Ich po prostu nie ma i dlatego trzeba korzystać z  tego wymienionego, gdyz ono jest jedynym regulujacym merytorycznie inwenatryzację zbiorów bibliotecznych.Może nie obowiązuje w szkolach ale jak przeprowadzic inaczej????

A nawiasem mówiąc,  czy biblioteka szkolna nie jest równiez biblioteka publiczną?

Jacek04-03-2009 19:11:22   [#10]

Nie ma przepisów obowiązujących szkolne biblioteki w zakresie przeprowadzania skontrum (nie inwentaryzacji!!! - bo to zasadnicza różnica).

Nic też nie stoi na przeszkodzie by w regulaminie biblioteki wspisać, że skontrum w bibliotece jest przeprowadzanie w oparciu o w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. I sprawa będzie prosta :-)

o tym można też poczytać na forum bibliotekarzy

http://www.bibliotekawszkole.pl/forum/viewtopic.php?t=2244&postdays=0&postorder=asc&highlight=skontrum&start=0

http://www.bibliotekawszkole.pl/forum/viewtopic.php?t=1735&highlight=skontrum

 


post został zmieniony: 04-03-2009 19:22:50
betik04-03-2009 19:24:43   [#11]

i jestes w błędzie  bo scotrum to inaczej inwentaryzacja zbiorów.

Serwis BIBLIOTEKARZ SZKOLNY. Skontrum zbiorów - kontrola zbiorów bibliotecznych, zwana również inwentaryzacją lub rewizją zbiorów-  i ja wyraźnie napisałam ze inwenatryzacja zbiorów. I juz widzę jak przeprowadzaja biblioteki szkolne scontrum  w opraciu o przepisy , których nie ma.W moim regionie biblioteki szkolne przeprowadzają scontrum ( inwentaryzacja zbiorów) w oparciu o jedyne rozporządzenie, które podaje jak merytorycznie należy to zrobić. Innego wyjscia nie maI, zgodze sie z Tobą w jednym mozna wpisac w regulaminie ze scontrum nalezy przeprowadzic w oparciu o rzeczone rozporzadzenie. :-)

betik04-03-2009 19:25:50   [#12]

A to informacja dla ban

http://www.sp190.waw.ids.pl/publikacje/skontrum.html

Jacek04-03-2009 19:32:46   [#13]

masz rację, że skontrum można nazwać inwentaryzacją zbiorów lecz nie można tej inwentaryzacji rozumieć pod kątem ustawy o rachunkowości i o to mi chodziło.

:-)

betik04-03-2009 19:33:58   [#14]
 Dziennik Ustaw 2008 Nr 205 poz.1283

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 29 października 2008 r.w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

To z 1999r. nie obowiązuje. Chociaż tak naprawde nic sie w nim nie zmieniło. Ale jest...

betik04-03-2009 19:38:29   [#15]
Tak i Ty równiez masz racje bo jako dyr wiem ze inwenatryzacja w rouzmieniu ustawy o rachunkowści zanczy co innego niz inwenatryzacja zbiorów(scontrum) Jednak jestem bardziej bibliotekarzem hihi
Jacek04-03-2009 19:59:20   [#16]
no i rób jak bibliotekarz do tej pory,a zarządź jak dyrektor... to skontrum znaczy :-)
kulka12-09-2016 20:07:57   [#17]

No to: co ile rozbicie scontrum, co ile inwentaryzację???? 

Uprzejmie proszę o podanie różnic technicznych. Chyba coś przegapiłam...

DYREK13-09-2016 09:48:59   [#18]
17.10.2014 DYREK skontrum - opinia MEN
Pobierz: opinia_men.zip* (210 KB)
450
DYREK13-09-2016 09:51:33   [#19]

inwentaryzacja a skontrum 

Pełny tekst odpowiedzi Ministerstwa Finansów 

i w wymianie:

13.09.2016 DYREK skontrum a inwentaryzacja
Pobierz: skontrum a inwentaryzacja.rar* (360 KB)
1

post został zmieniony: 13-09-2016 09:58:43

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]